ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛ. ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΥΠ.Ε.Π.Θ. (Συνάντηση Δευτέρας 7 Ιουλίου 2008)
ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ
ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΟΥΣ


Ο θεσμός του σχολικού συμβούλου, έχει τεράστιες δυνατότητες και μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης. να λειτουργήσει δυναμικά και αποτελεσματικά, εφ’ όσον έχει την αρωγή της Πολιτείας.

Με το υπόμνημά μας αυτό, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας ορισμένα από τα προβλήματα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο μας για την επιστημονική, παιδαγωγική καθοδήγηση και στήριξη των εκπαιδευτικών αλλά και να υποβάλουμε συγκεκριμένες προτάσεις για την επίλυσή τους, τις οποίες παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας.

Τα προβλήματα αυτά σχετίζονται με ζητήματα: αναγνώρισης του διακριτού μας ρόλου στην εκπαίδευση, υλικοτεχνικής υποδομής, υποδομών στήριξης σε ανθρώπινο δυναμικό (συνεργάτες γραμματειακής υποστήριξης), συντονισμού και συμμετοχής σε θέματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, χρηματικών ροών, κ.ά.

Αναλυτικότερα τα προβλήματα λειτουργίας των σχολικών συμβούλων για όλες τις βαθμίδες αφορούν:

1. ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ


• Αξιοπρεπής στέγαση και γραμματειακή υποστήριξη των γραφείων των σχολικών συμβούλων. Ανά ειδικότητα ή ανά δύο, τουλάχιστον, συμβούλους: ένα γραφείο και ένα πρόσωπο ως συνεργάτης - γραμματέας, της επιλογής μας, με τις απαιτούμενες δεξιότητες.

• Παροχή όλων των αναγκαίων μέσων και σύγχρονου τεχνολογικού εξοπλισμού, για την οργάνωση των γραφείων σχολικών συμβούλων. Ανά γραφείο τουλάχιστον: ένας υπολογιστής, ένα τηλέφωνο, ένας Video projector, ένας φορητός Overhead, ένα Laptop, μια Video camera για μικροδιδασκαλίες και μια γρήγορη σύνδεση Internet.

ΠΡΟΤΑΣΗ: Να δοθούν οι αναγκαίες κατευθύνσεις/οδηγίες στους Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης για την προώθηση των ανωτέρω θεμάτων.


2. ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ – ΚΟΝΔΥΛΙΑ (ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ)

• Κινήσεις εκτός έδρας.

α) Να αυξηθεί από 0,15 € σε 0,25 € η χιλιομετρική αποζημίωση, στις κινήσεις εκτός έδρας των Σχολικών Συμβούλων, λόγω της τεράστιας αύξησης της τιμής της βενζίνης.
β) Να αυξηθεί από 9,78 € σε 15 € η εκτός έδρας ημερήσια αποζημίωση, για τις άνω των 40 χιλιομέτρων διανυθείσες αποστάσεις.
γ) Να προβλεφθεί διαδικασία ενεργοποίησης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (ΧΕΠ), τουλάχιστον για τους Σχολικούς Συμβούλους που έχουν στη δικαιοδοσία τους πάνω από ένα Νομό, δεδομένου ότι στις περιπτώσεις αυτών των Σχολικών Συμβούλων, τα έξοδα κινήσεως εκτός έδρας ανά μήνα είναι πολύ υψηλά και η είσπραξή τους από την υπηρεσία καθυστερεί αδικαιολόγητα (πολλές φορές ξεπερνά το ένα έτος).


• Διάθεση αυτοτελούς κονδυλίου.

Να θεσπιστεί ειδικό κονδύλιο 4000 € ανά Σχολικό Σύμβουλο, προκειμένου να το χρησιμοποιεί για τη διοργάνωση σεμιναρίων, επιμορφωτικών ημερίδων, κ.ά., για τους εκπαιδευτικούς της Περιφέρειάς του. Στο τέλος κάθε χρόνου να στέλνει τα παραστατικά των δαπανών και τα απολογιστικά στοιχεία, στο φορέα που θα του χορηγήσει το κονδύλιο αυτό.

• Αύξηση επιδόματος θέσης των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.

Να αυξηθεί το επίδομα θέσης των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης και να διαμορφωθεί στο μισό του αντίστοιχου επιδόματος του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης.

• Αύξηση των επιδομάτων

Προτείνουμε την αύξηση σε ποσοστό 20% των επιδομάτων θέσης και ευθύνης του Σχολικού Συμβούλου, δεδομένου ότι αυτά καθιερώθηκαν στο επίπεδο αυτό από το 2002.3. ΑΔΕΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Προτείνουμε για το επόμενο διάστημα Ιουλίου – Αυγούστου 2008, κοινή αντιμετώπιση του θέματος σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας, μέχρι την οριστική διευθέτησή του από το ΥΠΕΠΘ, σύμφωνα με το έγγραφο που σας έχουμε υποβάλλει και στο οποίο προβλέπεται:
Για το διάστημα από 30 Ιουνίου 2008 μέχρι 30 Αυγούστου 2008, οι Σχολικοί Σύμβουλοι να δηλώσουν με έγγραφό τους προς την υπηρεσία τα πλήρη στοιχεία της θερινής διαμονής τους, ώστε να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ειδοποίησης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Όσοι Σχολικοί Σύμβουλοι από 30/6/08 μέχρι 30/8/08 χρειαστεί να απουσιάσουν στο εξωτερικό για προσωπικούς, επιστημονικούς ή άλλους λόγους, να ζητήσουν ειδική άδεια, μόνο για τις ημέρες απουσίας τους στο εξωτερικό.
4. ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Η επανάκριση των υπηρετούντων Σχολικών Συμβούλων να γίνεται με αξιολόγηση του έργου τους και όχι με συνεχείς επαναλαμβανόμενες διαδικασίες επιλογής.
Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης θητείας και ύστερα από αξιολόγηση, να μονιμοποιείται.

Η αξιολόγηση για την επανάκριση, η οποία θα στηρίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια και θα αφορά τη μετάβαση στους ανωτέρω βαθμούς, να γίνεται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που θα ορίζει για το σκοπό αυτό ειδική επιστημονική επιτροπή και όχι από Περιφερειακά όργανα, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις υπολείπονται σε προσόντα από τα αντίστοιχα των αξιολογουμένων.5. ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Προτείνουμε την αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων, με ιδιαίτερη έμφαση στους Συμβούλους Ειδικής Αγωγής.
Προτείνουμε επίσης την κάλυψη των θέσεων των Προϊσταμένων Επιστημονικής και Παιδαγωγικής καθοδήγησης. (Και οι θέσεις αυτές να υπαχθούν στη διαδικασία των μεταθέσεων).6. ΔΙΑΣΑΦΗΝΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Προτείνουμε να διασαφηνιστεί πλήρως και να κωδικοποιηθεί με Υπουργική Απόφαση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του θεσμού του Σχολικού Συμβούλου, όπως αυτό περιγράφεται στο Καθηκοντολόγιο και σε άλλα συναφή νομικά κείμενα, ώστε να επιτευχθεί η αντικειμενικοποίησή του, η λειτουργικότητά του, η γενικευμένη εφαρμογή του και η αποτελεσματικότητά του, για να μην επιδέχεται προσωπικές ερμηνείες, αναλύσεις και εκτιμήσεις.

Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλουμε μερικές γενικές προτάσεις και είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω επεξεργασία :

α) Να γίνει αναδιάρθρωση των εδρών των Σχολικών Συμβούλων με στόχο τη δημιουργία γραφείων Σχολικών Συμβούλων στις πρωτεύουσες των Νομών, για καλύτερο συντονισμό και ανάδειξη των γραφείων αυτών σε κέντρα Παιδαγωγικής και Εκπαιδευτικής στήριξης.

β) Υπαγωγή στα γραφεία αυτά των υπευθύνων αγωγής υγείας, πολιτισμού, περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ΕΚΦΕ, ΠΛΗΝΕΤ, ως ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

γ) Δημιουργία γραμματείας στα γραφεία αυτά, αποκλειστικής και πλήρους απασχόλησης.

δ) Ενεργοποίηση του θεσμού του Συντονιστή Σχολικού Συμβούλου, σε επίπεδο Νομού.

ε) Συμμετοχή Σχολικού Συμβούλου που θα προτείνεται από το σώμα των Συμβούλων κάθε Νομού, στα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΠΥΣΠΕ, ΠΥΣΔΕ) σε θέματα όπως:
- Επιλογή Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Υπευθύνων Ολοήμερων Σχολείων
- Επιλογή Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων
- Επιλογή Υπεύθυνων Καινοτόμων Δράσεων (Αγωγής Υγείας, Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης κλπ)
- Αποσπάσεων, τοποθετήσεων

στ)Υποχρεωτική συμμετοχή του Σχολικού Συμβούλου στη διεξαγωγή των επιστημονικών προγραμμάτων των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, όταν σ’ αυτά υπάγονται σχολικές μονάδες της δικαιοδοσίας του.7. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

• Παροχή ελεύθερης πρόσβασης σε ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες για τα μέλη της ΠΕΣΣ. Δυνατότητα ενημέρωσης με ηλεκτρονικά μέσα στα πρότυπα των ΑΕΙ καθώς και την δημιουργία βιβλιοθήκης με πληρωμένες συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά διεθνούς κύρους.

• Επαναλειτουργία σχολών ετήσιας επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΣΕΛΔΕ και ΣΕΛΜΕ) στο πλαίσιο της ετήσιας περιοδικής επιμόρφωσης. Επισημαίνεται ότι η πρωτοβάθμια εκπαίδευση διατήρησε τα Διδασκαλεία ενώ η δευτεροβάθμια δεν έχει καμία σχολή επιμόρφωσης.

• Συμμετοχή των σχολικών συμβούλων στην Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη (ΠΔΣ) και Ενισχυτική Διδασκαλία (έχουμε καταθέσει πρόσφατα σχετικό υπόμνημα).

• Σύνδεση των σχολικών συμβούλων με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπου συμμετέχουν με εκλεγμένο εκπρόσωπό τους στην ολομέλεια του αντίστοιχου Τμήματος Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας, Τεχνικής Εκπαίδευσης, Αξιολόγησης και Επιμόρφωσης, καθώς και στο Συντονιστικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου.

• Θεσμική συμμετοχή δύο (2) σχολικών συμβούλων στα όργανα των ΠΕΚ και του ΟΕΠΕΚ και στο ΚΕΕ.

• Αναγνώριση, έμπρακτη και ουσιαστική, του ιδιαίτερου και διακριτού ρόλου των σχολικών συμβούλων στο χώρο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

• Συνεργασία με τα στελέχη της διοίκησης. Έλεγχος και εποπτεία του έργου των σχολικών συμβούλων αλλά με βάση τα όσα περιγράφονται στο καθηκοντολόγιο (Ν 2986/2002, άρθρα 1 και 2).8. ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ (Ν.3467/2006)

Νόμος Επιλογής Στελεχών 3467/2006: Βελτίωση και απάλειψη διατάξεων που δημιουργούν στρεβλώσεις και αδικίες καθιστώντας προβληματική την αξιοπιστία και εγκυρότητα των αποτελεσμάτων εφαρμογής του (έχουμε υποβάλει στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία σειρά υπομνημάτων). Να καταστεί απολύτως ευκρινές, το ταχύτερο δυνατό, το πλαίσιο και οι διαδικασίες επανάκρισης για τους υπηρετούντες σχολικούς συμβούλους μετά τη λήξη της παρούσας θητείας.9. ΑΛΛΑ ΘΕΜΑΤΑ

• Γραφεία Πανελλήνιας Ένωσης Σχολικών Συμβούλων (ΠΕΣΣ): στελέχωση με δύο (2) τουλάχιστον αποσπασμένους εκπαιδευτικούς ή διοικητικούς υπαλλήλους [ένας για κάθε βαθμίδα], όπως στο ΙΠΕΜ /ΔΟΕ και το ΚΕΜΕΤΕ /ΟΛΜΕ.


• Δεκαετίες μετά την καθιέρωση του θεσμού του σχολικού συμβούλου (Ν. 1304/82) η πρωτοποριακή, για τα ελληνικά δεδομένα της εποχής, αυτή καινοτομία, η οποία έχει σαν στόχο τον εκδημοκρατισμό του σχολείου και την ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας λαϊκής παιδείας βρίσκεται ακόμα υπό αμφισβήτηση.

Ζητούμε την αρωγή σας ώστε

• Να περιγραφεί σαφώς η θέση του σχολικού συμβούλου ως στελέχους της εκπαίδευσης ώστε να επιβεβαιωθεί και να αναβαθμιστεί το επιστημονικό του κύρος και η επαγγελματική του ταυτότητα. Να ενισχυθεί ο παιδαγωγικός, καθοδηγητικός, συντονιστικός, ρόλος του σχολικού συμβούλου στο πλαίσιο ενός αποκεντρωμένου δημοκρατικού ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος με ευρωπαϊκό προσανατολισμό.Είμαστε στη διάθεσή σας για συνεργασία και εξειδίκευση των προτάσεών μας για όλα τα θέματα.


- ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (ΠΕΣΣ): www.pess.gr -

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ