Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ηµερησίου Γυµνασίου, 115475/Γ2/21-08-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
           ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
/ΝΣΗ ΣΠΟΥΩΝ /ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α΄

-----
Ταχ. /νση:       Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. Πόλη:     151 80 Μαρούσι  
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
Πληροφορίες:   Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο:         210-3442238
FAX:                 210-3443390

Αθήνα, 21-08-2013
Αρ. Πρωτ.  115475/Γ2
ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: «Ωρολόγιο Πρόγραµµα των µαθηµάτων των Α΄, Β΄, Γ΄ τάξεων του Ηµερησίου Γυµνασίου»


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΝ


Έχοντας υπόψη:

1)      Την περ. γ της παραγράφου 11 του άρθρου 5 του ν. 1566/85 (Α΄ 167) «οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».
2)      Την παράγραφο 2 του άρθρου 7 του ν. 2525/97(Α΄ 188) «Ενιαίο Λύκειο, πρόσβαση των αποφοίτων του στην Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και άλλες διατάξεις»
3)      Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νοµοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του Π.. 63/2005 (Α΄ 98).
4)      Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 3 περ. α του ν. 3966/2011 (Α΄ 118) «Θεσµικό πλαίσιο των Πρότυπων Πειραµατικών Σχολείων, Ίδρυση  Ινστιτούτου  Εκπαιδευτικής  Πολιτικής, Οργάνωση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «∆ΙΟΦΑΝΤΟΣ» και λοιπές διατάξεις».
5)      Την µε αρ. 26/2013 Πράξη του .Σ. του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).

6)      Το γεγονός ότι από την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του κρατικού προϋπολογισµού.
Αποφασίζουµε:

Καθορίζουµε  το  ωρολόγιο  πρόγραµµα  των  µαθηµάτων  των  Α΄,  Β΄  και  Γ΄  τάξεων  του Ηµερησίου Γυµνασίου ως εξής:


ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ
ΤΑΞΕΙΣ
Α΄
Β΄
Γ'
Ελληνική Γλώσσα και
Γραμματεία
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕ

Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
ΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ
Γλωσσική
Διδασκαλία
2
2
2
Νεοελληνική
Λογοτεχνία
2
2
2

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική
Γλώσσα
3
3
3
Αρχαία Ελληνικά
Κείμενα από Μετάφραση
2
2
2
Μαθηματικά
Μαθηματικά
4
4
4Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
1
2
2
Χημεία
-
1
1
Βιολογία
2
1
1
Γεωγραφία
2
2
-
Σπουδές του Ανθρώπου και της
Κοινωνίας
Ιστορία
2
2
2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή
-
-
2
Θρησκευτικά
2
2
2

Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
2
2
2
2η Ξένη Γλώσσα
αλλικά/Γερμανικά)
2
2
2
Τεχνολογία & Πληροφορική
Τεχνολογία
1
1
1
Πληροφορική
1
1
1

Πολιτισμός και Δραστηριότητες
Μουσική
1
1
1
Καλλιτεχνικά
1
1
1
Αθλητική Ζωή
Φυσική Αγωγή
2
2
2
Οικιακή Οικονομία
Οικ. Οικονομία
2
1
-


Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές Εργασίες - Project
Τοπική Ιστορία


1


1


2
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για
την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
Σχολικός Επαγγελματικός
Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Φύση και Άσκηση
Πολιτισμός και Δραστηριότητες
Τέχνης
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)

ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
35
35
35

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό  έτος  2013-2014 για την Α΄ τάξη Γυµνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για την Β΄ τάξη Γυµνασίου και από το σχολικό  έτος  2015-2016 για την Γ΄ τάξη Γυµνασίου.


Η παρούσα απόφαση να δηµοσιευτεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα  21-08-2013
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ                     ΠΑΙΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ