Έγκριση από το Χαροκόπειο Παν/μιο του προγράμματος ΕΥΖΗΝ, προϋπολογισμού 1,5 εκατομ. ευρώ
(ΕΥΖΗΝ ή "Αξιολόγηση Σωματικής ∆ιάπλασης, ∆ιατροφικών Συνηθειών και Σωματικής ∆ραστηριότητας Μαθητών")

ΑΔΑ: Β4364691ΒΣ-758

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ


ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ


Αθήνα, 12.10.2012

Αρ.Πωτ.Δ-2012_1750


Πρακτικά Συνεδρίας 233/10-10-2012

Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, Αναπληρωτή Καθηγητή Απόστολου Παπαδόπουλου συνήλθε σήμερα 10-10-2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στα γραφεία της, οδός Ελ. Βενιζέλου 70, στην Καλλιθέα. Παρόντες είναι οι κ.κ. Απόστολος Παπαδόπουλος, Πρόεδρος, Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη, Αντιπρόεδρος, Κοσμάς Παυλόπουλος, Αναπληρωματικό Μέλος, ∆ημοσθένης Παναγιωτάκος, Μέλος, Μαρία Νικολαϊδου, Μέλος και ο Γραμματέας της Επιτροπής κ. ∆ημήτριος Σουλιώτης.

Πρακτικά τηρεί ο κ. ∆ημήτρης Σουλιώτης, Γραμματέας της Επιτροπής.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Οικονομικά

  2. Προγράμματα

  3. Συμβάσεις

  4. ∆ιαγωνισμοί

  5. ∆ιάφορα

Θέμα 2ο : Προγράμματα


2.1 Νέα Προγράμματα


A. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών διαβάζει την αίτηση υπ΄αριθμ. Γ-2012-0778/03-10-2012 του κου Λάμπρου Συντώση, Καθηγητή του Τμήματος Επιστήμης ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, για την αποδοχή της διαχείρισης του προγράμματος με τίτλο: «Αξιολόγηση Σωματικής Διάπλασης, Διατροφικών Συνηθειών και Σωματικής Δραστηριότητας Μαθητών», με προϋπολογισμό 1.500.000,00 ευρώ, ημερομηνία έναρξης την ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού με τον χρηματοδότη και ημερομηνία λήξης την 31/08/2017, με τον ίδιο ως Επιστημονικά Υπεύθυνο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από τον ΟΠΑΠ Α.Ε.


Η Επιτροπή Εκπαίδευσης και Ερευνών ενημερώνει ότι η Τριμελής Επιτροπή Πιστοποίησης Έργου θα απαρτίζεται από τα κάτωθι μέλη που προέκυψαν κατόπιν δημόσιας κληρώσεως που πραγματοποιήθηκε στα Γραφεία του ΕΛΚΕ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου βάσει του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄/27-10-2011) και την υπ΄αριθμ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/04-11-2011 απόφαση του Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης : 
  1. Αντωνία Ματάλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, 
  2. Κοσμάς Παυλόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής, 
  3. Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής.

Μετά από συζήτηση και μετά από σχετική ενημέρωση του Προέδρου ότι εξετάστηκαν οι όροι του προγράμματος, η Επιτροπή εγκρίνει την υλοποίηση του ανωτέρω προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, με Κ.Ε. 222 και Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Λάμπρο Συντώση και αποδέχεται τη σύσταση της ανωτέρω επιτροπής για την πιστοποίηση του έργου. Ημερομηνία έναρξης του έργου ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής του ιδιωτικού συμφωνητικού με τον χρηματοδότη και ημερομηνία λήξης η 31/08/2017. Η παρακράτηση υπέρ ΕΛΚΕ, ορίζεται σε ποσοστό 15% επί του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος.
Η παρούσα απόφαση αναρτάται σύμφωνα με το Ν.3861 /2010.


Ακριβές απόσπασμα από το Βιβλίο Πρακτικών
Αθήνα , 11/10/2012
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος Αναπληρωτής Καθηγητής

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ 233/10-10-2012


ΑΔΑ: Β4364691ΒΣ-758

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ