ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Απάντηση Α.Π. 5623/10-1-2012 έδωσε ο Υπουργός Εργασίας προς τις ερωτήσεις των βουλευτών Τόνιας Αντωνίου και Νικ. Νικολόπουλου, σχετικές με τη μισθοδοσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.

ΘΕΜΑ: Προβλήματα ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
ΣΧΕΤ: Οι με αρ. πρωτ. 2965/16-12-2011 ΕΡΩΤΗΣΗ και/1363/22-12-2011 ΠΑΒ.
Σε απάντηση των με αρ. ττρωτ. 2965/16-12-2011 Ερώτησης και 1363/22-12-2011 ΠΑΒ. ττου κατατέθηκαν στη Βουλή από τη Βουλευτή κα Τ. Αντωνίου και το βουλευτή κ. Ν. Νικολόπουλο αντίστοιχα, σχετικά με το ανωτέρω θέμα. σας πληροφορούμε ότι οι όροι αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων με εξαρτημένη σχέση εργασίας εκπαιδευτικών στον κλάδο της ιδιωτικής εκπαίδευσης καθορίζονται με ελεύθερες διαπραγματεύσεις εργοδοτικών οργανώσεων και σωματείων εργαζομένων από τις οποίες έχουν προκύψει οι κάτωθι Συλλογικές Ρυθμίσεις Εργασίας:
1.                          Σ.Σ.Ε. (20.12.2010) για τους όρους αμοιβής και εργασίας ίων εκπαιδευτικών των ιδιωτικών σχολικών μονάδων Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Π.Κ. Υπ Εργ. 9/1.2.2011). Η ΔΑ 10/2011 έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την ΥΑ 11333/679/2011 (ΦΕΚ Β 1449/17.6.2011).
2.                          ΔΑ 31/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης όλης της χώρας (Π.Κ. 18/7-7-2010). Η ΔΑ 31/2010 έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την ΥΑ 11331/677/2011 (ΦΕΚΒ 1448/17.6.2011).

3.                     ΔΑ 42/2010 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών, που απασχολούνται στα ιδιωτικά φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης όλης της χώρας (Π.Κ. Υπ. Εργασίας. 21/29.9.10). Η ΔΑ 10/2011 έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την ΥΑ 1418/121/25.12.2011 (ΦΕΚ Β 276/20.2.2011).
4.                     ΔΑ 5/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των καθηγητών ξένων γλωσσών, που εργάζονται στα κέντρα ξένων γλωσσών όλης της χώρας με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας (Π.Κ. Υπ. Εργ. 3/14.2.11). Η Δ.Α. 5/2011 δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική και ισχύει έως και σήμερα για τα εν διενέξει μέρη.
5.                     ΔΑ 10/2011 για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εκπαιδευτικών που. απασχολούνται στα ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. όλης της χώρας (Π.Κ. 6/54.2011). Η ΔΑ 10/2011 έχει κηρυχθεί υποχρεωτική με την ΥΑ 11323/669/2011 (ΦΕΚ Β 1448/17.6 2011).


Όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, σας γνωρίζουμε ότι ήδη η Υπηρεσία μας έχει ενημερώσει με το αρ,πρωτ. 31891/21-12*2011 έγγραφο της το σύνολο των υπηρεσιών μας ανά την επικράτεια σχετικά με το ζήτημα των αποδοχών των ιδιωτικών εκπαιδευτικών σε συνέχεια των:
1)Το αρ. πρωτ. Φ.18/115145/Δ5/6-10-2011 έγγραφο του Υπουργείου 
Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  
2) Το σρ.πρωτ. 2/82176/0022/1*12-2011 έγγραφο ΓενΛογ/ριου του Κράτους 3) το αρ. πρωτ. 2/73944/0022/1-12-2011 έγγραφο Γεν.Λογ/ριου του Κράτους τα οποία και επισυνάψαμε στο ανωτέρω έγγραφο, σύμφωνα με τα οποία οι ιδιωπκοί εκπαιδευτικοί δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4002/2011 (ΦΕΚ Α/180) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσιου-ρυθμισεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση» και    του κεφαλαίου Β του Ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο-βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ 22β/Α/27-10-2011), που αφορούν το δημόσιο τομέα.
Επιπλέον, ήδη έχει προβλεφθεί στον προγραμματισμό της ελεγκτικής δράσης του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για το πρώτο τετράμηνο του έτους 2012 η διενέργεια εκτεταμένων ελέγχων σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και έχει ήδη δοθεί εντολή από τον Ειδικό Γραμματέα του ΣΕΠΕ σε Ειδικούς Επιθεωρητές να προβούν σε ελέγχους σε ιδιωτικά σχολεία.
Επιπλέον, όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων σας πληροφορούμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ νομοθεσία ως αποδοχές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές νοούνται οι πάσης φύσεως τακτικά καταβαλλόμενες από τον εργοδότη αποδοχές, στις οποίες περιλαμβάνεται και το κίνητρο απόδοσης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών.
Επομένως οι ασφαλιστικές εισφορές οφείλουν να καταβάλλονται και επί του ποσού αυτού για τους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς.
Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, προς το οποίο κοινοποιούμε αντίγραφο της ανωτέρω Αναφοράς.

Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Γ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ