Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο Διεύθυνσης Β/θμιας Εκπαίδευσης - 3910/Γ4/13-01-2012


                                     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση      : Α. Παπανδρέου 37                                                                  
Τ.Κ. – Πόλη     : 151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες : Α. Κάτσαρης
Τηλέφωνο      :  210  3442083
Fax:                 : 210 3442210
E_mail            : phys3@minedu.gov.gr

                                       Μαρούσι   13-01-2012 
                                       Αρ.πρωτ.:        3910/Γ4


      

 ΠΡΟΣ:
1.    Διευθύνσεις  Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας
ΚΟΙΝ.:
1.   Περιφερειακές  Διευθύνσεις Eκπ/σης της Χώρας
2.    Προϊσταμένους Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής  καθοδήγησης  Β/θμιας   Εκπαίδευσης
3.    Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης
(κοινοποίηση δια μέσω Προϊσταμένων Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας   Εκπαίδευσης)
                                                                                                                                   
ΘΕΜΑ: «Δομή και λειτουργία των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής σε επίπεδο  Διεύθυνσης Β/θμιας  Εκπαίδευσης».
                                    
                                                                        

   Μέχρι την οριστικοποίηση των νέων δομών της Εκπαίδευσης σε επίπεδο Περιφερειών Εκπαίδευσης αλλά και σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, οι τοποθετημένοι Εκπαιδευτικοί στα πρώην Γραφεία Φυσικής Αγωγής ή γενικότερα όσοι ασχολούνται με θέματα Φυσικής Αγωγής, Σχολικού Αθλητισμού ή άλλων δραστηριοτήτων των πρώην Γ.Φ.Α.  πρέπει να αποτελούν ομάδα, με ορισμένο αντικείμενο και δομή στα πρότυπα των πρώην Γραφείων Φυσικής Αγωγής υπό τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Ο ίδιος πρέπει να ορίσει άμεσα εκπαιδευτικό Π.Ε. 11 υπεύθυνο της ανωτέρω ομάδας και να το γνωστοποιήσει στην Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
Η προαναφερόμενη ομάδα καθώς και ο ορισμένος υπεύθυνος εκπαιδευτικός Π.Ε.11, χειρίζεται και θέματα  Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού που αφορούν στην Α/θμια Εκπαίδευση υπό τον Δ/ντή Β/θμιας Εκπαίδευσης.
Η Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ. εντέλλεται να συνεργάζεται κεντρικά με τους Δ/ντές εκπαίδευσης και τις ομάδες Φ.Α. προκειμένου να συντονίζει πανελλαδικά την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Φυσικής Αγωγής και του Σχολικού Αθλητισμού.   
                                                                   
                                                                                Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  ΔΙΑ ΒΙΟΥ  
                                                                                   ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                                                                                                                                                  


                                                                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ
            

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ