Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) - Αριθμός μελών, λειτουργία, διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης

Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων
(ΚΕΑΤ)


OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών−λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ. Β/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 ( ΦΕΚ 1944/τ.Β/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α’ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α’,

αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) από τα ακόλουθα δεκαπέντε μέλη, με τριετή θητεία.


1. Αριστέα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Γραφείου Ολυμπιακής Παιδείας ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, Αντιπρόεδρος.
3. Παληγιάννης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός, Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Νικόλαος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα, Καθηγήτρια Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος.
9. Κατρής Βασίλειος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
12. Μπασδέκης Αθανάσιος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,


Μέλος.
• Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται:
1. Η Οικονόμου Αικατερίνη, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α
2. Η Τζάθα Ασημίνα, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται:
Βλάσση Ελένη, μόνιμος υπάλληλος Γ.Γ.Α.


Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2007


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Πηγή: http://www.fa3.gr/diefth_fa_ypepth/keat-2007.htm

================================================================


- Αριθμός μελών, λειτουργία, διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης-Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού


Αριθ. Γ4/ 670 (6)

Συγκρότηση ΚΕΑΤ- αριθμός μελών λειτουργία διάρκεια
θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παράγρ. 51 περιπτ. γ' του ν.2817/00 (ΦΕΚ 78/Α) «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και άλλες διατάξεις».

[ Προς εξυπηρέτησή σας δείτε παρακάτω τις αναφερόμενες διατάξεις: ]

51. Η αριθ. Γ4/902/29.9.1998 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21 Β'), που κυρώθηκε με το άρθρο 7 παρ. 3 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α'/27.8.1990) τροποποιείται ως εξής:

Στην παρ. 2 μετά τη φράση "το αναλυτικό και ωρολόγιο πρόγραμμα καθορίζεται" προστίθεται η φράση με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων". Η φράση "όπως προβλέπεται από την παρ. 5 αυτής της απόφασης" της ίδιας παραγράφου διαγράφεται.

Η παρ. 3 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "3. Στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης εγγράφονται και φοιτούν μαθητές με κριτήρια που ορίζονται σύμφωνα με την παρ. 5. Στα Τμήματα αυτά μπορούν να φοιτούν για παιδαγωγικούς λόγους και μαθητές που δεν έχουν επιλεγεί σε αναλογία όχι μεγαλύτερη του συνολικού αριθμού των μαθητών κάθε Τμήματος."

Η παρ. 4 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων και Πολιτισμού συγκροτείται Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) από ειδικούς στον τομέα της Φυσικής Αγωγής και της Παιδαγωγικής. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο αριθμός των μελών αυτής, ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας, ο τρόπος λειτουργίας της, η διάρκεια της θητείας, καθώς και ο τρόπος διοικητικής στήριξης του έργου της. Έργο της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων αποτελεί:

Η μελέτη προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής, καθώς και η επίβλεψη υλοποίησης και αξιολόγησης αυτών.

Η χάραξη κεντρικών αξόνων δράσης.

Η διατύπωση γνώμης επί θεμάτων της επόμενης παραγράφου."

Η παρ. 5 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

i) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, μετά από εισήγηση της Κ.Ε.Α.Τ. ιδρύονται Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ.

Με όμοια απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων που εκδίδεται μετά από γνώμη της Κ.Ε.Α.Τ. ρυθμίζονται θέματα που αναφέρονται:

Στις προϋποθέσεις ίδρυσης και κατάργησης Τάξεων Αθλητικής Διευκόλυνσης σε σχολεία ΠΕ και ΔΕ, καθώς και στην οργάνωση και λειτουργία αυτών.

Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια πρόσληψης του εκπαιδευτικού προσωπικού Φυσικής Αγωγής.

Στη διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια επιλογής και αξιολόγησης των μαθητών.

Στη διαδικασία και τα όργανα επιλογής των αθλημάτων."


2. Την αριθμ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α1/2026-Ι/20.4.2000 (ΦΕΚ 571/13/21.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού «Περί ανάθεσης αρμοδιο- τήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού».
3. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλεί- ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού».
4. Την αριθμ. Γ4/648/12.7.2000 (ΦΕΚ 910/ΤΒ/ 2000) Κοινή απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Υφυ- πουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ- αριθμός μελών - λειτουργία, διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης»,
αποφασίζουμε:
Α. Συγκροτούμε στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 15 μελή Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) από ειδικούς στον τομέα της Παιδαγωγικής και της Φυσικής Αγωγής, εκ των οποίων οκτώ (8) μέλη προτείνονται από τον Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και επτά (7) μέλη από τον Υπουργό Πολιτισμού, με τους αναπληρωτές τους.

Ως Πρόεδρος της ΚΕΑΤ ορίζεται ο Διευθυντής Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ ή ένα εκ των μελών, που προτείνεται από το
ΥΠΕΠΘ.
Χρέη αντιπροέδρου σε περίπτωση κωλύματος του προέδρου, εκτελεί ένα μέλος που ορίζεται εκ των προτεινο μένων από τη ΓΓΑ.
Χρέη Γραμματέα ασκεί διοικητικός υπάλληλος της Κ.Υ της Γ.Γ.Α ή του ΥΠΕΠΘ ή αποσπασμένος εκπαιδευτικός στην Κ.Υ. του ΥΠΕΠΘ.
Β. Ορίζουμε τον τρόπο λειτουργίας και τη διάρκεια της θητείας της ΚΕΑΤ ως ακολούθως:
1. Η ΚΕΑΤ συνεδριάζει παρόντων τουλάχιστον οκτώ (8) εκ των μελών της, συνέρχεται δε σε συνεδρίαση, με πρόσκληση του Προέδρου της τακτικά δύο φορές το μήνα, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη.
2. Η ΚΕΑΤ για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να ζητά την επιστημονική άποψη και να συνεργάζεται με φορείς του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και της Γ.Γ.Α
3. Τη διοικητική υποστήριξη του έργου της ΚΕΑΤ έχει η Δ/νση Φυσικής Αγωγής. Για το σκοπό αυτό η ΚΕΑΤ δύνα ται να επωμίζεται το κόστος απασχόλησης προσώπων
που θα κριθούν απαραίτητα.
Γ. Κάθε είδους έξοδα που προκύπτουν από την λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης και της ΚΕΑΤ, καλύπτονται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 4 του Ν. 1894/90 (ΦΕΚ 11 Ο/Α και των άρθρων 49 και 50 του Ν 2725/99 (ΦΕΚ121/Α).
Ως υπόλογος ορίζεται μόνιμος υπάλληλος της ΓΓΑ. Η θητεία του Προέδρου, των μελών και του Γραμματέα της ΚΕΑΤ είναι τριετής.
Με την παρούσα απόφαση παύει να ισχύει η Γ4/648/12.7.2000. [δηλαδή η παραπάνω]
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα 27 Ιουνίου 2001
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΠΕΤΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΛΩΡΙΔΗΣ


Επίσης, και σε μορφή pdf το ΦΕΚ της παρούσας απόφασης: ΦΕΚ 837/τ. Β/2.7.2001 αλλά και ΕΔΩ


Πηγή: http://www.fa3.gr/diefth_fa_ypepth/idrisi-KEAT.htm

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ