ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Αρ.Πρωτ.78244/Γ2/07-06-2013/ΥΠΑΙΘΠΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3443422

Θέμα: Ρύθμιση θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. Θ, υποπαράγραφος Θ.2., περίπτωση 5 του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107)
2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α΄ 98).
3. Το π.δ.86/2012 (Α΄ 141) περί διορισμού του κ. Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου στη θέση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού.
4. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού
Αποφασίζουμε
1. Οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να καλύπτουν τις δύο (2) ώρες αύξησης του διδακτικού ωραρίου που προβλέπονται στην υποπαράγραφο Θ.2. του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) και με άλλες σχολικές δράσεις, όπως αυτές καθορίζονται κατωτέρω:
α) Κάθε είδους ενισχυτική διδασκαλία, πρόσθετη διδακτική στήριξη, ενίσχυση της γλωσσομάθειας ή άλλη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων, μη προβλεπόμενη από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.
β) Η διδασκαλία στο πλαίσιο διευρυμένου ωρολογίου προγράμματος των διδασκόμενων γνωστικών αντικειμένων και μέχρι 40 ώρες την εβδομάδα, τις οποίες, πέραν των οριζομένων από το υποχρεωτικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αποφασίζει το ιδιωτικό σχολείο, η διδασκαλία σε τμήματα μαθητών που προκύπτουν μετά από κατάτμηση τάξεων ή τμημάτων (και όχι σε περισσότερα από τρία επιμέρους τμήματα) για την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών στα μαθήματα κατευθύνσεων Β΄ και Γ΄ τάξης Λυκείου καθώς και των μαθημάτων γενικής παιδείας που εξετάζονται σε πανελλήνιο επίπεδο σε γνωστικό ή γνωστικά αντικείμενα που επιλέγει το ιδιωτικό σχολείο, καθώς και για την εφαρμογή διδασκαλίας κατά επίπεδο γνώσης όλων των διδασκομένων ξένων γλωσσών στο γυμνάσιο και στο λύκειο.
γ) Η ανάθεση έργου συντονισμού των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα και μέχρι δέκα (10) ώρες την εβδομάδα.
δ) Η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου προετοιμασίας αθλητικών ομάδων, προετοιμασίας και υλοποίησης πολιτιστικών, καλλιτεχνικών κ.λπ. δραστηριοτήτων του σχολείου, η ανάθεση σαφώς συγκεκριμένου έργου παραγωγής διαδραστικού-ψηφιακού υλικού για τις ανάγκες του σχολείου (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου υπευθύνου ψηφιακής τάξης εφόσον καλύπτονται διαδραστικά τα δύο τρίτα των λειτουργούντων τμημάτων στο σχολείο (και μέχρι τέσσερις (4) ώρες εβδομαδιαίως), η ανάθεση έργου από τους συντονιστές στο πλαίσιο συντονισμού των εκπαιδευτικών δράσεων του σχολείου (και μέχρι δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως), καθώς και η ανάθεση έργου στο πλαίσιο λειτουργίας ομίλων μελέτης όπως: μαθηματικών, φυσικών επιστημών, φιλολογικών μαθημάτων, θεάτρου, μουσικής κ.λπ. που λαμβάνουν χώρα στο σχολείο που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί ή σε άλλο σχολείο του ίδιου ιδιοκτήτη που λειτουργεί στην ίδια πόλη.
ε) Η ανάθεση έργου υπευθύνου ομίλου ή ομίλων και μέχρι έξι (6) ώρες την εβδομάδα.
2. α. Οι ώρες απασχόλησης στις ως άνω δράσεις, εφόσον ανατεθούν, αποτελούν ώρες τακτικής απασχόλησης που υπολογίζονται ως ώρες κανονικής εβδομαδιαίας διδασκαλίας υπολογιζόμενες σε δωδεκάμηνη βάση.
β. Οι συνολικές ώρες παρουσίας του εκπαιδευτικού στο σχολείο, με συνυπολογισμό των ωρών απασχόλησης στις ως άνω δράσεις και με κυλιόμενο ωράριο, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τις τριάντα (30) εβδομαδιαίως για εκπαιδευτικούς με πλήρες ωράριο και ανάλογο κλάσμα επί των τριάντα (30), εάν ο εκπαιδευτικός έχει μειωμένο ωράριο.
γ. Όλες οι παραπάνω, εκτός υποχρεωτικού ωρολογίου προγράμματος, εκπαιδευτικές δραστηριότητες αποφασίζονται από τον ιδιοκτήτη του σχολείου, ύστερα από γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων, το αργότερο μέχρι την έναρξη κάθε σχολικού έτους και εντάσσονται στο διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου που γνωστοποιείται στην οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης.
δ. Όλες οι ανωτέρω αναθέσεις γίνονται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 1566/85 για ένα διδακτικό έτος και δύνανται να ανανεώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται από το αμέσως προηγούμενο εδάφιο.
Από της δημοσιεύσεως της παρούσης καταργείται η Γ2/21890/1-3-2012 (σ.σ.περιέχει την μέχρι τώρα γνωστή "παράκκλιση" και ακολουθεί στη συνέχεια) εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Π.Θ.Α.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2013-14.
Η παρούσα να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ
======================================

Αρ.Πρωτ.21890/Γ2/01-03-2012/ΥΠΔΒΜΘ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α
Πληροφορίες: Αν. Πασχαλίδου
Τηλέφωνο: 210-3442238
ΘΕΜΑ: «Διαδικασία και όροι έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων και των τμημάτων των ξένων σχολείων που ακολουθούν το ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών»
Σας γνωρίζουμε ότι η διαδικασία και οι όροι έγκρισης παρέκκλισης ως προς το ωρολόγιο πρόγραμμα των Ιδιωτικών Γυμνασίων και Ιδιωτικών Λυκείων, καθώς και των τμημάτων των ξένων σχολείων που λειτουργούν με ελληνικό Πρόγραμμα Σπουδών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 682/77 (ΦΕΚ Α΄ 244), καθορίζονται ως εξής:
1. Η αίτηση για έγκριση παρέκκλισης υποβάλλεται από το ενδιαφερόμενο Ιδιωτικό Σχολείο στην οικεία Δ/νση Δ.Ε. το αργότερο μέχρι 30 Απριλίου, προκειμένου να χορηγηθεί άδεια για το αμέσως επόμενο σχολικό έτος από την υποβολή της αίτησης.
Από την οικεία Δ/νση Δ.Ε. οι αιτήσεις παρέκκλισης διαβιβάζονται στη Δ/νση Σπουδών Δ.Ε. του ΥΠΔΒΜΘ το αργότερο μέχρι 10 Μαΐου.
Κατ’ εξαίρεση, και μόνο για τα σχολεία που λαμβάνουν άδεια λειτουργίας για το αμέσως επόμενο σχολικό έτος, η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι και 30 Ιουνίου.
2. Τα ενδιαφερόμενα σχολεία συμπληρώνουν τη σχετική αίτηση, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, και στην οποία αναγράφονται: η τάξη ή οι τάξεις για την οποία/ τις οποίες ζητείται η παρέκκλιση, το μάθημα και οι επιπρόσθετες ώρες ανά μάθημα.
Στην αίτηση περιλαμβάνεται δήλωση ότι το σχολείο αποδέχεται τους όρους υπό τους οποίους χορηγείται η άδεια, δηλαδή:
α) Το ανώτατο όριο του εβδομαδιαίου προγράμματος ανά τάξη δεν θα υπερβαίνει τις σαράντα (40) ώρες. Πέραν των σαράντα (40) ωρών μπορεί να διατίθεται χρόνος μόνο για Βιβλιοθήκη, Ομίλους-Πολιτιστικές Δραστηριότητες, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αθλητικές Δραστηριότητες κ.λ.π.
β) Η κάθε διδακτική ώρα δεν θα διαρκεί λιγότερο από 35’ και κάθε διάλειμμα θα διαρκεί τουλάχιστον 05’.
γ) Όταν το ωρολόγιο πρόγραμμα υπερβαίνει τις επτά (07) ώρες ημερησίως, οι επιπρόσθετες ώρες θα γίνονται: είτε το μεσημέρι (με διακοπή από 15΄ έως 30΄ για να μπορούν οι μαθητές να σιτίζονται και να ξεκουράζονται πνευματικά), είτε σε ξεχωριστό απογευματινό πρόγραμμα.
δ) Οι παρεκκλίσεις αφορούν όλους τους μαθητές της τάξης ή των τάξεων για τις οποίες χορηγούνται.
ε) Οι παρεκκλίσεις δεν θα λειτουργήσουν σε βάρος των ωρών διδασκαλίας των άλλων διδασκομένων μαθημάτων.
στ) Ως προς τα βοηθήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία των μαθημάτων ξένων γλωσσών, θα τηρούνται τα ισχύοντα για τα δημόσια σχολεία.
3. Σε κάθε περίπτωση, οι παρεκκλίσεις θα αναφέρονται σε αύξηση και όχι σε μείωση των ωρών που προβλέπονται από το ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα για το συγκεκριμένο μάθημα.
4. Ο ανώτατος αριθμός ωρών, για τον οποίον μπορεί να ζητηθεί άδεια παρέκκλισης, προκύπτει από τη διαφορά ανάμεσα στις ώρες που προβλέπει το εκάστοτε ισχύον Ωρολόγιο Πρόγραμμα και το ανώτατο όριο των σαράντα (40) ωρών εβδομαδιαίως. Αιτήσεις, στις οποίες ζητείται αύξηση ωρών πέραν της προαναφερόμενης διαφοράς, απορρίπτονται.
5. Οι τάξεις για τις οποίες χορηγείται παρέκκλιση είναι: όλες οι τάξεις του Γυμνασίου, οι Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιων Λυκείων και οι Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις Εσπερινών Λυκείων.
Κατ’ εξαίρεση, για τη Γ΄ τάξη των Ημερήσιων Λυκείων και τη Δ΄ τάξη των Εσπερινών Λυκείων, μπορεί να εγκριθούν παρεκκλίσεις: α) για τα μαθήματα τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς σε πανελλαδικό επίπεδο, και β) για τα μαθήματα τα οποία εξετάζονται ως Ειδικά Μαθήματα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
6. Η έγκριση παρέκκλισης ισχύει για τρία (03) διδακτικά έτη, μετά το πέρας των οποίων το Ιδιωτικό Σχολείο μπορεί να αιτηθεί εκ νέου άδεια παρέκκλισης. Το Ιδιωτικό Σχολείο έχει τη δυνατότητα να αιτηθεί την τροποποίηση της άδειας παρέκκλισης μετά το πρώτο έτος εφαρμογής της και ακολουθώντας τις ανωτέρω ημερομηνίες.
Η με αρ. πρωτ. 32141/Γ2/30-03-2005 (Ανακοινοποίηση 09-05-2005) Υπουργική Απόφαση καταργείται.
Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από το σχολικό έτος 2012-13.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

(πηγή:ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ