Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων και
Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1720

12 Ιουλίου 2013
Αριθμ. 7847 (1)

Άρση της επίταξης της χρήσης ακινήτων και κινητών μέσων.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
  α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος.
  β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42).
  γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄−236).
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
 3. Την υπ’ αριθμ. 6213/11−05−2013 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών − Εσωτερικών − Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄− 1140), με την οποία επιτάχθηκε η χρήση ακινήτων και κινητών μέσων.
 4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κινητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
 5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω επίταξη,

  αποφασίζουμε:
Την άρση της επίταξης της χρήσης των κινητών και ακινήτων μέσων που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6213/11−05−2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140), η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ                           ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ


-------------------------------------------------

Αριθμ. 7846 (2)

Άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις:
  α) Των άρθρων 18 παρ. 3, 22 παρ. 4 και 112 παρ. 1 του Συντάγματος.
  β) Του άρθρου 41 του Ν. 3536/2007 «Ειδικές ρυθμίσεις θεμάτων μεταναστευτικής πολιτικής και λοιπών ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης» (Α΄−42),
  γ) Του Ν.Δ. 17/1974 «Περί Πολιτικής Σχεδιάσεως Εκτάκτου Ανάγκης» (Α΄−236).
 2. Την υπ’ αριθμ. Υ.281/11−05−2013 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄−1139), με την οποία κηρύχθηκε σε κατάσταση πολιτικής κινητοποίησης το σύνολο των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
 3. Την υπ’ αριθμ. 6212/11−05−2013 απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΦΕΚ Β΄−1140), με την οποία επιτάχθηκαν οι προσωπικές υπηρεσίες του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 4. Την υπ’ αριθμ. Υ306 απόφαση του Πρωθυπουργού (ΦΕΚ Β΄ 1635), με την οποία έχει αρθεί η πολιτική κινητοποίηση του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των αναγκαίων πόρων.
 5. Το γεγονός ότι εξέλιπαν οι λόγοι που επέβαλαν την ανωτέρω επίταξη,

   αποφασίζουμε:
Την άρση της επίταξης των προσωπικών υπηρεσιών του συνόλου των εκπαιδευτικών της δευτεροβάθμιας εκαίδευσης που επιβλήθηκε με την υπ’ αριθ. 6212/ 11−05−2013 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 1140), η οποία και καταργείται από τη δημοσίευση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 3 Ιουλίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ