Επιστολή της ΠΕΣΣ στον υπ. Παιδείας για τις τοποθετήσεις καθ’ υπεραριθμία Σχολικών Συμβούλων

Αξιότιμε κ.  Υπουργέ Υ.ΠΑΙ.Θ
Αξιότιμοι κ. Υφυπουργοί Υ.ΠΑΙ.Θ
Αξιότιμε κ. Γ. Γραμματέα Υ.ΠΑΙ.Θ
Όπως γνωρίζετε, με σχετικά έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ (22423/Δ1/18-2-2012, 85748/Δ1/25-6-2013, κτλ.) οι Σχολικοί Σύμβουλοι εντάσσονται στη διαδικασία τοποθέτησης καθ’ υπεραριθμία σύμφωνα με το άρθρο27, παρ.2 του Ν.3848/10*.

Επειδή δυστυχώς τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα τις ακόλουθες συνέπειες:

1.    Οι Σχολικοί Σύμβουλοι παρότι διαθέτουν κατά τεκμήριο πολλά χρόνια υπηρεσίας, υψηλά προσόντα και υπηρετούν την Εκπαίδευση από μια θέση ευθύνης που τους ανέθεσε η Πολιτεία μετά από αυστηρές διαδικασίες αξιολόγησης, θα πρέπει να εντάσσονται δυνάμει σε διαδικασία τοποθέτησης καθ’υπεραριθμία κάθε εκπαιδευτικό έτος.

2.    Υπάρχουν περιπτώσεις όπου εμφανίζεται υπεραριθμία σε μια Σχολική μονάδα μόνο εφόσον προσμετρηθούν και οι Σχολικοί Σύμβουλοι. Φανερά όμως μια τέτοια περίπτωση δημιουργεί πλασματική υπεραριθμία αφού οι  υπηρετούντες Σχολικοί Σύμβουλοι ως Στελέχη Εκπαίδευσης έχουν θητεία μέχρι 31/7/2015 και η όποια σχετική υπεραριθμία είναι πλασματική.

3.    Σε ότι αφορά τους Συνάδελφους Σ.Σ. που είχαν οργανική θέση στα Π.Π.Σ. το Υ.ΠΑΙ.Θ με το με αρ. 85748/Δ1/25-6-2013 έγγραφό του ορίζει ρητά ότι τα στελέχη Εκπαίδευσης που ανήκαν οργανικά στα πρώην Πειραματικά (νυν Π.Π.Σ), τοποθετούνται με τη διαδικασία τοποθέτησης των υπεραριθμιών,ΑΛΛΑ μετά από τους Εκπαιδευτικούς οι οποίοι συμμετείχαν στις σχετικές διαδικασίες αξιολόγησης και δεν εκρίθησαν θετικά !

4.    Δυστυχώς ακόμα χειρότερα, υπάρχουν ΠΥΣΔΕ τα οποία προβαίνοντας σε αυθαίρετες και εσφαλμένες ερμηνείες του άρθρου27,παρ.2τουΝ.3848/10 και μη εφαρμόζοντας όσα ορίζονται στα παραπάνω έγγραφα του Υ.ΠΑΙ.Θ αρνούνται ολοσχερώςτην τοποθέτηση των Σχολικών Συμβούλων!

Παρακαλούμε
•    για την απόδοση προσωποπαγών θέσεων στους Σ.Σ. για την άρση των παραπάνω δυσλειτουργιών οι οποίες δημιουργούν ανισότητες και δυσμενή μεταχείριση εις βάρος των Σχολικών Συμβούλων.
•    για συνάντηση με το ΔΣ της ΠΕΣΣ προκειμένου να εξηγηθούν αναλυτικά τόσο το συγκεκριμένο πρόβλημα, όσο και άλλα προβλήματα των οποίων η λύση στο διαμορφούμενο περιβάλλον στην Εκπαίδευση καθίσταται αναγκαία.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                               Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΠΑΡΑΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                       ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Ο Πρόεδρος της ΠΕΣΣ (στο βάθος με το μαύρο) σε Συνάντηση Εργασίας την Πέμπτη, 4 Ιουλίου, 11.00 πμ, στην Τρίπολη με τον ΠΕΤ Πελοποννήσου. Αριστερά του Προέδρου είναι ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΣΣ και δεξιά του Προέδρου ο Πρόεδρος του ΠΕΤ Πελοποννήσου κ. Παν. Σαλονίτης

* άρθρο27, παρ.2 του Ν.3848/10 (Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις.)
 Άρθρο 27 Μεταθέσεις τοποθετήσεις των στελεχών της εκπαίδευσης μετά τη λήξη της θητείας

1. Διευθυντές εκπαίδευσης και προϊστάμενοι γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., προϊστάμενοι τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης, υποδιευθυντές σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. και υπεύθυνοι τομέων Σ.Ε.Κ. μπορούν κατά τη διάρκεια της θητείας τους να μετατίθενται με αίτησή τους ως εκπαιδευτικοί, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών. Στην περίπτωση αυτή αναλαμβάνουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μετά τη λήξη της θητείας τους.

2. Οι υπηρετούντες σε θέσεις σχολικών συμβούλων, διευθυντών εκπαίδευσης και προϊσταμένων γραφείων εκπαίδευσης, διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., καθώς και προϊσταμένων τμημάτων εκπαιδευτικών θεμάτων των διευθύνσεων εκπαίδευσης επανέρχονται μετά τη λήξη της θητείας τους, εφόσον δεν επανεπιλεγούν, σε θέσεις εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας, στην οποία ανήκαν οργανικά ή στις θέσεις στις οποίες μετατέθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. Αν οι παραπάνω θέσεις έχουν καταργηθεί, τοποθετούνται σε κενές θέσεις εκπαιδευτικών σχολικών μονάδων της προτίμησής τους με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή του οικείου περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης ή του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης, κατά περίπτωση, ύστερα από πρόταση του αρμόδιου υπηρεσιακού συμβουλίου.

3. Προϊστάμενος γραφείου εκπαίδευσης, το οποίο καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας σε κενή θέση προϊσταμένου γραφείου ή, αν δεν υπάρχει, κατά προτεραιότητα σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

4. Διευθυντής σχολικής μονάδας, η οποία καταργείται, τοποθετείται με αίτησή του για το υπόλοιπο της θητείας, σε κενή θέση διευθυντή σχολικής μονάδας της ίδιας διεύθυνσης, με απόφαση του περιφερειακού διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από πρόταση του οικείου περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου.

5. Στην περίπτωση που σχολικός σύμβουλος τοποθετείται σε άλλη θέση αναπληρώνεται από τον επόμενο σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στον αξιολογικό πί νακα. Ο αναπληρωτής δεν διαγράφεται από το σχετικό αξιολογικό πίνακα και διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη κενούμενης θέσης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ