Πρόταση της ΟΙΕΛΕ να μην ανοίξουν τα ιδιωτικά σχολεία το Σεπτέμβριο

Συνεκλήθη εκτάκτως σήμερα Δευτέρα, 15-7-2013, το ΔΣ της ΟΙΕΛΕ μετά από τις δραματικές εξελίξεις στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης με την έκδοση της κατάπτυστης εγκυκλίου Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013* του Υπουργείου Παιδείας με την οποία μεταφέρεται το εργασιακό δίκαιο του ευρύτερου ιδιωτικού τομέα στην ιδιωτική εκπαίδευση (εφαρμογή της ΠΥΣ 6/28-02-2012  -Α,38). Το ΔΣ μετά από συζήτηση αποφάσισε ομόφωνα τα ακόλουθα:
•    Να γίνουν έκτακτες ΓΣ σε σχολεία και σε πρωτοβάθμια σωματεία την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου με σύνθημα «Κανένα ιδιωτικό σχολείο ανοιχτό το Σεπτέμβριο».
•    Να προσφύγει με κάθε νόμιμο η ΟΙΕΛΕ κατά της εγκυρότητας της εγκυκλίου.
•     Να συμμετάσχουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί σε κάθε αγωνιστική κινητοποίηση – δράσεις εντός του καλοκαιριού που θα προκηρυχθεί από την ΟΛΜΕ
•    Να ενημερωθούν οι συνάδελφοι μέσω e-mails στους ίδιους ή στα πρωτοβάθμια σωματεία για τις επιπτώσεις της εγκυκλίου
•    Να διερευνηθεί, εάν είναι εφικτή μεγάλη παναθηναϊκή συγκέντρωση συναδέλφων την ερχόμενη εβδομάδα για τη συλλογή υπογραφών.
•    Να συγκληθεί το ΔΣ ΟΙΕΛΕ την Πέμπτη, 18/7, και ώρα 16:00 για να γίνει εκ νέου εκτίμηση της κατάστασης
(πηγή: www.esos.gr)

*Φ.18/93893/Δ5/12-07-2013
Αριθ. πρωτ.: Φ.18/ 93893/Δ5/12.7.2013
Εφαρμογή των διατάξεων της ΠΥΣ 6/28-02-2012 (Α,38)
Μαρούσι, 12 - 07 -2013
Αριθ. Πρωτ. Φ.18/ 93893 /Δ5

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α’- Β’

Ανδρέα Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: diekpa@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: κα Χρήστου
Τηλέφωνο: 210-34.42095
FAX: 210-34.42.365

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή των διατάξεων της ΠΥΣ 6/28-02-2012 (Α,38)

Ι.Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.6 του Ν.4046/2012 «έγκριση Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…» (ΦΕΚ 28 Α’/ 14-02-2012 ), οι ρυθμίσεις των παρ.28 και 29 του Ε’ Κεφαλαίου και 4.1 του Κεφαλαίου 4, που περιλαμβάνουν ρυθμίσεις των Συγκεκριμένων Σχεδίων Συνεννόησης, κατέστησαν πλήρεις κανόνες ουσιαστικού δικαίου, επιτακτικού χαρακτήρα και άμεσης εφαρμογής. Περαιτέρω, με διάταξη της παρ.6. του ιδίου, ως άνω, άρθρου και νόμου, εξουσιοδοτήθηκε το Υπουργικό Συμβούλιο να ρυθμίζει, με αποφάσεις του, κάθε αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή των ως άνω, ουσιαστικών κανόνων.

Β. Με τις διατάξεις, τόσο του Ν.4046/2012 (παραγράφων 28 και 29 των Κεφαλαίων Ε και 41), όσο και της, κατ’ εξουσιοδότησή του, εκδοθείσης υπ.αριθμ. 6/28-02-2012 Π.Υ.Σ. (ΦΕΚ 38 Α) όλες, ανεξαιρέτως, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, αδιακρίτως προσώπου μισθωτού και εργοδότη (ακόμη και των νομικών προσώπων που υπάγονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα) των οποίων η λήξη τους ορίζεται με κριτήριο την ηλικία ή την συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδοτήσεως του μισθωτού, ή υποκρύπτουν ρήτρα μονιμότητας, μετετράπησαν σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, υποκείμενες πλέον ως προς τη λύση τους, στους κανόνες της κοινής εργατικής νομοθεσίας του ν.2112/1920, όπως ισχύει.

Περαιτέρω, με την παρ.2 του άρθρου 5 της ανωτέρω Π.Υ.Σ., κάθε διάταξη νόμου, η οποία θεσπίζει όρους που υποκρύπτουν μονιμότητα ή ρήτρες μονιμότητας ή και προβλέπουν την εφαρμογή, αναλογική ή ευθεία διατάξεων του κώδικα περί Δημοσίων Υπαλλήλων καθίστανται πλέον ανενεργές και ανεφάρμοστες.

ΙΙ.Α. Με τις διατάξεις, εξάλλου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α’) ρυθμίστηκαν σε νέα βάση τα θέματα της γνωστοποιήσεως της έγγραφης προειδοποιήσεως, που προηγείται της καταγγελίας συμβάσεως εργασίας ιδιωτικού δικαίου, αορίστου χρόνου, και του καταβαλλόμενου στον μισθωτό ποσού αποζημιώσεως, κατά περίπτωση, ενώ θεσπίστηκε και διάταξη αναγκαστικής προσαρμογής, στη ρύθμιση του νόμου αυτού, κάθε άλλης με ευνοϊκότερο περιεχόμενο για τους μισθωτούς εργασίας.

ΙΙΙ. Με τις διατάξεις του Ν.682/1977 (ΦΕΚ 244 Α’), όπως ισχύει, οι συμβάσεις εργασίας των εκπαιδευτικών των ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων, μετά την μετατροπή τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα στον ανωτέρω νόμο, υπό την ομαλή τους εξέλιξη λήγουν όταν ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του ή τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησης του και της λήψεως πλήρους συντάξεως. (άρθρο 30 παρ.1,2,3 και 4- 33 παρ.1,4 και 5). Με βάση τα δεδομένα αυτά, υποκρύπτουν, εν ταυτώ, ρήτρα μονιμότητας.

Β. Με τις διατάξεις, εξάλλου, του Ν.682/77 (άρθρο 33 παρ. 5), σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 7 παρ.2 του Ν.817/1978 (ΦΕΚ 170 Α’), η προθεσμία προειδοποιήσεως ενόψει καταγγελίας συμβάσεως αορίστου χρόνου ιδιωτικού εκπαιδευτικού είναι ενιαία, των δεκαπέντε (15) ημερών και η καταβαλλόμενη αποζημίωση στον μισθωτό υπολογίζεται βάσει της ενιαίας κλίμακας της παρ.5 του άρθρου 33 του Ν.682/77 (αποζημίωση με το μέτρο αποδοχών ενός μηνός κατ’ έτος υπηρεσίας και μέχρι 25 ετών ).

ΙV. Με βάση τις προπαρατιθέμενες διατάξεις: α) του Ν 4046/2012. β) της υπ’ αριθμ. 6/2012 Π.Υ.Σ. και γ) του Ν.4093/2012, που συνιστούν πλήρεις κανόνες δικαίου, επιτακτικού χαρακτήρα και δημοσίας τάξεως και εν ταυτώ, κανόνες ειδικού σκοπού, καθολικής εφαρμογής και νεότερου νόμου, ως προς όλους τους παρέχοντες την εργασία τους με σύμβαση ιδιωτικού συνάγεται ότι δεν είναι ανεκτή πλέον, στο πλαίσιο των ως άνω διατάξεων, οποιαδήποτε αντίθετη ρύθμιση στα ζητήματα που αυτές ρυθμίζουν (τροποποίηση συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου χρόνου, κατάργηση υποκρυπτόμενων ρητρών μονιμότητας, καταγγελία κατά τις διατάξεις του Ν.2112/1920, όπως ισχύει προθεσμίες προειδοποιήσεως και ύψος αποζημιώσεως) και συνεπώς, και αυτές του Ν.682/1977 και των λοιπών συναφών που ρυθμίζουν τα ίδια θέματα.


Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΗΣΤΟΥ
(πηγή: www.taxheaven.gr)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ