Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση μέρους του ωραρίουΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
-----
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε. & Δ.Ε. ΤΜΗΜΑΤΑ Γ΄
-----
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. –
Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr

Πληροφορίες:
Α/θμια : Ο. Ιντζέ
Τηλέφωνο: 210 3443266
e-mail : ppe3@minedu.gov.gr
Β/θμια : Α. Κοκκινίδου
Τηλέφωνο: 210 34432250
ail : dprb@minedu.gov.gr
Βαθμός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:

Βαθμός Προτερ.
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Μαρούσι, 28-3-2013
Αρ. Πρωτ.: 42460/Δ1


ΠΡΟΣ:
Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπ/σης όλης της χώρας
Έδρες τους

ΚΟΙΝ.:
Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπ/σης
Έδρες τους

ΘΕΜΑ: «Οδοιπορικά έξοδα εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου»


     Στο αριθμ. πρωτ. 2/41412/0022/24-9-2012 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, Γενική Διεύθυνση Μισθών που αφορά στο υπόψη θέμα, αναφέρεται ότι «στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολείο που δεν βρίσκεται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (άρθρο 2 Ν.2685/1999) ή της κατοικίας τους, καταβάλλονται μόνο τα οδοιπορικά έξοδα στα οποία υποβάλλονται κατά τις μετακινήσεις τους, καθ΄ όσον, από 1-11-2011 έχει καταργηθεί η αποζημίωση για κάθε ώρα διδασκαλίας εκτός έδρας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4024/2011».
     Κατ΄ εφαρμογή της παραπάνω οδηγίας και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 15 και 21 του Ν.1566/1985, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα :
     Στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, προσωρινούς αναπληρωτές και εκπαιδευτικούς με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι διατίθενται για τη συμπλήρωση μέρους του υποχρεωτικού τους ωραρίου διδασκαλίας σε σχολική μονάδα εκτός έδρας της οργανικής τους θέσης ή της προσωρινής τοποθέτησής τους, καταβάλλονται οδοιπορικά έξοδα στις ακόλουθες περιπτώσεις :
  1. Στους εκπαιδευτικούς Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους σε σχολεία της ίδιας βαθμίδας.
  2. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους από την μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Στην περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία ανήκουν οι εκπαιδευτικοί.
  3. Στους εκπαιδευτικούς που διατίθενται εξ΄ ολοκλήρου από την μια βαθμίδα στην άλλη, αλλά για να συμπληρώσουν μέρος του ωραρίου τους μετακινούνται σε περισσότερα τους ενός σχολεία της βαθμίδας στην οποία διατέθηκαν. Στην
    περίπτωση αυτή τα οδοιπορικά έξοδα θα καταβληθούν από το σχολείο της βαθμίδας στην οποία έχουν διατεθεί.
    Ως έδρα νοείται η σχολική μονάδα που υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ή με προσωρινή τοποθέτηση και καταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα εφόσον διατίθενται σε σχολεία άλλης πόλης, κωμόπολης ή χωριού (σύμφωνα και με το αριθμ. πρωτ. 2/91480/0022/19-2-2013 έγγραφο της 22ης Δ/νσης του Γ.Λ.Κ.) για συμπλήρωση μέρους του ωραρίου τους.

Δεν δικαιούνται των οδοιπορικών εξόδων :
  • οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται για συμπλήρωση ωραρίου σε σχολεία που βρίσκονται στο τόπο κατοικία τους,
  • οι εκπαιδευτικοί που διατίθενται εξ΄ολοκλήρου από την μια στην άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης και συμπληρώνουν το ωράριο τους σε ένα σχολείο τοποθέτησης.
  • οι εκπαιδευτικοί που μετακινούνται στα σχολεία που λειτουργούν στην περιφέρεια της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του τέως δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς θεωρούνται ότι λειτουργούν στην ίδια πόλη (παρ. 15 του άρθρου 14 του Ν. 1566/1985).

Η ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ


ΕΥΔΟΚΙΑ ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ

Εσωτερική διανομή:
Γραφείο κ. Υπουργού
Γραφείο κ. Υφυπουργού
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
Γεν. Δ/νση Διοίκησης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε.
Δ/νση Προσωπικού Π.Ε.- Τμήμα Γ΄
Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε.- Τμήμα Γ΄
Δ/νση Οικονομικών Υποθέσεων Τμήμα Γ’


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ