ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΕΛΕ ΣΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Καθ. κ. ΗΛΙΑ ΜΑΤΣΑΓΓΟΥΡΑ

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
(Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.)
Αρθ. Ιδρ. Απόφασης Πρωτοδ. Αθηνών 20376/58
Χαλκοκονδύλη 13, 104-32, Αθήνα
Τηλ: 5238148, 5230819
Fax: 5230819
e-mail: oiele@otenet.gr
 site:          www.oiele.gr
___________________________________________________________________
                               Αθήνα, 12/10/2012
                                Αριθμ. Πρωτ:24201


ΠΡΟΣ : Τον Πρόεδρο της  Επιτροπής για τη σύνταξη του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών Καθ. κ. Ηλία Ματσαγγούρα

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Υπουργό Παιδείας  και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  κ. Κ. Αρβανιτόπουλο

Κύριε Πρόεδρε,

Η ΟΙΕΛΕ έχει καταθέσει σε όλα τα επιστημονικά/εκπαιδευτικά fora όπου θεσμικά συμμετέχει την πάγια θέση της για την αξιολόγηση, φροντίζοντας ιδιαίτερα να τεκμηριώνει επιστημονικά τα πορίσματά της. Ιδιαίτερα αναλυτικά οι απόψεις της ΟΙΕΛΕ για την αξιολόγηση έχουν κατατεθεί και καταγραφεί στα Πρακτικά του ΣΠΔΕ/ΕΣΥΠ, κατά την τελευταία περίοδο της λειτουργίας του, στο πλαίσιο της παρουσίασης ενός συστήματος πιστοποίησης ποιότητας στην εκπαίδευση, το οποίο συνάντησε καθολική αποδοχή εκ μέρους των θεσμικών συνομιλητών.
Η Ομοσπονδία μας υποστηρίζει πως ο θεσμός της αξιολόγησης είναι ένα χρήσιμο και αναγκαίο εργαλείο διαρκούς βελτίωσης για το σύνολο των εμπλεκόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ωστόσο, οφείλουμε να σημειώσουμε πως η πλατιά έννοια της αξιολόγησης στην εκπαίδευση έχει – στο δημόσιο διάλογο στη χώρα μας – συρρικνωθεί, ώστε να σηματοδοτεί  μόνο την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού και μάλιστα με ελεγκτικό χαρακτήρα. Αγνοεί η άποψη αυτή το γεγονός ότι το εκπαιδευτικό σύστημα είναι συνισταμένη πολλών παραγόντων και ότι ο εκπαιδευτικός, λόγω της ανελαστικότητας και του συγκεντρωτισμού του εκπαιδευτικού μας συστήματος, έχει περιορισμένα περιθώρια πρωτοβουλιών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αντιθέτως, σημαντικοί παράγοντες, όπως  ο ενιαίος σχεδιασμός προγραμμάτων σπουδών ανά βαθμίδα, ώστε να επιτυγχάνεται η εξέλιξη στόχων, η συνέχεια και η ενιαία αξιολόγηση, προοπτικά και αναδρομικά, η ανασυγκρότηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η δόμηση αναλυτικού προγράμματος με στόχο την απόκτηση γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων, η επανίδρυση βιβλιοθηκών, η χρήση εκπαιδευτικών τεχνολογιών, η βελτίωση της ποιότητας των σχολικών συγγραμμάτων, η συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών με έμφαση στην ενδοσχολική επιμόρφωση, ο σχεδιασμός και η θεσμοθέτηση μέτρων για την τεκμηρίωση και διαρκή ανατροφοδότηση της ποιότητας της εκπαίδευσης, δεν λαμβάνονται υπόψη. Δεν έχει, επίσης, επισημανθεί επαρκώς η επιρροή της ποιότητας των προπτυχιακών σπουδών και διαδικασίας επιλογής εκπαιδευτικών μόνο μέσω γραπτής δοκιμασίας (ΑΣΕΠ) στην εκπαιδευτική διαδικασία και στην απόδοση του εκπαιδευτικού. Γι’ αυτό φοβούμαστε πως η επικέντρωση της αξιολόγησης στον έλεγχο του εκπαιδευτικού υποκρύπτει την αξιοποίησή της ως μέσου «δημοσιονομικής εξυγίανσης» με στόχο απολύσεις εκπαιδευτικών.
Η Ομοσπονδία μας έχει προτείνει, αντί ενός στενού αξιολογικού μοντέλου που στοχεύει στην τιμωρία κι όχι στην επαγγελματική βελτίωση του εκπαιδευτικού, ένα επαρκώς χρηματοδοτούμενο Σύστημα Διασφαλισμένης Ποιότητας. Η επιλογή ενός τέτοιου συστήματος, όμως, απαιτεί σοβαρή αντιμετώπιση του θεσμού της αξιολόγησης εκ μέρους της πολιτείας, εκ βάθρων αναδιάρθρωση του εκπαιδευτικού συστήματος και πόρους.
Ειδικά για την ιδιωτική εκπαίδευση πρέπει να επισημανθεί ένας επιπλέον σοβαρός κίνδυνος, που ενδέχεται να επιφέρει ολέθριες συνέπειες, εάν οι σχετικές διαρροές είναι βάσιμες. Ως κυρίαρχος φορέας αξιολόγησης, μαζί με το Σχολικό Σύμβουλο, φέρεται ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας.  Η έκθεση του Διευθυντή θα επηρεάζει σημαντικά τη βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού και, ενδεχομένως, μια αρνητική αξιολόγηση να οδηγήσει και στην απόλυση. Στα ιδιωτικά σχολεία όμως ο Διευθυντής δεν επιλέγεται μέσα από αξιολογικές διαδικασίες, όπως από τις προβλεπόμενες στο δημόσιο. Σύμφωνα με τα άρθρα 25 και 34 του ν. 682/77, ο ιδιοκτήτης προτείνει για τη θέση του Διευθυντή εκπαιδευτικό με μοναδικό προσόν την οκταετή υπηρεσία. Σε περίπτωση έλλειψης εκπαιδευτικού με αυτό το προσόν, δύναται ο ιδιοκτήτης να επιλέξει οποιονδήποτε άλλον εκπαιδευτικό. Έχει παρατηρηθεί σε πολλά ιδιωτικά σχολεία το φαινόμενο να επιλέγονται με αδιευκρίνιστα κριτήρια από τους ιδιοκτήτες ως Διευθυντές εκπαιδευτικοί νεοδιόριστοι, χωρίς εκπαιδευτική και διοικητική εμπειρία, κι αυτό συχνά οδηγεί σε παραβιάσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση Διευθύντριας σε ιδιωτικό σχολείο του Ναυπλίου, η οποία ως νεοδιόριστη - και μάλιστα από το μήνα Νοέμβριο - υπέγραφε τυφλά, από απειρία και αμέλεια,  έγγραφα καθ’ υπαγόρευση του ιδιοκτήτη, τα οποία συνιστούσαν βαρύτατες παραβιάσεις της εκπαιδευτικής νομοθεσίας. Τέλος, να μην ξεχνάμε πως ως Διευθυντές μπορούν να αυτό-επιλέγονται και οι ιδιοκτήτες, με αποτέλεσμα η αξιολογική διαδικασία να νοθεύεται από τις σκοπιμότητες της σχέσης εργοδότη-εργαζόμενου. Γι’ αυτό προτείνουμε τα διευθυντικά στελέχη των ιδιωτικών σχολείων να επιλέγονται με τα ίδια κριτήρια και τις διαδικασίες που προβλέπονται και στα δημόσια. Διαφορετικά, ζητούμε να είναι ακώλυτη η βαθμολογική προαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. 

Κύριε Πρόεδρε,
Θα ήταν καταστροφικό η ελληνική πολιτεία να χάσει ξανά την ευκαιρία για μια ουσιαστική τομή στο χώρο της εκπαίδευσης, ιδιαίτερα σήμερα που η εκπαίδευση πρέπει να αποτελέσει τον κυριότερο μοχλό για την ανασυγκρότηση της χώρας. Η ένταξη του θεσμού της αξιολόγησης στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας συστήματος δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι «Δούρειος Ίππος» για το ελληνικό σχολείο, δημόσιο και ιδιωτικό, με στόχο την τιμωρία του εκπαιδευτικού για να επιτευχθούν δημοσιονομικοί στόχοι ή για να  διευκολύνεται η εργοδοτική αυθαιρεσία. Ο θεσμός της αξιολόγησης είναι ένα εργαλείο της ευνομούμενης πολιτείας για να χτίσει ένα υγιές, παραγωγικό και αξιόπιστο εκπαιδευτικό σύστημα διασφαλισμένης ποιότητας.ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ                                         ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΖΑΓΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ