1) Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2011-12 - Λειτουργικά κενά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ
Πληροφορίες
Τηλέφωνο
Fax: Ε mail
Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 Μαρούσι Μ.Καραγιάννη Τ.Παυλοπούλου Α.Κάτσαρης 210 3442209 210 3442206 210 3442083 :  210 3443015 phvs3(5).vpepth.qr


7-11-2011 127560/Γ4
Μαρούσι Αρ.πρωτ.:
Α.Δ.Α:
ΠΡΟΣ:
1.         Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης της Χώρας
2.     Προϊσταμένους Παιδαγωγικής                            και Επιστημονικής καθοδήγησης Β/θμιας Εκπαίδευσης
3.    Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας
Εκπ
/σης
(κοινοποίηση δια μέσω Προϊσταμένων Παιδαγωγικής
και
           Επιστημονικής             καθοδήγησης             Β/θμιας
Εκπαίδευσης)
4.     Διευθύνσεις Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Χώρας
5.     Γραφεία Φυσικής Αγωγής  της Χώρας


ΘΕΜΑ: «Αποσπάσεις μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ σχολικού έτους 2011-12 - Λειτουργικά κενά» .
ΑΠ ΟΦΑΣΗ
Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Λαμβάνοντας υπόψη :
1.        την παράγραφο 5 της υπ'αριθμ. Γ4/902/29-09-1988 Απόφασης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 21/Β/17-01-1990), η οποία κυρώθηκε και έχει ισχύ νόμου σύμφωνα με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 7 του ν.1894/1990 (ΦΕΚ 110/τΑ/27-08-1990).
2.        την υπ'αριθμ.1120/Η/7-01-2010 ( ΦΕΚ 1/τ.Β'/8-01-2010 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων », ιδίως το άρθρο 2 , περ.4 και το άρθρο 4 παρ.1
3.        την υπ'αριθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/τβ/6-09-2010) με θέμα: « Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» -Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής » .
4.     την υπ'αριθμ.78570/Γ4/12-07-2011 με θέμα : « Τροποποίηση της υπ'αρίθμ.107405/Γ4/2-09-2010 (ΦΕΚ 1396/Τβ/6-09-2010) Υπουργικής Απόφασης με θέμα : «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής»
5.        την υπ'αριθμ.62441/Γ4/01-06-2011 με θέμα: « Προϋποθέσεις λειτουργίας για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2011-12 » .
6.        την υπ'αριθμ.87683/Γ4/01-08-2011 με θέμα : « Πρόσκληση μονίμων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για απόσπαση στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής».
7.        Την υπ'αριθμ. 7η /14-10-2011 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ), με την οποία οριστικοποιήθηκε ο τελικός πίνακας αξιολόγησης των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 για τα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ.
8.        την υπ'αριθμ. 121302/Γ4/24-10-2011 με θέμα: «Κύρωση του οριστικού αξιολογικού πίνακα μοριοδότησης μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχολικού έτους 2011-12».
9.     Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005 ( Α'98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».
ΑποΦασίζο υ ιαε
Α. Εγκρίνονται τα κάτωθι λειτουργικά κενά, σχολικού έτους 2011-12, για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και Λυκείου της Χώρας ( Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ) . Σύνολο Τμημάτων: Εκατό εξήντα έξι (166).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΤΑΔ-ΕΤΑΔ ΣΧ.ΕΤΟΥΣ 2011-12

 
ΝΟΜΟΣ
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΘΛΗΜΑ
ΘΕΣΕΙΣ
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΓΕΛ
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΥ 5ο ΓΕΛ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ιο ΓΥΜ.
ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
2
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ιο ΓΥΜ.
ΚΛ.ΑΟΛΗΤΙΣΜΟΣ
1
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ Ιο ΓΥΜ.
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΚΛ.ΑΟΛΗΤΙΣΜΟΣ
1
ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ
ΑΡΓΟΥΣ Ιο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1
 
Β. Ως προς τη κάλυψη των Λειτουονικών κενών :
1. Τα παραπάνω Τμήματα θα στελεχωθούν, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.: 62441/Γ4/01-06-2011 Υπουργική Απόφαση, από ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ- ΜΟΝΙΜΟΥΣ εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11, με βάση την κατάταξη τους στον οριστικό πίνακα των μονίμων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11 Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ σχ.έτους 2011-12 , ο οποίος κυρώθηκε με την αριθμ. 121302/Γ4/24-10-2011 Υπουργική Απόφαση.
2. Η τοποθέτηση των μονίμων εκπαιδευτικών στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ ισχύει για ολόκληρο το διδακτικό έτος και δεν επιτρέπεται τροποποίηση ή ανάκληση αυτής, με εξαίρεση σοβαρούς λόγους Υγείας.
3. Σε περίπτωση ύπαρξης ανυπέρβλητου κωλύματος στην τοποθέτηση, από τον αποσπασμένο εκπαιδευτικό, αναζητείται αντικαταστάτης από τον επόμενο στη σειρά του οριστικού αξιολογικού πίνακα κατάταξης. Εάν ο πίνακας εξαντληθεί χωρίς να προκύψει αντικαταστάτης δίνεται η δυνατότητα στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο με Απόφαση του, να τοποθετήσει μόνιμο εκπαιδευτικό ΠΕ11 αε ειδικότητα στο ίδιο αθληαα, προκειμένου να συνεχιστεί η εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος.
4. Για τα λειτουργικά κενά που εγκρίθηκαν με την παρούσα Απόφαση αλλά δεν καλύπτονται από μόνιμους εκπαιδευτικούς, - διότι δεν δηλώθηκαν ως προτιμήσεις στις αιτήσεις απόσπασης που κατατέθηκαν - τα Τμήματα αυτά δύνανται να λειτουργήσουν με Απόφαση του Οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου με τοποθέτηση μόνιμου εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ11 αε ειδικότητα στο ίδιο αθληαα.
Σε κάθε περίπτωση η τοποθέτηση γίνεται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη του εκπαιδευτικού. Εάν παρόλα αυτά δεν εξευρεθεί λύση, το Τμήμα παύει να λειτουργεί και ισχύουν τα δεδομένα της Γ. α και Γ. β περίπτωσης της παρούσης Απόφασης.
5. Το ωράριο που καλύπτουν οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 για τη διδασκαλία του αθλήματος στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ αντιστοιχεί σε 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα , όταν απαιτείται η μετακίνηση των μαθητών από και προς τους χώρους άθλησης με μέσα μαζικής μεταφοράς, οπότε η συνοδεία των μαθητών από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς από και προς τους χώρους προπόνησης είναι υποχρεωτική . Εάν δεν απαιτείται μετακίνηση των μαθητών με μεταφορικά μέσα, τότε οι εκπαιδευτικοί διατίθενται για να καλύψουν 9 διδακτικές ώρες στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ και συνοδεύουν υποχρεωτικά τους μαθητές από το Σχολείο στους χώρους προπόνησης και κατά την επιστροφή τους στο Σχολείο. Οι υπόλοιπες ώρες του υποχρεωτικού τους ωραρίου συμπληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
8

ΑΔΑ: 45ΒΜ9-ΡΩΙ
6.       Ol μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν   στην Πρωτοβάθμια (ΠΕ)   και
αποσπάστηκαν προκειμένου να καλύψουν τις λειτουργικές ανάγκες των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ, για το τρέχον σχολικό έτος 2011-12, διατίθενται στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ομοίως για 9 ή 12 διδακτικές ώρες την εβδομάδα αναλόγως εάν απαιτείται ή όχι μετακίνηση των μαθητών με μέσα μαζικής μεταφοράς από και προς τους χώρους άθλησης. Για τη συμπλήρωση του υπολοίπου του υποχρεωτικού τους ωραρίου τίθενται στη διάθεση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Α/θμιας Εκπαίδευσης της περιοχής τοποθέτησης τους.
Γ.    Ως  npoc touc ααθητές που ένουν εννραφεί  στα Ταήαατα Αθλητικής  Διευκόλυνσης (ΤΑΔ Γυανασίου) και στα Ειδικά Ταήαατα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ Λυκείων).
Οι μαθητές/τριες που έχουν ήδη εγγραφεί και φοιτούν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΤΑΔ Γυμνασίου ) και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης ( ΕΤΑΔ Λυκείων ), τα οποία δεν θα λειτουργήσουν με την εφαρμογή των προϋποθέσεων της παρούσης Απόφασης,   δύνανται:
α. να συνεχίσουν τη φοίτηση τους σε Τμήματα της Γενικής Παιδείας στο ίδιο Σχολείο ή β. να μετεγγραφούν   σε οποιοδήποτε άλλο   Σχολείο , επιθυμούν.   Οι δε μαθητές των (Ε.Τ.Α.Δ   Λυκείων) μπορούν να μετεγγραφούν και σε Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.).
Δ. Ως προς τον προνραααατισαό και την οονάνωση των αετακινήσεων.
1.                      Ο προγραμματισμός και η οργάνωση των μετακινήσεων των μαθητών/τριών γίνεται με ευθύνη και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Φυσικής Αγωγής σε συνεργασία με το Διευθυντή Β/θμιας Εκπαίδευσης . Απαραίτητη προϋπόθεση για τη λειτουργία του Τμήματος είναι η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών από και προς το Σχολείο και τους χώρους προπόνησης.
2.                      Η συνοδεία των μαθητών από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς από και προς τους χώρους προπόνησης είναι υποχρεωτική ακόμα και αν οι μαθητές δεν μετακινούνται με μέσα μαζικής μεταφοράς.
3.                      Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθούν οι προϋποθέσεις ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών , οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων ενημερώνουν εγγράφως το Αρμόδιο Γραφείο Φυσικής Αγωγής και εκείνοι με τη σειρά τους ενημερώνουν εγγράφως τη Δ/νση Φυσικής Αγωγής του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Ο .
4.              Τα Τμήματα που αντιμετωπίζουν πρόβλημα ασφαλούς μετακίνησης των μαθητών παύουν να λειτουργούν ΑΜΕΣΑ και εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις Γ. α και Γ. β παραγράφους , οι δε μόνιμοι εκπαιδευτικοί που τοποθετήθηκαν προκειμένου να καλύψουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Τμήματος , τίθενται στη διάθεση της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
Για το διδακτικό έτος 2011-12 αποσπώνται οι κάτωθι μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ11 ( Φυσικής Αγωγής), προκειμένου να διδάξουν το άθλημα της ειδικότητας τους στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων και Λυκείων της Χώρας ως έξης :
9

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ