ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1ο Σενάριο  - 50ο Σενάριο

 


ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΚΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ


 Σενάρια 1-50
 Σενάρια 51-100
 Σενάρια 101-150
 Σενάρια 151-200
 Σενάρια 201-250
 Σενάρια 251-300
 Σενάρια 301-350
 Σενάρια 351-400
 Σενάρια 401-450
 Σενάρια 451-500

1ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Το Διαπολιτισμικό Μοντέλο Εκπαίδευσης αναφέρεται σε μια δυναμική προσέγγιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Ξεκινά από την παραδοχή ότι οι ομάδες δεν συγκροτούνται στη βάση ενός ομογενοποιητικού χαρακτηριστικού,  αλλά μέσα από την συνύπαρξη και την αλληλεπίδραση ατόμων με πολλαπλές ταυτότητες.  Δεν κάνει λόγο, δηλαδή  απλά για συνύπαρξη και παράλληλη ανάπτυξη των πολιτισμών (πολυπολιτισμικό μοντέλο) , αλλά για δυναμικές διαδικασίες αλληλεπίδρασης.
          
Β. Περιγραφή Σεναρίου    
1. Δεδομένα: Α΄ τάξη Γυμνασίου.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση-Πρόβλημα: Στη λογική της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και αξιοποιώντας τις δυνατότητες που τους παρέχουν οι  Βιωματικές Δράσεις (θεσμοθετήθηκαν πρόσφατα στα νέα προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης),   εκπαιδευτικοί, της περιφέρειάς σας, για να προσεγγίσουν την εθνοτική, γλωσσική, θρησκευτική και πολιτισμική ανομοιογένεια των τάξεων τους, αποφασίζουν να δουλέψουν ερευνητικά το θέμα της διαφορετικότητας. Επέλεξαν δραστηριότητες που σχετίζονται με διαφορετικούς λαούς και πολιτισμούς (ινδιάνοι, αφρικανοί, εσκιμώοι, κινέζοι), τους οποίους  μελετούν για να κατανοήσουν τις ιδιαιτερότητές τους, τις πολιτιστικές αναπαραστάσεις του δυτικού κόσμου γι΄αυτούς και τη σχέση τους με τον φυσικό κόσμο.


Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1. Με ποιον τρόπο σχετίζονται οι θεωρητικές παραδοχές, με την κατάσταση που περιγράφεται;
2. Ποιες προτάσεις θα κάνατε στις εκπαιδευτικούς, ώστε να βελτιώσουν τις προσεγγίσεις τους και με τον τρόπο αυτό να συμβάλλουν στην άμβλυνση πολιτιστικών στερεοτύπων και τριβών μέσα στην τάξη τους;

2ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Έρευνες στον τομέα  των Αναλυτικών Προγραμμάτων  (ΑΠ) διαπιστώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν καλά  το ΑΠ είναι πιο αποτελεσματικοί στην προετοιμασία τους, στη διεξαγωγή της διδασκαλίας και την αξιολόγησή της.

Β. Περιγραφή Σεναρίου
Ως  Σχολικός Σύμβουλος διαπιστώνετε ότι μερικοί  εκπαιδευτικοί αγνοούν, σχεδόν στο σύνολό του, το ΑΠ. Το ενδιαφέρον τους, κατά την προετοιμασία  του μαθήματος, επικεντρώνεται στη μελέτη του διδακτικού βιβλίου, το οποίο αποτελεί συχνά και τον οδηγό για τη διδασκαλία.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.    Αναφέρατε  ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν από την άγνοια του ΑΠ .
2.    Με ποια μέσα,  ποιες προτάσεις  και ποιες διαδικασίες μπορείτε να συμβάλλετε στην αλλαγή  νοοτροπίας και πρακτικής, που περιγράφει το σενάριο;
3ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Έρευνες  διαπιστώνουν ότι το ψυχολογικό  κλίμα της σχολικής τάξης διαμορφώνεται από πολλές παραμέτρους, μεταξύ των   οποίων κύριο ρόλο κατέχουν οι σχέσεις καθηγητή-μαθητών και οι σχέσεις των μαθητών μεταξύ τους.

Β. Περιγραφή Σεναρίου
Ενώ σε αρκετές τάξεις σχολείων  της  περιφέρειά σας εντοπίζονται  έντονα αρνητικά στοιχεία στο ψυχολογικό κλίμα, μερικοί εκπαιδευτικοί υποτιμούν το πρόβλημα και εστιάζουν κυρίως στην κάλυψη της «διδακτέας ύλης». 

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.    Με ποιον τρόπο θα προσπαθήσετε να αναδείξετε τη σπουδαιότητα του προβλήματος; 
2.    Τι θα προτείνατε στους  εκπαιδευτικούς  να κάνουν και πώς, ώστε να βελτιώσουν την κατάσταση;

4ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Έρευνες στο χώρο των Διερευνητικών και Διαθεματικών Προσεγγίσεων της Διδασκαλίας έχουν δείξει ότι, όταν η οργάνωση της διδασκαλίας περιλαμβάνει δραστηριότητες διερεύνησης ερωτημάτων, για θέματα που ενδιαφέρουν τους ίδιους τους μαθητές, καθώς επίσης και όταν επιχειρείται διασύνδεση του περιεχομένου του μαθήματος με καταστάσεις της πραγματικής ζωής, τότε οι μαθητές συμμετέχουν πιο ενεργά και αποκτούν σημεία προσωπικής εμπλοκής. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι θέματα και δραστηριότητες αποκτούν νόημα για τους μαθητές και η γνώση ενδιαφέρον.

Β. Περιγραφή Σεναρίου
Εκπαιδευτικός διδάσκει με τον παραδοσιακό τρόπο: (α) παραθέτει  μονολογικά τα  στοιχεία του μαθήματος της ημέρας και (β) ερωτά για απορίες και  (γ) ανακεφαλαιώνει  τα  βασικά στοιχεία του μαθήματος. Στη συζήτηση μαζί σας ο εν λόγω εκπαιδευτικός παραπονιέται ότι  οι σημερινοί μαθητές δεν δείχνουν το αναμενόμενο ενδιαφέρον για τα μαθήματα και το σχολείο.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.   Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2.   Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς, ώστε να κινητοποιήσει το μαθητικό ενδιαφέρον για το μάθημα που διδάσκει;

5ο Σενάριο  

Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι η κατανόηση νέων γνωσιακών δεδομένων  επιτυγχάνεται, όταν ο αναγνώστης μπορεί να κάνει συσχετίσεις μεταξύ των δεδομένων αυτών.

Β. Περιγραφή Σεναρίου
Εκπαιδευτικός  επισημαίνει ότι πολλοί μαθητές  δυσκολεύονται να κατανοήσουν  τα κείμενα των σχολικών εγχειριδίων, παρά το γεγονός  ότι τους εξηγεί τις άγνωστες λέξεις και άλλα δύσκολα σημεία.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.     Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2.    Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς, ώστε να διευκολύνει τους μαθητές του στην κατανόηση του σχολικού εγχειριδίου και του λοιπού εκπαιδευτικού υλικού;  

6ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Έρευνες επισημαίνουν  οι μαθητικές ομάδες μπορούν να γίνουν κοινότητες μάθησης μέσω της διάδρασης και της ανταλλαγής εμπειριών, απόψεων, επεξηγήσεων και επιχειρημάτων.

Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι  τάξεις Γυμνασίου
2. Υπάρχουσα Κατάσταση–Πρόβλημα: Μερικοί εκπαιδευτικοί  αμφισβητούν τις δυνατότητες των μαθητών να επεξεργαστούν σε μικρο-ομάδες των 3-4 μαθητών  κριτικά  πρωτογενείς ή/και δευτερογενείς πηγές, για να κατανοήσουν πλευρές και οπτικές του μαθήματος της ημέρας. 

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.    Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2.    Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς, ώστε να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχουν  οι κοινότητες μάθησης για κριτική προσέγγιση των πηγών;

7ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Έρευνες διαπιστώνουν ότι το διδακτικό πλαίσιο στήριξης και φθίνουσας καθοδήγησης  έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτυχθούν γνωστικά και να περάσουν από την καθοδηγούμενη και υποβοηθούμενη στην αυτόνομη μάθηση. Οι δυνατότητες αυτές μεγιστοποιούνται, όταν  οι ατομικές γνωστικές διαδικασίες  συμπράττουν με τις αντίστοιχες των άλλων και αξιοποιούν τα διαθέσιμα γνωστικά εργαλεία και  σύμβολα.

Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Β΄ τάξη Γυμνασίου.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση–Πρόβλημα: Εκπαιδευτικοί της περιφερείας σας εκφράζουν προβληματισμό για τις δυνατότητες των μαθητών να εργασθούν παραγωγικά έξω από τα πλαίσια άμεσων και δασκαλοκεντρικών διδασκαλιών.
Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.    Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με τα προβλήματα που περιγράφει το σενάριο;
2.    Τι θα προτείνατε στους εκπαιδευτικούς να κάνουν και πώς, ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες ενός υποστηρικτικού διδακτικού πλαισίου  για τη σταδιακή μετάβαση στην ενεργό και αυτόνομη μάθηση;


8ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
H υποστήριξη των μαθητών, σε πλαίσιο φθίνουσας καθοδήγησης, για την κατάκτηση της εννοιολογικής γνώσης (conceptual scaffolding) του διδασκόμενου μαθήματος και για την ανάπτυξη της ικανότητας «μαθαίνουν διερευνώντας» δημιουργεί το κατάλληλο διδακτικό πλαίσιο για να περάσουν από την καθοδηγούμενη και υποβοηθούμενη στην αυτόνομη μάθηση.

Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι τάξεις.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση–Πρόβλημα: Μερικοί εκπαιδευτικοί δεν επικεντρώνουν αρκετά τη διδασκαλία τους στην ανάπτυξη των βασικών εννοιών του μαθήματος, τις οποίες απλώς παραθέτουν ως νέους όρους και ως άγνωστες λέξεις. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί μαθητές να μην κατακτούν  βασικές έννοιες που είναι αναγκαίες για τη βαθύτερη κατανόηση της διδασκόμενης σχολικής γνώσης.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.    Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί;
2.    Τι θα προτείνατε στους εκπαιδευτικούς της περιφερείας σας να κάνουν και πώς, για να βελτιωθεί η κατάσταση;

9ο Σενάριο
Α. Θεωρητικές Παραδοχές
Έρευνες για τη σχολική μάθηση τονίζουν την ανάγκη στήριξης των μαθητών με επεξηγήσεις, νύξεις και οδηγίες, μέχρι που να κατακτήσουν τα διδασκόμενα. Στη συνέχεια, στη λογική της φθίνουσας καθοδήγησης (fading scaffolding), τα εξωτερικά στηρίγματα πρέπει να υποχωρήσουν για να αυτο-ρυθμίζουν οι μαθητές τη διαδικασία της μάθησης.

Β. Περιγραφή Σεναρίου
1. Δεδομένα: Όλες οι  τάξεις.
2. Υπάρχουσα Κατάσταση–Πρόβλημα: Νεοδιόριστος εκπαιδευτικός  προσπαθεί να υποστηρίξει τους μαθητές του στην κατανόηση του μαθήματος της ημέρας αξιοποιώντας στο έπακρο εικόνες, ερωτήματα και σχήματα, που διαπίστωσε στις πρώτες εφαρμογές  ότι βοηθούν τους μαθητές Προς το τέλος της χρονιά όμως διαπίστωσε ότι οι μαθητές άρχισαν να δείχνουν όλο και μεγαλύτερη αδιαφορία. Ο εκπαιδευτικός αναρωτιέται, πού έκανε το λάθος.

Γ. Ενδεικτικές Ερωτήσεις
1.    Με ποιον τρόπο πιστεύετε ότι συσχετίζεται η ερευνητική διαπίστωση με το πρόβλημα που περιγράφει το σενάριο;
2.    Τι θα προτείνατε στον εκπαιδευτικό να κάνει και πώς, ώστε να αξιοποιήσει ουσιαστικά τις δυνατότητες που παρέχει η μεθοδευμένη παρέμβασή του για τη μετάβαση από την υποστηριζόμενη και καθοδηγούμενη στην αυτόνομη μάθηση;

............

Περισσότερα εδώ:  Σενάρια 1-50


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ