ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11 - Η απόφαση των κριτηρίων μοριοδότησης, εγκύκλιος, έντυπα, κλπ

Το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης πινάκων  μόνιμων, αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σχολικού έτους 2010-2011, για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και  για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου, καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου ΠΕ11,  καθώς και τους αδιόριστους πτυχιούχους του ιδίου κλάδου,  που επιθυμούν  να  διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης , να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους από  Πέμπτη  23-09-2010 έως  και  Παρασκευή  01-10-2010.

ΤΑΔ-ΕΤΑΔ 2010-11, 
Απόφαση κριτηρίων μοριοδότησης, εγκύκλιος, έντυπα, κλπ:


                            
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
      ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                          
                ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                                                  
                 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                             ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37                                                                  
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες :  Δ.Κερερές
                         Κ.Καλομοίρη
                         Μ.Καραγιάννη
Τηλέφωνο     :  210 3442209
Fax:               :  210 3443015
E_mail    : phys3@ypepth.gr

Μαρούσι      2-09-2010
Αρ.πρωτ.:  107405/Γ4

       ΦΕΚ  1396/τΒ΄/6-09-2010
ΠΡΟΣ:
 1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις της Χώρας
 2. Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης
(  συνημμένος  πίνακας )
 1. Διευθύνσεις  Π.Ε & Δ.Ε της Χώρας
 2. Γραφεία  Φυσικής  Αγωγής  της Χώρας                                                                                                                                               
ΘΕΜΑ: « Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια,  Διαδικασία και  Όργανα Επιλογής » .
                                                          
                                                            ΑΠΟΦΑΣΗ 
                               
                            Η Υφυπουργός Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Λαμβάνοντας υπόψη :
1.            Τον ν.1894/1990  και ιδίως το άρθρο 7, παρ.5 , όπως ισχύει.
2.            Την με αριθ. 1120/Η/7-01-2010 ( ΦΕΚ 1/τ.Β΄/8-01-2010 ) Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων  με θέμα: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργών του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων»
3.            την υπ΄αρίθμ. 45262/Γ4/23-04-2010 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 607/τβ΄/7-05-2010) «Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ.670/Γ4/27-06-2001(ΦΕΚ 837/τβ΄/7-2-2001) Κοινής Υπουργικής Απόφασης σχετικά με την Συγκρότηση της Κ.Ε.Α.Τ»
4.            την υπ΄αρίθμ. 61023/Γ4/28-05-2010  ( ΦΕΚ 194/ΥΟΔΔ/01-06-2010 ) Κοινή Υπουργική Απόφαση   με  θέμα « Ορισμός  μελών  Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων.
5.            τις διατάξεις του Ν.2725/1999 (ΦΕΚ Α΄121/17-06-1999) Ερασιτεχνικός - Επαγγελματικός Αθλητισμός και άλλες διατάξεις  όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν.3708/2008 ΦΕΚ 210/τΑ΄/8-10-2008) και ισχύει.
6.            Την υπ αριθ. 3η /23-06-2010 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ)
7.            Την υπ αριθ. 4η /9-07-2010 Πράξη της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ)
8.            την υπ΄αρίθμ. 891/Γ4/28-09-2000 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1258/Τβ΄/18-10-2000) με θέμα   « Ίδρυση και Λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίων (ΤΑΔ) Διαδικασία Επιλογής και παραμονής των μαθητών στα Αθλητικά Τμήματα»
9.            την υπ΄αρίθμ. 1206/Γ4/16-06-1995 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 581/Τβ΄/4-07-1995)  με θέμα « Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου»  όπως  τροποποιήθηκε  με την υπ΄αριθμ.40252/Γ4/18-4-2005  και ισχύει.
10.        Το γεγονός ότι  από τις διατάξεις της παρούσης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος  του  κρατικού προϋπολογισμού,   σύμφωνα με το άρθρο 9 του Π.Δ. 63/2005        ( A΄98/2005 ) «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα»  

                         
                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

                    Ορίζουμε τα κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ11  που υπηρετούν  στην Πρωτοβάθμια (ΠΕ) και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) καθώς και των αδιόριστων  πτυχιούχων του ιδίου κλάδου,   που επιθυμούν  να  διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης .

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα  Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ή στο άθλημα για το οποίο κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
                
Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν δικαίωμα να δηλώνουν μέχρι δέκα  (10) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης. Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή πρόσληψης κατά σειρά προτεραιότητας.

Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή ή αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο έχουν δικαίωμα να δηλώσουν συνολικά  μέχρι  είκοσι  (20) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης.  
Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν:
1. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή στα ΤΑΔ / ΕΤΑΔ και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.
2. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας στα ΤΑΔ / ΕΤΑΔ και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης.

 Οι υποψήφιοι για θέση ωρομισθίου έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής μιας (1) μόνο Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.    
                                                                              
                                        Κ ρ ι τ ή ρ ι α   Ε π ι λ ο γ ή ς

1.     Επιστημονική κατάρτιση:

    α. Ειδικότητα ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού στο άθλημα στο οποίο υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος:    μέχρι δύο (2) μονάδες και ειδικότερα:       
        αα. Απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α),δύο (2) μονάδες στην κύρια ειδικότητα.
        αβ.  Απόφοιτοι σχολών ή τμημάτων Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίων του εξωτερικού, δύο (2)  μονάδες, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί  στο ίδιο Πανεπιστήμιο με το βασικό τίτλο σπουδών  και εφόσον  οι παραπάνω τίτλοι σπουδών  έχουν αναγνωριστεί  από το  ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

β. Τίτλοι Σπουδών:
    
1. Διδακτορικός Τίτλος
4  μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων
2.Μεταπτυχιακός Τίτλος (  επιπέδου Master )
2  μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων
3.Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001)
0,5  μονάδα ανεξαρτήτως του αριθμού

Το ανώτατο όριο συνολικά της κατηγορίας 1.β ορίζεται στις έξι (6) μονάδες.
  

γ. Επιτυχής συμμετοχή σε  κάθε ένα από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ  (2006,2008) :   μία  (1)  μονάδα .      Ανώτατο  συνολικό  όριο    δύο (2) μονάδες.
Το ανωτέρω κριτήριο 1.γ. ισχύει μόνο για τους υποψήφιους για θέση αναπληρωτή με πλήρες ή / και με μειωμένο ωράριο και τους υποψήφιους για θέση ωρομίσθιου.


2.     Υπηρεσιακή κατάσταση – Διδακτική εμπειρία: 
  α.  Προϋπηρεσία  στα  Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.
Για κάθε έτος προϋπηρεσίας στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. μέχρι και τη 30η  Ιουνίου ,  του έτους υποβολής της αίτησης,    προσμετράται  μία  (1)  μονάδα  και  μέχρι  έξι (6) μονάδες το ανώτερο.
Για προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. η οποία ταυτίζεται με την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση της επόμενης παραγράφου, προσμετράται μόνο αυτή που έχει προσφερθεί στα Τ.Α.Δ.
Για χρόνο μικρότερο του έτους γίνεται κλασματική αναγωγή.
β.  Προϋπηρεσία  στην  Εκπαίδευση.
1)      Μισή (0,5) μονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.
2)      Μία (1) μονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων.
3)      Μία και μισή (1,5) μονάδα για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων.
4)      Δύο (2) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.
5)      Δύο και μισή (2,5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών.
6)      Τρεις (3) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
7)      Τρεις και μισή (3,5) μονάδες για προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
8)      Τέσσερις (4) μονάδες για προϋπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον ετών.
9)      Τέσσερις και μισή (4,5) μονάδες για προϋπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.
10)  Πέντε (5) μονάδες για προϋπηρεσία δέκα (10) τουλάχιστον ετών και άνω.
           Οι μονάδες μοριοδότησης  των παραγράφων 2α, 2β  δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τις έξι (6) μονάδες και προσμετρούνται  εφ’ όσον  ο υποψήφιος  συγκεντρώνει συνολικά  τουλάχιστον  12 μήνες  προπονητικής εμπειρίας ,   τα  πέντε τελευταία  έτη ,   μέχρι  την ημερομηνία κατάθεσης  αιτήσεων.

γ. Χρόνος κτήσης βασικού τίτλου σπουδών:  (0,3) μονάδας για κάθε έτος και  στο σύνολο μέχρι  τρείς (3)  μονάδες. Για τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.


         3. Αθλητικές διακρίσεις
α. Αθλητικές διακρίσεις.
Αθλητές - αθλήτριες κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών, Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων - Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα,   μοριοδοτούνται   ως ακολούθως:


1.      α
1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη
08   μονάδες

2.      α.1
4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη
06   μονάδες

3.      β
1η έως 3η Παγκόσμια νίκη
06   μονάδες 

4.      β.1
4η έως 6η Παγκόσμια νίκη
04   μονάδες

5.      β.2  
7η έως 8η Παγκόσμια νίκη
03   μονάδες

6.      γ
1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη
04   μονάδες

7.      γ.1
4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη
03   μονάδες

8.      δ
1η έως 3η Μεσογειακή νίκη
2,5  μονάδες

9.      ε
1η Βαλκανική νίκη
02   μονάδες

10.  στ
1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη
02   μονάδες

11.  στ.1
4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη
1,5   μονάδα

12.  ζ
1η Πανελλήνια νίκη (Ανδρών-Γυναικών)
 02    μονάδες

13.  ζ.1
1η Πανελλήνια νίκη (όλων των  ηλικιακών κατηγοριών εκτός Ανδρών - Γυναικών)
 01    μονάδα

14.  η
1η Πανελλήνια σχολική νίκη
 01   μονάδα

                  Η  μοριοδότηση των αθλητικών διακρίσεων  θα ισχύει για μία μόνο από της παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση.
Δεν δικαιούται  μοριοδότηση  οποιαδήποτε νίκη  της παρ.3  του παρόντος κεφαλαίου   που επιτεύχθηκε με   Φοιτητική  ομάδα ή  με  Εθνική ομάδα Ενόπλων Δυνάμεων.
                 Αρμόδιοι φορείς  έκδοσης των βεβαιώσεων  είναι οι Ομοσπονδίες , οι οποίες  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου της βεβαίωσης . Οι βεβαιώσεις επικυρώνονται  από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για τους Ολυμπιακούς ή Μεσογειακούς αγώνες η βεβαίωση χορηγείται από την Ε.Ο.Ε (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή).

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 3.α. (αθλητικές διακρίσεις) είναι οκτώ  (8)  μονάδες.


4. Προπονητική εμπειρία:

              Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία σε Ομοσπονδία ή σε ενεργό Αθλητικό Σύλλογο   σε όλες τις αγωνιστικές  κατηγορίες  στις οποίες  διεξάγονται  Πανελλήνια  Πρωταθλήματα   ως  ακολούθως:          
                   α. Μισή (0,5) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι τρείς (3) μονάδες   τα τελευταία  έξι έτη.      
 Επιπλέον:
      β. Ομαδικά αθλήματα
                 Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθλημα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση προσμετράται προπονητική εμπειρία, πέραν της ως άνω 4.α  περίπτωσης ως ακολούθως :


1.      Προπονητές Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών  κατηγοριών μονάδες τρείς (3)
2.      Προπονητές σωματείων  της ανώτατης  κατηγορίας  (Α1 ή Α΄) των  Εθνικών πρωταθλημάτων  του  ίδιου  αθλήματος  μονάδες  δύο (2).
3.      Προπονητές σωματείων υπόλοιπων Εθνικών κατηγοριών του ίδιου αθλήματος  και βοηθοί προπονητών Εθνικών ομάδων με αντίστοιχη ειδικότητα  μονάδα μία (1)
4.      Ενωσιακοί προπονητές του ίδιου αθλήματος  ,όπου υπάρχουν,  μονάδα μία (1)

                 Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων ομαδικών αθλημάτων ισχύει μόνο για  μία κατηγορία και  εφ’ όσον  διαθέτουν  κατ΄ελάχιστον   9μηνη  προπονητική  εμπειρία  συνολικά  .

 

γ. Ατομικά αθλήματα

                  Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθλημα  για το οποίο υποβάλλουν αίτηση προσμετράται προπονητική εμπειρία πέραν της ως άνω 4.α  περίπτωσης ως ακολούθως :
1.Προπονητές εθνικών ομάδων της ανώτατης βαθμίδας της προπονητικής ιεραρχίας της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας  του ίδιου  αθλήματος  για κάθε ηλικιακή  κατηγορία τρεις (3) μονάδες.
2.      Ομοσπονδιακοί προπονητές ενταγμένοι στην προπονητική ιεραρχία της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας  του ίδιου αθλήματος  δύο (2) μονάδες.
3.      Τεχνικοί Σύμβουλοι ή προπονητές Σωματείων  των Ενώσεων Αθλητικών Σωματείων ή των Τοπικών Επιτροπών   του ιδίου αθλήματος  μία (1) μονάδα.
                        Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων  ατομικών αθλημάτων ισχύει μόνο για  μία κατηγορία και  εφ’ όσον  έχουν   προπονητική εμπειρία  ένα (1) πλήρες ημερολογιακό έτος,   συνολικά.


                   δ.Προπονητική  εμπειρία  πέραν των ως άνω περιπτώσεων  :
1.Στους  προπονητές  των εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών  και στους  προπονητές (ατομικών και ομαδικών αθλημάτων) των αθλητικών Σωματείων   τα οποία εδρεύουν εντός της περιοχής αρμοδιότητος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής στο  οποίο  ανήκει  το  Τ.Α.Δ.- Ε.Τ.Α.Δ   με   δύο (2) μονάδες.
Μοριοδότηση  της παραπάνω περίπτωσης (4.δ.1 )  λαμβάνουν :
               α.  Οι προπονητές   οι οποίοι  έχουν συμπληρώσει  από 1-09-2009 έως και την  ημερομηνία λήξεως υποβολής αιτήσεων,   εξάμηνη   ενεργό εργασιακή σχέση προπονητή,  η οποία  βεβαιώνεται  από την  οικεία Ομοσπονδία.
               β. Οι προπονητές των Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών  κατηγοριών  (4.β.1 και 4.γ.1)  λαμβάνουν τα (2) δύο  μόρια  της περίπτ. 4.δ.1 ,  χωρίς τον περιορισμό  της εξάμηνης ενεργού εργασιακής  σχέσης,  ΜΟΝΟ στην 1η  τους επιλογή.


Ανώτατο όριο μοριοδότησης της  κατηγορίας 4  (προπονητική εμπειρία ) είναι  οκτώ  (8)  μονάδες.

                        
                                   Όργανα  και Διαδικασία επιλογής

            Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών συγκροτούνται  Τριμελείς Επιτροπές ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων για ΤΑΔ –ΕΤΑΔ  οι οποίες  αποτελούνται από:

1.    Τον  Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής  με έδρα στην   Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης  που εδρεύει το ΤΑΔ-ΕΤΑΔ ,   ως Πρόεδρο,
2.    Τον  Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Οικείας Διεύθυνσης , ως μέλος.
3.     Ένα   Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου  στο οποίο λειτουργεί Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ , ως μέλος
ή
               εάν δεν υπάρχει  Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής  με έδρα στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης  που εδρεύει το Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ  :
1.            Τον  Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης , ως Πρόεδρο,
2.            Τον  Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Οικείας Διεύθυνσης , ως μέλος.
3.            Ένα   Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου  στο οποίο λειτουργεί ΤΑΔ-ΕΤΑΔ , ως μέλος

              Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ως Γραμματέας, εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
        Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.


Κατάρτιση οριστικών πινάκων -  Ενστάσεις .

                   Ορίζεται περίοδος υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων, εντός  αποκλειστικής ημερομηνίας  τριών (3) ημερών  από την ημερομηνία  αναρτήσεώς τους.
Οι αξιολογικοί πίνακες οι οποίοι συντάσσονται αποτελούνται από :

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :  τη σειρά κατάταξης των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για τα Τ.Α.Δ. / Ε.Τ.Α.Δ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  τη σειρά κατάταξης των αδιόριστων εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για τα Τ.Α.Δ. / Ε.Τ.Α.Δ.

Σε  περίπτωση ισοβαθμίας  μορίων  λαμβάνονται  υπόψη  κατά σειρά :   
                                        
1.      Διδακτορικός και Μεταπτυχιακός τίτλος
2.      Διδακτορικός τίτλος
3.      Μεταπτυχιακός τίτλος
4.      Προπονητική εμπειρία
5.      Αθλητική διάκριση
6.      Προϋπηρεσία στα ΤΑΔ
7.      Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση
8.      Ο βαθμός του πτυχίου
9.      Ο χρόνος λήψης του πτυχίου
10.  Οικογενειακή κατάσταση


Οι τελικοί πίνακες κυρώνονται με Υπουργική Απόφαση.Διαδικασία Τοποθέτησης

               Οι  προκηρυχθείσες κενές θέσεις των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ  καλύπτονται  κατά προτεραιότητα από τους  μονίμους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους οικείους αξιολογικούς πίνακες των Τ.Α.Δ- Ε.Τ.Α.Δ.  
Για   τις αποσπάσεις  των μονίμων εκπαιδευτικών στα Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ   απαιτείται  η έγκριση του οικείου  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.

                   Η απόφαση  αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.                                                                           
                                                                                                                  Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                                                     ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                                       


                                                                                                ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ


 =====================================================                                    
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
                ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
      ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ                                                          
                ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ                                                                  
 ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
                 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                             ΤΜΗΜΑ Γ

Ταχ. Δ/νση: Α.Παπανδρέου 37                                                                  
Τ.Κ. – Πόλη  : 151 80  Μαρούσι
Πληροφορίες : Μ. Καραγιάννη    210 3442209
                           Α. Κάτσαρης          210 3442083
                        Τ.Παυλοπούλου      210 3442206
                  Ε. Χριστοφιλόπουλος   210 3442753
                        Ε. Σταμοπούλου      210 3442206
                        Κ.Καρούζου             210 3443516
Fax:            : 210 3442210,  210 3443015
E_mail    : phys3@ypepth.grΜαρούσι       20-09-2010
Αρ.πρωτ.:      116403/Γ4ΠΡΟΣ:
 1. Περιφερειακές  Διευθύνσεις  Eκπ/σης  της Χώρας
 2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής  και Επιστημονικής  καθοδήγησης  Β/θμιας   Εκπαίδευσης
 3.   Γραφεία Σχολικών Συμβούλων Β/θμιας Εκπ/σης
( όπως συνημμένου πίνακα )
 1. Διευθύνσεις  Π.Ε & Δ.Ε της Χώρας
 2. Γραφεία  Φυσικής  Αγωγής  της Χώρας
Προιδτ


   
      
       ΘΕΜΑ:   « Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ)» - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής.

                                  
                        

        Το Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της προετοιμασίας κατάρτισης πινάκων  μονίμων , αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σχολικού έτους 2010-2011 για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου και  για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου,

                                                       
                                                                          Καλεί


                            τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) κλάδου ΠΕ11,  καθώς και τους αδιόριστους πτυχιούχους του ιδίου κλάδου,  που επιθυμούν  να  διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης και στα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης , να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ένταξή τους στους αξιολογικούς πίνακες της κατηγορίας τους.                                           
                        
                                           ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ                                
                                                  Κ ε φ ά λ α ι ο    Α΄

                                                                    ΝΟΜΙΚΟ  ΠΛΑΙΣΙΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΠΙΝΑΚΩΝ

 Λαμβάνοντας υπόψη :
1.α.  τις διατάξεις  του άρθρου 6 του νόμου  3255/2004 (ΦΕΚ138/22.7.2004 τ. Α΄) και ειδικότερα  την παρ. 5   με την οποία ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006  η πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα στον οποίο κατατάσσονται, με αίτησή τους.
           β. της παρ. 5 περίπτ. β΄ του άρθρου 6 του ίδιου νόμου  ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολικού έτους 2005-2006 η πρόσληψη ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης γίνεται από ενιαίο πίνακα ωρομίσθιων, που συντάσσεται κατά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης κάθε έτος. Κάθε υποψήφιος ωρομίσθιος εκπαιδευτικός εγγράφεται στον πίνακα μόνο μιας Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης.
2.α. τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄) και ειδικότερα της  παρ. 2  όπου ορίζεται ότι οι ενιαίοι πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών που ισχύουν κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως παύουν να τροφοδοτούνται με νέα στοιχεία προϋπηρεσίας από την 1η Ιουλίου 2010 και ισχύουν μέχρι την κατάρτιση των πινάκων που προβλέπονται στο άρθρο 3.
          β. τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου  όπου ορίζεται ότι αν για οποιαδήποτε αιτία απουσιάζουν από σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης εκπαιδευτικοί ή δημιουργηθούν έκτακτα λειτουργικά κενά κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Αν οι προβλεπόμενες από το πρόγραμμα ώρες διδασκαλίας και ασκήσεων στο ίδιο σχολείο της ίδιας πόλης ή περιοχής μετάθεσης είναι περισσότερες από τέσσερις και λιγότερες από δεκαέξι και δεν δικαιολογούν το διορισμό μόνιμου εκπαιδευτικού, προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.
  γ.  τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ίδιου νόμου  όπου ορίζεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις στις οποίες αντικειμενικοί λόγοι δεν επιτρέπουν την πρόσληψη προσωρινού αναπληρωτή σε σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προσλαμβάνονται, με αίτησή τους, ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου.
      3.  Από τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ 146/13.7.2006 τ. Α΄), όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3577/2007 (ΦΕΚ 130/8.6.2007 τ. Α΄) ορίζεται ότι:
α. Εκπαιδευτικοί, που έχουν προσληφθεί και υπηρετούν σε ιδιωτικό σχολείο με πλήρες ωράριο διδασκαλίας, δεν προσλαμβάνονται κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους ως προσωρινοί αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση.
β. Η προϋπηρεσία των ιδιωτικών εκπαιδευτικών της προηγούμενης παραγράφου στο ιδιωτικό σχολείο, για το χρονικό διάστημα από τότε που κλήθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία ως αναπληρωτές εκπαιδευτικοί στη δημόσια εκπαίδευση μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους, δύναται να υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αναπληρωτού προσφερθείσα σε δημόσιο σχολείο, εφόσον ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποβάλει σχετική δήλωση στη Διεύθυνση ή το Γραφείο Εκπαίδευσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ιδιωτικό σχολείο. Στην περίπτωση αυτή δεν δύναται να υπολογιστεί η ανωτέρω προϋπηρεσία και ως προσφερθείσα σε ιδιωτικό σχολείο.
γ. Η ρύθμιση της προηγούμενης παραγράφου για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ως προϋπηρεσίας που προσφέρθηκε σε δημόσιο σχολείο, ισχύει από το σχολικό έτος 2006-2007 και για μία μόνο φορά.
4.  τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 8 του ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 267 τ. Α΄) και τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 3402/2005 (ΦΕΚ 258 τ. Α΄) όπου ορίζεται ότι οι εκπαιδευτικοί που πάσχουν από σκλήρυνση κατά πλάκας προτάσσονται στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών αμέσως μετά τους υποψηφίους που είναι πολύτεκνοι εξ ιδίας οικογενείας και τους υποψήφιους που πάσχουν από ομόζυγη μεσογειακή αναιμία και δρεπανο-μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία.
5.  τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 τ. Α΄) όπου ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον πίνακα της παρ.5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004(ΦΕΚ 138 τ. Α΄), ήτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.
6. τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 4 του ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ. Α΄) όπου ορίζεται ότι προσωρινοί αναπληρωτές που προσλαμβάνονται στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από τον πίνακα αναπληρωτών διαγράφονται για το σχολικό έτος πρόσληψης, εφόσον δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εντός δέκα ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους. Εάν αρνηθούν για δεύτερη φορά, διαγράφονται για το σχολικό έτος που διανύεται και για τα δύο επόμενα έτη.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για όσους προσληφθούν ως αναπληρωτές με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας.
7.  τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 45 περίπτ. β΄ του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 τ. Α΄) όπου  ορίζεται ότι δεν εντάσσονται σε πίνακα αναπληρωτών όσοι δεν έχουν αποδεχθεί διορισμό τους σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών, καθώς και όσοι ανέλαβαν υπηρεσία ως μόνιμοι και παραιτήθηκαν εντός του έτους, από την ημερομηνία της δημοσίευσης της πράξης διορισμού τους (Αριθ.329/2005 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.). Στις ανωτέρω διατάξεις δεν εμπίπτουν: α. οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση μόνο ως ωρομίσθιοι και β. οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δεν είχαν αποδεχτεί μόνιμο διορισμό τους πριν την 10-6-2003, οπότε άρχισε η ισχύς του ν. 3149/2003 (Αριθ.310/2008 Γνωμοδότηση του Ν.Σ.Κ.).
     8. τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 34 του ν. 3027/2002 (ΦΕΚ 152 τ. Α΄), όπως αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3687/2008 (ΦΕΚ 159 τ. Α΄) και του άρθρου 6 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ Α΄),όπου ορίζεται η προϋπηρεσία που προσμετράται στους ενιαίους πίνακες αναπληρωτών και ωρομισθίων. Και  ειδικότερα :
« α.. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31.8.2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) του άρθρου 5 του ν.2525/1997 (ΦΕΚ.188/Α΄), ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.2817/2000 (ΦΕΚ. 78/Α΄), ιε΄) στις σχολές τουριστικής εκπαίδευσης Τ.Ε.Ε. του Οργανισμού Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ο.Τ.Ε.Κ.), ιστ΄) στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης, μετά την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας , Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ. 199 Α¨), για την υλοποίηση προγραμμάτων για άτομα με ειδικές ανάγκες (Α.Μ.Ε.Α.).
β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της παραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από: i) το Υπουργείο Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, ii) τους αρμόδιους φορείς κατά τις ισχύουσες διατάξεις για τα Ολοήμερα Σχολεία και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης, iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα δημόσια ναυτικά λύκεια, πριν την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς  Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.Ε.Κ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου, vi)  φορείς των χωρών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου, vii) το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για τα Τ.Ε.Ε. του Ο.Τ.Ε.Κ. και viii) το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης για την υλοποίηση προγραμμάτων για Α.Μ.Ε.Α. στις σχολικές μονάδες του Εθνικού Ιδρύματος Απροσάρμοστων Παίδων Κρήτης.»
            Επιπλέον, στο άρθρο 41, παρ. 4 του ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/15.5.2009 τ. Α΄), με θέμα «Αναδιοργάνωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και άλλες διατάξεις», καθορίζεται ότι: « Αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που ανήκουν στους κλάδους ΠΕ1 Θεολόγων, ΠΕ2 Φιλολόγων, ΠΕ3 Μαθηματικών, ΠΕ4 Φυσικών (όλες οι ειδικότητες), ΠΕ5 Γαλλικών, ΠΕ6 Αγγλικών, ΠΕ7 Γερμανικών και ΠΕ11Φυσικής Αγωγής και απασχολούνταν στα TEE Μαθητείας Α΄ και Β΄ κύκλου του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), τα οποία αντικατέστησαν με την κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 40026/17.2.1999 (ΦΕΚ 171 Β΄/2.3.1999) τις Σχολές Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. της παραγράφου 11 του άρθρου 9 του ν. 1566/ 1985 (ΦΕΚ 167 Α΄), εντάσσονται, μετά από αίτησή τους, στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄) από το σχολικό έτος 2009-2010. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων υπολογίζεται από 17.2.1999 μέχρι το μισό του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου (11 ώρες εβδομαδιαίως). Οι ανωτέρω αποκτούν δικαίωμα διορισμού σε θέσεις μόνιμων εκπαιδευτικών από το σχολικό έτος 2010 – 2011, η δε προϋπηρεσία τους, όπως αναγνωρίζεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, υπολογίζεται ως πραγματική, κατά την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ 138 Α΄)».
9. τις διατάξεις του άρθρου 15 περιπτ. Α΄ παρ. 9 και περιπτ. Β΄ παρ. 7 του Ν.1566/1985 ορίζεται ότι η κατοχή θέσης εκπαιδευτικού σε δημόσια εκπαίδευση άλλης χώρας (ακόμα κι αν είναι δόκιμος και δεν έχει ακόμα μονιμοποιηθεί) αποτελεί κώλυμα διορισμού σε θέση εκπαιδευτικού προσωπικού της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με το αριθμ. 2982/10-8-2006 γνωμοδοτικό έγγραφο του νομικού συμβούλου του Υπ. Παιδείας, που έγινε δεκτό από τον Υπουργό, κρίνεται ότι «σε περίπτωση όμως που παραιτηθεί από τη θέση του και αποδεδειγμένα η παραίτησή του ακολουθήσει τη νόμιμη διαδικασία του τόπου διορισμού του και ολοκληρωθεί αυτή, δεν υφίσταται πλέον το κώλυμα διορισμού του στη δημόσια  εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ούτε υπάρχει χρονικός περιορισμός μεταξύ του χρόνου της παραπάνω παραιτήσεώς του και του διορισμού του στην Ελλάδα. Από τη στιγμή, δηλαδή, που θα έχει νόμιμα παραιτηθεί από τη θέση του στην αλλοδαπή μπορεί οποτεδήποτε να διοριστεί στην Ελλάδα (ως αναπληρωτής ή μόνιμος με τις προϋποθέσεις του νόμου)»
       10. τις διατάξεις του ν.3528/2007 ( ΦΕΚ 26, τ.Α΄/9-2-2007)   του  Κώδικα  των  Δημοσίων  Υπαλλήλων  Μέρος  Β’ ,κεφ. Β΄ «Περιορισμοί των υπαλλήλων »  άρθρο 31 και 32 .
       11. Tην  με αριθμ. 107405/Γ4/2-09-2010 ( ΦΕΚ 1396/τΒ΄/6-09-2010) Υπουργική  Απόφαση   με  θέμα «Πρόσκληση υποψηφίων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής για τα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Γυμνασίου & για τα Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης Λυκείου (Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ) - Κριτήρια, Διαδικασία και Όργανα Επιλογής».        
Κεφάλαιο Β΄
          
                  Προϋποθέσεις συμμετοχής και διαδικασία υποβολής αιτήσεων
                          Oι μόνιμοι εκπαιδευτικοί  κλάδου ΠΕ11 που υπηρετούν στην  Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση  και οι αδιόριστοι πτυχιούχοι του ιδίου κλάδου έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ,  εφόσον διαθέτουν  α) κύρια ειδικότητα,  ή    β) άδεια ασκήσεως επαγγέλματος  από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού,  σύμφωνα με το Ν.2725/1999 άρθρο 31 παρ. 1, 2, 3, 4, στο άθλημα που επιθυμούν να προσληφθούν.
Οι υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση  με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα  Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟ ΑΘΛΗΜΑ της ΚΥΡΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ, ή στο άθλημα για το οποίο κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σύμφωνα με το άρθρο 31 παρ.1,2,3,4 και άρθρο 136 παρ.5 του  Ν.2725/1999.
Αποκλειστική προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι για τους μόνιμους  εκπαιδευτικούς  και τους  αδιόριστους πτυχιούχους, από  23-09-2010  μέχρι και  01- 10-2010.         
          Η Αίτηση-Δήλωση  σε έντυπη μορφή χορηγείται από τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και υποβάλλεται μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ένα  μόνο Γραφείο Φυσικής Αγωγής, αυτοπροσώπως ή δια νομίμως εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Η αίτηση-δήλωση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου  8 του  Ν.1599/1986.

Οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί υποβάλλουν  αίτηση για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ  στο  Γραφείο Φυσικής Αγωγής  της  περιοχής  Πρωτοβάθμιας  ή  Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης που έχουν οργανική θέση, ή  σε αυτό  που έχουν αποσπαστεί και έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι δέκα (10) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης .
Επισήμανση :
Οι  μόνιμοι εκπαιδευτικοί  που  έχουν  ήδη  αποσπαστεί  από  ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΔΕ  ή  από  ΠΥΣΠΕ  σε ΠΥΣΠΕ  για το σχολικό έτος  2010-11  και  υποβάλλουν   αίτηση   έχουν δικαίωμα να δηλώσουν  μόνο τα Γ.Φ.Α  που ανήκουν  στην  Περιφερειακή Διεύθυνση στην οποία  έχουν αποσπαστεί.

Οι υποψήφιοι για θέση αναπληρωτή έχουν δικαίωμα να δηλώσουν μέχρι δέκα (10) Γραφεία Φυσικής Αγωγής Διευθύνσεων ΔΕ οποιασδήποτε Περιφερειακής Διεύθυνσης. Επειδή δίνεται  η δυνατότητα εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πρόσληψη και σε θέση αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο, οι υποψήφιοι μπορούν να δηλώσουν, πέρα από αυτές, επιπλέον  δέκα (10) περιοχές προτίμησης για πρόσληψη με μειωμένο ωράριο. Οι δηλούμενες περιοχές προτίμησης για όλες τις κατηγορίες πρόσληψης δεν μπορεί σε σύνολο να υπερβαίνουν τις είκοσι (20).
Οι υποψήφιοι για θέση προσωρινού αναπληρωτή έχουν  επίσης τη δυνατότητα να δηλώσουν:
1. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή στα ΤΑΔ / ΕΤΑΔ και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης  στις οποίες  θα λειτουργήσει  το άθλημα  για το οποίο  κατέθεσα αίτηση.
2. Αποδέχομαι πρόσληψη αναπληρωτή με μειωμένο ωράριο διδασκαλίας στα ΤΑΔ / ΕΤΑΔ και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης στις οποίες  θα λειτουργήσει  το άθλημα  για το οποίο  κατέθεσα αίτηση.
Κατά τη συμπλήρωση της αίτησης θα δηλώνεται η περιοχή πρόσληψης (με πλήρες ή/και με μειωμένο ωράριο) κατά σειρά προτεραιότητας.    
              Επισημαίνεται στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς  για θέση προσωρινού αναπληρωτή , να εξαντλήσουν  τον αριθμό  των δηλούμενων περιοχών για πρόσληψη, διότι  η επιλογή της  αποδοχής πρόσληψης αναπληρωτή πλήρους ή μειωμένου  ωραρίου  και στις λοιπές περιοχές της Β/θμιας Εκπαίδευσης,  θα  εξεταστεί   από  το  σύστημα   προσλήψεων   τελευταία .

Οι υποψήφιοι  για θέση ωρομισθίου   ( 1 -4  ώρες  την  εβδομάδα),  έχουν δικαίωμα να δηλώσουν τα Γραφεία Φυσικής Αγωγής  μιας (1) μόνο   Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης. 

Μετά την καταχώριση, ο υποψήφιος θα παραλάβει επικυρωμένο αντίγραφο της μηχανογραφημένης αίτησής του, στο οποίο θα αναγράφονται τα δικαιολογητικά που έχει υποβάλει και το οποίο θα υπογράφεται από τον ίδιο ή τον νομίμως  εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, θα είναι θεωρημένο από  το Διευθυντή της οικείας Διεύθυνσης ή από τον Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής και θα φέρει την υπογραφή του αρμόδιου για την ηλεκτρονική καταχώρηση υπαλλήλου.
Εφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στη συμπλήρωση της αίτησης.
Τα  στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί  στην  βάση δεδομένων του  συστήματος  θα ελεγχθούν  από την Τριμελή  Επιτροπή  μετά τη λήξη της διαδικασίας  αξιολόγησης  των δικαιολογητικών   προκειμένου  να  διορθωθούν  πιθανά  λάθη.
 Μετά την παραλαβή του αντιγράφου της αίτησης, ο ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός έχει την αποκλειστική ευθύνη του περιεχομένου αυτής και δύναται  να υποβάλει εμπρόθεσμη ένσταση για οποιοδήποτε λάθος διαπιστώσει , σύμφωνα με τις ημερομηνίες που θα  οριστούν  με νεότερο   έγγραφο  που θα εκδώσει  η Δ/νση Φυσικής Αγωγής  του  Υπ. Π. Δ. Β. Μ. Θ .

   Καταρτίζεται πίνακας  με τα αθλήματα  που καλλιεργούνται   στα  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ των Γραφείων  Φυσικής Αγωγής  των Διευθύνσεων   Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  της Χώρας  και βάσει του οποίου  οι υποψήφιοι  δηλώνουν   τη σειρά  προτίμησης  των περιοχών στις οποίες  επιθυμούν να προσληφθούν.
Επισημάνσεις :
 1. Οι Προϊστάμενοι των Γραφείων  Φυσικής  Αγωγής  της Χώρας  είναι υποχρεωμένοι να  αναρτήσουν   τον  πίνακα  με  τα  αθλήματα  που καλλιεργούνται   στα  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ  της Χώρας ,  σε  εμφανές  σημείο προκειμένου να  λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι ώστε να συμπληρώσουν ορθά  την αίτησή τους.
 2. Τα λειτουργικά κενά  θα καταγραφούν και  θα οριστικοποιηθούν  μετά τις εγγραφές  των μαθητών στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης  Γυμνασίου  και στα Ειδικά Τμήματα  Αθλητικής Διευκόλυνσης  Λυκείου  (1-10 Σεπτ.  για  τα Τ.Α.Δ  και 1-15 Σεπτ. για τα  Ε.Τ.Α.Δ)  
       
              Τροποποίηση της δήλωσης προτίμησης μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων δεν επιτρέπεται.
Εξαιρούνται οι υποψήφιοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, των οποίων οι σύζυγοι περιλαμβάνονται στους διορισθέντες, οι οποίοι μπορούν να καταθέσουν τροποποιητική δήλωση των αρχικών τους προτιμήσεων τοποθέτησης, για να συμπεριλάβουν και την περιοχή διορισμού των συζύγων τους με τη σειρά που επιθυμούν, εντός δέκα ημερών από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ των διορισμών των μονίμων εκπαιδευτικών (άρθρο 2 παρ. 4 της αριθ. 35557/Δ2/9.4.2003 Ρυθμιστικής Απόφασης

ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΑΙΤΗΣΗ:

1. Οι κάτοχοι περισσοτέρων του ενός πτυχίων, οι οποίοι έχουν διοριστεί σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού  άλλου κλάδου  της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

2. Οι συνταξιούχοι, από οποιονδήποτε φορέα και αν έχουν συνταξιοδοτηθεί καθώς και οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί που έχουν απολυθεί λόγω οριστικής παύσης.

3. Όσοι δεν έχουν αποδεχθεί το διορισμό τους σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού. Το ίδιο ισχύει και για όσους ανέλαβαν υπηρεσία και παραιτήθηκαν εντός του έτους από τη θέση μόνιμου εκπαιδευτικού.

4. Όσοι προσλήφθηκαν ως προσωρινοί αναπληρωτές από το σχολικό έτος 2005-06 και δεν ανέλαβαν υπηρεσία δύο φορές για οποιονδήποτε λόγο, εντός δέκα (10) ημερών από την ανακοίνωση της πρόσληψής τους.
Δεν θεωρείται άρνηση ανάληψης η παραμονή σε Ιδιωτικά Σχολεία σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 27 του ν. 3475/2006, όπως συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3577/2007.

5. Οι μετέχοντες σε εταιρείες και οι έχοντες την εμπορική ιδιότητα, κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθρα 32, 31 παρ. 3 του ν. 3528/2007, αντίστοιχα) μπορούν να υποβάλουν Αίτηση-Δήλωση για πρόσληψη ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, αλλά δεν μπορούν να αναλάβουν υπηρεσία, εάν προηγουμένως δεν παραιτηθούν με οποιονδήποτε τρόπο ή δεν αναστείλουν τη λειτουργία των επιχειρήσεών τους.
                           
                                         Κ ε φ ά λ α ι ο  Γ΄
                                        
                                                                 Κριτήρια Επιλογής

 Για την επιλογή μονίμων εκπαιδευτικών, προσωρινών αναπληρωτών ή αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου  και  ωρομισθίων  πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, που θα διδάξουν στα Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης & Ειδικά Τμήματα Αθλητικής Διευκόλυνσης προσμετρούνται τα παρακάτω κριτήρια, τα οποία μοριοδοτούνται κατά κατηγορία ως ακολούθως:

1.     Επιστημονική κατάρτιση:

α. Ειδικότητα ή άδεια ασκήσεως επαγγέλματος από τη Γενική Γραμματεία  Αθλητισμού στο άθλημα στο οποίο υποβάλλει αίτηση ο υποψήφιος:    μέχρι δύο (2) μονάδες  και  ειδικότερα:       
      
    αα. Απόφοιτοι των Ελληνικών Πανεπιστημίων (Τ.Ε.Φ.Α.Α),δύο (2)  μονάδες στην κύρια ειδικότητα.
   
    αβ.  Απόφοιτοι σχολών ή τμημάτων Φυσικής Αγωγής Πανεπιστημίων του εξωτερικού, δύο (2)  μονάδες, εφόσον η κύρια ειδικότητα έχει αποκτηθεί  στο ίδιο Πανεπιστήμιο με το βασικό τίτλο σπουδών  και εφόσον  οι παραπάνω τίτλοι σπουδών  έχουν αναγνωριστεί  από το  ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην  ΔΙΚΑΤΣΑ.

   
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ :
·   Η άδεια  ασκήσεως   του  επαγγέλματος  του προπονητή   δεν  μοριοδοτείται   ξεχωριστά.
·   Η  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος αποτελεί   απαραίτητη  προϋπόθεση προκειμένου  ο υποψήφιος να  καταθέσει  αίτηση  πρόσληψης  , εφόσον  δεν υπάρχει   κύρια  ειδικότητα  για το  άθλημα  που  υποβάλει  αίτηση.
·   Η  άδεια  ασκήσεως  επαγγέλματος αποτελεί απαραίτητη  προϋπόθεση  για τη μοριοδότηση της προπονητικής εμπειρίας.


   β. Τίτλοι Σπουδών:
    
1 .Διδακτορικός Τίτλος
4   μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων
2.Μεταπτυχιακός Τίτλος 
2   μονάδες ανεξαρτήτως αριθμού τίτλων
3.Δεύτερο πτυχίο Α.Ε.Ι ή Α.Τ.Ε.Ι (Ν.2916/2001)
0,5   μονάδα ανεξαρτήτως του αριθμού

Το ανώτατο όριο συνολικά της κατηγορίας 1.β ορίζεται στις έξι  (6) μονάδες.
  
γ. Επιτυχής συμμετοχή σε  κάθε ένα από τους δύο τελευταίους διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ  (2006,2008) :   μία  (1)  μονάδα .      Ανώτατο  συνολικό  όριο    δύο (2) μονάδες.
Το ανωτέρω  κριτήριο  1.γ.  ισχύει  μόνο  για τους υποψήφιους  για θέση  αναπληρωτή  πλήρους ή   μειωμένου  ωράριου  και για  τους υποψήφιους   για θέση ωρομίσθιου.

2.     Υπηρεσιακή κατάσταση – Διδακτική εμπειρία: 
  α.  Προϋπηρεσία  στα  Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ.
              Για κάθε έτος προϋπηρεσίας στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ. μέχρι και τη 30η  Ιουνίου του έτους υποβολής της αίτησης προσμετράται  μία (1) μονάδα και μέχρι  έξι (6) μονάδες το ανώτερο , εφ’ όσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά  τουλάχιστον  12 μήνες  προπονητικής εμπειρίας ,   τα  πέντε τελευταία έτη ,   μέχρι  την  ημερομηνία κατάθεσης  αιτήσεων.

 Για  προϋπηρεσία στα Τ.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Δ  η οποία ταυτίζεται με την προϋπηρεσία στην εκπαίδευση της επόμενης παραγράφου ,  προσμετράται  μόνο  αυτή  που  έχει προσφερθεί στα Τ.Α.Δ.
Για χρόνο μικρότερο του έτους γίνεται κλασματική αναγωγή.

β.  Προϋπηρεσία  στην  Εκπαίδευση.
Προσμετράται προϋπηρεσία σε δημόσια Σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας ως ακολούθως :

1)            Μισή (0,5) μονάδα για προϋπηρεσία ενός (1) τουλάχιστον εξαμήνου.
2)            Μία (1) μονάδα για προϋπηρεσία δύο (2) τουλάχιστον εξαμήνων.
3)            Μία και μισή (1,5) μονάδα για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον εξαμήνων.
4)            Δύο (2) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον εξαμήνων.
5)            Δύο και μισή (2,5) μονάδες για προϋπηρεσία τριών (3) τουλάχιστον ετών.
6)            Τρεις (3) μονάδες για προϋπηρεσία τεσσάρων (4) τουλάχιστον ετών.
7)            Τρεις και μισή (3,5) μονάδες για προϋπηρεσία πέντε (5) τουλάχιστον ετών.
8)            Τέσσερις (4) μονάδες για προϋπηρεσία έξι (6) τουλάχιστον ετών.
9)            Τέσσερις και μισή (4,5) μονάδες για προϋπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών.
10)        Πέντε (5) μονάδες για προϋπηρεσία δέκα (10) τουλάχιστον ετών και άνω.
               Σε περιπτώσεις προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο γίνεται αναγωγή στο υποχρεωτικό εβδομαδιαίο ωράριο διδασκαλίας.
              Για  προϋπηρεσία  που  έχει αποκτηθεί  στην  Ιδιωτική Εκπαίδευση, ισχύει ,  ότι αντίστοιχα στη  Γενική Παιδεία.
             Δεν λαμβάνεται υπόψη προϋπηρεσία στα Ι.Ε.Κ. και στον Μαζικό Αθλητισμό.
           Οι μονάδες μοριοδότησης  των παραγράφων 2α, 2β  δεν μπορούν να υπερβαίνουν αθροιστικά τις έξι (6) μονάδες και προσμετρούνται εφ’ όσον ο υποψήφιος συγκεντρώνει συνολικά  τουλάχιστον  12 μήνες  προπονητικής εμπειρίας ,   τα  πέντε τελευταία έτη ,   μέχρι  την ημερομηνία κατάθεσης  αιτήσεων.

γ. Χρόνος κτήσης βασικού τίτλου σπουδών: (0,3) μονάδας για κάθε έτος και  στο σύνολο μέχρι  τρείς (3)  μονάδες.
Για τη μοριοδότηση αυτή λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κτήσης του βασικού τίτλου σπουδών μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.
  Για τους  πτυχιούχους  πανεπιστημίων του εξωτερικού, που έχουν συμμετάσχει  σε εξετάσεις ισοτιμίας του πτυχίου τους , ως ημερομηνία κτήσης πτυχίου λογίζεται αυτή της ισοτιμίας από  το ΔΟΑΤΑΠ ή το πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ.
      
3. Αθλητικές διακρίσεις
α. Αθλητικές διακρίσεις.
Αθλητές - αθλήτριες κατηγορίας Ανδρών - Γυναικών, Νέων Ανδρών, Νέων Γυναικών, Εφήβων - Νεανίδων και Παίδων – Κορασίδων, που έχουν κατακτήσει νίκη σε Ατομικό ή Ομαδικό άθλημα που περιλαμβάνεται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων, ανεξαρτήτως αριθμού συμμετοχών με την Εθνική Ομάδα, μοριοδοτούνται ως ακολούθως:

1.      α
1η έως 3η Ολυμπιακή νίκη
08   μονάδες

2.      α.1
4η έως 8η Ολυμπιακή νίκη
06   μονάδες

3.      β
1η έως 3η Παγκόσμια νίκη
06   μονάδες 

4.      β.1
4η έως 6η Παγκόσμια νίκη
04   μονάδες

5.      β.2  
7η έως 8η Παγκόσμια νίκη
03   μονάδες

6.      γ
1η έως 3η Πανευρωπαϊκή νίκη
04   μονάδες

7.      γ.1
4η έως 6η Πανευρωπαϊκή νίκη
03   μονάδες

8.      δ
1η έως 3η Μεσογειακή νίκη
2,5  μονάδες

9.      ε
1η Βαλκανική νίκη
02   μονάδες

10.  στ
1η έως 3η Παγκόσμια σχολική νίκη
02   μονάδες

11.  στ.1
4η έως 8η Παγκόσμια σχολική νίκη
1,5   μονάδα

12.  ζ
1η Πανελλήνια νίκη (Ανδρών-Γυναικών)
 02    μονάδες

13.  ζ.1
1η Πανελλήνια νίκη (όλων των  ηλικιακών κατηγοριών εκτός Ανδρών - Γυναικών)
 01    μονάδα

14.  η
1η Πανελλήνια σχολική νίκη
 01   μονάδα

              
                  Η  μοριοδότηση των αθλητικών διακρίσεων  θα ισχύει για μία μόνο από τις παραπάνω κατηγορίες. Οι παραπάνω νίκες και συμμετοχές αφορούν μόνο τα αθλήματα για τα οποία υποβάλλουν αίτηση.
Δεν  δικαιούται μοριοδότηση οποιαδήποτε νίκη, της παρ.3  του παρόντος κεφαλαίου,   που επιτεύχθηκε με   Φοιτητική ομάδα  ή με Εθνική ομάδα Ενόπλων  Δυνάμεων.
                 Αρμόδιοι φορείς  έκδοσης των βεβαιώσεων  είναι οι  Αθλητικές Ομοσπονδίες , οι οποίες  φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη του περιεχομένου της βεβαίωσης . Οι βεβαιώσεις επικυρώνονται  από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Για τους Ολυμπιακούς ή Μεσογειακούς αγώνες η βεβαίωση χορηγείται από την Ε.Ο.Ε (Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή).   Για τη έκδοση   βεβαιώσεων  που αφορούν  Σχολικές νίκες,    αρμόδιος φορέας    έκδοσης  είναι  η Δ/νση Φυσικής Αγωγής  του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.    
                 Οι αθλητικές διακρίσεις εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.2725/1999 άρθρο 34 παρ.14β  όπως τροποποιήθηκε  με το ν.3708/2008 (ΦΕΚ 210τ Α/8-10-2008)

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 3.α. (Αθλητικές διακρίσεις) είναι οκτώ  (8)  μονάδες.

4. Προπονητική εμπειρία:

            Λαμβάνεται υπόψη η προπονητική εμπειρία σε Ομοσπονδία ή σε ενεργό Αθλητικό Σύλλογο  (απαιτείται βεβαίωση της οικείας Ομοσπονδίας ), σε όλες τις αγωνιστικές  κατηγορίες  στις οποίες  διεξάγονται  Πανελλήνια  Πρωταθλήματα   ως  ακολούθως:         
                   α.  Μισή (0,5) μονάδα για κάθε έτος και μέχρι  τρείς (3) μονάδες  τα τελευταία  έξι έτη. 
                       Απαραίτητη προϋπόθεση  για να μοριοδοτηθεί   ο υποψήφιος για την παραπάνω  περίπτωση  (4.α  ) είναι η ύπαρξη  προπονητικής εμπειρίας  τουλάχιστον ενός (1) έτους  συνολικά .
 Επιπλέον:    
 β. Ομαδικά αθλήματα
            
            Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές, στο αντίστοιχο άθλημα για το οποίο υποβάλλουν αίτηση,  προσμετράται  προπονητική εμπειρία, πέραν της ως άνω 4.α  περίπτωσης ως ακολούθως :
1.      Προπονητές Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών  κατηγοριών , μονάδες τρεις (3).
2.      Προπονητές σωματείων  της ανώτατης  κατηγορίας  (Α1 ή Α΄) των  Εθνικών πρωταθλημάτων  του  ίδιου  αθλήματος,   μονάδες  δύο (2).
3.      Προπονητές σωματείων υπόλοιπων Εθνικών κατηγοριών του ίδιου αθλήματος  και βοηθοί προπονητών Εθνικών ομάδων με αντίστοιχη ειδικότητα,  μονάδα μία (1).
4.      Ενωσιακοί προπονητές του ίδιου αθλήματος  ,όπου υπάρχουν,  μονάδα μία (1).
          Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων ομαδικών αθλημάτων ισχύει μόνο για  μία κατηγορία και   εφ’ όσον  διαθέτουν  κατ΄ ελάχιστον   9 μηνη  προπονητική  εμπειρία  , συνολικά .

               γ. Ατομικά αθλήματα


          Για όσους διατελούν ή διετέλεσαν προπονητές στο αντίστοιχο άθλημα, προσμετράται προπονητική εμπειρία  πέραν της ως άνω 4.α  περίπτωσης ,   ως ακολούθως :
1.      Προπονητές εθνικών ομάδων της ανώτατης βαθμίδας της προπονητικής ιεραρχίας της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας του ίδιου αθλήματος  για κάθε ηλικιακή κατηγορία, τρεις (3) μονάδες.
2.      Ομοσπονδιακοί προπονητές ενταγμένοι στην προπονητική ιεραρχία της κάθε Αθλητικής ομοσπονδίας  του ίδιου αθλήματος,   δύο (2) μονάδες.
3.      Τεχνικοί Σύμβουλοι ή προπονητές των Ενώσεων Αθλητικών Σωματείων ή των Τοπικών Επιτροπών του ιδίου αθλήματος, μία  (1) μονάδα.                                  
              Διευκρινίζεται  ότι  η μοριοδότηση  των υποψηφίων που ανήκουν  στην παραπάνω   κατηγορία   ( 4.γ.3 )  αφορά  μόνο τους Τεχνικούς  Συμβούλους  ή τους προπονητές  των τοπικών  Ενώσεων  των  Αθλητικών Ομοσπονδιών ,  όπου υπάρχουν.
           Η μοριοδότηση των παραπάνω περιπτώσεων  ατομικών αθλημάτων ισχύει μόνο για  μία κατηγορία και εφ’ όσον  διαθέτουν προπονητική εμπειρία  δώδεκα (12) μηνών συνολικά.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1.      Οι προπονητές  της παραγράφου  4.β και 4.γ  που συγκεντρώνουν  χρόνο προπονητικής εμπειρίας τουλάχιστον  ενός έτους, μοριοδοτούνται  και σύμφωνα με την περίπτωση 4.α  της κατηγορίας  αυτής.
2.      Οι προπονητές  της παραγράφου  4.β και 4.γ  , προκειμένου να μοριοδοτηθούν  για τη ορθή κατηγορία συνεργασίας  με την οικεία  Αθλητική  Ομοσπονδία – εκτός  των  άλλων  δικαιολογητικών – πρέπει να καταθέσουν  επίσης:
                    α)  βεβαίωση της  οικείας Ομοσπονδίας στην οποία  να  αναφέρεται ο τίτλος  του προπονητή  ( Εθνικός, Ομοσπονδιακός , Τεχνικός  Σύμβουλος κ.λ.π )
                    β)  επικυρωμένα  αντίγραφα  των ιδιωτικών  συμφωνητικών   ή  των   συμβάσεων  έργου  όπου υπάρχουν ,  τα οποία  να  έχουν κατατεθεί και θεωρηθεί νομίμως  στην αρμόδια  Δ.Ο.Υ  .
          
             δ.  Προπονητική  εμπειρία  πέραν των ως άνω περιπτώσεων  :
1.      Στους  προπονητές  των εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών κατηγοριών  και στους  προπονητές (ατομικών και ομαδικών αθλημάτων) των αθλητικών Σωματείων,   τα οποία εδρεύουν εντός της περιοχής αρμοδιότητος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής στο  οποίο  ανήκει  το  Τ.Α.Δ.- Ε.Τ.Α.Δ ,   με   δύο (2) μονάδες.        

Μοριοδότηση  της παραπάνω περίπτωσης (4.δ.1 )  λαμβάνουν οι :
               α.  Οι προπονητές οι οποίοι  έχουν συμπληρώσει  από 1-09-2009 έως και την  ημερομηνία λήξεως υποβολής αιτήσεων, εξάμηνη ενεργό εργασιακή σχέση προπονητή   η οποία  βεβαιώνεται  από την  οικεία Ομοσπονδία.
               β. Οι προπονητές των Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών  κατηγοριών  (που μοριοδοτούνται για  την περίπτ.4.β.1 και 4.γ.1)  λαμβάνουν τα (2) δύο  μόρια  της περίπτ. 4.δ.1 ,  χωρίς τον περιορισμό  της εξάμηνης ενεργού εργασιακής  σχέσης,  ΜΟΝΟ στην 1η  τους επιλογή.
           
  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:  
·         Στην περίπτωση 4.β.1  και 4.γ.1  δηλ. των υποψηφίων που διετέλεσαν προπονητές Εθνικών ομάδων όλων των ηλικιακών  κατηγοριών   και    κατά το χρόνο   έκδοσης  της  παρούσας  εγκυκλίου   κατέχουν  και  ιδιωτικά  συμφωνητικά  με Αθλητικούς  Συλλόγους ή  Σωματεία,  έχοντας  συμπληρώσει  από 1-09-2009 έως και την  ημερομηνία λήξεως υποβολής αιτήσεων, εξάμηνη ενεργό εργασιακή σχέση προπονητή ,    θα λάβουν  τα δύο (2)  μόρια  της  περίπτ.4.δ.1    ΜΟΝΟ  στην 1η τους  επιλογή.
·         Προπονητές οι οποίοι κατέχουν  ιδιωτικά  συμφωνητικά  με Αθλητικούς  Συλλόγους ή  Σωματεία   τα οποία εδρεύουν  εντός της περιοχής αρμοδιότητας  διαφορετικών  Γραφείων  Φυσικής Αγωγής,   προκειμένου να μοριοδοτηθούν  για την  κατηγορία   4.δ.1,   δύνανται να καταθέσουν  προς   μοριοδότηση  συμφωνητικά  για  ένα  και  μόνο ένα  από αυτά. 

Ανώτατο όριο μοριοδότησης της κατηγορίας 4  (προπονητική εμπειρία ) είναι οκτώ  (8)  μονάδες
          

  Μετά την δημοσίευση του Νόμου 2725/99 όπως τροποποιήθηκε  και ισχύει σήμερα  και κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 31 παράγραφος 6 αυτού, απαιτείται για την απόδειξη προπονητικής εμπειρίας σύμβαση εργασίας με τον  αθλητικό φορέα  στον οποίο παρέχει τις υπηρεσίες του ο υποψήφιος, η οποία  πρέπει να έχει κατατεθεί και θεωρηθεί από την αρμόδια  Δ.Ο.Υ  με βεβαίωση έναρξης και λήξης έργου από τον αθλητικό φορέα.
Η προπονητική εμπειρία σε ακαδημίες όπως επίσης και αυτή των βοηθών προπονητών και γυμναστών, δεν λαμβάνεται υπόψη, εκτός των βοηθών προπονητών Εθνικών ομάδων όπως αναφέρεται στο Κεφάλαιο Γ΄  κατηγ. 4.β  περιπτ. 3  «Ομαδικά  Αθλήματα»  της απόφασης αυτής.
Όπου υπάρχουν συμβόλαια – συμβάσεις  με Ομοσπονδίες   γίνονται δεκτά,   για την κατηγορία που βεβαιώνει η  οικεία  Ομοσπονδία.
Οι βεβαιώσεις θα πρέπει να συνοδεύονται και από υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι όσα αφορούν την προπονητική του εμπειρία είναι αληθή.
Τα ακριβή αντίγραφα  των ιδιωτικών συμφωνητικών  καθώς και των τριμηνιαίων καταστάσεων που κατατίθενται , επικυρώνονται  ως γνήσια αντίγραφα  ΜΟΝΟ  από την οικεία Δ.Ο.Υ
Η  βεβαίωση που εκδίδεται από την οικεία Ομοσπονδία  ή την Τοπική Ένωση,  επέχει θέση  υπεύθυνης δήλωσης  του άρθρου 8 του ν.1599/1986   και των συνεπειών  αυτού ,  προς  την εκδίδουσα  αρχή.
                                

                          
Κ ε φ ά λ α ι ο   Δ΄

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

               Για τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αξιολογούνται, οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά ως ακολούθως:

1.      Αντίγραφο πτυχίου. Το αντίγραφο του πτυχίου καθώς και η κύρια ειδικότητα στο αντίστοιχο άθλημα πρέπει να είναι  επικυρωμένα  ως γνήσια  αντίγραφα .Στην  αίτηση δήλωση θα πρέπει  να αναγράφεται η ημεροχρονολογία και ο βαθμός κτήσης του πτυχίου.
Ειδικότερα για τους πτυχιούχους εκπαιδευτικούς ιδρυμάτων του εξωτερικού απαιτείται:
α) Φωτοαντίγραφο του πτυχίου στο οποίο αναγράφεται ο βαθμός και η ημεροχρονολογία κτήσης, επικυρωμένο και επίσημα μεταφρασμένο.
β) Βεβαίωση ότι το πτυχίο είναι ισότιμο και αντίστοιχο με τα απονεμόμενα πτυχία από τα Πανεπιστήμια της ημεδαπής με απόφαση του αρμόδιου φορέα, ήτοι του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή του Συμβουλίου Αναγνώρισης Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Σ.Α.Ε.Ι), (άρθρο 10 του π.δ.165/2000) ή του Ι.Τ.Ε ή από την Επιτροπή Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού. Ειδικότερα, για τα πτυχία της Κύπρου πριν την πλήρη ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (1-5-2004) δεν απαιτείται αντιστοιχία για τα πτυχία που αναφέρονται στο π.δ. 299/1977, ενώ για τα ίδια πτυχία, καθώς και για όλα τα υπόλοιπα, τα οποία έχουν χρόνο κτήσης μετά την ένταξή της στην Ε.Ε απαιτείται ισοτιμία και αντιστοιχία.
γ)Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι με τίτλους  σπουδών  της  αλλοδαπής υποβάλλουν επιπρόσθετα αντίγραφο Απολυτήριου Ελληνικού εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου ή ισότιμου σχολείου. Όσοι δεν έχουν το απολυτήριο αυτό, απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό για την άριστη γνώση και την άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας, το οποίο χορηγείται από (i) το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Δ΄) ή (ii) την Επιτροπή του άρθρου 14 παρ.10 του Ν.1566/1985 (Δ/νση Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης).

 1. Επικυρωμένα ως γνήσια αντίγραφα των  τίτλων σπουδών  ( διδακτορικός , μεταπτυχιακός τίτλος, δεύτερο   πτυχίο)

 1. Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας στα  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ  και  στη  Γενική Παιδεία.

 1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ειδικότερα  :
            α) για όσους έχουν την πολυτεκνική ιδιότητα ή την ιδιότητα του τριτέκνου θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν, τα οποία πρέπει να
έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου εξαμήνου. Επισημαίνεται ότι οι ιδιότητες αυτές πρέπει να συντρέχουν και κατά το χρόνο πρόσληψης. 
β) για όσους ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες (ομόζυγη μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία, μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου τα πιστοποιητικά της κατηγορίας στην οποία ανήκουν. Σε περίπτωση που έχει παρέλθει διετία από την έκδοση του πιστοποιητικού υγείας Π/θμιας Υγειονομικής Επιτροπής μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων, θα πρέπει να προσκομίσουν νέο πιστοποιητικό, το οποίο θα διαβιβαστεί από τις Δ/νσεις ή τα γραφεία υποβολής της αίτησης, στα αρμόδια τμήματα Διορισμού Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΔΒΜΘ
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τα πιστοποιητικά, που έχουν ισόβια ισχύ (και έχει παρέλθει η διετία από την έκδοσή τους), αρκεί η προσκόμισή των εν λόγω πιστοποιητικών (δεν απαιτείται δηλαδή η προσκόμιση νέων).

 1. οι πολύτεκνοι ή τρίτεκνοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να συμπληρώσουν το αντίστοιχο τετραγωνίδιο της Αίτησης-Δήλωσης που υποβάλλουν και να  δηλώσουν την ιδιότητα τους.

 1. Για τους τίτλους, τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις της αλλοδαπής που επικαλούνται οι υποψήφιοι, πρέπει να υπάρχει επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα από την αρμόδια κατά το νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών ή από πτυχιούχο μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο ή από διορισμένο βάσει του Ν.148/26-12-1913/1-2-1914 άμισθο διερμηνέα για τη γλώσσα για την οποία έχει διορισθεί, με εξαίρεση τον τίτλο σπουδών της αλλοδαπής, για τον οποίο υποβάλλεται μόνον πράξη αναγνώρισης.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί στην αλλοδαπή και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και αντίστοιχα, ως ημερομηνία κτήσης θεωρείται η ημερομηνία αρχικής κτήσης του πτυχίου της αλλοδαπής εάν η αναγνώριση έγινε χωρίς εξέταση μαθημάτων σε ιδρύματα της ημεδαπής,  άλλως υπολογίζεται  η ημερομηνία χορήγησης της ισοτιμίας και αντιστοιχίας του
πτυχίου από τα αντίστοιχα αρμόδια όργανα, εάν για την αναγνώριση προηγήθηκε εξέταση σε ιδρύματα της ημεδαπής.

Σε περίπτωση κατά την οποία οι υποψήφιοι δεν προσκομίσουν τις ως άνω βεβαιώσεις και δικαιολογητικά,  δεν θα  μοριοδοτηθούν  για την αντίστοιχη κατηγορία.

 1. Επικυρωμένο αντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος  από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.

 1. Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου. Στοιχεία του δελτίου ταυτότητας που έχουν μεταβληθεί, δηλώνονται υποχρεωτικά με υπεύθυνη δήλωση.

 1. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/86   με την οποία ο ενδιαφερόμενος δηλώνει ότι τα δηλωθέντα στοιχεία στην  αίτησή  του  είναι αληθή.
 2. Από τις διατάξεις της αριθμ. 2458/22-2-2005 κ.υ.α.(ΦΕΚ 267 Β΄) ορίζεται η αυτεπάγγελτη αναζήτηση της καταφατικής ή αρνητικής δήλωσης της Υπηρεσίας Ποινικού Μητρώου από την Δημόσια Υπηρεσία έκδοσης της τελικής διοικητικής πράξης.   Αποδεικτικά  στοιχεία προπονητικής εμπειρίας για  τα ομαδικά και ατομικά αθλήματα:
          
               1. Οι εκπαιδευτικοί Φυσικής Αγωγής υποχρεωτικά πρέπει να κατέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τον Ν.2725/99, όπως συμπληρώθηκε με τους Νόμους 2858/2000 ΦΕΚ 247/Α/2000, 2947/2001 ΦΕΚ 228/Α/2001, 3057/2002 ΦΕΚ 239/Α/2002, 3207/2003 ΦΕΚ 302/Α/2003, 3259/2004 ΦΕΚ 149/Α/2004, 3262/2004 ΦΕΚ 173/Α/2004.

              2. Τα Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται πρέπει να είναι σύμφωνα με τον Αθλητικό Νόμο 2725/1999 (άρθρο.31 παρ. 6 , άρθρο 136 παρ.5), εμπρόθεσμα θεωρημένα από την Αρμόδια Δ.Ο.Υ και η θεώρηση πρέπει να έχει γίνει σύμφωνα  με το άρθρο 82 του νόμου 2238/1994 (Α’151/ 16-9-1994) όπως συμπληρώθηκε με την παράγραφο 9 του άρθρου 4 του Νόμου 2390/1996 (Α’ 54/21-3-1996) ή  σύμφωνα με την 1065606/7222/ΔΕ Β΄18-7-2000 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών με επικυρωμένο αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης που υπεβλήθη στην  Δ.Ο.Υ από το σύλλογο.  
             Στα παραπάνω Συμβόλαια - Συμφωνητικά πρέπει να αναγράφονται οπωσδήποτε:
 α) η ημερομηνία έναρξης,  β) η ημερομηνία λήξης, γ) η ιδιότητα του προπονητή, δ) η αγωνιστική κατηγορία ,  ε) το άθλημα.
               Συμβόλαια ή Συμφωνητικά που κατατίθενται και είναι θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α), ισχύουν.

           3. Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας για την εργασιακή σχέση του υποψηφίου  , με βάση το κάθε συμβόλαιο  που έχει σε σύλλογο ή σε Ομοσπονδία, καθώς  και ότι  ο  αντίστοιχος Σύλλογος  είναι  ενεργός σύμφωνα  με τα μητρώα της οικείας Ομοσπονδίας.Η  βεβαίωση που εκδίδεται από την οικεία Ομοσπονδία  ή την Τοπική Ένωση,  επέχει θέση  υπεύθυνης δήλωσης  του άρθρου 8 του ν.1599/1986   και των συνεπειών  αυτού ,  προς  την εκδίδουσα  αρχή.
   Για  την  έκδοση  βεβαίωσης  από  την Ομοσπονδία:
            α) στα ομαδικά αθλήματα, θα λαμβάνονται υπόψη τα φύλλα αγώνων από τα οποία προκύπτει ότι ο προπονητής συμμετείχε σε αγώνες σε ποσοστό άνω του 50% της αγωνιστικής παρουσίας του συλλόγου στα πανελλήνια ή τοπικά πρωταθλήματα.
            β) στα ατομικά αθλήματα θα λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις συμμετοχής.

            4. Βεβαίωση της Αθλητικής Ομοσπονδίας στην οποία  να  αναφέρεται ο τίτλος  του προπονητή  ( Εθνικός, Ομοσπονδιακός , Τεχνικός  Σύμβουλος κ.λ.π ),  η οποία αφορά ΜΟΝΟ εκείνους τους υποψηφίους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να  μοριοδοτηθούν  για την αντίστοιχη κατηγορία.
              
Επισημάνσεις:
1.      Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στην αίτηση του υποψηφίου.
2.      Όλα τα δικαιολογητικά των υποψηφίων πρέπει να υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε φωτοαντίγραφα επικυρωμένα από δημόσια αρχή.   Τα   ιδιωτικά  συμφωνητικά  και οι τριμηνιαίες καταστάσεις  των συλλόγων,  επικυρώνονται  μόνο  από την οικεία  Δ.Ο.Υ.
3.      Τα Συμβόλαια – Συμφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ημερομηνία χορήγησης της άδειας άσκησης επαγγέλματος   είναι ανίσχυρα   και δεν λαμβάνονται υπόψη.
4.      Τα Συμβόλαια – Συμφωνητικά που συντάχτηκαν πριν την ημερομηνία έναρξης   μοριοδοτούνται  από τη ημερομηνία  έναρξης. 
5.        Συμβόλαια  ή  Συμφωνητικά  με ημερομηνία έναρξης  πριν  τη  ημερομηνία  σύνταξης   μοριοδοτούνται  από τη  ημερομηνία  σύνταξης.
6.      Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.


ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ

Κ ε φ ά λ α ι ο  Α΄

1Όργανα  και  Διαδικασία επιλογής

                  Με απόφαση των Περιφερειακών Διευθυντών συγκροτούνται  Τριμελείς Επιτροπές ελέγχου και αξιολόγησης των δικαιολογητικών των υποψηφίων για ΤΑΔ –ΕΤΑΔ  οι οποίες  αποτελούνται από:

1.    Τον  Σχολικό Σύμβουλο Φυσικής Αγωγής  με έδρα στην   Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης  που εδρεύει το ΤΑΔ-ΕΤΑΔ ,   ως Πρόεδρο,
2.    Τον  Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Οικείας Διεύθυνσης , ως μέλος.
3.     Ένα   Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου  στο οποίο λειτουργεί Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ , ως μέλος
ή
               εάν δεν υπάρχει  Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής  με έδρα στη Δ/νση Β/θμιας Εκπ/σης  που εδρεύει το Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ  :

1.            Τον  Διευθυντή της Β/θμιας Εκπαίδευσης , ως Πρόεδρο,
2.            Τον  Προϊστάμενο του Γραφείου Φυσικής Αγωγής της Οικείας Διεύθυνσης , ως μέλος.
3.            Ένα   Διευθυντή Γυμνασίου ή Λυκείου  στο οποίο λειτουργεί ΤΑΔ-ΕΤΑΔ , ως μέλος

Με την ίδια απόφαση, ορίζεται ως Γραμματέας, εκπαιδευτικός ή διοικητικός υπάλληλος της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.

Χρέη εισηγητή εκτελεί ο Προϊστάμενος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής.
Μετά την καταχώρηση  των αιτήσεων,  αντίγραφο  της αίτησης   μαζί  με   το φάκελο των δικαιολογητικών που κατέθεσαν οι υποψήφιοι   διαβιβάζονται στις Τριμελείς Επιτροπές, οι οποίες συνέρχονται αμέσως μετά την λήξη της ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων  προκειμένου  να προβούν  σε  λεπτομερή  έλεγχο των καταχωρισμένων  στοιχείων  και των σχετικών  δικαιολογητικών  που κατατέθηκαν  από τους   υποψηφίους εκπαιδευτικούς. 
      Εφιστάται  η προσοχή  των  Επιτροπών  , για τον ενδελεχή  και αυστηρό  έλεγχο  των  δικαιολογητικών  που κατατίθενται  από τους  υποψηφίους  έτσι  ώστε  να πληρούνται  και να αποδεικνύονται  οι προϋποθέσεις  μοριοδότησης   του κάθε  κριτηρίου  της  παρούσης  Εγκυκλίου.
       Στη  συνέχεια  και  εντός τριών (3)  ημερών  οι Τριμελείς  Επιτροπές  είναι υποχρεωμένες  να  διορθώσουν  τα λανθασμένα  στοιχεία  που καταχωρήθηκαν  στο σύστημα από την αίτηση του υποψηφίου ή  που  δεν  αποδεικνύονται από  τα  κατατεθέντα  έγγραφα   και  να  αναφέρουν   τις αλλαγές  που έγιναν  στο πεδίο  « Παρατηρήσεις».
      Για τα  στοιχεία  της αίτησης  που  το σύστημα  καταχώρησης  δεν  δίνει τη  δυνατότητα τροποποίησης   όπως  π.χ   Α.Φ.Μ , Α.Δ.Τ  κ.τ.λ  -   και που πιθανόν  κατά το χρόνο  υποβολής  των   αιτήσεων   των  υποψηφίων   να  έχουν μεταβληθεί -,  συντάσσεται  πρακτικό  με τις  διορθώσεις  που πρέπει  να γίνουν  και   αντίγραφο αυτού  αποστέλλεται Δ/νση Φυσικής  Αγωγής  του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ   προκειμένου  οι  μεταβολές  να εκτελεστούν  από την Κεντρική  Υπηρεσία.
 Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω  διαδικασίας εκδίδονται  από την Κεντρική Υπηρεσία  του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ    οι  προσωρινοί  πίνακες  κατά  κατηγορία  (εκπαιδευτικοί μόνιμοι ή αναπληρωτές ) κατά  άθλημα  και  με φθίνουσα σειρά  μορίων ,  οι οποίοι διαβιβάζονται   στην ΚΕΑΤ  προς  υπογραφή.
         
         Τα μόρια  των υποψηφίων  θα υπολογίζονται με ακρίβεια  τρίτου δεκαδικού ψηφίου.
         Για  τη μοριοδότηση του χρόνου κτήσης σπουδών , οι μήνες  πέραν των συμπληρωμένων ετών - με  βάση  την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής  αιτήσεων-   προσμετρώνται  αναλογικά.               
         Το κριτήριο  4 -  προπονητική εμπειρία, πέραν του έτους, επίσης μοριοδοτείται  αναλογικά  ανά  μήνα .
          Ο  μήνας  λογίζεται από 16 ημέρες και πάνω.
          Στη συνέχεια, μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, διαβιβάζονται οι ανωτέρω πίνακες στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι υποχρεούνται να τους δημοσιοποιήσουν με ανάρτηση στον πίνακα ανακοινώσεων του Γραφείου τους.
                Ταυτόχρονα οι πίνακες αναρτώνται στην επίσημη Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ:  www.minedu.gov.gr
                                                               

                               2. Ενστάσεις – Κατάρτιση οριστικών πινάκων.
                 Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση κατά των προσωρινών αξιολογικών πινάκων  ενώπιον της Κ.Ε.Α.Τ, δια μέσου  του Γραφείου Φυσικής Αγωγής που έχουν καταθέσει την αίτηση, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της αναρτήσεως των πινάκων, είτε για τη σειρά εγγραφής τους στον πίνακα είτε για την παράλειψη εγγραφής τους σ’ αυτόν.  Η ένσταση πρέπει να είναι συγκεκριμένη και να  συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Με τη λήξη των ενστάσεων, οι τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης συνέρχονται σε συνεδρίαση, εξετάζουν τις ενστάσεις και συντάσσουν πρακτικό, στο οποίο εκφράζουν τη γνώμη τους για την ένσταση κάθε υποψηφίου χωριστά. Οι ενστάσεις των υποψηφίων με τα συνημμένα  δικαιολογητικά που κατατέθηκαν στο Γραφείο Φυσικής Αγωγής   και το αντίγραφο του πρακτικού της Τριμελούς επιτροπής αποστέλλονται, με ευθύνη του Γραφείου Φυσικής Αγωγής, μέσω της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής στην ΚΕΑΤ, η οποία  αφού συνεδριάσει και αποφασίσει επί των ενστάσεων, συντάσσει τους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες των υποψηφίων.
              Οι πίνακες αυτοί, με ευθύνη της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, κυρώνονται με Υπουργική Απόφαση και αναρτώνται στην  επίσημη Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ:  www.minedu.gov.gr   ,   αποστέλλονται δε στους Διευθυντές των Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στους Προϊσταμένους των Γραφείων Φυσικής Αγωγής και ισχύουν για ένα διδακτικό έτος.
Μετά την κατάρτιση των  τελικών αξιολογικών πινάκων από την ΚΕΑΤ και την κύρωση τους   με Υπουργική Απόφαση , ουδεμία  ένσταση  γίνεται  δεκτή.               
                                  
                                    3.  Διαδικασία Τοποθέτησης
Οι  κενές θέσεις των ΤΑΔ – ΕΤΑΔ,   οι οποίες  θα προκύψουν  μετά την οριστική έκδοση  των  λειτουργικών κενών,    καλύπτονται κατά προτεραιότητα από τους μόνιμους εκπαιδευτικούς που περιλαμβάνονται στους οικείους αξιολογικούς πίνακες των Τ.Α.Δ – Ε.Τ.Α.Δ. Για το λόγο αυτό συντάσσονται δύο (02) διαφορετικοί αξιολογικοί πίνακες, οι οποίοι περιλαμβάνουν:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α :  τη σειρά κατάταξης των μόνιμων εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για τα Τ.Α.Δ. / Ε.Τ.Α.Δ.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : 
1.      Για   τις αποσπάσεις  των μονίμων εκπαιδευτικών στα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ   απαιτείται  η έγκριση του οικείου  ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ.
2.      Οι εκπαιδευτικοί  που  θα αποσπαστούν  από τα  οικεία  ΠΥΣΠΕ-ΠΥΣΔΕ  της οργανικής τους θέσης ,  προκειμένου να  καλύψουν τις εκπαιδευτικές  ανάγκες  των Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ  , δεν θεωρείται  ότι  υπηρετούν  την οργανική τους θέση για το σχολικό έτος 2010-11 και για το λόγο αυτό ,  δεν θεμελιώνουν  δικαίωμα  μετάθεσης. Λαμβάνουν δε τα μόρια της σχολικής μονάδας που στεγάζει το Τ.Α.Δ ή Ε.Τ.Α.Δ  που θα τοποθετηθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Β:  τη σειρά κατάταξης των αδιόριστων εκπαιδευτικών που έχουν υποβάλλει αίτηση για τα Τ.Α.Δ. / Ε.Τ.Α.Δ.
Μετά την εξάντληση του πίνακα των μονίμων, στις εναπομείνασες κενές θέσεις προσλαμβάνονται αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι, με βάση τους αντίστοιχους πίνακες των Τ.Α.Δ –Ε.Τ.Α.Δ και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών, εφόσον έχουν εγκριθεί  οι  αντίστοιχες  πιστώσεις.
                                                                          
                               

                                                       Κ ε φ ά λ α ι ο    Β΄

                                                    ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ

1.      Η τοποθέτηση  των μονίμων  εκπαιδευτικών  στα  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ   ισχύει για ολόκληρο το σχολικό έτος 2010-11 και δεν επιτρέπεται τροποποίηση  ή  ανάκληση  αυτής.

2.      Οι αδιόριστοι πτυχιούχοι κλάδου ΠΕ11 που είναι υποψήφιοι για τα ΤΑΔ-ΕΤΑΔ, μπορούν να υποβάλουν αίτηση για ένταξη τους και στους πίνακες των αναπληρωτών και στους πίνακες των ωρομισθίων.
       ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Σε περίπτωση εξάντλησης των πινάκων ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, προσλαμβάνονται ωρομίσθιοι από τους εγγεγραμμένους στον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

3.      Bάσει της υπ΄αρίθμ. 73493 /Δ2 /23-06-2010 Εγκυκλίου και της  υπ΄αρίθμ.: 79009/Δ2/6-7-2010 συμπληρωματικής αυτής: «Για τους υποψηφίους των πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων της παρούσης εγκυκλίου, οι οποίοι κατατάσσονται και στους αντίστοιχους πίνακες Ειδικής ή Φυσικής Αγωγής (Τ.Α.Δ.), σύμφωνα με την κατά περίπτωση ισχύουσα  νομοθεσία, παραμένει  η υποψηφιότητά τους στους πίνακες γενικής παιδείας σε  περίπτωση πρόσληψής τους με πλήρες ή μειωμένο  ωράριο στην Ειδική ή Φυσική Αγωγή και αντιστρόφως».

4.        Για την πρόσληψη στα ΤΑΔ – ΕΤΑΔ  τριτέκνων εκπαιδευτικών που  περιλαμβάνονται στους τελικούς πίνακες, εφαρμόζονται οι ειδικές για αυτούς ρυθμίσεις των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 του ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75 τ. Α΄)  όπου  ορίζεται ότι από την έναρξη του σχολ. έτους 2006-2007 και εφεξής, κατά την πρόσληψη των αναπληρωτών εκπαιδευτικών από τον πίνακα της παρ.5 περίπτ. α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004(ΦΕΚ 138 τ. Α΄), ήτοι από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, προσλαμβάνονται από τους εγγεγραμμένους στον πίνακα αυτό εκπαιδευτικοί που έχουν τρία (3) τέκνα σε ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) κατά κλάδο και ειδικότητα επί των εκάστοτε προσλαμβανομένων, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτουν οι διατάξεις αυτές.
            ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Η πρόσληψη των εκπαιδευτικών με τρία τέκνα και σε ποσοστό 20% γίνεται  με βάση τη σειρά εγγραφής στον ανωτέρω πίνακα , κατά  άθλημα ,   και εφόσον έχουν υποβάλει αίτηση για πρόσληψη στις περιοχές που πραγματοποιούνται οι προσλήψεις.
           Κατά τον προσδιορισμό των θέσεων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω ποσοστό, γίνεται στρογγυλοποίηση στην αμέσως επόμενη ακέραιη μονάδα, αν προκύπτει δεκαδικό υπόλοιπο ίσο ή μεγαλύτερο από το μισό της ακέραιης μονάδας. Αν το δεκαδικό υπόλοιπο είναι μικρότερο από το μισό της ακέραιης μονάδας, δεν λαμβάνεται υπόψη.

                Οι υποψήφιοι, που έχουν ξένη υπηκοότητα και δεν είναι πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποχρεούνται να προσκομίσουν βεβαίωση από το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ότι έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια με πολιτογράφηση  ένα έτος πριν από την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, προκειμένου να αποκτήσουν  δικαίωμα διορισμού στο δημόσιο.

5.        Σύμφωνα με την αριθ. 35557/Δ2/9-4-2003 (ΦΕΚ 465 Β’) Υπουργική Απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ,οι προσλαμβανόμενοι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί κατά την εμφάνισή τους για ανάληψη υπηρεσίας καταθέτουν στην οικεία Δ/νση Εκπαίδευσης πιστοποιητικό υγείας από Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. Το πιστοποιητικό αυτό έχει ισχύ τριών (3) ετών. Κατά τις προσλήψεις εντός της τριετίας, οι επαναπροσλαμβανόμενοι μπορούν να καταθέτουν επικυρωμένο αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού στη Διεύθυνση πρόσληψής τους.

6.      Σε περίπτωση ισοβαθμίας μορίων λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά:
1.      Διδακτορικός και Μεταπτυχιακός τίτλος
2.      Διδακτορικός τίτλος
3.      Μεταπτυχιακός τίτλος
4.      Προπονητική εμπειρία
5.      Αθλητική διάκριση
6.      Προϋπηρεσία στα ΤΑΔ
7.      Προϋπηρεσία στην εκπαίδευση
8.      Ο βαθμός του πτυχίου
9.      Ο χρόνος λήψης του πτυχίου
10.  Οικογενειακή κατάσταση

Η παρούσα εγκύκλιος αναρτάται με ευθύνη της Διοίκησης στους πίνακες ανακοινώσεων των Διευθύνσεων και Γραφείων Φυσικής Αγωγής και ταυτόχρονα στην επίσημη Ηλεκτρονική Διεύθυνση του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ:  www.minedu.gov.grγια την ενημέρωση των ενδιαφερομένων υποψηφίων εκπαιδευτικών.
                                                                                                                                                                     
                                                                              Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
                                                       ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

                                                           

                                                           ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥΠίνακας Αποδεκτών :
1.       Γενική Γραμματεία Αθλητισμού
2.       Αθλητικές Ομοσπονδίες
(επισυνάπτεται  συνημμένος πίνακας )
3.       Ελληνική  Ολυμπιακή  Επιτροπή
Εσωτερική Διανομή :
1.       Γραφείο κας Υπουργού
2.       Γραφείο κας   Αναπληρώτριας  Υπουργού
3.       Γραφείο Υφυπουργού κ. Ε. Χριστοφιλοπούλου
4.       Γραφείο Υφυπουργού κ. Γ. Πανάρετου
5.       Γραφείο  Γενικού  Γραμματέα  κ.Β.Κουλαϊδή
6.       Γραφείο Ειδικού Γραμματέα  κ.Μ. Κοντογιάννη
7.       Γενική Δ/νση Δ/σης Προσ/κού Π.Ε. & Δ.Ε
8.       Δ/νση Προσωπικού Π.Ε. - Τμήμα Α΄
9.       Δ/νση Προσωπικού Δ.Ε. - Τμήμα Α΄
10.    Δ/νση Λειτουργικής Ανάπτυξης  Πληροφοριακών Συστημάτων
11.    Δ/νση Σπουδών Π.Ε.
12.    Δ/νση Σπουδών Δ.Ε
13.    Δ/νση Εκκλησιαστικής Εκπ/σης
14.    Δ/νση Ειδικής Αγωγής
15.    Δ/νση Φυσικής Αγωγής
==========================================================

                                         ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ            
                          
                                 ΕΝΤΥΠΟ Αναπληρωτών - Ωρομισθίων
Της  αριθμ .116403/Γ4/20-09-2010  εγκυκλίου του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86)

δια μέσου του   
    Γ.Φ.Α


Αρ. ΠρωτοκόλλουΗμερομηνία
ΑΦΜ


                                      ΑΔΤ   ΕΠΩΝΥΜΟ

         ΟΝΟΜΑ


ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

                      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ


ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ


 
ΠΟΛΗ

ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ. Κ.


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ Ε.Ε.

ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ ΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.
   ΦΥΛΟ :  ΑΝΔΡΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος)

ΟΜΟΖΥΓΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

                 ΓΥΝΑΙΚΑ

ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος)ΠΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ.................................
ΠΑΙΔ/ΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΔΗΜΟΣΙΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣΚΛΑΔΟΣ

ΟΜΑΔΟΠ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
(ΣΧΟΛΗΣ / ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΕΙ )
ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

       ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ
         
  ΠΤΥΧΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
  ΠΤΥΧΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΧΩΡΑΣ Ε.ΕΧΩΡΑΣ ΕΚΤΟΣ Ε.Ε.

ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΜΕ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ   _______________


_____________________________
ΗΜ/ΝΑ  ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ


…………………………………..

ΑΘΛΗΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ  ΥΠΟΒΑΛΩ   ΑΙΤΗΣΗ  :  .........................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ:    ΝΑΙ   /  ΟΧΙ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:   ΝΑΙ   /    ΟΧΙ

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:....................................................
ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:...................................................................................................................................           ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ      (αριθμ.)
               
                                                                                                                                                                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  (αριθμ.)

                                                                                                                                                                2Ο ΠΤΥΧΙΟ               (αριθμ.                                                                                                                 
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ:..............................................................................................................................


ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΣΕΠ 2006:    ΝΑΙ   /  ΟΧΙ

ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΕ ΑΣΕΠ 2008:    ΝΑΙ   /  ΟΧΙΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:
ΙΔΙΩΤΙΚΑ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ

ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΕΙΔΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
( 10ήμερη ή 3μηνη )
ΗΜ/ΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ

              Α.ΓΙΑ ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ   ΑΘΛΗΜΑΤΑ   ( τουλάχιστον  9μηνη  προπονητική παρουσία )   ως  :

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   ΕΘΝΙΚΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ   :                                                                      ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ   κατηγορίας  Α1  ή  Α΄   :                                            ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ    υπόλοιπων  ΕΘΝΙΚΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ΄   :           ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ   ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   :                                                                                     ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..


              Β.ΓΙΑ ΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ   ( τουλάχιστον  12μηνη  προπονητική παρουσία )   ως  : 

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   ΕΘΝΙΚΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ   :                                                                        ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ   ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ    :                                                                        ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ή  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ   :   ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ :  ΝΑΙ /  ΟΧΙ                                             ΕΔΡΑ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΤΗΝ   ΠΕΡΙΟΧΗ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ   του  Γ.Φ.Α  :
                                                                                                                                       
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                  ………………………………………………………………………

Α. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α
                            ΠΕΡΙΟΧΕΣ  ΓΙΑ  ΠΡΟΣΛΗΨΗ    ΜΕ   ΠΛΗΡΕΣ   ΩΡΑΡΙΟ     Η      ΜΕ   ΜΕΙΩΜΕΝΟ  ΩΡΑΡΙΟ
1

11

2

12

3

13

4

14

5

15

6

16

7

17

8

18

9

19

   10

20
Β. ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΙ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΠΙΘΥΜΩ ΝΑ ΠΡΟΣΛΗΦΘΩ    ______________________                   

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Α/Α
ΠΕΡΙΟΧΗ


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ( Υποβάλλω συνημμένα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ . 116403/Γ4/20-09-2010  εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.)

1).....................................................................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................................................................
3).....................................................................................................................................................................................
4).....................................................................................................................................................................................
5).....................................................................................................................................................................................
6).....................................................................................................................................................................................
7).....................................................................................................................................................................................
8).....................................................................................................................................................................................
9).....................................................................................................................................................................................
10)..................................................................................................................................................................................
11)..................................................................................................................................................................................
12).................................................................................................................................................................................
13).................................................................................................................................................................................
14).................................................................................................................................................................................
15).................................................................................................................................................................................

Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι:
1.  Δεν υπηρετώ σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. o
2. Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. o
3. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. o
4. Δεν έχω απολυθεί από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης. o
5. Δεν έχω o έχω o αποποιηθεί διορισμό σε θέση μόνιμου εκπαιδευτικού.
6. Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης. o
7. Δεν έχω αθετήσει υποχρεώσεις από υποτροφία Ι.Κ.Υ, και  σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχει παρέλθει πενταετία. o
8. Δεν είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ούτε διδάσκω, δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα, ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα o.
9. Είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου /διδάσκω/ είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα/έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα και θα παραιτηθώ ή θα αναστείλω τη λειτουργία των επιχειρήσεών μου πριν την ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικού o.
10. Δεν είμαι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. o
11. Είμαι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου και θα αναστείλω τη λειτουργία πριν την ανάληψη υπηρεσίας ως εκπαιδευτικού o.
12. Είμαι υγιής και θα υποβάλω το πιστοποιητικό υγείας από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, κατά την ανάληψη υπηρεσίας. o
13. Έχω εκπληρώσει/έχω νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις και θα προσκομίσω το πιστοποιητικό στρατολογίας κατά την ανάληψη υπηρεσίας o.
14. Γνωρίζω ότι αν δεν αναλάβω για οποιονδήποτε λόγο υπηρεσία  εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής μου, διαγράφομαι από τον πίνακα για το τρέχον σχολικό έτος. Αν αρνηθώ για δεύτερη φορά, διαγράφομαι για το σχολικό έτος που διανύεται κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής μου και για τα δύο επόμενα. o
15. Έχω o / Δεν έχω o αρνηθεί πρόσληψη αναπληρωτή από το σχολικό έτος 2005-2006 και εφεξής.
16. Όλα  τα στοιχεία  που δηλώνω  στην  αίτησή μου  είναι  αληθή. o


                       
                           ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
Ο / Η   ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή
 =================================================


                                                         ΑΙΤΗΣΗ –ΔΗΛΩΣΗ             
          
                                           ΕΝΤΥΠΟ Β  ( MΟΝΙΜΩΝ  Εκπ/κών  Κλάδου  ΠΕ11)

Της  αριθμ. 116403/Γ4/20-09-2010 .εγκυκλίου του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
(επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.1599/86)

δια μέσου του    Γραφείου  Φ.Αγωγής


Αρ. ΠρωτοκόλλουΗμερομηνία
ΑΦΜ


                                      ΑΔΤ   ΕΠΩΝΥΜΟ

         ΟΝΟΜΑ


ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

                      ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΕΡΑΣ


ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

    Α.Μ. ΕΚΠ/ΚΟΥ

 
ΠΟΛΗ

ΟΔΟΣ / ΑΡΙΘΜΟΣ

Τ. Κ.


ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΜΟΝ. ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΚΙΝ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ  
ΦΥΛΟ :  ΑΝΔΡΑΣ

ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος)

ΟΜΟΖΥΓΟΣ
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ

ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ

                 ΓΥΝΑΙΚΑ

     ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ (ο ίδιος)ΠΙΣΤ. ΣΤΡΑΤΟΥ

                                                      ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ:    ...............ΚΛΑΔΟΣ

       ΟΜΑΔΟΠ. ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

       ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ         

     ΕΤΟΣ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :……………………………………..ΥΠΗΡΕΤΩ ΣΤΗ Β/ΘΜΙΑ : ………..……………………
Με  Οργανική Τοποθέτηση :  NAI / OXI     

Στη  διάθεση του ΠΥΣΔΕ:  …ΥΠΗΡΕΤΩ  ΣΤΗ  Α/ΘΜΙΑ :……………………………

Με  Οργανική Τοποθέτηση :  NAI / OXI     

Στη  διάθεση του ΠΥΣΠΕ:  …ΕΧΩ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ  για  το σχ.έτος 2010-11 :    ΝΑΙ /ΟΧΙ

ΑΠΟ    ΠΥΣΔΕ / ΠΥΣΔΕ  : ………………………………………..                                                            

ΑΠΟ   ΠΥΣΠΕ /   ΠΥΣΠΕ :  ……………………………  
                

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΤΗΝ  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ:        ΕΤΗ : ……..     MHNΕΣ : ……..

ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΣΤA  T.AΔ – Ε.Τ.Α.Δ  :         ΕΤΗ : ……..     MHNΕΣ : ……..ΑΘΛΗΜΑ  ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ  ΥΠΟΒΑΛΛΩ ΑΙΤΗΣΗ :.........................................................................

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΑΘΛΗΜΑ:   ΝΑΙ / ΟΧΙ

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:   ΝΑΙ / ΟΧΙΗΜ/ΝΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ:....................................................ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ:...................................................................................................................................          ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ       (αριθμ.)
               
                                                                                                                                                                ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ  (αριθμ.)

                                                                                                                                                                2Ο ΠΤΥΧΙΟ
                                                                                                                                                               
ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ:..............................................................................................................................ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ:

ΙΔΙΩΤΚΑ  ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΑ 
ΣΥΝΤΑΞΗ
ΕΝΑΡΞΗ
ΛΗΞΗ
ΕΙΔΟΣ ΘΕΩΡΗΣΗΣ
( 10ήμερη ή 3μηνη )
ΗΜ/ΝΙΑ
ΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ:

    AΓΙΑ ΤΑ ΟΜΑΔΙΚΑ   ΑΘΛΗΜΑΤΑ    ( τουλάχιστον  9μηνη  προπονητική παρουσία )   ως  :
 
ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   ΕΘΝΙΚΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ   :                                                                      ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ   κατηγορίας  Α1  ή  Α΄   :                                            ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ    υπόλοιπων  ΕΘΝΙΚΩΝ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ΄   :           ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΕΝΩΣΙΑΚΟΣ   ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   :                                                                                     ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..


    BΓΙΑ ΤΑ  ΑΤΟΜΙΚΑ   ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ  ( τουλάχιστον  12μηνη  προπονητική παρουσία )   ως  :

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ   ΕΘΝΙΚΗΣ   ΟΜΑΔΑΣ   :                                                                        ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΟΣ   ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ    :                                                                        ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                 ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ή  ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ  ΕΝΩΣΗΣ  ΑΘΛ. ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ   :   ΝΑΙ  /  ΟΧΙ                ΑΠΟ  : ……………….     ΕΩΣ :  ………………..
ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ :  ΝΑΙ /  ΟΧΙ                                             ΕΔΡΑ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ  ΣΤΗΝ   ΠΕΡΙΟΧΗ   ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ   του  Γ.Φ.Α  :
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
                                                                                                                                         ………………………………………………………………………

ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Α/Α

Α/Α1

6


2

7


3

8


4

9


5

10
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Υποβάλλω συνημμένα δικαιολογητικά σύμφωνα με την αριθμ. 116403/Γ4/20-09-2010  εγκύκλιο του Υπ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.

1).....................................................................................................................................................................................
2).....................................................................................................................................................................................
3).....................................................................................................................................................................................
4).....................................................................................................................................................................................
5).....................................................................................................................................................................................
6).....................................................................................................................................................................................
7)......................................................................................................................................................................................
8)......................................................................................................................................................................................
9)......................................................................................................................................................................................
10)...................................................................................................................................................................................
11)...................................................................................................................................................................................
12)...................................................................................................................................................................................
13)...................................................................................................................................................................................
14)...................................................................................................................................................................................
15)...................................................................................................................................................................................


Δηλώνω υπεύθυνα και εν γνώσει των συνεπειών του άρθρου 8 του Ν.1599/86 ότι:
1. Δεν απολύθηκα από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου νομικού προσώπου του δημοσίου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσης ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητά μου, ή ότι, σε αντίθετη περίπτωση, έχει παρέλθει πενταετία από την απόλυση. o
2. Δεν διώκομαι ως φυγόδικος ή φυγόποινος. o
3. Δεν έχω απολυθεί από θέση μόνιμου εκπαιδευτικού, λόγω οριστικής παύσης. o
4. Δεν έχω συνταξιοδοτηθεί ανεξάρτητα από το φορέα συνταξιοδότησης. o
5. Δεν έχω αθετήσει υποχρεώσεις από υποτροφία Ι.Κ.Υ, και  σε αντίθετη περίπτωση, ότι έχει παρέλθει πενταετία. o
6. Δεν είμαι ιδιοκτήτης φροντιστηρίου, ούτε διδάσκω, δεν είμαι μέτοχος σε εταιρεία κατά τις διατάξεις του Υπαλληλικού κώδικα, ούτε έχω οποιαδήποτε εμπορική ιδιότητα o.
7. Δεν είμαι ιδιοκτήτης γυμναστηρίου. o
8. Η τοποθέτηση  μου  στα  Τ.Α.Δ-Ε.Τ.Α.Δ   ισχύει για ολόκληρο το σχολικό έτος 2010-11 και δεν επιτρέπεται τροποποίηση  ή  ανάκληση  αυτής.
9. Όλα  τα στοιχεία  που δηλώνω  στην  αίτησή μου  είναι  αληθή. o
                       
                           ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΗ
Ο / Η   ΑΙΤΩΝ / ΟΥΣΑ
Υπογραφή
Υπογραφή
Υπογραφή


(Πηγή: www.esos.gr)
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής