Αποτελεσµατικότητα στη Φυσική Αγωγή

Όλγα Βασιλειάδου & Βασιλική ∆έρρη ΤΕΦΑΑ, ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα στη φυσική αγωγή. Η αποτελεσµατική διδασκαλία στη φυσική αγωγή έχει απασχολήσει τους ερευνητές έντονα και για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες ερευνητικές προσεγγίσεις όπως η µέθοδος της «τέλειας» διδασκαλίας, η µέθοδος διαδικασίας-αποτελέσµατος, η µέθοδος διαδικασίας-µεσολάβησης και το οικολογικό µοντέλο. Σύµφωνα µε την υπάρχουσα βιβλιογραφία ο αποτελεσµατικός καθηγητής φυσικής αγωγής είναι ενθουσιώδης, θερµός, ικανός στην επικοινωνία, θέτει ξεκάθαρους στόχους, ελέγχει τακτικά τη γνωστική κατανόηση, έχει ανεπτυγµένες δεξιότητες παρατήρησης και είναι δίκαιος. Στις βασικές παραµέτρους που συνθέτουν το περίγραµµα της αποτελεσµατικότητας στη φυσική αγωγή περιλαµβάνονται η επιτυχία των µαθητών, η σωστή οργάνωση και διαχείριση χρόνου και τάξης, η πειθαρχία και ο έλεγχος, η καταλληλότητα των δραστηριοτήτων, οι κατάλληλες διδακτικές οδηγίες, το υποστηρικτικό και ασφαλές περιβάλλον µάθησης, ο προγραµµατισµός και η αξιολόγηση µαθητών και διδασκαλίας. Συµπεραίνεται ότι η πολυδιάστατη αξιολόγηση που βασίζεται στο οικολογικό µοντέλο είναι η πλέον σωστή προσέγγιση για τη διερεύνηση του θέµατος.

Λέξεις κλειδιά: αποτελεσµατική διδασκαλία, διδάσκων, αποτελεσµατικότητα, Φυσική Αγωγή

Effectiveness in Physical Education

Olga Vasiliadou & Vassiliki Derri Department of Physical Education and Sport Science, Democritus University of Thrace, Komotini, Hellas

Abstract

The purpose of the paper was the review of the literature on effectiveness in physical education. Methodologies that have been used in research on teaching effectiveness were the perfect teaching method, process-product and mediating-process designs, and ecology model. According to the current literature the effective physical educator is enthusiastic, warm, fair, and able to observe and communicate, state objectives, check for cognitive understanding. The profile of effectiveness in physical education is compiled by students’ success, class time management, discipline and control, suitability of activities, appropriate teaching cues, supporting and safe learning environment, planning and assessment of students and teaching. It is concluded that the multidimensional assessment, based on ecology model, is the most proper approach for research on effectiveness.

Key words: effective teaching, teacher, effectiveness, physical education.

∆ιεύθυνση επικοινωνίας: Όλγα Βασιλειάδου ∆ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης, Τµήµα Επιστήµης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισµού 69 100, Κοµοτηνή
e – mail:
ovasilia@tellas.gr

Γενική Εισαγωγή

∆ιδασκαλία είναι η ανάπτυξη σχέσης µεταξύ δύο ατόµων από τα οποία το ένα (διδάσκων) κατέχει το περιεχόµενο (γνώση, δεξιότητες, στάσεις, κλπ) και έχει πρόθεση να το µεταδώσει στο άλλο (µαθητή) µε βασικό σκοπό τη µάθηση. Τα βασικά καθήκοντα του διδάσκοντα είναι να εκπαιδεύσει το µαθητή στις απαιτήσεις του ρόλου του, να προσαρµόσει το υλικό στο επίπεδο του µαθητή, να δηµιουργήσει τις κατάλληλες ευκαιρίες επιτυχηµένης συµµετοχής, χρησιµοποιώντας παρακίνηση, έλεγχο και επιβράβευση της προόδου αλλά και να είναι γενεσιουργός δύναµη για την απόκτηση γνώσης και δεξιοτήτων (Fenstermacher, 1986).

Αποτελεσµατική είναι η διδασκαλία που οδηγεί γρηγορότερα και για µεγαλύτερη διάρκεια σε στο-χευµένη µάθηση (Rink, 1996). Επίσης όταν οι µα-θητές αναπτύσσουν θετικές απόψεις για αυτά που έµαθαν και αυξάνεται η αυτοεκτίµησή τους καθ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της µάθησης (Siedentop, 1991). Γενικά µπορεί να ειπωθεί ότι ένα ουσιαστικό κοµµάτι από τα επιτεύγµατα των µαθητών είναι απόρροια των ενεργειών των διδασκόντων (Locke, 1976). Η έρευνα για την αποτελεσµατικότητα της διδασκαλίας προσπαθεί να απαντήσει στην ερώτηση «τι κάνει ένα διδάσκοντα αποτελεσµατικό» και κατά συνέπεια «ποια συµπεριφορά του εκπαιδευτικού ή του µαθητή σχετίζεται µε τη µάθηση» (Silverman, 1985). Από τη δεκαετία του ΄60 που ξεκίνησε η έρευνα για την αποτελεσµατικότητα έως σήµερα, οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήµατα διαφοροποιούνται διαρκώς. Η µελέτη της βιβλιογραφίας φανερώνει διαφορετικές ερευνητικές προσεγγίσεις καθώς µέσα από τα ερευνητικά δεδοµένα προστίθενται νέες παράµετροι στο περίγραµµα της αποτελεσµατικότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ...

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ