Μονιμοποίηση αναπληρωτών - ωρομισθίων με το Νομοσχέδιο: «Θέματα προσωπικού ΥΠΕΠΘ και άλλες διατάξεις»


Νομοσχέδιο "σκούπα" του υπ. Παιδείας ρυθμίζει θέματα εκπαιδευτικού προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας (και μονιμοποίηση αναπληρωτών)


«34 α. Όπου στις κείμενες διατάξεις αναφέρεται προϋπηρεσία προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού, νοείται αυτή που προσφέρθηκε: α) στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, β) στα Μουσικά Σχολεία, γ) στα Τμήματα Αθλητικών Διευκολύνσεων, δ) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής, ε) στα Ναυτικά Λύκεια, στ) στα Μεταλυκειακά Προπαρασκευαστικά Κέντρα, ζ) στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η) στα Εκκλησιαστικά Σχολεία, θ) στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων, ι) σε θέσεις μονίμων εκπαιδευτικών πριν από την αποχώρησή τους, εφόσον έχει προσφερθεί μέχρι 31-8-2005, ια) για την εφαρμογή του προγράμματος της Ολυμπιακής Εκπαίδευσης, ιβ) για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης , ιγ) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) του άρθρου 5 του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188) και ιδ) στα δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τελούν υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μετά την ημερομηνία ένταξης των χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με την επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 (ΦΕΚ Α΄ 78).

β. Προσμέτρηση των υπηρεσιών της υποπαραγράφου (α) γίνεται, εφόσον η πρόσληψη έχει γίνει από:
i) το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ή από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης
ii) τους αρμόδιους, κατά τις ισχύουσες διατάξεις, φορείς στα Ολοήμερα Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και για την εφαρμογή των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης
iii) το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής για τα Δημόσια Ναυτικά Λύκεια, πριν από την υπαγωγή τους στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
iv) τη διοίκηση της Σιβιτανιδείου Δημόσιας Σχολής Τεχνών και Επαγγελμάτων, για τις σχολές και τα τμήματα αυτής,
v) τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων και το Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Ι.Δ.ΕΚ.Ε.) για τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. Η προϋπηρεσία των ωρομισθίων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας υπολογίζεται μέχρι το ήμισυ του υποχρεωτικού ωραρίου του νεοδιόριστου εκπαιδευτικού του οικείου κλάδου
vi) φορείς των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό την προϋπόθεση ότι η λειτουργία των σχολείων τελεί υπό τη διοικητική εποπτεία του αρμόδιου, σε κάθε κράτος, Υπουργείου».
γ. Στους εκπαιδευτικούς όλων των κλάδων, οι οποίοι προσελήφθησαν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι στον κλάδο ΔΕ, χωρίς να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το άρθρο 14 παρ. 8 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α΄ 167) τριετή επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου, αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία για την αναγραφή τους στους πίνακες αναπληρωτών–ωρομισθίων μόνον αυτή η οποία απομένει μετά την αφαίρεση του αναγκαίου χρόνου για τη συμπλήρωση της ανωτέρω τριετούς επαγγελματικής πείρας.


Η υπηρεσία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει προσφερθεί ή προσφέρεται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η υπηρεσία ωρομίσθιων εκπαιδευτικών που έχει προσφερθεί ή προσφέρεται σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, που λειτουργούν σε περιοχές, οι οποίες, κατά τις σχετικές διατάξεις, χαρακτηρίζονται δυσπρόσιτες και στις οποίες λειτουργούν σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, υπολογίζεται ως προϋπηρεσία αυξημένη στο διπλάσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 3 του ν. 3391/2005.

Απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας

Οι κατά το άρθρο 155 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007, ΦΕΚ Α΄ 26) απολύσεις, λόγω ορίου ηλικίας και τριακονταπενταετούς υπηρεσίας, για τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πραγματοποιούνται στο τέλος του διδακτικού έτους, από τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και της τριακονταπενταετούς υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις παραίτησης

Οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλλονται μετά τη 10η Αυγούστου, καθώς και κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους, γίνονται αποδεκτές με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη των Κεντρικών Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΚΥΣΠΕ., ΚΥΣΔΕ), για εξαιρετικούς λόγους, όπως βαριές και δυσίατες ασθένειες, οι οποίες αποδεικνύονται από πιστοποιητικά Υγειονομικής Επιτροπής ή Δημόσιου Νοσοκομείου, ή για ιδιαίτερα σοβαρούς οικογενειακούς λόγους..


Μονιμοποιούνται οι αναπληρωτές

1. Όσοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν την 30.6.2008 πραγματική προϋπηρεσία τουλάχιστον τριάντα (30) μηνών προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και το αργότερο μέχρι και το σχολικό έτος 2012-2013, σε αναλογία που ορίζεται κατ΄ έτος στο ένα πέμπτο (1/5) του συνολικού αριθμού των ως άνω εκπαιδευτικών και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία την 30.6.2008, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ της παρ. 2 α του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 (ΦΕΚ Α΄ 138) και της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και πέραν των οριζομένων ποσοστών με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

2. Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν είκοσι τέσσερις (24) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού σε δημόσια σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, διορίζονται από το σχολικό έτος 2008-2009 και εφεξής στον κλάδο επιτυχίας τους και μόνο, σύμφωνα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας, και με σειρά που εξαρτάται από την προαναφερθείσα συνολική προϋπηρεσία, κατά προτεραιότητα έναντι των εγγεγραμμένων στον πίνακα της περίπτωσης ββ΄ της παρ. 2 α΄ του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και μετά τους εκπαιδευτικούς της προηγούμενης παραγράφου πέραν των οριζομένων ποσοστών με τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3255/2004. Ο αριθμός των διοριζομένων ανά σχολικό έτος και κατά κλάδο και ειδικότητα καθορίζεται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Για τους κλάδους εκπαιδευτικών των κατηγοριών ΤΕ01 και ΔΕ01, για τους οποίους δεν προκηρύσσεται διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, δεν απαιτείται η προϋπόθεση της επιτυχούς συμμετοχής σε διαγωνισμό για μόνιμο διορισμό.


3. Οι υπαγόμενοι στις περιπτώσεις των ανωτέρω παραγράφων 1 και 2 εκπαιδευτικοί, για τον διορισμό των οποίων προβλέπεται ως προσόν διορισμού πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ πρώην ΣΕΛΕΤΕ), κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 και της παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 118/1995 (ΦΕΚ Α΄ 75) ή πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με τις περ. γ΄, δ΄, ε΄ και στ΄ της παραγράφου 2 και την παράγραφο 3 της αριθμ. Δ2/ 13934/12-2-2001 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ Β΄ 204), διορίζονται, εφόσον κατέχουν το πτυχίο αυτό ή πτυχίο ισοδύναμο προς αυτό.

4α. Στην περ. ιθ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985, όπου αναφέρεται πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών της ΣΕΛΕΤΕ, εφεξής νοείται βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ.

β. Η περίπτωση κ΄ της παρ. 8 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως εξής: «κ) Κλάδος ΔΕ01 πτυχιούχων κατώτερων τεχνικών και επαγγελματικών σχολών: πτυχίο τεχνικής και επαγγελματικής σχολής ή κατώτερης τεχνικής επαγγελματικής σχολής και τριετής επαγγελματική πείρα από την κτήση του πτυχίου καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης ΑΣΠΑΙΤΕ».

γ. Η παρ. 3 του άρθρου 20 του ν. 3475/2006 (ΦΕΚ Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής: «3) Συνιστάται κλάδος ΤΕ16 μουσικής. Προσόντα διορισμού του κλάδου αυτού είναι: πτυχίο μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της ημεδαπής, ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του ν. 2158/1993 (ΦΕΚ Α΄ 109), ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, καθώς και βεβαίωση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης της ΑΣΠΑΙΤΕ. Αν οι υποψήφιοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξαταξίου γυμνασίου ή λυκείου εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985»

5. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 και 3 του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ16 Μουσικής.

6. Οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3194/2003 εφαρμόζονται και για τους εκπαιδευτικούς της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου για τους διορισμούς και τις προσλήψεις σε θέσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών κατά τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 3255/2004.


Πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ

Οι εκπαιδευτικοί, που περιλαμβάνονται στους εκάστοτε ισχύοντες πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ, χωρίς να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις, διορίζονται με τους τελευταίους, πριν από τη λήξη ισχύος των πινάκων, διορισμούς και αναλαμβάνουν υπηρεσία αμέσως μετά την ολοκλήρωση των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων, με την προϋπόθεση ότι αυτή πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια ισχύος των πινάκων και τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από τη λήξη του διδακτικού έτους διορισμού τους, άλλως η ανάληψη υπηρεσίας πραγματοποιείται με την έναρξη του επόμενου σχολικού έτους. Σε περίπτωση μη ανάληψης υπηρεσίας, ο διορισμός ανακαλείται.

Προσόν διορισμού ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής,

Η παρ. 15 του άρθρου 8 του ν. 2817/2000 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
«15. Στις περιπτώσεις που δεν λειτουργούν στα εκπαιδευτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής τμήματα αντίστοιχα των αναγκαίων ειδικοτήτων του εκπαιδευτικού προσωπικού δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ορίζεται ως προσόν διορισμού ισότιμο πτυχίο ομοταγούς ιδρύματος της αλλοδαπής, το οποίο, ύστερα από σύμφωνη γνωμοδότηση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να διδάξει στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μαθήματα της ειδικότητάς του».

Αποσπάσεις στο εξωτερικό

Η παράγραφος 12 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ Α΄ 124) αντικαθίσταται ως εξής:
«12. α. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων αποσπώνται στα ευρωπαϊκά σχολεία, στα σχολεία διεθνών οργανισμών και στα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του εξωτερικού, ύστερα από αίτησή τους, δημόσιοι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αυξημένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, οι οποίοι έχουν άριστη γνώση της γλώσσας της χώρας στην οποία λειτουργούν τα σχολεία αυτά, ή μιας από τις γλώσσες αγγλική, γαλλική, γερμανική, όταν αυτή δεν είναι η γλώσσα της χώρας απόσπασής τους.
β. Οι αποσπάσεις καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών και εκπαιδευτικών συμβούλων στα ευρωπαϊκά σχολεία διαρκούν επί επτά σχολικά έτη μετά τη δοκιμαστική περίοδο των δύο ετών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου έχει εφαρμογή και για τους εκπαιδευτικούς, που κατά τη δημοσίευση του παρόντος, υπηρετούν και διανύουν την πενταετή απόσπασή τους στα ευρωπαϊκά σχολεία.
γ. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών που αφορούν στο σχολικό έτος 2008-2009 και έγιναν στα ευρωπαϊκά σχολεία από τους οικείους πίνακες επιλογής υποψηφίων, ανακαλούνται και οι εκπαιδευτικοί αυτοί επανεγγράφονται στους πίνακες επιλογής στη σειρά που κατείχαν πριν από την απόσπασή τους. Η ισχύς των πινάκων επιλογής υποψηφίων για απόσπαση στα ευρωπαϊκά σχολεία, που λήγει το σχολικό έτος 2008-2009, παρατείνεται μέχρι το σχολικό έτος 2012-2013».

Η παράγραφος 16 του άρθρου 23 του ν. 2413/1996, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 24 του ν. 3404/2005, αντικαθίσταται ως εξής:

«16. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών ετών, υποχρεούνται να παραμείνουν στο εξωτερικό για όλη τη διάρκεια της απόσπασής τους. Αίτηση ανάκλησης της απόσπασης επιτρέπεται να υποβληθεί μόνο για ιδιαίτερα σοβαρούς λόγους, που αιτιολογούνται ειδικώς. Η ανάκληση της απόσπασης στην περίπτωση αυτή εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Επιλογής Εκπαιδευτικών για απόσπαση στο Εξωτερικό.
Σε περίπτωση διακοπής ή ανάκλησης της απόσπασης του εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια των τριών πρώτων ετών της απόσπασής του, ο εκπαιδευτικός επιστρέφει τα έξοδα πρώτης μετάβασης και δεν λαμβάνει τα έξοδα επιστροφής στην Ελλάδα. Εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στο εξωτερικό για χρονική διάρκεια τουλάχιστον τριών (3) ετών και διακόπτουν ή ανακαλούν την απόσπασή τους πριν από τη λήξη της τριετίας, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για το επόμενο της διακοπής ή της ανάκλησης σχολικό έτος».


Επιλογή Διευθυντών και Αναπληρωτών Διευθυντών Δημοσίων ΙΕΚ

Η διαδικασία προκήρυξης και επιλογής, η θητεία, ο ορισμός, η τοποθέτηση, η αναπλήρωση, η προσωρινή ανάθεση καθηκόντων των Διευθυντών, Αναπληρωτών Διευθυντών των δημοσίων Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των Αναπληρωτών Διευθυντών Παραρτημάτων αυτών, και κάθε άλλο συναφές ζήτημα γίνονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην απόφαση 121/1992 του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως ισχύει (ΦΕΚ Β΄ 371)».


Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

«3. Ο Οργανισμός διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη.
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου ή επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους, που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Ο Αντιπρόεδρος είναι εκπαιδευτικός της δημόσιας εκπαίδευσης, ο οποίος αποσπάται, με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, και ο οποίος αναπληρώνει τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας του. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού είναι:
α) Ο Αντιπρόεδρος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, που προεδρεύει του Τμήματος Επιμόρφωσης και Αξιολόγησης, με αναπληρωτή Σύμβουλο του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου που ορίζεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο αυτού.
β) Ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (Κ.Ε.Ε.), που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Κέντρου αυτού.
γ) Δύο διακεκριμένοι επιστήμονες με ειδίκευση και πείρα στον τομέα της διαρκούς εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, που ορίζονται με τους αναπληρωτές τους με την απόφαση συγκρότησης του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
δ) Ένας εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ένας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που υποδεικνύονται με τους αναπληρωτές τους από τις οικείες δευτεροβάθμιες οργανώσεις των εκπαιδευτικών.
ε) Ένας εκπαιδευτικός της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που υποδεικνύεται με τον αναπληρωτή του από την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ)».

Πανελλαδικές εξετάσεις


Οι διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 5 περίπτωση α΄ στοιχείο i του ν. 2525/1997 (ΦΕΚ Α΄ 188), όπως αντικαταστάθηκαν με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90), ισχύουν μόνο για τα δύο ακαδημαϊκά έτη από αυτό που έπεται της αποφοίτησης από το Γενικό Λύκειο, ή αυτού που εξετάσθηκαν στα μαθήματα της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου σε εθνικό επίπεδο την τελευταία φορά. Ειδικά για τους αποφοίτους Ενιαίου Λυκείου των σχολικών ετών 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004, 2004-2005 και 2005-2006, καθώς και για όσους εξετάσθηκαν τα παραπάνω σχολικά έτη στα μαθήματα της Γ’ τάξης Ενιαίου Λυκείου σε εθνικό επίπεδο, οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010.

Ιδιωτικά σχολεία

Στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 682/1977 (ΦΕΚ Α΄ 244) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως εξής: «Σε ιδιωτικά σχολεία που λειτουργούσαν σε χώρους εντός σχεδίου πόλεως, οι οποίοι όμως δεν είχαν καθορισθεί προηγουμένως ως χώροι για την ανέγερση και τη λειτουργία σχολείων, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ανανεώνουν τις ετήσιες άδειες λειτουργίας τους μέχρι και το διδακτικό έτος 2010-2011, εφόσον συντρέχουν οι μέχρι τούδε απαιτούμενες προϋποθέσεις του παρόντος νόμου».

Οι υπόλοιπες ρυθμίσεις ΕΔΩ

Πηγή:http://www.esos.gr
------------------------------------------


Ανακοίνωση της ΠΕΑ:


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ (Π.Ε.Α.)
ΜΑΥΡΟΚΟΡΔΑΤΟΥ 6 & ΕΜΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ
ΑΘΗΝΑ, 10678
ΤΗΛ.: 210-3303053, ΦΑΞ: 210-3303633
www.anaplirotes.gr, e-mail: pea@otenet.gr

ΑΘΗΝΑ, 27/06/2008

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 669

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Την Πέμπτη 26.06.2008 κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για θέματα προσωπικού πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς και τον τρόπο διορισμού τους μέσα από μία διπλή ρύθμιση.

Οι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 30 μήνες πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία μέχρι 30.06.2008 διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση με ποσοστό τουλάχιστον 1/5 ανά έτος μέχρι το σχολικό έτος 2012-13. Παράλληλα όσοι αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί συμπληρώνουν 24 μήνες πραγματική εκπαιδευτική προϋπηρεσία και έχουν μια επιτυχία σε οποιονδήποτε Ασεπ διορίζονται στη δημόσια εκπαίδευση.

Η Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών (Π.Ε.Α) υποδέχεται με ικανοποίηση το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή και ιδιαίτερα τη μείωση των μηνών πραγματικής εκπαιδευτικής προϋπηρεσίας από 40 σε 30 μήνες, κλείνοντας έτσι ένας κύκλος διαπραγματεύσεων και συνεργασίας με το ΥπΕΠΘ και τον Υπουργό Παιδείας κ. Ευρ. Στυλιανίδη, ο οποίος άκουσε τα προβλήματά μας και ανταποκρίθηκε στα αιτήματά μας άμεσα, φέρνοντας τους αναπληρωτές και ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς ένα βήμα πιο κοντά στο μόνιμο διορισμό τους.

Στα πλαίσια της συνεργασίας υπενθυμίζουμε τα αιτήματά μας για τη μείωση του χρόνου απορρόφησης σε μικρότερο της 5ετίας, τη διατήρηση του νομικού πλαισίου στις τοποθετήσεις των διοριζομένων σε περιοχές και διευθύνσεις εκπαίδευσης με βάση την πραγματική προϋπηρεσία και το σύνολο των θέσεων των διορισμών που προκύπτουν από τη ρύθμιση να είναι πέραν των ποσοστών.

ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Π.Ε.Α


-----------------------------------------------

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟN ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2008

Νομοθετική Ρύθμιση για τη μονιμοποίηση αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Εκπληρώνεται η δέσμευση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη για οριστική λύση του προβλήματος της πολύχρονης παραμονής των εκπαιδευτικών στους πίνακες αναπληρωτών. Κατατέθηκε χθες για ψήφιση στη Βουλή η νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη θέσπιση μέγιστου χρόνου παραμονής των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στους Πίνακες Αναπληρωτών. Οι τελικές ρυθμίσεις του νομοσχεδίου, όπως διαμορφώθηκαν μετά από διαβούλευση με την Πανελλήνια Ένωση Αναπληρωτών, προβλέπουν τα εξής:

1. Θεσμοθέτηση μέγιστου χρόνου παραμονής στους Πίνακες Αναπληρωτών τα τρία (3) διδακτικά έτη (24 μήνες). Ο εκπαιδευτικός που συμπληρώνει 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, είναι επιτυχών σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ και διαθέτει παιδαγωγική επάρκεια, για τους κλάδους και ειδικότητες που απαιτείται, διορίζεται στη δημόσια εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα,
- οι ειδικότητες Π.Ε. για τις οποίες δεν απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια, βάσει του Ν. 1566/1985, για να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση αρκεί η συμπλήρωση 24 μηνών πραγματικής προϋπηρεσίας και μία επιτυχής συμμετοχή σε οποιονδήποτε διαγωνισμό για εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ.
- οι ειδικότητες Π.Ε. για τις οποίες απαιτείται παιδαγωγική επάρκεια, βάσει του Ν. 1566/1985, για να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση αρκεί η συμπλήρωση 24 μηνών πραγματικής προϋπηρεσίας, μία επιτυχής συμμετοχή σε οποιονδήποτε διαγωνισμό για εκπαιδευτικούς του ΑΣΕΠ και ετήσια παιδαγωγική επιμόρφωση στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
- οι ειδικότητες Τ.Ε. και Δ.Ε., για τις οποίες δεν προκηρύσσονται θέσεις σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, για να διοριστούν στη δημόσια εκπαίδευση αρκεί η συμπλήρωση 24 μηνών πραγματικής προϋπηρεσίας και η παρακολούθηση τρίμηνης παιδαγωγικής επιμόρφωσης στην ΑΣΠΑΙΤΕ.
- Να σημειωθεί ότι η ρύθμιση αφορά και τον κλάδο ΤΕ16 Μουσικής, αρκεί να έχει καλυφθεί η προϋπόθεση της παιδαγωγικής επάρκειας και μια επιτυχής συμμετοχή σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ.

Για το σχολικό έτος 2008-2009 θα διοριστούν όλοι οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι θα έχουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

2. Κατ’ εξαίρεση, και για κοινωνικούς λόγους, οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι συμπληρώνουν την 30-6-2008 τριάντα (30) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, ανεξαρτήτως του αν είναι επιτυχόντες ή όχι σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ, και εφόσον διαθέτουν ή θα αποκτήσουν παιδαγωγική επάρκεια, για τους κλάδους και ειδικότητες που απαιτείται, διορίζονται εντός πενταετίας στη δημόσια εκπαίδευση, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

3. Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΣΠΑΙΤΕ, οι θέσεις αναπληρωτών που θα εισαχθούν στο ΕΠΠΑΙΚ για το έτος 2008-2009 θα είναι 143, για το ετήσιο πρόγραμμα Π.Ε., και αναμένεται ανακοίνωση για το πρόγραμμα τρίμηνης διάρκειας.
4. Στους διορισμούς διατηρείται, και ουδόλως θίγεται, η ποσόστωση 60% από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ και 40% από τον πίνακα με πραγματική προϋπηρεσία.
5. Οι διορισμοί που θα πραγματοποιηθούν με βάση την παρούσα ρύθμιση είναι επιπλέον του ποσοστού 60% και 40%, σύμφωνα, πάντα, με τις ανάγκες της υπηρεσίας.
6. Κατά τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών προηγούνται όσοι συμπληρώνουν την 30-6-2008 τριάντα (30) μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, έπονται οι εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 24 μήνες πραγματικής προϋπηρεσίας, όπως περιγράφεται παραπάνω, και ακολουθούν οι διορισμοί των ποσοστών 40% και 60%, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του άρθρου 9 του Ν. 3391/2005 (ΦΕΚ 240 τ. Α΄)

Με τη ρύθμιση αυτή περιορίζεται η πολύχρονη αναμονή στους Πίνακες Αναπληρωτών και ικανοποιείται το πάγιο αίτημα των Ομοσπονδιών των εκπαιδευτικών ΔΟΕ και ΟΛΜΕ για τον μέγιστο χρόνο παραμονής στους πίνακες αυτούς. Η επιτυχία σε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ εισάγεται ως προϋπόθεση της νέας ρύθμισης και η παιδαγωγική επάρκεια ως προαπαιτούμενο διορισμού για τους κλάδους και ειδικότητες που απαιτείται.
Με την προώθηση της ρύθμισης αυτής ικανοποιούνται χρόνια και σοβαρά αιτήματα των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ