Κατανομή των θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου Φυσικής Αγωγής στα Περιφερειακά Κέντρα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Π.Ε.Κ.Ε.Σ.) κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης.

Αριθμ. Φ.351.1 /3/100766/Ε3


Άρθρο 1

Κατανομή θέσεων και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης 


Κατανέμουμε τις θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου, που συστάθηκαν κατά κλάδο με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4547/2018, στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. της χώρας και αναθέτουμε την επιστημονική ευθύνη σε θέματα κλάδων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στα Π.Ε.Κ.Ε.Σ. στα οποία δεν κατανέμονται θέσεις Συντονιστών Εκπαιδευ τικού Έργου των κλάδων αυτών, ως εξής:

α) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με έδρα την Κομοτηνή:
1η θέση: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση της Φ.Α. (-1)


β) 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα την Αθήνα και αρμο διότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Εργαστηριακά Κέντρα (Ε.Κ.) των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευ τεροβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας:
2η θέση: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
[Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση της Φ.Α. στην Α΄ Αθήνας. Φ.Α. (-2)


γ) 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα το Μαρούσι και αρμο διότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύν σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας:
3η θέση:) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,


δ) 3ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα το Αιγάλεω και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύν σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄ Αθήνας και Δυτικής Αττικής:
4η θέση: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση στη Φ.Α. στη Δυτική Αττική (-3)


ε) 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα τη Νέα Σμύρνη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης Δ΄ Αθήνας:
5η θέση:) Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,


στ) 5ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα την Παιανία και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύν σεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττικής:
6η θέση: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,


ζ) 6ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Αττικής με έδρα τον Πειραιά και αρμοδιότητα για περιοχή ευθύνης τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά:
7η θέση: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση στη Φ.Α. στον Πειραιά. (-4)


η) 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Μυτιλήνη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου:
8η θέση: Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση, με επιστη μονική ευθύνη και στο 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου,

θ) 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Βορείου Αιγαίου με έδρα τη Χίο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου και Σάμου:
[Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση στη Φ.Α. με έδρα τη Χίο και εποπτεία στη Σάμο, Ψαρά, Οινούσες]  (-5)


ι) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας, με έδρα την Πάτρα:
9η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
Σημείωση: αφαιρέθηκαν δύ (2) θέσεις στη Φ.Α.,
1 θέση με έδρα το Μεσολόγγι και αρμοδιότητα στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας και Άρτας  (-6) και
1 θέση με έδρα τον Πύργο και αρμοδιότητα το Νομό Ηλείας  (-7)


ια) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Μακεδονίας, με έδρα την Κοζάνη:
10η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,


ιβ) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ηπείρου, με έδρα τα Ιωάννινα:
11η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,


ιγ) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Θεσσαλίας, με έδρα τη Λάρισα:
12η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
Σημείωση: αφαιρέθηκαν τρεις (3) θέσεις στη Φ.Α.,
1 θέση με έδρα το Βόλο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μαγνησίας,  (-8)
1 θέση την Καρδίτσα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Καρδίτσας  (-9) και
1 θέση με έδρα τα Τρίκαλα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Γρεβενών και Τρικάλων. (-10)


ιδ) 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων με έδρα την Κέρκυρα και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαί δευσης Κέρκυρας και Λευκάδας:
13η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση, με επιστημονική ευθύνη και στο 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων.


ιε) 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Ιονίων Νήσων με έδρα το Αργοστόλι και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεφαλληνίας και Ζακύνθου:
ιστ) 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης και Χαλκιδικής:
14η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,


ιζ) 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτερο βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης:,
15η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,


ιη) 3ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τη Βέροια και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, Πέλλας και Πιερίας:
16η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,


ιθ) 4ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κεντρικής Μακεδονίας με έδρα τις Σέρρες και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Σερρών και Κιλκίς:
          17η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
[Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση της Φ.Α. στην Περιφ. Κεντρικής Μακεδονίας ] (-11)


κ) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Κρήτης, με έδρα το Ηράκλειο:
18η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
Σημείωση: αφαιρέθηκαν δύο (2) θέσεις στη Φ.Α.,
1 θέση με έδρα το Ηράκλειο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου (-12) και
1 θέση με έδρα τα Χανιά και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Χανίων  (-13)
 

κα) 1ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Σύρο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης Κυκλάδων:
19η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση, με επιστημο νική ευθύνη και στο 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου,


κβ) 2ο Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Νοτίου Αιγαίου με έδρα τη Ρόδο και αρμοδιότητα για τις σχολικές μονάδες και τα Ε.Κ. των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ παίδευσης Δωδεκανήσου:
[Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση στη Φ.Α. με έδρα τη Ρόδο και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Δωδεκανήσου.]  (-14)


κγ) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη:
20η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,
Σημείωση: αφαιρέθηκαν δύο (2) θέσεις στη Φ.Α.,
1 θέση με έδρα την Καλαμάτα και περιφέρεια αρμοδιότητας το Νομό Μεσσηνίας (-15) και
1 θέση με έδρα την Κόρινθο και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Αργολίδας και Κορινθίας  (-16)
 
κδ) Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάς Ελλάδας, με έδρα τη Λαμία:
          21η θέση: :Φυσικής Αγωγής (ΠΕ11): μία (1) θέση,

[Σημείωση: αφαιρέθηκε μία (1) θέση στη Φ.Α. με έδρα τη Χαλκίδα και περιφέρεια αρμοδιότητας τους Νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας.]  (-17)

 Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Ιουνίου 2018

Ο Υπουργός

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

«Τό δέ τήν πόλιν σοι δούναι ουκ εμόν εστίν ούτ’ άλλου των κατοικούντων ἐν ταύτη· ...»