ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΕΦΑΑ 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Α. Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 - Μαρούσι
Ιστοσελίδα: www.ypepth.gr
email: press(ΑΤ)ypepth.gr
Δελτίο Τύπου
10-05-2012
Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α.
Από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων υπενθυμίζεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.
Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος σχολικού έτους (2011-2012) οι μαθητές της τελευταίας τάξης, των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (ομάδα Β) καθώς και οι απόφοιτοι των Λυκείων που επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για τα  ΤΕΦΑΑ, κατέθεσαν το Φεβρουάριο αίτηση-δήλωση στο Λύκειό τους για συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα αρχείο υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ. Υποψήφιοι που δεν δήλωσαν συμμετοχή στις πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑΑ κατά τη διάρκεια των αιτήσεων δηλώσεων, μπορούν να συμμετάσχουν στις δοκιμασίες αυτές (αγωνίσματα) κατά τις ημέρες διεξαγωγής των εξετάσεων στα αγωνίσματα, διότι η αίτηση-δήλωση  δεν ήταν δεσμευτική.
Σχετικά με τις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας σας ανακοινώνουμε ότι θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης :
Διεύθυνση  Α' Αθήνας,
Διεύθυνση  Β' Αθήνας,
Διεύθυνση  Γ' Αθήνας,
Διεύθυνση Πειραιά,
Διεύθυνση Ανατολικής Αττικής,
Διεύθυνση Αχαΐας (Πάτρα),
Διεύθυνση Αρκαδίας (Τρίπολη),
Διεύθυνση Έβρου (Αλεξανδρούπολη),
Διεύθυνση Ηρακλείου,
Διεύθυνση Ιωαννίνων,
Διεύθυνση Αν. Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Δυτ. Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Καβάλας
Διεύθυνση Κοζάνης και
Διεύθυνση Λάρισας.
Σημειώνεται ότι στα εξεταζόμενα αγωνίσματα περιλαμβάνεται προαιρετικά και η κολύμβηση (50μ. ελεύθερο). Για την ίση μεταχείριση των υποψηφίων πρέπει το αγώνισμα αυτό να διεξάγεται σε κολυμβητήριο των 50μ. Επειδή στο νομό Έβρου δεν υπάρχει κολυμβητήριο των 50μ., την ημέρα που θα ορισθεί η διεξαγωγή του σχετικού αγωνίσματος η Επιτροπή θα μεταφερθεί στο νομό Ροδόπης (Κομοτηνή) όπου υπάρχει κολυμβητήριο 50μ.
Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  Έβρου θ' ανακοινώσει έγκαιρα στα Λύκεια της Θράκης τον τόπο και την ημερομηνία διεξαγωγής του αγωνίσματος της κολύμβησης προκειμένου να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι.
Επίσης λόγω της έλλειψης κολυμβητηρίου 50 μ. και στην πόλη της Κοζάνης το αγώνισμα της κολύμβησης θα διεξαχθεί στην πόλη της Πτολεμαΐδας.
Διευκρινίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.
Οι συγκεκριμένοι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, ανακοινώνονται από τις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Παρακαλούνται οι υποψήφιοι οι οποίοι μετέχουν για την εισαγωγή τους με το 10% των θέσεων εισακτέων καθώς και οι απόφοιτοι παλαιοτέρων ετών που θα λάβουν μέρος στις Πανελλαδικές εξετάσεις και επιθυμούν να μετέχουν στις πρακτικές δοκιμασίες, να προσέλθουν τις  πρώτες ημέρες λειτουργίας των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας, για την ομαλότερη διεξαγωγή των εξετάσεων αυτών.

Δελτίο Τύπου
04/04/2012

Υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) υποψηφίων ΤΕΦΑΑ

Από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι η υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., θα διεξαχθούν από την Δευτέρα 18 Ιουνίου 2012 μέχρι και την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2012.
Οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με:
α) δύο (2) μικρές φωτογραφίες
β) ακτινογραφία θώρακα, καρδιογράφημα, βεβαίωση οπτικής οξύτητας. Οι βεβαιώσεις αυτές πρέπει να έχουν εκδοθεί από νοσηλευτικό ίδρυμα του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ιατρό του δημοσίου ή και από ιδιώτη γιατρό. Οι ιατρικές εξετάσεις ισχύουν για έξι (6) μήνες από την ημερομηνία έκδοσής τους.
γ) το δελτίο εξεταζομένου από το Λύκειό τους ή την «Βεβαίωση Πρόσβασης» όπου αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του υποψηφίου. Ο υποψήφιος επίσης θα έχει μαζί του Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας, έγγραφο.
Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στις εξετάσεις ειδικών μαθημάτων από 16 μέχρι 23 Ιουνίου 2012, εφόσον συμπίπτει η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας με αυτή της εξέτασης στο ειδικό μάθημα, μπορούν να ζητούν από την οικεία Επιτροπή να ορίζει διαφορετική ημέρα εξέτασης αγωνισμάτων, από αυτή του ειδικού μαθήματος.
Οι έδρες των επιτροπών υγειονομικής εξέτασης θα ανακοινωθούν περί τα τέλη Μαΐου.

 ----------------------------------------------------------------
 
                     
      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         
           ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ                                  
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                -----
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
                        ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ                                                  Μαρούσι     3   -   5  - 2012 
                         ΤΜΗΜΑ Β’                                                  Αρ.Πρωτ.Βαθμός Προτερ.
                                         -----                                                      Φ.251/ 50023  /B6  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ       
                                                                                                                                                  
Ταχ. Δ/νση: Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37                                                 
Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ                                                                         
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr                                                                          
Πληροφορίες: Ρ. Τσακαλάκη
Τηλέφωνο: 210-3442689                                                        Α Π Ο Φ Α Σ Η                                
 FAX: 210-3442098                                 

                                                                                           ΚΟΙΝ:
                                                                   1) κ.κ.Περιφερειάρχες
                                                                   2) κ.κ.Περιφερειακούς Δ/ντες Εκπ/σης
                                                                   3) κ.κ.Διευθυντές Δ/θμιας Εκπ/σης.
                                                                    (με την παράκληση να ενημερώσουν όλα                        
                                                                    τα Λύκεια της  περιφέρειάς τους)
                                                                   4) κ.κ. Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής
                                                                    Αγωγής (με τη φροντίδα των
                                                                    Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης).
                                                                   5) κ.κ. Επόπτες Επιτροπών Υγειονομικής
                                                                   Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας
                                                                   Υποψηφίων για τα ΤΕΦΑΑ του ΠΙΝΑΚΑ
                                                                   ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ. (με την φροντίδα των
                                                                   Οικείων Δ/νσεων Δ/θμιας Εκπ/σης).


ΘΕΜΑ : «Ορισμός εδρών και εποπτών των επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), του έτους 2012».
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των παρ. 1 και 4 του άρθρου 11 της αριθμ. Φ253/128314/Β6/29-11-2002 (ΦΕΚ1538 τ. Β΄/10-12-2002) Υπουργικής Απόφασης «Ορισμός των τμημάτων και των σχολών των Πανεπιστημίων, των Τ.Ε.Ι. και των Ανώτερων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης της Ελλάδος, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες, τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από τα τμήματα και τις σχολές αυτές, τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο εξέτασης και βαθμολόγησης της εξέτασης στα ειδικά αυτά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια» όπως  τροποποιήθηκε με την αριθμ. Φ.251/41735/Β6/11-4-2012 ομοία της (ΦΕΚ 1280 τ. Β’/30-4-2012).
2. Τις προτάσεις των Διευθυντών των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες ζητήθηκαν με το αριθμ. Φ. 251/44134 /Β6/19-4-2012 έγγραφό μας.
3. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 27528/ΣΤ5/15-3-2012 Κοινής Απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου» (ΦΕΚ 763 Β’).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Ορίζουμε τις έδρες και τους επόπτες των Επιτροπών Υγειονομικής Εξέτασης και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων για τα Τμήματα Επιστήμης  Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.), ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 ως ακολούθως:
1. Τη  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Α' Αθήνας, με επόπτη την κ. Βούξινου Ανδριανή, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.
2. Τη  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Β' Αθήνας, με επόπτη τον κ. Τριπόδη Νικόλαο, Σχολικό Σύμβουλο  κλάδου ΠΕ11.
3.Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Γ' Αθήνας, με επόπτη τον κ. Μαγκουνή Κωνσταντίνο, καθηγητή  κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Β’.
4. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Πειραιά, με επόπτη την κ. Παπαδοπούλου Μαρία, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11. 
5.  Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Αττικής, με επόπτη την κ. Αρβανίτη Κανέλλα Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.
 6. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης (Α΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Καζακαντώνη Γεώργιο, καθηγητή  κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Β΄.
7. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ανατολικής Θεσ/νίκης (Β΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Χασανίδη Δημήτριο, καθηγητή  κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Β’.
8. Τη  Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσ/νίκης (Α΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Οξύζογλου Νικόλαο, Σχολικό Σύμβουλο  κλάδου ΠΕ11.
9. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Δυτικής Θεσσαλονίκης (Β΄ Επιτροπή), με επόπτη τον κ. Θεμελίδη Ιωάννη, καθηγητή  κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Β’.
10. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, με επόπτη την κ. Κούρου Ασημίνα, Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11 .
11. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Αρκαδίας, με επόπτη τον κ. Σιψή Νικόλαο, καθηγητή  κλάδου ΠΕ11 με βαθμό Β’.
12. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ηρακλείου, με επόπτη την κ. Ζαμπετάκη Λήδα,  Σχολική  Σύμβουλο  κλάδου ΠΕ 11.
13. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης 'Εβρου, με επόπτη την κ. Κωνσταντινίδου Ξανθή,  Σχολική Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.
         14. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ιωαννίνων, με επόπτη τον κ. Καμπέρη Κωνσταντίνο, καθηγητή  κλάδου ΠΕ 11 με βαθμό Β’.
  15. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Καβάλας, με επόπτη τον κ. Αμπατζόγλου Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ 11.
16. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, με επόπτη τον κ. Παλαμά Αθανάσιο, Προϊστάμενο Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δυτ. Μακεδονίας,  κλάδου  ΠΕ11 με βαθμό Α’ .
17. Τη Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Λάρισας, με επόπτη τον κ. Λαπούση Γεώργιο, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ11.


                                                                                              Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

                                                                                               ΕΥΗ   ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Εσωτερική διανομή

1.  Γρ. κ. Υπουργού
2.  Γρ. κ. Υφυπουργού
3.  Δ/νση Φυσικής Αγωγής
4.  Δ/νση Οργάνωσης και Διεξ. Εξετάσεων/Τμήμα Β΄Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ