Η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία από δασκάλους


ΠΡΟΣ:
 • Υπουργό Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
 • Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.

ΚΟΙΝ:
 • Υφυπουργό Παιδείας Δ.Β.Μ.Θ.
 • Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Παιδείας, Δ.Β.Μ.Θ.
 • Ειδικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 • Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης Ελλάδος
 • Προϊστάμενο Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.
 • Διευθυντές Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος
 • Σχολικούς Συμβούλους Φυσικής Αγωγής Ελλάδος
 • Σχολικούς Συμβούλους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ελλάδος
 • Προέδρους Τμημάτων Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Ελλάδος
 • Πρόεδρο Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου
 • Προέδρους Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης Ελλάδος
 • Εθνική Επιτροπή Σχολικού Αθλητισμού και Αθλητικής Παιδείας, Γενική Γραμματεία Αθλητισμού  
 • Υπεύθυνους των Τμημάτων Φυσικής Αγωγής των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Ελλάδος
 • Διευθυντές και Εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής Π.Ε. και Δ.Ε.
  Διευθύνσεων Β΄ Αθήνας
 • Π.Ε.Σ.Σ.
 • Ο.Λ.Μ.Ε.
 • Πανελλήνια Ένωση Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής
 • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
 • Ελλ.Ε.Δ.Α.
 • Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών
H  Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας έστειλε τον προγραμματισμό εκπαιδευτικού έργου σχολικού έτους 2011-12, με την υπ’ αριθμό Φ.12/570/67123/Γ1/14-06-2010 εγκύκλιο προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με εσωτερική διανομή και στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του Υ.Π.Δ.Β.Μ.Θ.  Στη σελίδα 6, κεφάλαιο Διδασκαλία μαθημάτων αναφέρεται το εξής παράδοξο: Η Φυσική Αγωγή και η Μουσική, αν δεν υπάρχουν εκπαιδευτικοί αντίστοιχης ειδικότητας, διδάσκονται από δασκάλους.
Στο πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας που πραγματοποιήσαμε στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης της Ελλάδας το 2012, καταγράψαμε ότι:
 • Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής δεν συμπεριλαμβάνεται στα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης 1) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 2) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, 3) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 4) του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου  Θεσσαλονίκης, 5) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 6) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
 • Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής περιλαμβάνεται στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  του Παιδαγωγικό Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης αλλά δεν διδάσκεται στους φοιτητές επειδή δεν υπηρετεί στο Τμήμα διδάσκων για να το διδάξει.
 • Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται 3 ώρες το Α΄ εξάμηνο και το μάθημα Φυσική Αγωγή - Πρώτες Βοήθειες 3 ώρες στο Β΄ εξάμηνο του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.
 • Στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο της Φυσικής Αγωγής διδάσκονται τα κάτωθι μαθήματα: α) Δημιουργική Μέθοδος Ρυθμός και θεατρικό παιχνίδι, 3 ώρες στο Α΄ εξάμηνο, β) Σύγχρονος χορός, 3 ώρες στο Β΄ εξάμηνο, γ) Ρυθμός και χορός στην εκπαίδευση, 1 ώρα στο Γ΄ εξάμηνο, δ) Το παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή, 3 ώρες στο ΣΤ΄ εξάμηνο και ε) Βιωματική κινησιολογία, 3 ώρες στο Ζ΄ εξάμηνο.
Μέχρι το 1983 η διδασκαλία της Φυσικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση γινόταν αποκλειστικά από τους δασκάλους. Η ανάγκη όμως για αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και η επάρκεια και η καταλληλότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού οδήγησε με το νόμο 1566/85, Άρθρο 4, Παράγραφος 12, στην είσοδο των εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής στα δημοτικά σχολεία. Το 1987 άρχισε η πιλοτική λειτουργία των Σχολείων Δοκιμαστικής Εφαρμογής Νέων Προγραμμάτων στα οποία η Φυσική Αγωγή διδασκόταν από εκπαιδευτικούς Φυσικής Αγωγής και το 1999 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός με τη δημιουργία οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
“Η Φυσική Αγωγή και ο Αθλητισμός αποτελεί ένα ουσιώδες στοιχείο αγωγής για όλη μας τη ζωή μέσα στο εκπαιδευτικό σύστημα, (άρθρο 2, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978).”
“Η διδασκαλία, η προπόνηση και η διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό πρέπει να ασκείται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό, (άρθρο 4, Διεθνής Καταστατικός Χάρτης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, UNESCO, 1978)”.
“Η φυσική αγωγή είναι το μόνο σχολικό μάθημα που στόχο έχει να προετοιμάσει τα παιδιά για έναν υγιή τρόπο ζωής και επικεντρώνεται στη συνολική τους σωματική και διανοητική ανάπτυξη, εμφυσώντας επίσης σημαντικές κοινωνικές αξίες όπως η δικαιοσύνη, η αυτοπειθαρχία, η αλληλεγγύη, το πνεύμα ομαδικότητας, η ανεκτικότητα και το ευ αγωνίζεσθαι, (Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 2007).
Η Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας θεώρησε ότι τα επιστημονικά προσόντα του εκπαιδευτικού Δημοτικής Εκπαίδευσης είναι ισοδύναμα με αυτά του εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής σε ότι αφορά τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και του έδωσε το δικαίωμα διδασκαλίας του μαθήματος της φυσικής αγωγής.
Η διδασκαλία της φυσικής αγωγής από εκπαιδευτικούς Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (που όπως προκύπτει  από την έρευνά μας, δεν έχουν διδαχθεί ή έχουν έλθει αποσπασματικά σε επαφή με το αντικείμενο της φυσικής αγωγής),  θέτει σε κίνδυνο την υγεία του μαθητή και δεν εστιάζει σε ολόκληρο το παιδί, συμπεριλαμβανομένων των γνωστικών, συναισθηματικών και ψυχοκινητικών πτυχών του.
Παρακαλούμε με βάση τα ανωτέρω επιστημονικά και παιδαγωγικά στοιχεία να επανεξετάσετε το εκπαιδευτικό αυτό θέμα.
                                                                      

                                                       Με εξαίρετη τιμή

                                                                       
                 Νικόλαος Τριπόδης                                       Ανδριανή Βούξινου


Σχολικός Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής          Σχολική Σύμβουλος Φυσικής Αγωγής

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ