Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)
Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας ρύθμιση θεμάτων έρευνας παιδείας και μετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
Λοιπά θέματα

Άρθρο 10

Θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

1. α) Το Άρθρο 3 παράγραφος 3 εδάφιο πρώτο του ν. 1566/ Ι985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: " Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία τεσσάρων (4) ετών".
β) Το Άρθρο 4 παράγραφος 2 εδάφιο δεύτερο του ν. 1566/1985 αντικαθίσταται ως ακολούθως: "Στην Α' τάξη του δημοτικού σχολείου εγγράφονται μαθητές που συμπληρώνουν την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών".
γ) Ειδικά τα σχολικά έτη 1995-1996 και 1996-1997 στην Α' τάξη μπορούν να εγγραφούν και μαθητές, οι οποίοι την 1η Οκτωβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν ηλικία πέντε (5) ετών και έξι (6) μηνών, εφόσον οι γονείς τους το επιθυμούν.
2. Για την κατάταξη υποψηφίων για διορισμό δασκάλων στους πίνακες διοριστέων του 1988, που έχουν μεταφερθεί από το έτος 1989, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 7 του ν. 2233/1994 (ΦΕΚ 141 Α'), λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία κτήσεως του πτυχίου τους και περαιτέρω, η απόλυτη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διοριστέων πριν τη μεταφορά που προαναφέρθηκε.
3. α) 'Ελληνες πολίτες ή 'Ελληνες το γένος, οι οποίοι, με πτυχίο αλλοδαπής και μόνο σχολής, αναγνωρισμένο ως ισότιμο και αντίστοιχο πρώτο πτυχίο παιδαγωγικού τμήματος ελληνικού Α.Ε.Ι. ή ελληνικής παιδαγωγικής ακαδημίας ή σχολής νηπιαγωγών, έχουν εγγραφεί στους πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, διορίζονται μόνο μετά από επιτυχή παρακολούθηση ειδικού προγράμματος επανεκπαίδευσης συνολικής διάρκειας έξι (6) μηνών, το οποίο εκπονούν και υλοποιούν ειδικά για το σκοπό αυτόν, τα παιδαγωγικά τμήματα των ελληνικών Α.Ε.Ι. σε συνερΥασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο ειδικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνονται τα μαθήματα που θα παρακολουθήσουν οι επανεκπαιδευόμενοι, οι ώρες εβδομαδιαίας διδασκαλίας κάθε μαθήματος και κάθε άλλη λεπτομέρεια, σχετική με τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του προγράμματος. Η παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος γίνεται ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων, η οποία υποβάλλεται στο τμήμα που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το πρόγραμμα. Η παρακολούθηση, η οποία είναι υποχρεωτική, πιστοποιείται ότι περατώθηκε με επιτυχία, με τη χορήγηση από τα τμήματα ειδικής βεβαίωσης. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης καταβάλλεται στους εκπαιδευόμενους ειδική αποζημίωση, η οποία ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Προτεραιότητα παρακολούθησης του προγράμματος έχουν όσοι από τους υποψηφιους πρόκειται να διοριστούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση,με βάση τη σειρά εγγραφής τους στην επετηρίδα διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών.
β) Για τα λοιπά θέματα, που δεν προβλέπονται στην παραπάνω περίπτωση, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 30 παράγραφος 2 περιπτώσεις β' και γ' του ν.2083/1992.
γ) Για τους πτυχιούχους των παιδαγικών σχολών και των παιδάγωγικών τμημάτων του εξωτερικού, οι οποίοι θα εγγράφονται εφεξής στους πίνακες διοριστέων δασκάλων ή νηπιαγωγών εφαρμοζεται το Άρθρο 30 παράγραφος του ν. 2083/1992.
4.α) Οι διατάξεις του άρθρου 2 παράγραφος 4 και 5 του. ν. 1351/1983 (ΦΕΚ 56 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 111 παράγρ. 5 του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ 101 Α) και συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 46 παράγραφου ΙΩ του ν. 1946/1991 (ΦΕΚ 69 Α') και του άρθρου 2 παράγραφος 10 του ν. 2188/1994 (ΦΕΚ 18 Α'), εφαρμόζονται και κατά το ακαδημαικό έτος 1995-1996 για την εισαγωγή των αποφοίτων από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων, στα Τ.Ε.Ι., την Ανωτέρα Σχολή Εκπαιδευτικών Τεχνολόγων Μηχανικών (Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ.) της Σχολής Εκπαιδευτικών Λειτουργών Επαγγελματικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης (Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.) και τις ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων.
β) Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. καθορίζεται ο τρόπος, η διαδικασία και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εισαγωγή, από το ακαδημαϊκό έτος 1996-1997 και εφεξής, στα Τ.Ε.Ι. την Α.Σ.Ε.ΤΕ.Μ. της Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και τις ανώτερες σχολές τουριστικών επαγγελμάτων, αποφοίτων από κλάδους προεπαγγελματικής κατάρτισης των ενιαίων πολυκλαδικών λυκείων, καθώς και από τμήματα ειδικότητας των τεχνικών-επαγγελματικών και ναυτικών λυκείων, ημερήσιων και εσπερινών.
5. Οι προθεσμίες του άρθρου 3 παραγραφοι 4 και 7 στοιχείο γ' του ν. 2188/1994 παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι 31 Οκτωβρίου 1995.
6. α) Στο Άρθρο 1 παραγραφος 1 του ν. 1600/1986 (ΦΕΚ 76 Α') η φράση "και του αρθρου 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α')" τροποποιείται ως ακολούθως:"και των άρθρων 58 παράγραφος 2 στοιχεία α' και γ' και 62 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α')".
β) Οι σχετικές προθεσμίες, που προβλέπονται στο Άρθρο 1 παράγραφος 2 του ν. 1600/1986 θεωρούνται ότι αρχίζουν, για όσους εμπίπτουν στο προηγούμενο εδάφιο από την έναρξη ισχυος του παρόντος νόμου και ορίζονται σε έξι (6) μήνες.
7.'Οπου στις διατάξεις του άρθρου 14 παράγραφος 9 του ν. 1566/1985 υπάρχει η λέξη "ισότιμο" προστίθεται ακολούθως "και αντίστοιχο".
8. Στο Άρθρο 5 παράγραφος 13 του ν. 1894/1990 (ΦΕΚ 110 Α') προστίθεται εδάφιο ως εξής:"Η κατά οποιονδήποτε τρόπο μίσθωση των σχολικών κυλικείων δεν υπάγεται στις διαταξεις για τις εμπορικές μισθώσεις".

9. α) Οι δαπάνες κίνησης λόγω μετάθεσης, που προβλέπονται από το Άρθρο 20 του ν.δ/τος 65/1973 (ΦΕΚ 150 Α') για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατίθενται από νομό σε νομό και το εφάπαξ χρηματικό ποσό που χορηγείται στους ίδιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι μετατίθενται σε προβληματικές περιοχές και προβλέπεται από το Άρθρο 9 του ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α') [δείτε παρακάτω], βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στις οποίες μετατίθεται κάθε εκπαιδευτικός. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους οικείους Κ.Α.Ε. και φορείς των νομαρχιακών προυπολογισμών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι σχετικές πιστώσεις μεταφέρονται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων στους οικείους νομαρχιακούς προϋπολογισμούς.
β) Απά το Άρθρο 6 παραγραφος 25 εδάφιο. β' του ν. 2240/1994 (ΦΕΚ 153 Α') διαγράφονται οι λέξεις "που εκδίδεται το Σεπτέμβριο κάθε έτους".

10. Το Άρθρο 16 παράγραφος 1 περιπτώσεις γ' και δ' στοιχείο ιιι' του ν. 2266/1994 (ΦΕΚ 218 Α') αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"ιιι)'Ενας καθηγητής ή αναπληρωτής καθηγητής Α.Ε.Ι. με γνωστικό αντικείμενο το διοικητικό δίκαιο, που ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τη γενική συνέλευση του τμήματος ή του τομέα που ανήκει".
11. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 παράγραφος 7 του ν. 1351/1983, μπορεί, από το ακαδημαικό έτος 1995-1996 και εφεξής, να ορίζεται χωριστό ποσοστό θέσεων κατά σχολή ή τμήμα σχολής για τους υποψήφιους της ειδικής κατηγορίας του άρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α' του ν. 1351/1983, που είναι απόφοιτοι ξένων λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων, τα οποία λειτουργούν στο εξωτερικό και έχουν πλήρη φοίτηση σε τρεις (3), τουλάχιστον, τάξεις στα σχολεία αυτά, οι οποίες αντιστοιχούν στις τρεις (3) τάξεις του ελληνικού λυκείου. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, κατά το ακαδημαικό έτος 1995- 1996 της περίπτωσης αυτής, έχουν και οι υποψήφιοι που πήραν μέρος για πρώτη φορά στη διαδικασία επιλογής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1993-1994 με την ειδική κατηγορία των Ελλήνων του εξωτερικού, εφόσον πληρούν την παραπάνω προϋπόθεση. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του αρθρου 3 παράγραφος 1 εδάφιο α' του ν. 1351/1983.
12. Στους διοικητικούς υπαλλήλους του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, κεντρικών και περιφερειακών υπηρεσιών, χορηγείται μηνιαίο ειδικό επίδομα ποσού δραχμών δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) για την απασχόλησή τους στη διαδικασία της προετοιμασίας και διεξαγωγής των Γενικών Εξετάσεων. Το παραπάνω ποσό μπορεί να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.1996.
13. Σχολικοί σύμβουλοι πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όταν λείπουν, απουσιάζουν ή κωλύονται, μπορεί να αναπληρώνονται από άλλους σχολικους συμβούλους του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας γειτονικών περιφερειών, οι οποίες ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.
14. α) Οι με αριθμό Φ.351.1/103/Δ1/8258/22.6.1993 και Υ.65/Δ2/17862/30.8.1993 προκηρύξεις του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσεων σχολικών συμβούλων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης καταργούνται.

β) Η με αριθμο Α2/1479/27.11.1992 προκήρυξη του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού στα εκκλησιαστικά σχολεία καταργείται.
15. α) Οι μόνιμοι πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιντούτου (Π.Ι.) μετέχουν στις συνεδριάσεις της κατά το Άρθρο 26 παρ. 6 του ν. 1566/1985 Ολομέλειας του Π.Ι.
β) Ειδικοί πάρεδροι του Π.Ι. μπορεί να μετέχουν στα κατά το Άρθρο 26 παράγραφοι 8 και 9 του ν. 1566/1985 τμήματα αυτού, ύστερα από απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου, η οποία εκδίδεται κάθε Σεπτεμβριο.
16. Στον πρόεδρο και τους αντιπροέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδειας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Για την αποζημίωση αυτή έχουν εφαρμογή οι εξαιρέσεις του άρθρου δευτέρου παράγραφος 2 του ν. 2216/1994.
17. Οι μόνιμοι πάρεδροι του Π.Ι., που έχουν υπηρετήσει επί πέντε (5) τουλάχιστον έτη στη θέση αυτή και έχουν τα προσόντα που απαιτούνται από το ν. 1566/1985, μπορούν να κριθούν, με αίτησή τους, για εξέλιξη σε θέση Συμβούλου του Π.Ι.. Η κρίση γίνεται από το Συντονιστικό Συμβούλιο, ύστερα απά γραπτή εισήγηση τριμελούς επιτροπής, που ορίζεται με απόφαση του Συντονιστικού Συμβουλίου. Μέλη επιτροπής μπορούν να είναι ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και μέλη του κύριου προσωπικού του Π.Ι. των ανώτερων του κρινόμενου θέσεων. Τα μέλη των επιτροπών που δεν είναι μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου μετέχουν στο Συντονιστικό Συμβούλιο με ψηφο κατά την ημέρα της κρίσης. Οι θετικές κρίσεις του Συντονιστικού Συμβουλίου επικυρώνονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.'Οσοι κρίνονται θετικά καταλαμβάνουν κενές οργανικές θέσεις Συμβούλων αντίστοιχης ειδικότητας. Αν δεν υπάρχουν, καταλαμβάνουν προσωρινή θέση Συμβούλου αντίστοιχης ειδικότητας και αν κατά τη διάρκεια της θητείας τους κενωθεί τέτοια θέση την καταλαμβάνουν ενώ η προσωρινη θέση τους καταργείται.
18. Οι σύμβουλοι, μόνιμοι πάρεδροι και ειδικοί πάρεδροι του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου δεν μπορούν να κατέχουν μονίμως δεύτερη οργανική θέση σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Για όσους κατέχουν τέτοια θέση εφαρμόζεται αναλόγως η διάταξη του άρθρου 2 παράγραφος 4 του ν. 2233/1994.
19. Οι διατάξεις του άρθρου 113 παράγραφοι 1 και 2 του ν. 1892/1990, που αναφέρονται στον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, εφαρμόζονται και για τα μισθωμένα ακίνητα, στα οποία στεγάζονται διδακτήρια, η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και οι λοιπές υπηρεσίες που αναφέρονται στις διατάξεις αυτές.
20. Η επιτροπή άσκησης αρχιτεκτονικού ελέγχου και ελέγχου εφαρμογης της άδειας και των οικοδομικών εργασιών σε κτίρια που ανεγείρονται με ευθύνη του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ.), η οποία προβλέπεται από την κοινή υπουργική απόφαση ΣΤλ/ 650/1991 (ΦΕΚ 265 Β') ορίζεται τριμελής από πενταμελής και αποτελείται από δύο αρχιτέκτονες του Ο.Σ.Κ. με βαθμό Α' και έναν αρχιτέκτονα
που υποδεικνύεται από το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων Διπλωματούχων Ανωτέρων Σχολών (Σ.Α.Δ.Α.Σ.). Τα μέλη της διορίζονται, μαζί με τους αναπληρωτές τους, με διετή θητεία και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Σ.Κ.. Στα μέλη της επιτροπής καταβάλλεται αποζημίωση, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδειας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών.
21. α) Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) μπορεί, αν τη θέση του προέδρου του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κατέχει το ίδιο πρόσωπο, να ανατίθενται σε μέλος αυτού ή σε τρίτον καθήκοντα αναπληρωτή διευθύνοντος καθορίζονται συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β. Με ίδια απόφαση καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του αναπληρωτή αυτού.
β) Στον αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β., ο οποίος ασκεί καθήκοντα με πλήρη και αποκλειστική απασχοληση, καταβάλλονται μηνιαίες αποδοχές, το ύψος των οποίων ορίζεται με απόφαση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών. Επίσης, στον πρόεδρο, το διευθύνοντα σύμβουλο και τον αναπληρωτη διευθύνοντος συμβούλου του Ο.Ε.Δ.Β. καταβάλλονται τα επιδόματα Χριστουγέννων, Πάσχα και άδειας του άρθρου 13 του ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α').
22. καταργήθηκε
23. α) Το Διεθνές Απολυτήριο, το οποίο με τον ξενόγλωσσο τίτλο ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΒΑΨΨΑΛΑΘΡΕΑΤΕ χορηγεί ο Οργανισμός Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΒΑΨΨΑΛΑΘΡΕΑΤΕ ΟΡΓΑΝΙΣΑΤΙΟΝ), θεωρείται ισότιμο και αντίστοιχο του απολυτήριου τίτλου που χορηγούν τα λύκεια της ημεδαπής.
β) Στις τάξεις Β' και Γ' των δημόσιων και ιδιωτικών λυκείων μπορεί να λειτουργεί τμήμα για την απόκτηση Διεθνούς Απολυτηρίου. Στους μαθητές των τμημάτων αυτών διδάσκεται οπωσδήποτε, πέραν του προγράμματος σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου, το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας και της Ιστορίας των τάξεων αυτών, κατά το πρόγραμμα των δημόσιων σχολείων που ισχύει.
γ) Για την ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία και κατάργηση τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου στα δημόσια σχολεία εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1566/1985. Οι διατάξεις του ίδιου νόμου εφαρμόζονται αναλόγως και για όλα τα λοιπά θέματα που έχουν σχέση με το εκπαιδευτικό προσωπικό, τους μαθητές κ.λ.π..
δ) Για την ίδρυση του τμήματος Διεθνούς Απολυτηρίου σε ιδιωτικά λύκεια απαιτείται προηγούμενη έγκριση του Οργανισμού Διεθνούς Απολυτηρίου και ακολούθως άδεια της οικείας διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
24. Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μπορεί να συνδέεται η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου με δίκτυα πληροφόρησης, μονάδες βάσης δεδομένων κ.λ.π. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, κρατικά ή ιδιωτικά κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που λειτουργούν τα δίκτυα αυτά.


Nόμος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)
'Αρθρο 9:
Κίνητρα για υπαλλήλους προβληματικών περιοχών
Το άρθρο 64 του ν. 1943/1991 αντικαθίσταται ως εξής:
"Άρθρο 64
κίνητρα για υπαλλήλους που υπηρετούν ή μετατίθενται σε προβληματικές περιοχές.
1. Με απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικ ών καθορίζονται εντός
τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος περιοχές της χώρας ως προβληματικές, λόγω
ιδιαιτεροτήτων από άποψη, ιδίως, συνθηκών διαβίωσης, επικοινωνίας ή στέγασης. Οι προβληματικές
περιοχές διακρίνονται σε κατηγορία Α' ή Β', ανάλογ α με το βαθμό προβληματικότητάς τους.
2. Ο χρόνος υπηρεσίας, μέχρι μια τριετία, των τακτικών και των με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου
σε οργανικές θέσεις υπαλλήλων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ., που υπηρετούν σε υπηρεσίες
προβληματικών περιοχών, υπολογ ίζεται στο διπλάσιο για την εξέλιξη σε μισθολογικό κλιμάκιο και τη
λήψη επιδόματος χρόνου υπηρεσίας - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 2 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2085/92
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 3205/03, ΦΕΚ-297 Α’ – ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2004 . ΕΙΧΕ
ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ . ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 2470/97 (ΦΕΚ-40 Α’)
3. Στους υπαλλήλους της παραγράφου 2, που μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, παρέχεται και εφάπαξ χρηματικό ποσό ίσο με το τριπλάσιο έως και δεκαπλάσιο του βασικού τους μισθού. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών καθορίζεται το εφάπαξ ποσό, ανάλογα με τις συνθήκες προβληματικότητας κάθε περιοχής, την οικογενειακή κατάσταση και το βαθμό του υπαλλήλου. Αν η μετάθεση γίνεται με αίτηση του υπαλλήλου, τα εφάπαξ ποσό προσαυξάνεται κατά 30%. Οι μετατιθέμενοι σε υπηρεσίες προβληματικών περιοχών με αίτησή τους λαμβάνουν και τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία έξοδα και αποζημιώσεις
ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 9 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 2ζ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 20 ΤΟΥ Ν. 2606/98,
ΦΕΚ- 86 Α.
4. Σε υπαλλήλους, που τοποθετούνται ή μετατίθενται σε υπηρεσία προβληματικής περιοχής, εφόσον
μετά πενταετή παραμονή δηλώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια περιοχή για μία ακόμη
δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας στην περιοχή αυτήν, κα ταβάλλεται το 40% της αξίας,
όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή. Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής,
λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας μέχρι εμβαδού 50 τ.μ. για τον άγαμο και 70 τ.μ.
για τον έγγαμο, προστιθεμένων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο.
(Σημείωση 1 : Με την παρ. 48 του άρθρου 14 του Ν. 2817/00, ΦΕΚ-78 Α' ορίζεται ότι : "Η αληθής
έννοια της παρ. 4 του άρθρου 64 του ν. 1943/1991, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 9 του ν.
2085/1992, είναι ότι ισχύει και για τους εκπαιδε υτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης όλων των
βαθμίδων").
(Σημείωση 2:Με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν.3320/2005-(ΦΕΚ 48 Α’/23-2-05) ορίσθηκε :Άρθρο
10-Αγορά κατοικίας από υπαλλήλους υπηρεσιών προβληματικών περιοχών
Η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του Ν. 19 43/1991, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 του Ν.
2085/1992, αντικαθίσταται ως ακολούθως:
"4. Σε υπαλλήλους δημοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς
και των νομικών τους προσώπων δημοσίου δικαίου που τοποθετούνται σε υπηρεσία προβληματικής
περιοχής ή μετατίθενται ή μετατάσσονται από υπηρεσία μη προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία
προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης προβληματικής
περιοχής, εφόσον, μετά από πενταετή παραμονή, δη λώσουν ότι επιθυμούν να παραμείνουν στην ίδια
περιοχή για μια ακόμα δεκαετία και προβούν στην αγορά κατοικίας ή σε ανέγερση κατοικίας επί
ιδιόκτητου οικοπέδου στην περιοχή αυτή, καταβάλλεται το 40% της αξίας της κατοικίας ή της αξίας
του κτίσματος σε περίπ τωση ανέγερσης, όπως η αξία αυτή προσδιορίζεται από την αρμόδια
φορολογική αρχή, κατά το χρόνο αγοράς της κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών
ανέγερσης. Προϋπόθεση για την παροχή της επιδότησης είναι η μεν αγορά να έχει πραγματοποιηθεί, οι
δε εργασίες να έχουν αρχίσει και ολοκληρωθεί είτε κατά τη διάρκεια της πενταετίας είτε μετά τη
συμπλήρωσή της. Σε περίπτωση που στον υπάλληλο περιέρχεται ποσοστό συγκυριότητας της
κατοικίας, που αγοράζεται ή ανεγείρεται, ως αξία της κατοικίας λαμβάνεται η αξί α του ποσοστού
αυτού, όπως καθορίζεται από την αρμόδια φορολογική αρχή.
Για την εφαρμογή της διάταξης αυτής λαμβάνεται υπόψη το μέρος της αξίας της κατοικίας, όπως αυτή
προσδιορίζεται στα προηγούμενα εδάφια, μέχρι εμβαδού 50 τ.μ. για τον άγαμο και 70 τ.μ. για τον
έγγαμο, προστιθεμένων 20 τ.μ. για κάθε ανήλικο τέκνο. Για τον προσδιορισμό των τετραγωνικών
μέτρων λαμβάνεται υπόψη η οικογενειακή κατάσταση του δικαιούχου κατά το χρόνο αγοράς της
κατοικίας ή κατά το χρόνο περάτωσης των εργασιών ανέγερσης.
Η επι δότηση δεν καταβάλλεται στους υπαλλήλους, που οι ίδιοι, οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους
έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξής τους, στην υπηρεσία της προβληματικής
περιοχής ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την επιδότηση το 100%
της πλήρους κυριότητας ή της επικαρπίας άλλης κατοικίας, που καλύπτει το παραπάνω εμβαδόν και
βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή.
Στους υπαλλήλους, που έχουν κατά το χρόνο τοποθέτησης ή μετάθεσης ή μετάταξής τους στην
προβλημα τική περιοχή ή αποκτούν μεταγενέστερα και μέχρι την υποβολή της αίτησης για την
επιδότηση οι ίδιοι ή οι σύζυγοι ή τα ανήλικα τέκνα τους το 100% της πλήρους κυριότητας ή της
επικαρπίας άλλης κατοικίας, που βρίσκεται στην ίδια προβληματική περιοχή και δεν κα λύπτει το
παραπάνω εμβαδόν, καταβάλλεται το 40% της διαφοράς της αξίας της κατοικίας που έχουν και της
αξίας της επιδοτούμενης κατοικίας, όπως οι αξίες αυτές προσδιορίζονται από την αρμόδια φορολογική
αρχή κατά το χρόνο αγοράς ή περάτωσης των εργασιών ανέγ ερσης της επιδοτούμενης κατοικίας.
Σε περίπτωση που από υπαιτιότητα των υπαλλήλων δεν τηρηθεί η δέσμευση της υποχρεωτικής
παραμονής τους στην προβληματική περιοχή, το ποσό της επιδότησης καταλογίζεται με απόφαση του
αρμόδιου διατάκτη και αναζητείται υποχρ εωτικώς από την οικεία υπηρεσία ως αχρεωστήτως
καταβληθέν ποσόν, πλέον των νομίμων τόκων.
Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται σε υπαλλήλους που έχουν τοποθετηθεί σε υπηρεσία
προβληματικής περιοχής ή έχουν μετατεθεί ή μεταταγεί από υπηρεσία μη προβλ ηματικής περιοχής σε
υπηρεσία προβληματικής περιοχής ή από υπηρεσία προβληματικής περιοχής σε υπηρεσία άλλης
προβληματικής περιοχής μέχρι την ισχύ του παρόντος νόμου, εφόσον πληρούν τις σχετικές
προϋποθέσεις.
Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Δ ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και
Οικονομικών ρυθμίζονται τα τεχνικά ζητήματα που συνδέονται με την εφαρμογή των ανωτέρω
ρυθμίσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια."
«Ειδικά για υπαλλήλους Ο.Τ.Α. πρώτου βαθμού και των ν.π.δ.δ. αυτών, π ου υπηρετούν σε
προβληματική περιοχή, θα πρέπει η κατοικία που αγοράζουν ή ανεγείρουν να βρίσκεται στην περιοχή
της χωρικής αρμοδιότητας του Δήμου ή της Κοινότητας ή του ν.π.δ.δ. των Ο.Τ.Α. όπου υπηρετούν. Η
ρύθμιση αυτή καταλαμβάνει και τις υποθέσεις που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος –
ΠΡΟΣΘ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
21 ΤΟΥ Ν. 3448/06, ΦΕΚ-57 Α’ »)
5. Τα κίνητρα του παρόντος άρθρου δεν ισχύουν για υπαλλήλους νομικών προσώπων δημόσιου
δικαίου, η έδρα τ ων οποίων είναι στην προβληματική περιοχή - ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΕ Η ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 9 ΤΟΥ Ν. 2085/92 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 28 ΤΟΥ Ν. 3205/03, ΦΕΚ-297 Α’ –
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1-1-2004. ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡ. ε ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 31 ΤΟΥ Ν. 2470/97
(ΦΕΚ-40 Α’)
6. Το προβλεπ όμενο από την παρ. 3 εφάπαξ χρηματικό ποσό δεν υπόκειται σε φόρο, τέλος ή κράτηση
υπέρ οποιουδήποτε.
7. Η εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 2 έως 4 αρχίζει από την έκδοση της απόφασης της παρ.1 του
παρόντος άρθρου».
*ΣΧΕΤ.ΔΙΑΤΑΞΗ Σημείωση : Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 2085/92 εφαρμόζονται αναλόγως και
για τους τακτικούς υπαλλήλους των δήμων και κοινοτήτων και νομικών τους προσώπων δημοσίου
δικαίου, η έδρα των οποίων βρίσκεται στις παραμεθόριες περιοχές, καθώς και για το προσωπικό των
νοσοκομείων και των κέντρων υγείας - από παρ. 1 άρθρου 11 Ν. 2503/97,ΦΕΚ-107 Α').
*ΣΧΕΤ.ΔΙΑΤΑΞΗ: Κατά το άρθρο 10 παρ. 9 εδ. α' του Ν. 2327/1995 (Α' 156): "α) Οι δαπάνες κίνησης
λόγω μετάθεσης, που προβλέπονται από το άρθρο 20 του ν.δ/τος 65/1973 (ΦΕΚ 150 Α') για τους εκπ
αιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι μετατίθενται από νομό σε
νομό και το εφάπαξ Χρηματικό ποσό που χορηγείται στους ίδιους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι
μετατίθενται σε προβληματικές περιοχές και προβλέπεται από το άρθρο 9 το υ ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170
Α'), βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων στις οποίες μετατίθεται κάθε
εκπαιδευτικός. Οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στους οικείους Κ.Α.Ε. και φορείς των νομαρχιακών
προυπολογισμών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος οι σχετικές πιστώσεις μεταφέρονται από
τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευματων στους οικείους
νομαρχιακούς προϋπολογισμούς".
*ΣΧΕΤ.ΔΙΑΤΑΞΗ: "Οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει, εφ
αρμόζονται αναλόγως και στους δικαστικούς υπαλλήλους" (άρθρ.36 παρ.5 Ν.2915/2001).

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ