Προκήρυξη θέσεων Σχολικών Συμβούλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την περίοδο 2011-2015
(αρ.πρωτ.: Y-17/21478/Δ2/21-2-2011)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
-----
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Π.Ε. & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑ Δ’

Ταχ. Δ/νση: Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη: 15180 Μαρούσι Αττικής
Ιστοσελίδα: www.minedu.gov.gr
email: stelexi@minedu.gov.gr
Πληροφορίες: Φ. Αθανασοπούλου, Α. Κεχαγιά
Τηλέφωνο: 210-3442268, 210-3443308
FAX: 210-3443194
Βαθµός Ασφαλείας:
Να διατηρηθεί µέχρι:
Μαρούσι , 21 / 2 / 2011
Αρ. Πρωτ. Βαθµός Προτερ.
Y-17 / 21478 / Δ2


Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΘΕΜΑ : «Πλήρωση θέσεων Σχολικών Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης.»
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις :
α) του άρθρου 18 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 τ. Α΄)
β) του κεφαλαίου Β΄ του Ν. 3848/2010 «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»
γ) του Ν. 1304/1982 (ΦΕΚ 144 τ. Α΄) « Για την επιστηµονική – παιδαγωγική καθοδήγηση και τη διοίκηση στη Γενική και τη Μέση Τεχνική – Επαγγελµατική Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις », όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167 τ. Α΄) «Δοµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
δ) των Π.Δ. 25/1983 (ΦΕΚ 18 τ. Α’), Π.Δ. 418/1983 (ΦΕΚ 154 τ. Α’), Π.Δ. 79/2003 (ΦΕΚ 77 τ.
Α΄), 28/2004 (ΦΕΚ 25 τ. Α΄), 123/2008 (ΦΕΚ 186 τ. Α΄) και 114/2009 (ΦΕΚ 149 τ. Α΄)
2. την αριθµ. Φ.351.1/3/19075/Δ1 (ΦΕΚ 247 τ.Β΄/15-2-2011) Υπουργική Απόφαση
«Καθορισµός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων σχολικών συµβούλων
Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης».
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ µ ε


Την πλήρωση µε επιλογή των παρακάτω τετρακοσίων είκοσι (420) θέσεων Σχολικών
Συµβούλων Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε θητεία έως 31/7/2015, ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ01-ΘΕΟΛΟΓΩΝ: 18 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ02-ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ: 107 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ03-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ: 48 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ04-ΦΥΣΙΚΩΝ: 46 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ05-ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 17 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ06-ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 40 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ07-ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ: 5 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ08-ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: 6 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ09-ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ: 9 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ10-ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ: 3 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ11-ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ: 38 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΜΕΤΑΛΛΕΙΟΛΟΓΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
6 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: 6 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ Ή ΧΗΜΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΝΑΥΠΗΓΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ Ή ΑΓΡΟΝΟΜΟΥ-
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΥ: 4 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΦΥΣΙΚΟΥ ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ: 2 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ12-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ Ή ΡΑΔΙΟΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ13-ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ: ΘΕΣΕΙΣ 4
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΙΑΤΡΟΥ: 2 ΘΕΣΕΙΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΓΕΩΠΟΝΟΥ-ΔΑΣΟΛΟΓΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ14-ΓΕΩΠΟΝΟΥ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ15-ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΘΕΣΕΙΣ 5
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ16-ΜΟΥΣΙΚΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ 15
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17-ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
2 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
2 ΘΕΣΕΙΣ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΣΧΟΛΗΣ: 1 ΘΕΣΗ
ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ17-ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Ή ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ: 1 ΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ: ΘΕΣΕΙΣ 27
Η κατανοµή σε κάθε ειδικότητα θα γίνει µε βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες της κάθε Περιφέρειας
Εκπαίδευσης.

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ


Οι υποψήφιοι για τις παραπάνω θέσεις θα πρέπει να είναι εκπαιδευτικοί της δηµόσιας δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης µε βαθµό Α΄ και δωδεκαετή, τουλάχιστον, εκπαιδευτική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν ασκήσει διδακτικά καθήκοντα επί δέκα τουλάχιστον έτη , από τα οποία τα πέντε σε αντίστοιχους τύπους σχολείων της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης.

Ειδικότερα οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06, ΠΕ11, και ΠΕ16 µπορεί να ανήκουν οργανικά σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης. Για τους εν λόγω εκπαιδευτικούς δεν ισχύει ο περιορισµός της πενταετούς διδακτικής υπηρεσίας στην οικεία βαθµίδα .

Οι υπηρετούντες σε θέσεις Διευθυντών εκπαίδευσης δεν έχουν δικαίωµα υποβολής αίτησης.

Δεν επιλέγεται ως στέλεχος της εκπαίδευσης εκπαιδευτικός ο οποίος έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για πειθαρχικό παράπτωµα από αυτά που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109 του Υπαλληλικού Κώδικα (κυρωτικός ν. 3528/2007, ΦΕΚ 26 Α΄) ή για τον οποίο συντρέχουν τα κωλύµατα διορισµού της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ίδιου Κώδικα.

Το κώλυµα επιλογής της προηγούµενης παραγράφου δεν πρέπει να συντρέχει τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσµίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά το χρόνο τοποθέτησης από το αρµόδιο όργανο.


2. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι εκπαιδευτικοί καλούνται να υποβάλουν αίτηση συµµετοχής στη διαδικασία επιλογής από 23-2-2011 µέχρι 18-3-2011 (αποκλειστική προθεσµία). Οι υποψήφιοι µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για κατάταξη στους πίνακες µέχρι δύο(2) περιφερειακών διευθύνσεων εκπαίδευσης [άρθρο 18 παρ. 9 α)]

Οι αιτήσεις µε τα συνοδευτικά δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά µέσω του Ολοκληρωµένου Πληροφοριακού Συστήµατος ως εξής:

• των εκπαιδευτικών και των στελεχών εκπαίδευσης που υπηρετούν στο εσωτερικό, στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και στα Γραφεία Εκπαίδευσης όπου τηρείται ο υπηρεσιακός τους φάκελος.

• των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στο εξωτερικό, συµπεριλαµβανοµένων των συντονιστών εκπαίδευσης θα υποβληθούν µέσω εξουσιοδοτηµένου προσώπου, στις οικείες Διευθύνσεις Εκπαίδευσης, στις οποίες ανήκαν οι υποψήφιοι πριν την απόσπαση.
 
Οι περιφερειακές διευθύνσεις, οι διευθύνσεις και τα γραφ.... Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ