Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
Διαδικασίες και Εργαλεία
(2/2)

Δείτε επίσης:
========


Μέρος 2/2, Διαδικασίες και ΕργαλείαΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δείκτης Αξιολόγησης: 3.2.1 Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών-Μαθητών
 3.2.2. Σχέσεις μεταξύ των Μαθητών
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες σχέσεις που αναπτύσσονται στο σχολείο μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών και των μαθητών μεταξύ τους. Αναφέρεται σε ζητήματα συνεργασίας, επικοινωνίας, εκτίμησης και εμπιστοσύνης μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών στοιχεία που συμβάλλουν θετικά στη βελτίωση των σχέσεων και της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην υποστήριξη από το σχολείο κοινωνικών και ρυθμιστικών πρακτικών που ευνοούν τη βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών, καθώς και των μαθητών μεταξύ τους στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή
-    Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία εκπαιδευτικών - μαθητών (π.χ. οργάνωση εκδηλώσεων, διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας)
-    Σύμφωνη με τους σχολικούς κανόνες συμπεριφορά των μαθητών
-    Συμμετοχή των μαθητών στη διαμόρφωση των ρυθμιστικών πρακτικών που διέπουν τη σχολική ζωή
-    Δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση των μαθητών (π.χ. ύπαρξη ομίλων και ομάδων δραστηριοτήτων μαθητών για θέματα της σχολικής ζωής)
Σκοπός/ Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου και μεταξύ των μαθητών. Εξετάζονται οι μορφές επικοινωνίας και συνεργασίας, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων, η διαχείριση προβλημάτων στο πλαίσιο των ρυθμιστικών αρχών που διέπουν τη σχολική ζωή. Εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες (σχολική, βία, έλλειμμα επικοινωνίας). Διαπιστώνονται θετικά στοιχεία, όπως η ενίσχυση της συλλογικότητας, η ενθάρρυνση της συμμετοχής και η ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Συντονισμός Σχολικής Ζωής, Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα της Διδασκαλίας, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.


Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Μελετούν στοιχεία από την εφαρμογή του προγράμματος σπουδών και το πλαίσιο λειτουργίας της σχολικής ζωής. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί, μαθητές κ.ά.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.Δείκτης: 3.2.1. Σχέσεις μεταξύ Εκπαιδευτικών - Μαθητών

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη
Δράσεις εξωδιδακτικής υποστήριξης των μαθητών από εκπαιδευτικούς (περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων).
Συμμετοχή και συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στην εκπόνηση και υλοποίηση προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο).
Συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στην προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών και στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.
Συνεργασία εκπαιδευτικών και μαθητών στη διαχείριση προβλημάτων της σχολικής ζωής (είδος, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων).
Πρωτοβουλίες των μαθητών στο πλαίσιο της σχολικής ζωής (είδος, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων).
Κοινές πρωτοβουλίες μαθητών-εκπαιδευτικών σε οργανωμένες δράσεις προς τη τοπική κοινωνία όπως π.χ. δεντροφυτεύσεις, κοινωνική προσφορά, αθλητικοί αγώνες (αριθμός, είδος, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων).
Περιπτώσεις μαθητών που απασχόλησαν τον Σύλλογο των Διδασκόντων και ενδεχόμενες πειθαρχικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν.
Μέσα ελεύθερης έκφρασης των μαθητών στο πλαίσιο του σχολείου (π.χ. πίνακες ανακοινώσεων, εφημερίδα, ιστολόγια κλπ).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις


Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών
1
2
3
4
Οι σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου διέπονται από τις αρχές της δικαιοσύνης, της αξιοκρατίας, της εκτίμησης, της εμπιστοσύνης και του αλληλοσεβασμού.
 Οι εκπαιδευτικοί διαχειρίζονται τα προβλήματα πειθαρχίας στο χώρο του σχολείου με ευαισθησία, διακριτικότητα, αλλά και την απαιτούμενη συνέπεια, με γνώμονα την ομαλή λειτουργία του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί αναζητούν ευκαιρίες και αναπτύσσουν πρωτοβουλίες για δημιουργική συνεργασία με τους μαθητές για όλα τα θέματα της σχολικής ζωής.
Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές για την οργάνωση εκδηλώσεων και άλλων δραστηριοτήτων.
Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται με τους μαθητές για τη διευθέτηση προβλημάτων της μαθητικής κοινότητας.
Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών έχουν συμβάλει στην ενίσχυση των δράσεων και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
Οι μαθητές συμπεριφέρονται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες που έχουν διαμορφωθεί στο σχολικό περιβάλλον.
Οι κανόνες που ρυθμίζουν τη σχολική ζωή είναι απόρροια συναίνεσης όλων των συμμετεχόντων στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών στο σχολείο σας;

Προτείνετε με λίγα λόγια τρόπους βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών του σχολείου σας.
Ερωτηματολόγιο μαθητών/τριών
Το ακόλουθο ερωτηματολόγιο ανιχνεύει το βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από τις σχέσεις και τη συνεργασία τους με τους εκπαιδευτικούς.
Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις:
1
2
3
4
Στο σχολείο μας αισθάνομαι ότι οι καθηγητές με αποδέχονται και με εκτιμούν.
Οι εκπαιδευτικοί συνεργάζονται αρμονικά με τους μαθητές του σχολείου μας.
Αισθάνομαι ότι οι καθηγητές μου θα μου συμπαραστέκονταν σε μια δυσκολία που θα είχα.
Αισθάνομαι ότι οι καθηγητές μου κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να με βοηθήσουν στα μαθήματα.
Οι καθηγητές είναι δίκαιοι μαζί μου.
Γενικά πώς θα χαρακτήριζες τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών στο σχολείο σου;


Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4Παρατηρήσεις:
Δείκτης: 3.2.2. Σχέσεις μεταξύ των Μαθητών

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη
Περιστατικά βίας μεταξύ συμμαθητών που απασχόλησαν τον Σύλλογο Διδασκόντων ή τη Διεύθυνση του σχολείου (αριθμός, συχνότητα).
Περιστατικά αλληλεγγύης μεταξύ συμμαθητών (περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων, αποτελέσματα).
Συλλογικές προσπάθειες με πρωτοβουλία της μαθητικής κοινότητας όπως έρανοι, έκδοση εφημερίδας κ.ά. (είδος πρωτοβουλίας, πλήθος συμμετεχόντων, αποτελέσματα).

 Αυτή η κατηγορία των ερωτήσεων αναφέρεται στην ασφάλεια, στην άνεση που νιώθουν οι μαθητές μέσα στο σχολικό τους περιβάλλον και το βαθμό που οι μεταξύ τους σχέσεις επηρεάζουν την κοινωνικοποίησή τους και την πρόοδό τους στα μαθήματα.
Ερωτηματολόγιο μαθητών
Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις:
1
2
3
4
Στο σχολείο μας δεν εκδηλώνονται συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών.
Οι συμμαθητές μου με βοηθούν πρόθυμα, όταν έχω δυσκολίες στα μαθήματα.
Όλοι οι μαθητές γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν.
Αισθάνομαι ότι απειλούμαι από συμμαθητές μου.
Οι μαθητές του σχολείου μας είναι ενωμένοι και δεν χωρίζονται σε αντιμαχόμενες παρέες.
Όταν πρωτοήλθα στο σχολείο, αισθάνθηκα γρήγορα άνετα και φιλικά με τους συμμαθητές μου.
Αισθάνομαι φιλικά με:
Α. Κανένα.
Β. Ελάχιστους συμμαθητές μου.
Γ. Τους περισσότερους συμμαθητές της τάξης μου.
Δ. Τους περισσότερους συμμαθητές του σχολείου μου.Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4Παρατήρηση στην αυλή του σχολείου
Προτείνεται η παρατήρηση της συμπεριφοράς των μαθητών σε 4-5 διαλείμματα σε διαφορετικές χρονικές στιγμές της σχολικής χρονιάς και σε διαφορετικές διδακτικές ώρες.
Άξονες παρατήρησης:
·      Καταγραφή περιστατικών σύγκρουσης μεταξύ μαθητών με ιδιαίτερη αναφορά: α) στο διακύβευμα, β) στη βιαιότητα της σύγκρουσης, γ) στον αριθμό των εμπλεκομένων, δ) στη διάρκεια του περιστατικού, ε) στα χαρακτηριστικά των αντιτιθέμενων ομάδων, εάν αυτά μπορούν να εντοπιστούν (π.χ. αγόρια vs κορίτσια, καλοί vs αδύνατοι μαθητές, μεγάλοι vs μικροί μαθητές).
·      Καταγραφή περιστατικών ειρηνικής ομαδικής δραστηριότητας (που εμπλέκει πάνω από 3-4 άτομα) με ιδιαίτερη αναφορά: α) στο είδος της (αθλητική, ομαδική συζήτηση κλπ), β) στον αριθμό των εμπλεκομένων, γ) στη διάρκεια, δ) στα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων (ομοιογένεια vs ετερογένεια).

Παρατηρήσεις

ΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δείκτης Αξιολόγησης: 3.3. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου – Γονέων
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ του σχολείου και των γονέων και αποτυπώνουν τη συνεργασία, την επικοινωνία, την ανταλλαγή πληροφοριών και την αμοιβαία εμπιστοσύνη, στοιχεία, τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και ανάπτυξης καλών πρακτικών στο σχολείο.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Αποτελεσματικοί μηχανισμοί τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων
-    Ποιότητα πληροφοριών που ανταλλάσσονται με τους γονείς
-    Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για δημιουργική συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1.  Η διερεύνηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ του σχολείου και των γονέων. Εξετάζονται οι μηχανισμοί τακτικής και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ σχολείου και γονέων, η ποιότητα των πληροφοριών και η ανάπτυξη δημιουργικών συνεργασιών. Εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες (έλλειμμα επικοινωνίας και εμπιστοσύνης). Διαπιστώνονται θετικά στοιχεία, όπως η σωστή πληροφόρηση, η κατανόηση και η συνεργασία.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Συντονισμός Σχολικής Ζωής, Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη για τους εκπαιδευτικούς και για τους γονείς. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Συνεδριάσεων του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, εκπαιδευτικοί κ.ά.
Εργαλεία:
 Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.
Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη
Οργανωμένες συναντήσεις διδασκόντων-γονέων (αριθμός, συχνότητα, θέμα, διάρκεια, συμμετοχή).
 Άτυπες συναντήσεις ομάδων εργασίας εκπαιδευτικών-γονέων ετησίως (αριθμός, είδος, συχνότητα, πεδίο δραστηριότητας).
Ειδικές διευθετήσεις του σχολείου για εξυπηρέτηση των γονέων, όπως ώρες συναντήσεων κ.ά. (περιγραφή, πλήθος επωφελουμένων).
Ενημερωτικό υλικό του σχολείου προς τους γονείς (αριθμός, είδος, θέμα, ομάδα-στόχος).
Εκδηλώσεις του σχολείου με ομάδα-στόχο τους γονείς, όπως διαλέξεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις κ.ά. (αριθμός, θέμα, ομάδα-στόχος).
Κοινές πρωτοβουλίες του σχολείου με το Σύλλογο Γονέων (αριθμός, είδος, περιγραφή, συμμετέχοντες, αποτελέσματα).
Ανταπόκριση του σχολείου σε αιτήματα του Συλλόγου Γονέων ή μεμονωμένων γονέων (πλήθος αιτημάτων, περιγραφή, τρόπος ανταπόκρισης του σχολείου).
Ενστάσεις γονέων σε αποφάσεις του σχολείου (πλήθος, θέμα, τρόποι ανταπόκρισης του σχολείου).
Τηλεφωνικές ή ηλεκτρονικές επικοινωνίες με τους γονείς (συχνότητα, θεματολογία).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις
Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Το σχολείο αναπτύσσει μηχανισμούς διερεύνησης των απόψεων και θέσεων των γονέων/κηδεμόνων.
Διασφαλίζεται τακτική και αμφίδρομη ροή πληροφοριών ανάμεσα στους γονείς/κηδεμόνες και το σχολείο για την ανάπτυξη και την πρόοδο των μαθητών.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν μια καλή εικόνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται οι μαθητές στο σπίτι και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν.
Οι γονείς δείχνουν ενδιαφέρον για να ενημερώνονται σχετικά με την πρόοδο των παιδιών τους στο σχολείο.
Οι γονείς συμμετέχουν ενεργά στις δραστηριότητες και τις πρωτοβουλίες του σχολείου.
Οι γονείς είναι αρωγοί στο έργο των εκπαιδευτικών.
Οι γονείς δείχνουν κατανόηση για τα προβλήματα του σχολείου.
Συνολικά πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με τους γονείς των μαθητών σας;

Προτείνετε με λίγα λόγια τρόπους ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ του σχολείου σας και των γονέων.

Σημαντικές για την αξιοπιστία της αποτίμησης αυτού του δείκτη είναι και οι ερωτήσεις που ανιχνεύουν τη γνώμη των γονέων και την εμπειρία τους από την επικοινωνία που έχουν με τους εκπαιδευτικούς και παιδαγωγούς των παιδιών τους, καθώς και την εμπιστοσύνη που έχουν απέναντι στο διδακτικό προσωπικό και την Διεύθυνση του σχολείου.
Ερωτηματολόγιο γονέων
Πόσο συμφωνείτε με κάθε μια από τις παρακάτω δηλώσεις:
1
2
3
4
Μου παρέχεται η δυνατότητα επικοινωνίας με το σχολείο τόσο σε προγραμματισμένες συναντήσεις όσο και σε άλλες περιπτώσεις όταν συντρέχει λόγος.
Ενημερώνομαι για τους βασικούς άξονες του Προγράμματος Σπουδών της σχολικής χρονιάς, καθώς και για τις στρατηγικές υλοποίησής τους.
Ενημερώνομαι τακτικά για την ποιότητα της εργασίας του παιδιού μου, τις επιδόσεις του και την πρόοδό του.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους εκπαιδευτικούς στις τυπικές και άτυπες συναντήσεις με τους γονείς απαντούν στα ερωτήματα των γονέων.
Οι προγραμματισμένες συναντήσεις σχολείου/εκπαιδευτικών και γονέων είναι προσεκτικά οργανωμένες.
Αισθάνομαι άνετα και φιλικά, όποτε επισκέπτομαι το σχολείο, για να ρωτήσω για την πρόοδο του παιδιού μου.
Πόσο συχνά επικοινωνείτε με το σχολείο του παιδιού σας;
α. Κάθε εβδομάδα β. Κάθε μήνα γ. Κάθε τρίμηνο δ. Σπάνια
Συνολικά πώς θα χαρακτηρίζατε τη σχέση σας με το σχολείο του παιδιού σας;

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Ημερολόγιο εκπαιδευτικών
Κρατείται ημερολόγιο συναντήσεων ή επαφών (τηλεφωνικών ή ηλεκτρονικών) των εκπαιδευτικών με γονείς για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. 3 μήνες), όπου σημειώνεται η ημερομηνία της συνάντησης, οι συμμετέχοντες (ανώνυμα, π.χ. ζευγάρι γονέων μαθητή της Α΄ Γυμνασίου), τα βασικά θέματα στα οποία περιστράφηκε η συζήτηση με τους γονείς, καθώς και το γενικό κλίμα της συζήτησης (φιλικό, τυπικό, έντασης).
Στις οργανωμένες μαζικές συναντήσεις με γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μπορεί απλώς να καταγραφεί ο βαθμός συμμετοχής των γονέων και τα «μη τυπικά» περιστατικά της επαφής με γονείς.

ΠαρατηρήσειςΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δείκτης Αξιολόγησης: 3.4. Σχέσεις μεταξύ Σχολείου - Φορέων
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στις σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται μεταξύ του σχολείου και των φορέων της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας, καθώς και με τις εκπαιδευτικές αρχές και φορείς. Το σχολείο λειτουργεί στο πλαίσιο ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού, κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος, διαμορφώνει σχέσεις συνεργασίας, αξιοποιεί τις δυνατότητες που του παρέχονται και συμμετέχει ενεργά σε δραστηριότητες της κοινωνίας.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
Εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία με εκπαιδευτικές αρχές και φορείς, την τοπική και ευρύτερη κοινωνία (συχνότητα, περιεχόμενο και ποιότητα της επικοινωνίας)
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση των σχέσεων μεταξύ του σχολείου, των εκπαιδευτικών αρχών και φορέων της τοπικής και της ευρύτερης κοινωνίας. Εξετάζονται οι μορφές επικοινωνίας, το περιεχόμενο της συνεργασίας και οι διαδικασίες αλληλεπίδρασης. Εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες (έλλειμμα επικοινωνίας, περιορισμένη συνεργασία). Διαπιστώνουμε θετικά στοιχεία, όπως η σωστή ενημέρωση, η σταθερή υποστήριξη, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και η ανάπτυξη καλών πρακτικών συνεργασίας.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Συντονισμός Σχολικής Ζωής, Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικές παρεμβάσεις κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί, Ιστότοπος σχολείου, αρχεία φορέων, ανακοινώσεις φορέων της τοπικής κοινωνίας, τοπικά ΜΜΕ κ.ά.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.
Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Συναντήσεις της Διεύθυνσης του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές (αριθμός, συχνότητα, θέμα, διάρκεια, συμμετοχή, πλήθος συμμετεχόντων). Βαθμός υλοποίησης αποφάσεων.
Συναντήσεις της Διεύθυνσης του σχολείου με εκπροσώπους του Δήμου ή/και της Σχολικής Επιτροπής (αριθμός, συχνότητα, θέμα, βασικές αποφάσεις).
Συνεργασίες των εκπαιδευτικών με τους Σχολικούς Συμβούλους (αριθμός, συχνότητα, θέμα, διάρκεια, συμμετοχή). Βαθμός υλοποίησης αποφάσεων.
Συνεργασίες του σχολείου με άλλα σχολεία (αριθμός, συχνότητα, θέμα, διάρκεια, συμμετοχή, πλήθος συμμετεχόντων).
Συνεργασίες του σχολείου με εκπαιδευτικούς φορείς, όπως Πανεπιστήμια κ.ά. (αριθμός, συχνότητα, θέμα, διάρκεια, συμμετοχή, πλήθος συμμετεχόντων).
Κοινές πρωτοβουλίες Σχολικής Μονάδας με φορείς της τοπικής κοινωνίας (αριθμός, θέμα, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων).
Πρωτοβουλίες ενίσχυσης της Σχολικής Μονάδας από τοπικούς φορείς (αριθμός, είδος ενίσχυσης, περιγραφή).
Πρωτοβουλίες της Σχολικής Μονάδας για ενίσχυση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας (αριθμός, είδος ενίσχυσης, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων).
Γνωστοποίηση των δράσεων των τοπικών φορέων στη σχολική κοινότητα (μέσα, είδη δράσεων, βαθμός προβολής).
Γνωστοποίηση των δράσεων της σχολικής κοινότητας στην τοπική κοινωνία (μέσα, είδη δράσεων, βαθμός προβολής).
Ανάλυση εγγράφων
·      Συλλογή αναφορών τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης στη Σχολική Μονάδα και ανάλυση της θεματολογίας τους (πτυχή της σχολικής ζωής που αναφέρονται) και του τόνου (θετική, τυπική, αρνητική) της αναφοράς.
·      Συλλογή αναφορών που γίνονται για τη Σχολική Μονάδα στα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, στις ανακοινώσεις τοπικών φορέων και ανάλυση της θεματολογίας τους, καθώς και του τόνου (θετικός, τυπικός, αρνητικός) της κάθε αναφοράς.

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις
Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Το σχολείο συνεργάζεται συχνά και αποτελεσματικά με τους Σχολικούς Συμβούλους για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.
Το σχολείο αξιοποιεί τους υφιστάμενους φορείς υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου (Υπεύθυνους και κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, ΚΕΔΔΥ κ.ά.).
Το σχολείο συνεργάζεται με άλλα σχολεία ή εκπαιδευτικά ιδρύματα για ανάπτυξη κοινών δραστηριοτήτων.
Το σχολείο συνεργάζεται με τα σχολεία προέλευσης και υποδοχής των μαθητών του, προκειμένου να διευκολύνει την προσαρμογή των μαθητών και να υποβοηθήσει το έργο της διδασκαλίας και μάθησης.
Το σχολείο συμμετέχει ενεργά στη ζωή της κοινότητας και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για κοινές δράσεις με φορείς της τοπικής κοινωνίας.
Το σχολείο υποστηρίζει επαφές με επιστημονικούς, κοινωνικούς και άλλους φορείς, με στόχο να διαμορφώσουν οι μαθητές σφαιρικότερη εικόνα των κοινωνικών ζητημάτων.
Η συνεργασία του σχολείου με τις εκπαιδευτικές αρχές και εκπαιδευτικούς φορείς (Πανεπιστήμια κ.ά.) είναι ουσιαστική.
Η συνεργασία του σχολείου με το Δήμο ή/και τη Σχολική Επιτροπή είναι εποικοδομητική.
Τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών για συμμετοχή και υποστήριξη της Σχολικής Μονάδας από τοπικούς φορείς είναι σημαντικά.
Τα αποτελέσματα πρωτοβουλιών και δράσεων της Σχολικής Μονάδας για ενίσχυση και ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας είναι σημαντικά.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις
ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Δείκτης Αξιολόγησης: 4.1. Ανάπτυξη Στόχων του Προγράμματος Σπουδών
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης διερευνά την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών ως προς την υλοποίηση των επιμέρους μαθησιακών στόχων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Αναφέρεται σε στοιχεία του Προγράμματος Σπουδών όπως ο καθορισμός σκοπών και στόχων της μάθησης, η οργάνωση των περιεχομένων της γνώσης, η κατανομή της ύλης σε σχέση με το διδακτικό χρόνο, η στήριξη και η ευελιξία που παρέχεται στον εκπαιδευτικό. Περιλαμβάνει στοιχεία όπως η ύλη που διδάχθηκε ανά γνωστικό αντικείμενο, οι στόχοι που επιτεύχθηκαν καθώς και οι διαδικασίες ελέγχου του βαθμού επίτευξης των μαθησιακών στόχων του Προγράμματος Σπουδών.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
Περιεχόμενο της ύλης των μαθημάτων που διδάχθηκε και στόχοι του Προγράμματος Σπουδών που υλοποιήθηκαν ανά γνωστικό αντικείμενο.
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση του βαθμού υλοποίησης των στόχων των διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του Προγράμματος Σπουδών. Η μελέτη παραμέτρων που επηρεάζουν τις διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών (καθορισμός στόχων του μαθήματος, οργάνωση και κατανομή της ύλης, επάρκεια διδακτικού υλικού, αποτελεσματική στήριξη του εκπαιδευτικού). Η εξέταση των διαδικασιών υλοποίησης του Προγράμματος Σπουδών με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων, αδυναμιών και δυσλειτουργιών. Η διαπίστωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων ως απόρροια καλών πρακτικών και ομαλής λειτουργίας του σχολείου.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση του σχολείου, Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Αρχεία σχολείου, Πρακτικά συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων, Ημερολόγιο Σχολικής Ζωής, Βιβλία Ύλης, Αρχεία Εκπαιδευτικών.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Ποσοστό (%) ύλης του Προγράμματος Σπουδών που διδάχθηκε ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη μαθητών.
Βαθμός επίτευξης των στόχων του Προγράμματος Σπουδών ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη μαθητών.
Μέθοδοι ελέγχου επίτευξης των μαθησιακών στόχων, όπως προφορικές και γραπτές εξετάσεις, συνθετικές εργασίες κλπ. (είδη, συχνότητα χρήσης, προδιαγραφές και καθοδήγηση).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Οι σκοποί και οι επιμέρους στόχοι της μάθησης στα γνωστικά αντικείμενα του Προγράμματος Σπουδών είναι διατυπωμένοι με τρόπο σαφή και ολοκληρωμένο.
Το διδακτικό υλικό (σχολικά εγχειρίδια, υποστηρικτικό υλικό) των μαθημάτων αντιστοιχεί και συμφωνεί με τους σκοπούς, τους στόχους και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών.
Η οργάνωση των περιεχομένων της γνώσης στα διάφορα μαθήματα χαρακτηρίζεται από συνέχεια και συνοχή.
Η κατανομή της ύλης στο Πρόγραμμα Σπουδών είναι ανάλογη προς τον διαθέσιμο προς διδασκαλία χρόνο.
Το βιβλίο του εκπαιδευτικού παρέχει σαφείς οδηγίες και αποτελεσματική στήριξη στο έργο του εκπαιδευτικού.
Το Πρόγραμμα Σπουδών παρέχει ευελιξία και δυνατότητες πρωτοβουλίας στους εκπαιδευτικούς.
Οι επιμέρους στόχοι ενός μαθήματος ανά τάξη (όπως προβλέπονται από τα Προγράμματα Σπουδών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου) υλοποιήθηκαν επαρκώς για την πλειονότητα των μαθητών της τάξης:
Στόχος 1 :
Στόχος 2 :
……….
Στόχος Ν :
Ο ρυθμός με τον οποίο καλύπτεται η ύλη των μαθημάτων είναι προσιτός και αποτελεσματικός για τους μαθητές.
Να περιγράψετε κριτικά τους παράγοντες οι οποίοι, κατά την άποψή σας, επέδρασαν αρνητικά στην υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και στην επίτευξη των στόχων στα μαθήματα που διδάξατε.
Να περιγράψετε κριτικά τους παράγοντες οι οποίοι, κατά την άποψή σας, επέδρασαν θετικά στην υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών και στην επίτευξη των στόχων στα μαθήματα που διδάξατε.
Να περιγράψετε τον τρόπο με τον οποίο εμπλουτίζετε τα μαθήματά σας με πρόσθετες ενδιαφέρουσες για τους μαθητές δραστηριότητες.Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις
ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Β. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
Δείκτης Αξιολόγησης: 4.2. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Διδακτικών Πρακτικών
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη και την εφαρμογή διδακτικών πρακτικών στη σχολική τάξη. Η ποιότητα της διδασκαλίας επηρεάζεται από παραμέτρους, όπως η ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου, η δυναμική του μαθητικού πληθυσμού της τάξης, τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό, τα μέσα διδασκαλίας, ο σχεδιασμός και η διδακτική μεθοδολογία. Συνδέεται επίσης με τον αποτελεσματικό σχεδιασμό της διδασκαλίας, τις στρατηγικές οργάνωσης της τάξης, την ανάπτυξη των παιδαγωγικών σχέσεων, καθώς και τις διαδικασίες αξιολόγησης της εκπαιδευτικής πράξης.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας :
-    Σχεδιασμός και δόμηση της διδασκαλίας
-    Εφαρμογή ποικίλων διδακτικών μεθόδων
-    Αξιοποίηση του διδακτικού χρόνου και των μέσων διδασκαλίας
-    Διαχείριση και αξιοποίηση εργασιών
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής διδακτικών πρακτικών στη σχολική τάξη. Η μελέτη παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την ποιότητα της διδασκαλίας (μέθοδος, χρήση μέσων, δυναμική της τάξης, κλίμα της τάξης, διαχείριση του διδακτικού χρόνου, διαφοροποίηση της διδασκαλίας, χρήση ΤΠΕ και μέσων διδασκαλίας, εισαγωγή καινοτομιών). Η εξέταση του βαθμού εμπλοκής των μαθητών στις διαδικασίες της μάθησης, με σκοπό τον εντοπισμό προβλημάτων και αδυναμιών. Η διαπίστωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων ως απόρροια καλών πρακτικών και ομαλής λειτουργίας της σχολικής τάξης.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση του Σχολείου, Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Αρχεία σχολείου, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Αρχεία Εκπαιδευτικών.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Παραγωγή σχεδίων ή σεναρίων διδασκαλίας (αριθμός, μάθημα, τάξη).
Χρήση πρόσθετου διδακτικού υλικού (είδος, συχνότητα, μαθήματα, τάξεις).
Χρήση εποπτικών μέσων κατά τη διδασκαλία (είδος, συχνότητα, μαθήματα, τάξεις).
Ένταξη των ΤΠΕ στα μαθήματα (αριθμός διδακτικών ωρών ανά μάθημα και τάξη, τρόποι ένταξης).
Καινοτόμες διδακτικές προσεγγίσεις που εμπλέκουν ενεργητικά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία (αριθμός διδακτικών ωρών ανά μάθημα και τάξη, περιγραφή προσεγγίσεων).
Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων (τόπος, σύνδεση με στόχους μαθήματος, δραστηριότητες στο πεδίο).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις
Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει τη διδασκαλία τόσο σε ετήσια βάση όσο και σε επίπεδο ενότητας. Προβαίνει σε συνολική θεώρηση της ύλης και προγραμματίζει τη διδασκαλία των επιμέρους ενοτήτων σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος, τα χρονικά πλαίσια και το συγκεκριμένο μαθητικό δυναμικό της τάξης του.
Ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει συστηματικά τη διδασκαλία του σε εβδομαδιαία και ημερήσια βάση σε επίπεδο διδακτικής ώρας, καθορίζοντας σαφείς διδακτικούς/μαθησιακούς στόχους και τους τρόπους επίτευξής τους. (π.χ. στρατηγικές διδασκαλίας και οργάνωσης της τάξης, μέσα διδασκαλίας, διδακτικό χρόνο, μεθόδους αξιολόγησης των μαθητών).
Χρησιμοποιείται ποικιλία διδακτικών μεθόδων ανάλογα με το ιδιαίτερο αντικείμενο διδασκαλίας, τις γνώσεις, το επίπεδο κατανόησης και τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών.
Ο εκπαιδευτικός οργανώνει το συνολικό διδακτικό χρόνο (σε ετήσια βάση) και αξιοποιεί αποτελεσματικά τη διδακτική ώρα για την υλοποίηση των στόχων και του περιεχομένου του Προγράμματος Σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών.
Ο εκπαιδευτικός καταβάλλει συστηματική προσπάθεια, ώστε οι μαθητές να είναι επικεντρωμένοι στο αντικείμενο μάθησης στο μεγαλύτερο μέρος της διδακτικής ώρας.
Ο εκπαιδευτικός αναζητά, οργανώνει και χρησιμοποιεί τα κατάλληλα μέσα διδασκαλίας (συμπληρωματικό υλικό όπως άρθρα, CD-ROM κλπ., την υπάρχουσα υλικοτεχνική υποδομή) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών και τις ανάγκες των μαθητών.
Η εργασία που ανατίθεται στους μαθητές στην τάξη ή στο σχολείο υποστηρίζει και επεκτείνει τους στόχους και τα περιεχόμενα διδασκαλίας και είναι ανάλογου βαθμού δυσκολίας με τις δυνατότητες των μαθητών.
Ο συστηματικός έλεγχος, η παρουσίαση και η συζήτηση των εργασιών θεωρούνται σημαντικά στοιχεία για την ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής πράξης αλλά και για την εκτίμηση της επίδοσης των μαθητών.Το παράδειγμα που ακολουθεί προτείνεται ως σχέδιο παρατήρησης στην τάξη. Πρέπει να σημειωθεί ότι η παρατήρηση γίνεται με ανταλλαγή επισκέψεων εκπαιδευτικών στην τάξη μετά από συμφωνία μεταξύ τους. Οι ερωτήσεις για την αποτίμηση αυτού του δείκτη αναφέρονται στην ιδιαιτερότητα του γνωστικού αντικειμένου, στη δυναμική και το επίπεδο των μαθητών της τάξης, στο σχεδιασμό του μαθήματος και την διδακτική μεθοδολογία, τα σχολικά εγχειρίδια και το εκπαιδευτικό υλικό, τα μέσα διδασκαλίας. Συνδέονται επίσης με τις στρατηγικές οργάνωσης της τάξης, την ανάπτυξη των παιδαγωγικών σχέσεων, τη διαχείριση και αξιοποίηση εργασιών, καθώς τις διαδικασίες αξιολόγησης και ανατροφο­δότησης της εκπαιδευτικής πράξης.

Ενδεικτικοί άξονες σχεδίου παρατήρησης
από τους εκπαιδευτικούς
1
2
3
4
Διερεύνηση της προϋπάρχουσας γνώσης.
Εσωτερική συνοχή της διδασκαλίας (ομαλή μετάβαση από θέμα σε θέμα σύμφωνα με τη λογική της ενότητας και τη δυναμική της τάξης).
Πορεία της διδασκαλίας.
Μέθοδος διδασκαλίας (διάλεξη, ερωτο-αποκρίσεις, διερευνητική, γνω­στι­κή σύγκρουση).
Παροχή κινήτρων – Ενθάρρυνση μαθητών
Γλωσσικό επίπεδο της διδασκαλίας (προσιτό και σύμφωνα με το επίπεδο των μαθητών).
Γνωστικό επίπεδο (σύμφωνα με ό,τι υποδεικνύεται στα εγκεκριμένα Προγράμματα Σπουδών).
Καταλληλότητα πρόσθετων διδακτικών υλικών και εποπτικών μέσων (συναφών με τους στόχους της ενότητας, κατάλληλου βαθμού δυσκολίας).
Καταλληλότητα παραδειγμάτων και ασκήσεων (συναφών με τους στόχους της ενότητας, ενδεδειγμένου βαθμού δυσκολίας για τους μαθητές).
Συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα.
Ποιότητα των δοκιμασιών που θέτει ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (συναφείς με τους στόχους του μαθήματος, ανάλογες της προϋπάρχουσας γνώσης, του χρόνου και των δυνατοτήτων των μαθητών).
Κλίμα της τάξης κατά την ώρα της διδασκαλίας.
Ανάθεση εργασιών για το σπίτι (συναφείς με τους στόχους του μαθήματος και κατάλληλου επιπέδου, λαμβανομένου υπόψη του διατιθέμενου χρόνου τους).
Διαχείριση του διδακτικού χρόνου.
Διαφοροποίηση της διδασκαλίας ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες επιμέρους ομάδων μαθητών.
Σημ. : Για κάθε μια από τις παραπάνω διαστάσεις, όπου η αξιολόγηση είναι 1 = Αδύναμη ή 2 = Μέτρια, προτείνεται να γίνονται συγκεκριμένες επισημάνσεις, που να τεκμηριώνουν την κρίση του συναδέλφου, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση δρα ως κριτικός φίλος.
Επίσης, προτείνεται οι επισκέψεις μεταξύ συναδέλφων να είναι αμοιβαίες και να πραγματοποιούνται μετά από συμφωνία σε κενά του διδακτικού ωραρίου του επισκέπτη.
Τα αποτελέσματα θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παρουσιάζονται ανώνυμα ανά ειδικότητα διδασκόντων ή ανά ομοειδείς ειδικότητες διδασκόντων ανά τάξη.

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4Παρατηρήσεις
 ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Γ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ
Δείκτης Αξιολόγησης: 4.3. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Παιδαγωγικών Πρακτικών και Πρακτικών Αξιολόγησης των Μαθητών
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στην οργάνωση και λειτουργία της τάξης και περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην ανάπτυξη και στην εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών. Συνδέεται με παραμέτρους, όπως η διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας, η ανάπτυξη κατάλληλου παιδαγωγικού κλίματος και δράσεων υποστήριξης των μαθητών, η καταγραφή της προόδου των μαθητών, η ποιότητα της αξιολογικής διαδικασίας με την υιοθέτηση ποικίλων αξιολογικών μεθόδων ανάλογα με το αντικείμενο της διδασκαλίας και τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών, με σκοπό την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και τη βελτίωση των μαθητών.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Χρήση ποικίλων στρατηγικών οργάνωσης της τάξης
-    Παιδαγωγική σχέση δασκάλου-μαθητή
-    Έμφαση στη θετική ενίσχυση
-    Χρήση ποικίλων μεθόδων αξιολόγησης
-    Συστηματική καταγραφή της προόδου των μαθητών
-    Τακτική ενημέρωση των μαθητών για την ποιότητα της εργασίας τους
-    Αξιοποίηση των πληροφοριών που προκύπτουν από την αξιολόγηση για ανατροφοδότηση της διδασκαλίας
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών στη σχολική τάξη. Η μελέτη παραμέτρων που χαρακτηρίζουν την οργάνωση της τάξης (πλαίσιο λειτουργίας, κλίμα της τάξης, αξιοποίηση του δυναμικού της ομάδας, καταγραφή προόδου των μαθητών, δράσεις ενίσχυσης και υποστήριξης των μαθητών, διαμορφωτική αξιολόγηση, ανατροφοδότηση της διδασκαλίας). Ο εντοπισμός προβλημάτων και αδυναμιών αλλά και η διαπίστωση ικανοποιητικών αποτελεσμάτων ως απόρροια καλών πρακτικών και ομαλής λειτουργίας της σχολικής τάξης.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση του σχολείου, Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο, Ποιότητα της διδασκαλίας, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.


Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Εγκύκλιοι – Οδηγίες Αξιολόγησης των μαθητών, Αρχείο Θεμάτων (πρόχειρων διαγωνισμάτων και προαγωγικών-απολυτηρίων εξετάσεων), Πρακτικά Συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων, Αρχεία Εκπαιδευτικών.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Αρχεία τήρησης στοιχείων για τους μαθητές ανά μάθημα και τάξη (είδη αρχείων, είδος πληροφοριών που συλλέγονται, διαδικασίες, χρήση των αρχείων).
Αξιολόγηση μαθητών ανά μάθημα και τάξη (μορφές αξιολόγησης, συχνότητα).
Δράσεις εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές (μορφές δράσεων, συχνότητα, πλήθος συμμετεχόντων μαθητών).
Κανονισμοί λειτουργίας σχολικής τάξης (περιεχόμενο, τρόποι εφαρμογής).
Τρόποι διάχυσης της ενημέρωσης προς γονείς και μαθητές, όπως ενημερωτικό δελτίο, πίνακες ανακοινώσεων, σχολική ιστοσελίδα, τηλεφωνικές επαφές (μορφές, περιεχόμενο, συχνότητα).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

ΠαρατηρήσειςΕνδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Στην αρχή της χρονιάς οι μαθητές ενημερώνονται σχετικά με το πλαίσιο και τον κανονισμό λειτουργίας της τάξης.
Χρησιμοποιούνται ποικίλα οργανωτικά σχήματα στην τάξη (διδασκαλία στο σύνολο της τάξης ως ομάδας, εξατομικευμένη διδασκαλία, διδασκαλία με ομάδες εργασίας) ανάλογα με τους στόχους του μαθήματος και τις ανάγκες του κάθε μαθητή.
Ο εκπαιδευτικός φροντίζει για την οργάνωση της παιδαγωγικής επικοινωνίας. Διαμορφώνει στην τάξη κλίμα αλληλοκατανόησης, δείχνει σεβασμό στην προσωπικότητα του μαθητή, αντιμετωπίζει με διακριτικότητα ζητήματα πειθαρχίας που τυχόν παρουσιάζονται, ρυθμίζει συγκρούσεις με ορθολογική επιχειρηματολογία.
Η επικοινωνία δασκάλου/μαθητή καθορίζεται από κανόνες που προκύπτουν μέσα από τη συνεργασία δασκάλου/μαθητή.
Στην τάξη καλλιεργείται κλίμα συμμετοχικότητας, συνεργασίας και συλλογικότητας. Ο ρόλος που κυρίως ο εκπαιδευτικός υιοθετεί κατά τη διδασκαλία (π.χ. ρόλος συντονιστή) βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση.
Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει και επιβραβεύει άμεσα και σε συνδυασμό με προηγούμενες επιδόσεις του τη συνεισφορά του κάθε μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και γενικότερα στη σχολική ζωή.
Ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιεί ποικιλία ή συνδυασμό μεθόδων/τεχνικών αξιολόγησης ανάλογα με τους στόχους και το περιεχόμενο του μαθήματος.
Χρησιμοποιούνται τρόποι συστηματικής καταγραφής των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των μαθητών με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους για τη βελτίωση της ποιότητας των διαδικασιών διδασκαλίας και μάθησης.
Τηρούνται αρχεία με στοιχεία που αφορούν την ποιότητα της εργασίας, την πρόοδο, τα επιτεύγματα ή τα προβλήματα στην επίδοση των μαθητών (όχι μόνο αριθμητικά, αλλά και περιγραφικά).
Οι μαθητές ενημερώνονται τακτικά για την ποιότητα της εργασίας τους, τις επιδόσεις τους και την πρόοδό τους.
Οι μαθητές συζητούν με τους εκπαιδευτικούς σχετικά με την πρόοδό τους και οι απόψεις τους λαμβάνονται υπόψη.
Οι πληροφορίες που προκύπτουν από τις ενδιάμεσες αξιολογήσεις αξιοποιούνται για την ανατροφοδότηση της διδασκαλίας και τη βελτίωση των μαθητών.
Παρακολουθείται η ατομική πρόοδος του μαθητή (ή ομάδων μαθητών) και με βάση την πρόοδο αυτή αναπτύσσονται δράσεις εξατομικευμένης ή διαφοροποιημένης υποστήριξης σε μαθητές.
Οι μαθητές νιώθουν ευχάριστα και άνετα μέσα στην τάξη.
Οι μαθητές συμμετέχουν στο μάθημα, διατυπώνουν προβληματισμούς και υποστηρίζουν τις προσωπικές τους απόψεις.
Οι μαθητές ανταποκρίνονται με προθυμία στις εργασίες που τους ανατίθενται και τις ολοκληρώνουν με υπευθυνότητα.
Στην τάξη επικρατεί κλίμα συνεργασίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών.
Οι μαθητές συμμετέχουν σε συλλογικές εργασίες και συνεργάζονται αποτελεσματικά σε ομάδες διαφορετικής σύνθεσης και μεγέθους.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις


Ερωτηματολόγιο μαθητών
Για την ανίχνευση της ποιότητας αυτού του δείκτη απαραίτητη κρίνεται και η γνώμη των μαθητών που αποτυπώνει πώς οι ίδιοι αντιλαμβάνονται την προσπάθεια του διδάσκοντος, κατά πόσο πείθονται για τη σκοπιμότητα και την αποτελεσματικότητα της και συμμετέχουν με συγκατάβαση και ενδιαφέρον στη μαθησιακή διαδικασία.
Οι σχετικές ερωτήσεις έχουν ως θέμα τους το περιεχόμενο της διδασκαλίας, τη διδακτική μέθοδο και τις πιθανές δυσκολίες των ίδιων των μαθητών και ΟΧΙ το πρόσωπο του διδάσκοντος.
Πόσο ευχαριστημένοι είστε από:
1
2
3
4
Το ενδιαφέρον του μαθήματος που παρακολουθήσατε.
Την επεξήγηση των δύσκολων σημείων του μαθήματος.
Την ενθάρρυνση που σας παρείχε ο εκπαιδευτικός κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας.
Τις ευκαιρίες να συμμετάσχετε στο μάθημα.
Την ατμόσφαιρα που υπήρχε κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
Το φόρτο εργασίας που σας ανατέθηκε για το επόμενο μάθημα.
Τι κατά τη γνώμη σας ήταν το πιο ανιαρό στη διάρκεια του μαθήματος.
Τι κατά τη γνώμη σας ήταν το πιο ευχάριστο στη διάρκεια του μαθήματος.

Σημ. : Το ερωτηματολόγιο προτείνεται να δοθεί από άλλο συνάδελφο στο τέλος μιας διδακτικής ώρας στους μαθητές. Με 2-3 τέτοια ερωτηματολόγια σε διαφορετικά τμήματα ανά διδάσκοντα (εάν αυτό είναι εφικτό) μπορεί να σχηματιστεί μια σχετικά ακριβής εικόνα της γνώμης των μαθητών. Για λόγους δεοντολογίας, τα ερωτηματολόγια των μαθητών είναι ανώνυμα και τα επεξεργάζεται ο ίδιος ο διδάσκων, ενώ επίσης ο ίδιος κρίνει τον τρόπο που επιθυμεί αυτά να αξιοποιηθούν (αυτογνωσία, διαβούλευση με άλλους συναδέλφους, συγκέντρωση όλων των αποτελεσμάτων ανά ειδικότητα και συγκεντρωτική παρουσίασή τους, κτλ.). Σε καμία περίπτωση, τα αποτελέσματα αυτά δεν θα πρέπει να νοηθούν ως ατομική αξιολόγηση του εκπαιδευτικού, αφού μπορούν, και μόνο εφόσον αυτό κριθεί σκόπιμο, να δημοσιοποιηθούν συγκεντρωτικά (και άρα ανώνυμα) για το σύνολο ή επιμέρους ομάδες των εκπαιδευτικών. ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
 ΤΟΜΕΑΣ: Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Δείκτης Αξιολόγησης: 4.4. Ανάπτυξη και Εφαρμογή Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων.
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες συμπληρώνουν το Πρόγραμμα Σπουδών και υποστηρίζουν σημαντικά την επιστημονική, κοινωνική και πολιτισμική διάσταση του εκπαιδευτικού έργου, καθώς αφορούν στην εφαρμογή καινοτομιών, στην συμμετοχή των μαθητών σε επιστημονικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Υιοθέτηση καινοτομιών (ανάληψη καινοτόμων πρωτοβουλιών, υποστήριξη καινοτομικών αλλαγών)
-    Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για οργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων εντός και εκτός σχολείου
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση της ανάπτυξης και της εφαρμογής εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων στο σχολείο. Η μελέτη δραστηριοτήτων που συμπληρώνουν κι ενισχύουν το Πρόγραμμα Σπουδών (συμμετοχή σε προαιρετικά προγράμματα, εφαρμογή καινοτομιών, πολιτιστικές δραστηριότητες, κοινωνικές παρεμβάσεις). Η εξέταση του βαθμού της ενεργού συμμετοχής των μαθητών σε δραστηριότητες που ενισχύουν τον επιστημονικό, κοινωνικό και πολιτισμικό προβληματισμό τους. Η διαπίστωση ελλείψεων και αδυναμιών από την πλευρά του σχολείου, αλλά και της ανάληψης πρωτοβουλιών και εφαρμογής καλών πρακτικών.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση και Διοίκηση του σχολείου, Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές:
Αρχείο αλληλογραφίας με εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, Εγκύκλιοι με οδηγίες και ενημερωτικό υλικό, Πρακτικά συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων, Ημερολόγιο σχολικής ζωής, Ιστότοπος σχολείου, Αρχεία Εκπαιδευτικών.
Εργαλεία:
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.
Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Προαιρετικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο, όπως Περιβαλλοντική Αγωγή, Αγωγή Υγείας κ.ά., που εκπονούνται στο σχολείο (είδος, αριθμός, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, στόχοι, περιεχόμενο).
Δραστηριότητες μαθητών (είδη, συχνότητα συναντήσεων, τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας, πλήθος συμμετεχόντων).
Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις (είδη, συχνότητα, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, θεματική εξειδίκευση, διακρίσεις του σχολείου).
Αθλητικές εκδηλώσεις (είδη, συχνότητα, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, διακρίσεις του σχολείου).
Ομιλίες-διαλέξεις (αριθμός, θέμα, προσκεκλημένοι, πλήθος συμμετεχόντων).
Επισκέψεις σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος (αριθμός, θέμα, μάθημα στο οποίο εντάσσονται, πλήθος συμμετεχόντων, δραστηριότητες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την επίσκεψη).
Συμμετοχές σε μαθητικούς διαγωνισμούς (είδη διαγωνισμών, πλήθος συμμετεχόντων, τρόπος υποστήριξης συμμετεχόντων, διακρίσεις).
Εθελοντικές δράσεις οικολογικού χαρακτήρα μαθητών και εκπαιδευτικών (είδη δράσεων, πλήθος συμμετεχόντων, διάρκεια, αποτελέσματα).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
 Οι εκπαιδευτικοί εναρμονίζονται με τις καινοτομικές αλλαγές που επιτελούνται στη σχολική μονάδα και διευκολύνουν την εφαρμογή τους.
Οι εκπαιδευτικοί δοκιμάζουν και πειραματίζονται σε νέες μεθόδους υιοθετώντας στη διδακτική πρακτική σύγχρονες επιστημονικές τάσεις.
Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή σε προαιρετικά εκπαιδευτικά προγράμματα σε εθνικό ή διεθνές επίπεδο.
Στο σχολείο υποστηρίζονται και ενισχύονται οι πρωτοβουλίες και οι δραστηριότητες των μαθητών.
Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των μαθητών σε Καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.
Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των μαθητών σε Αθλητικές εκδηλώσεις.
Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη διεξαγωγή ομιλιών-διαλέξεων σε θέματα ειδικού ενδιαφέροντος των μαθητών.
Στο σχολείο επιδιώκεται η πραγματοποίηση επισκέψεων των μαθητών σε τόπους επιστημονικού ή πολιτιστικού ενδιαφέροντος.
Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη συμμετοχή των μαθητών σε μαθητικούς διαγωνισμούς.
Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για εθελοντική δραστηριότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών (περιποίηση σχολικού κήπου, περιβαλλοντικές δράσεις).
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις
ΠΕΔΙΟ 4ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΑΣ: Ε. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Δείκτης Αξιολόγησης: 4.5. Υποστήριξη της Επιστημονικής - Παιδαγωγικής Κατάρτισης και Εξέλιξης των εκπαιδευτικών
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις διαδικασίες και τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στο σχολείο για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνει επίσης στοιχεία για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου με σκοπό τη βελτίωση της επιστημονικής και παιδαγωγικής τους κατάρτισης στο πλαίσιο των απαιτήσεων του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Ανάπτυξη διαδικασιών στήριξης των εκπαιδευτικών στις επιστημονικές και παιδαγωγικές τους ανάγκες
-    Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση της ανάπτυξης επιμορφωτικών προγραμμάτων και της συμμετοχής των εκπαιδευτικών του σχολείου σε αυτά. Η διαπίστωση του βαθμού της συμμετοχής των εκπαιδευτικών ως επιμορφούμενων ή/και ως επιμορφωτών σε προγράμματα επιμόρφωσης. Η διαπίστωση ελλείψεων και αναγκών αλλά και της ανάδειξης καλών πρακτικών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Οργάνωση και Διοίκηση του σχολείου, Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο, Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και των εκπαιδευτικών, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
 Αρχείο υπηρεσιακής αλληλογραφίας, Πρακτικά συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων, Αρχεία Εκπαιδευτικών, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Ημερολόγιο λειτουργίας σχολείου.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.


Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Ενδοσχολικές επιμορφώσεις (θεματολογία, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, τρόπος οργάνωσης).
Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις ως επιμορφούμενοι (είδος επιμόρφωσης, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων, θεματολογία, φορέας παροχής επιμορφωτικού προγράμματος).
Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε επιμορφώσεις ως επιμορφωτές (είδος επιμόρφωσης, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων, θεματολογία, φορέας οργάνωσης επιμορφωτικού προγράμματος).
Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε επιστημονικά/παιδαγωγικά συνέδρια ως σύνεδροι (θέμα συνεδρίου, διάρκεια, φορέας οργάνωσης, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων).
Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε επιστημονικά/παιδαγωγικά συνέδρια ως εισηγητές (θέμα συνεδρίου, διάρκεια, φορέας οργάνωσης, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων, θέμα εισήγησης).
Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε ερευνητικά προγράμματα (θεματολογία ερευνητικών προγραμμάτων, διάρκεια προγράμματος, ερευνητικός φορέας, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων).
Συμμετοχές εκπαιδευτικών σε προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων (είδος προγραμμάτων, θεματολογία, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, ειδικότητα συμμετεχόντων).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις


Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από ειδικούς επιστήμονες με πρωτοβουλία των Σχολικών Συμβούλων.
Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από ειδικούς επιστήμονες με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων.
Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Στο σχολείο πραγματοποιούνται ενδοσχολικές επιμορφώσεις από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε επιμορφωτικά προγράμματα.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν ενδιαφέρον και υποβάλλουν προτάσεις συμμετοχής σε εκπαιδευτικά ερευνητικά προγράμματα.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εκδηλώνουν ενδιαφέρον συμμετοχής σε επιστημονικά/παιδαγωγικά συνέδρια.
Το σχολείο δημιουργεί συνθήκες επιτυχίας των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί για την επαγγελματική τους ανάπτυξη (π.χ. υποστήριξη της δυνατότητας για από κοινού σχεδιασμό της διδασκαλίας, αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών μέσα από συνεργατικές διαδικασίες κ.ά.).
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις


ΠΕΔΙΟ 5ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΦΟΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΟΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Δείκτης Αξιολόγησης: 5.1. Παρακολούθηση της Φοίτησης και της Σχολικής Διαρροής
Περιγραφή του δείκτη:
Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στις πρακτικές που αναπτύσσει το σχολείο για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών και την αντιμετώπιση προβλημάτων σχολικής διαρροής. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στις διαδικασίες παρακολούθησης της φοίτησης των μαθητών και το πλαίσιο των δράσεων που αναλαμβάνονται για την αντιμετώπιση προβλημάτων διαρροής στο σχολείο (απουσίες μαθητών, εγκατάλειψη του σχολείου).
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Εφαρμογή συγκεκριμένων διαδικασιών για τη συστηματική παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών.
-    Ύπαρξη διαμορφωμένων πρακτικών (μέτρα, παρεμβάσεις) στο σχολείο για την αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων φοίτησης και διαρροής
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση προβλημάτων φοίτησης των μαθητών (απουσίες των μαθητών) και εμφάνισης σχολικής διαρροής (εγκατάλειψη του σχολείου). Η εξέταση των διαδικασιών παρακολούθησης της φοίτησης και των πρακτικών αντιμετώπισης της διαρροής από την πλευρά του σχολείου, η εφαρμογή τους και τα αποτελέσματα τους. Η διαπίστωση ελλείψεων και αδυναμιών στις πρωτοβουλίες του σχολείου, αλλά και η ανάδειξη καλών πρακτικών.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Οργάνωση και διοίκηση του σχολείου, Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο, Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και των εκπαιδευτικών, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα ιδιαίτερα (κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά) του μαθητικού πληθυσμού και της τοπικής κοινωνίας που συνδέονται με την ανάπτυξη του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Παρατηρούν, εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Καρτέλες μαθητών, Πρακτικά συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων, Βιβλίο φοίτησης, Αρχεία εκπαιδευτικών.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Ποσοστό (%) των μαθητών που ήρθαν στο σχολείο με μετεγγραφή σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών κατά φύλο και συνολικά.
Ποσοστό (%) των μαθητών που έφυγαν από το σχολείο με μετεγγραφή σε άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό σχολείο σε σχέση με τον αριθμό των εγγεγραμμένων μαθητών κατά φύλο και συνολικά.
Ποσοστό (%) αλλοδαπών μαθητών ανά τάξη που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την τάξη.
Ποσοστό (%) μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ανά τάξη που ενσωματώθηκαν επιτυχώς.

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις


Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Στο σχολείο προβλέπονται και λειτουργούν αποτελεσματικά διαδικασίες για την παρακολούθηση της φοίτησης των μαθητών.
Το σχολείο γνωρίζει ποιοι μαθητές απουσιάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. περισσότερο από μια εβδομάδα), καθώς και τους λόγους απουσίας τους.
Οι μαθητές προσέρχονται έγκαιρα στο μάθημα και παρακολουθούν όλα τα μαθήματα της ημέρας.
Το σχολείο λαμβάνει μέτρα για την υποστήριξη μαθητών που απουσιάζουν από το σχολείο για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Στο σχολείο λειτουργούν ειδικά προγράμματα για ορισμένες κατηγορίες μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, φροντιστηριακά μαθήματα, τάξη υποδοχής, τμήμα ένταξης).
 Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για την οργάνωση προαιρετικών μαθημάτων.
Τα ειδικά προγράμματα συμβάλλουν αποτελεσματικά στη μείωση των απουσιών και του αριθμού μαθητών που εγκαταλείπουν το σχολείο.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις


ΠΕΔΙΟ: 5ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ: Β. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Δείκτης Αξιολόγησης: 5.2. Επίδοση και Πρόοδος των μαθητών
Περιγραφή του δείκτη:
Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν τις επιδόσεις των μαθητών σε σχέση με τους στόχους και το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών, καθώς και ως προς την πρόοδο που παρουσιάζουν τα επιτεύγματα των μαθητών του διαχρονικά. Η σχολική επίδοση και η πρόοδος των μαθητών συνδέεται με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται ως ένα βασικό εργαλείο για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος στο σύνολο του.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονται στους στόχους και τα περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών
-    Όλοι οι μαθητές –χαμηλής, μέσης, υψηλής επίδοσης– παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέση με προηγούμενα επιτεύγματά τους
-    Η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των λιγότερο και των περισσότερο ικανών μαθητών μειώνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση των επιτευγμάτων και της προόδου των μαθητών. Η προσέγγιση παραμέτρων που επηρεάζουν τις επιδόσεις και την πρόοδο των μαθητών. Η διαμόρφωση πρακτικών βελτίωσης των επιδόσεων και ενίσχυσης της προόδου των μαθητών από την πλευρά του σχολείου. Η διαπίστωση ελλείψεων σε θετικές πρωτοβουλίες, αλλά και η ανάδειξη των καλών πρακτικών.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα της διδασκαλίας, Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο, Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές Παρεμβάσεις κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και των εκπαιδευτικών, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιτεύγματα (επιδόσεις σε μαθήματα, ατομικές και ομαδικές εργασίες, ανάπτυξη πρωτοβουλιών, συνεργασίες κ.ά.) και την πρόοδο των μαθητών. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τις πρακτικές του σχολείου, καθώς και τα ιδιαίτερα (κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά) χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που συνδέονται με τις διαφοροποιήσεις του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Ηλεκτρονικά αρχεία προόδου των μαθητών, Καρτέλες μαθητών, Πρακτικά συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων, Αρχεία Εκπαιδευτικών.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη
Μπορούν να αξιοποιηθούν όσα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τα δεδομένα του σχολείου. Μπορεί να καταγραφεί η επίδοση (μ.ο.) των μαθητών κατά μάθημα, τάξη και φύλο, σύμφωνα με τις ισχύουσες μορφές βαθμολόγησης (περιγραφική και αριθμητική). Μπορεί να διερευνηθεί η διασπορά των επιδόσεων των μαθητών κατά μάθημα και τάξη από το μ.ο. των μαθημάτων της τάξης.
Μπορούν επίσης να διερευνηθούν ποσοστά μαθητών που βελτίωσαν τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της χρονιάς και ποσοστά μαθητών που βελτίωσαν τις επιδόσεις τους από τάξη σε τάξη.

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

ΠαρατηρήσειςΕνδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Τα εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών ανταποκρίνονται στους στόχους και τα περιεχόμενα του Προγράμματος Σπουδών.
Όλοι οι μαθητές –χαμηλής, μέσης, υψηλής επίδοσης– παρουσιάζουν πρόοδο σε σχέση με προηγούμενα επιτεύγματά τους.
Η διαφορά στις επιδόσεις μεταξύ των λιγότερο και των περισσότερο ικανών μαθητών μειώνεται κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της προόδου και των επιδόσεων των μαθητών/ τριών.
Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις για την υποστήριξη ειδικών περιπτώσεων μαθητών/τριών σε ζητήματα ενίσχυσης της μάθησης και βελτίωσης των επιδόσεων.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις
ΠΕΔΙΟ: 5ο : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΜΕΑΣ: Γ. ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ
Δείκτης Αξιολόγησης: 5.3. Ενισχυτικές, Υποστηρικτικές και Αντισταθμιστικές
Παρεμβάσεις
Περιγραφή του δείκτη :
Ο δείκτης αυτός αναφέρεται στην επίτευξη στόχων του σχολείου, όπως η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου, η ανάπτυξη των κοινωνικών-συμμετοχικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων, η καλλιέργεια δημοκρατικών στάσεων και αξιών (ισότητα, αλληλεγγύη, σεβασμός της διαφοράς) με σκοπό την αποτελεσματική προετοιμασία, για την ενεργό συμμετοχή των μαθητών/τριών στα κοινά ως υπεύθυνων και δημοκρατικών πολιτών. Συμπεριλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στις πρακτικές του σχολείου για την ενίσχυση και τη βελτίωση της ατομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών/τριών. Προσεγγίζεται η ολόπλευρη ανάπτυξη των μαθητών και η προστασία των δικαιωμάτων τους αποτελεί βασικό στόχο της εκπαίδευσης.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Παροχή ευκαιριών για ατομική, κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών –για διαμόρφωση υπεύθυνων, ενεργών και δημοκρατικών πολιτών.
-    Λειτουργία ειδικών προγραμμάτων για ορισμένες κατηγορίες μαθητών (ενισχυτική διδασκαλία, τάξεις υποδοχής)
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη :
1. Η διερεύνηση των πρακτικών του σχολείου με σκοπό την ατομική και κοινωνική ανάπτυξη των μαθητών/τριών. Η εξέταση των δράσεων που αναπτύσσονται στο σχολικό περιβάλλον και ενισχύουν την κοινωνική και πολιτική συνειδητοποίηση των μαθητών/τριών. Η μελέτη πρωτοβουλιών και αντισταθμιστικών παρεμβάσεων με σκοπό την καταπολέμηση των διαχωρισμών και του κοινωνικού αποκλεισμού, την εξάλειψη φαινομένων της σχολικής βίας, τον περιορισμό της ξενοφοβίας και τη διαχείριση της πολιτισμικής ετερότητας με βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής αγωγής. Η διαπίστωση προβλημάτων στο χώρο του σχολείου, ελλείψεων σε θετικές πρωτοβουλίες του σχολείου, αλλά και η ανάδειξη των καλών πρακτικών.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Οργάνωση και Διοίκηση του Σχολείου, Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και των εκπαιδευτικών, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στις πρακτικές στο χώρο του σχολείου (λειτουργία μαθητικής κοινότητας, ανάπτυξη πρωτοβουλιών και οργάνωση δραστηριοτήτων από τους μαθητές, συνεργασίες εκπαιδευτικών-μαθητών). Παρατηρούν, εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τις πρακτικές του σχολείου, καθώς και τα ιδιαίτερα (κοινωνικά, οικονομικά, πολιτισμικά) χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού που συνδέονται με τις παραμέτρους του συγκεκριμένου δείκτη. Επίσης, παρατηρούν, εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές:
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί. κ.ά.
Εργαλεία:
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.
Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη
Συμμετοχή των μαθητών σε προγράμματα δράσης κοινωνικού και πολιτιστικού περιεχομένου στην τοπική κοινωνία (αριθμός, διάρκεια, περιεχόμενο, πλήθος συμμετεχόντων μαθητών).
Ομιλίες, διαλέξεις ειδικών επιστημόνων στους μαθητές στο χώρο του σχολείου (θεματολογία, συχνότητα, πλήθος συμμετεχόντων).
Ανάπτυξη συνεργασιών με άλλα σχολεία σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (αριθμός, διάρκεια, περιεχόμενο).
Εθελοντικές δράσεις των μαθητών και των εκπαιδευτικών (είδη δράσεων, πλήθος συμμετεχόντων, διάρκεια, αποτελέσματα).
Ανάπτυξη μορφών επικοινωνίας του σχολείου, όπως έκδοση σχολικής εφημερίδας, ενημέρωση σχολικής ιστοσελίδας, ενημερωτικά έντυπα κ.ά. (μορφές, περιεχόμενο, συχνότητα).
Περιστατικά βίας μεταξύ συμμαθητών που απασχόλησαν το Σύλλογο Διδασκόντων ή τη Διεύθυνση του σχολείου (αριθμός, συχνότητα, πλήθος συμμετεχόντων).
Περιστατικά αλληλεγγύης μεταξύ συμμαθητών (περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων μαθητών, αποτελέσματα).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.


Παρατηρήσεις


Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Η ατομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των μαθητών αποτελεί ένα βασικό θέμα προβληματισμού και συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου.
Το σχολείο αναπτύσσει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την κατανόηση, την προστασία και την άσκηση των δικαιωμάτων των μαθητών/τριών στο σχολείο και την κοινωνία.
Στο σχολείο μας εκδηλώνονται σπάνια συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών/τριών.
Οι μαθητές/τριες του σχολείου μας είναι ενωμένοι και δεν χωρίζονται σε αντιμαχόμενες «παρέες».
Όλοι οι μαθητές/τριες στο σχολείο μας γίνονται αποδεκτοί από τους συμμαθητές τους ανεξάρτητα από την εθνική τους καταγωγή, το χρώμα τους ή τις μαθησιακές δυσκολίες που έχουν.
Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την καλλιέργεια δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών, ώστε οι μαθητές να συμμετέχουν ως υπεύθυνοι και ενεργοί πολίτες σε μια δημοκρατική κοινωνία.
Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των μαθητών.
Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την καταπολέμηση των διαχωρισμών και του αποκλεισμού και την ενδυνάμωση της αλληλεγγύης και της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών.
Οι προσπάθειες του σχολείου να προσφέρει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης είναι αποτελεσματικές.
Το σχολείο αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό την ενίσχυση του αισθήματος εμπιστοσύνης και ασφάλειας μαθητών και γονέων στο έργο του σχολείου.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις
 


Τέλος μέρους 2/2, "Διαδικασίες και Εργαλεία"===================

Δείτε επίσης:
 

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ