Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης στη Σχολική Μονάδα
Διαδικασίες και Εργαλεία
(1/2)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ


Αξιολόγηση του
Εκπαιδευτικού Έργου στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση


Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης
στη Σχολική Μονάδα


Διαδικασίες και Εργαλεία
                                                      Περιεχόμενα

Εισαγωγή................................................................................................................................................. 3


I........ Βασικές διαδικασίες υλοποίησης του πρώτου σταδίου της ΑΕΕ .................................. 5
II....... Ένα ενδεικτικό μεθοδολογικό πλαίσιο
για τη διερεύνηση των δεικτών ποιότητας
του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο
................................................................................... 8
III. .... Θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ...................................................................................................... 11
IV..... Εργαλεία διερεύνησης των δεικτών ποιότητας
του εκπαιδευτικού έργου στη σχολική μονάδα
................................................................. 14

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως τονίζεται και στο Βασικό Πλαίσιο της ΑΕΕ (τόμος Α΄), κατά τη διάρκεια του πρώτου τετραμήνου, οι Σχολικές Μονάδες καλούνται να απαντήσουν στο ερώτημα: «ποια είναι η ποιότητα του ΕΕ στο σχολείο μας σήμερα». Η πληρέστερη και εγκυρότερη απάντηση στο ερώτημα αυτό απαιτεί:
1. Μια γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου, την οποία πραγματοποιούν όλα ανεξαιρέτως τα σχολεία που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, διατυπώνοντας μια πρώτη εκτίμηση για την οργάνωση και τη λειτουργία του σχολείου στο σύνολο των τομέων του εκπαιδευτικού έργου. Με τη διαδικασία αυτή, οι Σχολικές Μονάδες επισημαίνουν τις αδυναμίες και  τα αξιόλογα επιτεύγματα του σχολείου, δίνοντας τη δυνατότητα στα μέλη της σχολικής κοινότητας να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα της κατάστασης του σχολείου και να αναδείξουν τους τομείς που κατά προτεραιότητα πρέπει να διερευνήσουν συστηματικότερα.
2. .Μια ενδελεχή διερεύνηση-αξιολόγηση των επιλεγμένων τομέων προτεραιότητας που προκύπτουν από τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου (2-3 τομέων ανάλογα με τις δυνατότητες του σχολείου), την οποία πραγματοποιούν όλα τα Γυμνάσια και τα Λύκεια.  Με τον τρόπο αυτό η Σχολική Μονάδα αποκτά εγκυρότερη γνώση της κατάστασης που βρίσκεται, προκειμένου να την αξιοποιήσει για την επιλογή των κατάλληλων σχεδίων δράσης που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Το υλικό που περιέχεται στον παρόντα τόμο διαμορφώθηκε, με σκοπό να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς στην εφαρμογή του πρώτου σταδίου (πρώτο τετράμηνο) της ΑΕΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης. Στο υλικό περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
α. Οι βασικές διαδικασίες που θα αναπτύξουν οι εκπαιδευτικοί κατά την υλοποίηση  του πρώτου σταδίου της ΑΕΕ στα σχολεία (Σεπτ. 2010 – Ιαν. 2011).
β. Το μεθοδολογικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.
γ. Το θεματικό πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
δ. Τα εργαλεία για τη διερεύνηση των δεικτών ποιότητας στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Το υλικό και τα εργαλεία της ΑΕΕ (ενδεικτικές φόρμες και ερωτηματολόγια), που περιλαμβάνονται στο μέρος IV του παρόντος τόμου (εργαλεία διερεύνησης), καλύπτουν το σύνολο των τομέων και των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά τις δύο διαδικασίες, της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου και της συστηματικής διερεύνησης των επιλεγμένων τομέων. Ωστόσο, η χρήση του υλικού αυτού αφορά κυρίως στην υποστήριξη της συστηματικής διερεύνησης. Από το υλικό αυτό κάθε Σχολική Μονάδα θα επιλέγει τις φόρμες και τα ερωτηματολόγια των δύο ή τριών τομέων που θεωρεί ότι στον πρώτο αυτό κύκλο αξιολόγησης θα πρέπει να διερευνηθούν συστηματικότερα. Επιπλέον, κάθε Σχολική Μονάδα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητές της, μπορεί να προτείνει και άλλους τομείς ή δείκτες και, σε συνεργασία με την επιστημονική επιτροπή, να διαμορφώνει νέες φόρμες και νέα ερωτηματολόγια. Σημειώνουμε ότι εντός του Δεκεμβρίου θα αποσταλούν ενδεικτικά σχέδια δράσης, καθώς και οδηγίες, προκειμένου η κάθε Σχολική Μονάδα να επιλέγει και να διαμορφώνει τα σχέδια δράσης που ταιριάζουν στις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου.

I. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΗΣ ΑΕΕ

Οι βασικές διαδικασίες υλοποίησης της ΑΕΕ στα σχολεία κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής (Σεπτ. 2010 – Ιαν. 2011) είναι οι ακόλουθες δύο: 
1. Η διαδικασία της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου.
2. Η διαδικασία της συστηματικής διερεύνησης επιλεγμένων τομέων του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.
Σημειώνουμε, ότι στο παρόν κείμενο καταγράφονται μόνο τα βασικά σημεία των δύο διαδικασιών υλοποίησης της ΑΕΕ. Οι λεπτομέρειες όλων των διαδικασιών περιγράφονται στον πρώτο τόμο («Βασικό πλαίσιο»), στον οποίο και μπορείτε να ανατρέχετε. Κάθε μια από τις δύο διαδικασίες έχει το δικό της ειδικό βάρος στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, αλλά και διακριτό σκοπό, περιεχόμενο και μεθόδους εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε ζητήματα, όπως η εστίαση του ενδιαφέροντος και η κατανομή του χρόνου, ώστε να μην αποβεί η μία διαδικασία σε βάρος της άλλης.
Α. Η διαδικασία της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου
Στη διαδικασία υλοποίησης της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου συμμετέχουν οι εκπαιδευτικοί της Σχολικής Μονάδας και εκπρόσωποι των μαθητών και των γονέων, οι οποίοι επιλέγονται από τα αντίστοιχα συλλογικά τους όργανα με κριτήριο το ενδιαφέρον, τη δέσμευσή τους για ουσιαστική συμμετοχή, αλλά και την ικανότητά τους να τα εκπροσωπούν. Ωστόσο, η τελική απόφαση για τη συμμετοχή των μαθητών και των γονέων εξαρτάται από το Σύλλογο Διδασκόντων. Συνιστάται όμως η εμπλοκή τους στη διαδικασία, προκειμένου η εκτίμηση για την εικόνα του σχολείου που θα προκύψει να είναι συνθετότερη και εγκυρότερη.
Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει:
4  ποιοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία,
4  το γενικότερο τρόπο εργασίας, όπως το χωρισμό των συμμετεχόντων σε επιμέρους ομάδες και τη σύνθεση των ομάδων,
4  τα άτομα που ορίζονται ως συντονιστές και πρακτικογράφοι, και
4  το χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση του σταδίου αυτού.
Σχετικά με τη διαβούλευση για τη γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου προτείνεται η ακόλουθη διαδικασία:
Η διαβούλευση βασίζεται στην οργανωμένη συζήτηση των συμμετεχόντων σχετικά με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο στο σχολείο. Κάθε συμμετέχων εκτιμά προσωπικά την κατάσταση του σχολείου στους επιμέρους τομείς ποιότητας και καταθέτει την άποψή του αιτιολογημένη. Τα μέλη κάθε ομάδας συνέρχονται σε συνεδρίες και παραθέτουν τις απόψεις τους για την κατάσταση και τη λειτουργία του σχολείου σε κάθε έναν από τους τομείς του εκπαιδευτικού έργου. Μέσα από το διάλογο και τη διαπραγμάτευση όλων των θέσεων και των απόψεων που διατυπώνονται, τα μέλη της ομάδας επιχειρούν να καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα για κάθε τομέα ποιότητας που θα έχει την αποδοχή όλων των συμμετεχόντων. Για τη διαμόρφωση της κοινώς αποδεκτής θέσης για την εικόνα του σχολείου είναι σημαντικό να εκτιμηθούν από τους συμμετέχοντες τα στοιχεία που είναι άμεσα διαθέσιμα στη Σχολική Μονάδα (από το αρχείο της, από στατιστικά δεδομένα  κλπ.), σχετικά με την κατάσταση και τη λειτουργία της. Η αξία της διαδικασίας έγκειται στην ποιότητα του διαλόγου, στην παρουσίαση και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και στη χρήση των τεκμηριωμένων επιχειρημάτων.
Η εργασία ολοκληρώνεται με την καταγραφή της κοινώς αποδεκτής θέσης της ομάδας σχετικά με την γενική εικόνα του σχολείου σε κάθε τομέα του εκπαιδευτικού έργου, καθώς και με την ανάδειξη των τομέων που θεωρούνται περισσότερο επιτυχείς ή προβληματικοί για το σχολείο. Ταυτόχρονα, ορίζονται και οι τομείς για τους οποίους απαιτείται συστηματικότερη διερεύνηση.
Στη συνέχεια και σε συνάντηση της ολομέλειας, παρουσιάζονται και συζητούνται τα αποτελέσματα στα οποία κατέληξαν οι ομάδες εργασίας. Γίνεται σύνθεση συμπερασμάτων και η Σχολική Μονάδα διαμορφώνει και καταγράφει μια ενιαία θέση για τη γενική εικόνα του σχολείου, επισημαίνοντας ιδιαίτερα τα σημεία υπεροχής και τις αδυναμίες του. Στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί συναίνεση για την κατάσταση του σχολείου ως προς κάποιον τομέα, καταγράφονται τα δύο «πλειοψηφικά» αποτελέσματα στο πλαίσιο της ομάδας.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης της γενικής εκτίμησης, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η καταγραφή της διαδικασίας που ακολουθή­θηκε, οι αιτιολογημένες τελικές θέσεις με έμφαση στα σημεία υπεροχής και στις αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι τομείς που επιλέχθηκαν για συστηματικότερη διερεύνηση.
Σχέδιο σύνταξης της έκθεσης για την γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου περιλαμβάνεται στον τρίτο τόμο της ΑΕΕ (μέρος Ι).

Β. Η διαδικασία της συστηματικής διερεύνησης επιλεγμένων τομέων του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο
Στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης η γενική εκτίμηση της εικόνας του σχολείου συμπληρώνεται από τη διαδικασία της συστηματικής αποτίμησης δύο ή τριών τομέων του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίοι επιλέχθηκαν κατά τη διαδικασία της γενικής εκτίμησης. Με απόφαση της ολομέλειας δημιουργούνται ομάδες εργασίας, οι οποίες προχωρούν σε μια συστηματικότερη διερεύνηση των επιλεγμένων τομέων προτεραιότητας, ανάλογα με τον αριθμό των μελών της και τις δυνατότητες του σχολείου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το μέρος της διαδικασίας που αφορά στην επιλογή των μεθόδων και των εργαλείων διερεύνησης (διατύπωση ερωτημάτων, καταγραφή δεδομένων, σύνταξη ερωτηματολογίων, σχέδια συνεντεύξεων, μορφές παρατήρησης) που θα χρησιμοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί. Το υλικό για τη διερεύνηση των επιμέρους δεικτών παρατίθεται αναλυτικά στον παρόντα τόμο (μέρος IV «Εργαλεία Διερεύνησης»). Αναλυτική περιγραφή της διαδικασίας της συστηματικής διερεύνησης παρατίθεται στο «Βασικό Πλαίσιο της ΑΕΕ» (τόμος Α΄, μέρος III). Σημειώνουμε, ότι σε κάθε διετή κύκλο αξιολόγησης θα επιλέγονται και διαφορετικοί τομείς για συστηματικότερη διερεύνηση.
Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη σύνταξη της έκθεσης συστηματικής διερεύνησης των τομέων προτεραιότητας, στην οποία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η περιγραφή των διαδικασιών της συστηματικής διερεύνησης από τις ομάδες εργασίας και η διατύπωση των συμπερασμάτων από την αξιολόγηση των τομέων που επιλέχθηκαν.
Σχέδιο σύνταξης της έκθεσης για συστηματική διερεύνηση των επιλεγμένων τομέων περιλαμβάνεται στον τρίτο τόμο  της ΑΕΕ (μέρος ΙΙ).
Το πρώτο στάδιο της ΑΕΕ στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη:
α)  Της Έκθεσης Γενικής Εκτίμησης της Εικόνας του Σχολείου, στην οποία περιλαμβάνεται η καταγραφή της διαδικασίας που ακολουθήθηκε, οι αιτιολογημένες τελικές θέσεις με έμφαση στα σημεία υπεροχής και στις αδυναμίες του σχολείου, καθώς και οι δύο ή τρεις τομείς που επιλέχθηκαν για συστηματικότερη διερεύνηση.
β)  Της Έκθεσης Συστηματικής Διερεύνησης των δύο ή τριών τομέων που επιλέχθηκαν, στην οποία περιλαμβάνεται η περιγραφή των διαδικασιών της συστηματικής διερεύνησης και η διατύπωση των συμπερασμάτων από την αξιολόγησή τους.
Τα σημεία που αφορούν στις αδυναμίες του σχολείου και στα συμπεράσματα της συστηματικής διερεύνησης θεωρείται ότι αποτελούν τη δεξαμενή των βασικών προτεραιοτήτων για την επιλογή των σχεδίων δράσης που θα υλοποιηθούν στο επόμενο τετράμηνο (Φεβρ. 2011 – Ιουν. 2011). 
Οι εκθέσεις της γενικής εκτίμησης της εικόνας του σχολείου και της συστηματικής διερεύνησης των επιμέρους τομέων θα συμπεριληφθούν στην ετήσια Έκθεση Αυτοαξιολόγησης της Σχολικής Μονάδας.
Τη γενική ευθύνη για την οργάνωση, υποστήριξη και τον συντονισμό της όλης διαδικασίας έχει ο Διευθυντής του σχολείου. Ορίζει τις ημερομηνίες για τις συνεδρίες της ολομέλειας, συντονίζει τη συζήτηση στις συνεδρίες αυτές, μετέχει στην κάθε ομάδα για την επιλογή των συντονιστών και των πρακτικογράφων, υποστηρίζει την απρόσκοπτη εργασία των επιμέρους ομάδων, παρέχει όποιες διευκολύνσεις χρειάζονται οι συμμετέχοντες για την ανάπτυξη της διαδικασίας (π.χ. πρόσβαση στα αρχεία του σχολείου), συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και πλαισίου εργασίας που διευκολύνει την εποικοδομητική επικοινωνία και συνεργασία των συμμετεχόντων κλπ.
Ο Διευθυντής του σχολείου και ο Σύλλογος των Διδασκόντων συνεργάζονται με το Σχολικό Σύμβουλο της περιφέρειας που ανήκει το σχολείο, ο οποίος έχει την ευθύνη για την επιστημονική και παιδαγωγική καθοδήγηση των εκπαιδευτικών. Ο Σχολικός Σύμβουλος με βάση τις κατευθύνσεις της Επιστημονικής Επιτροπής της ΑΕΕ συμμετέχει, εφόσον του ζητηθεί, στην ολομέλεια του σχολείου και δίνει τις αναγκαίες για την υλοποίηση της αυτοαξιολόγησης οδηγίες.II. ΕΝΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η επιστημονική επιτροπή έχει διαμορφώσει ένα θεματικό πλαίσιο της ΑΕΕ με ολιστικό χαρακτήρα, ώστε να περιλαμβάνει τις πιο σημαντικές παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου στη Σχολική Μονάδα. Η προσέγγιση του εκπαιδευτικού έργου θεωρούμε ότι διακρίνεται σε τέσσερα κλιμακωτά επίπεδα ανάλυσης: Πεδίο, Τομέας, Δείκτης, Κριτήριο. Κάθε επίπεδο ανάλυσης έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και συμβάλλει με διαφορετικό τρόπο στη διαδικασία της αξιολόγησης.
Τα πεδία, όπως και οι τομείς, οι δείκτες και τα κριτήρια δεν είναι ισότιμα μεταξύ τους. Αποκτούν διαφορετική σημασία κατά την υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου και η αξία τους μπορεί να επηρεάζεται από τις διαφορές μεταξύ των Σχολικών Μονάδων. Στη διαδικασία της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη, τόσο τα ποσοτικά όσο και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, τα οποία αντιστοιχούν σε τρεις βασικές αναλυτικές/ερμηνευτικές κατηγορίες του εκπαιδευτικού έργου: Δεδομένα του σχολείου – Εκπαιδευτικές Διαδικασίες – Εκπαιδευτικά Αποτελέσματα.
Στο θεματικό πλαίσιο της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (μέρος III στον παρόντα τόμο) η κατανομή των πεδίων, των τομέων και των δεικτών είναι ενδεικτική. Κάθε τομέας αυτοαξιολόγησης, διακρίνεται σε επιμέρους βασικούς δείκτες αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου. Κάθε δείκτης αντιπροσωπεύει / εκφράζει / χαρακτηρίζει / αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες παραμέτρους που θεωρούνται, με βάση τις ενδείξεις της εκπαιδευτικής έρευνας, καθοριστικές στην υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Κάθε δείκτης ή κατηγορία δεικτών αποτιμάται με κριτήρια, τα οποία θεωρούμε ότι κατέχουν θέση διερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου. Το κάθε σχολείο μπορεί να διαμορφώνει τα δικά του κριτήρια για την αποτίμηση ενός δείκτη. Τα χαρακτηριστικά των κριτηρίων είναι ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του δείκτη που αξιολογείται και μπορεί να καλύπτουν περισσότερο ποσοτικές ή ποιοτικές πτυχές. Ο καθορισμός των κριτηρίων διερεύνησης κάθε δείκτη, καθώς και οι εμφάσεις, παραμένουν στη διακριτική ευχέρεια της Σχολικής Μονάδας.
Στην αξιολόγηση των ποσοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιείται η αποτίμηση δεδομένων αριθμητικού και περιγραφικού χαρακτήρα. Στην αξιολόγηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται εργαλεία διερεύνησης, όπως ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, παρατήρηση κλπ. Στα ερωτηματολόγια προτείνεται η χρήση τετραβάθμιας αριθμητικής κλίμακας (1-4) για την αξιολόγηση των διαφόρων κριτηρίων, όπου:
4  πολύ καλή (εικόνα χωρίς προβλήματα),
3  καλή (τα θετικά στοιχεία περισσότερα από τα αρνητικά),
2  μέτρια (κάποια σοβαρά προβλήματα)
1  προβληματική (αρκετά σοβαρά προβλήματα).
Πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός των τομέων, των δεικτών και των κριτηρίων της αξιολόγησης δεν είναι και δεν θα παραμείνει σταθερός. Ο τελικός αριθμός των τομέων, των  δεικτών και των κριτηρίων της αξιολόγησης θα προκύψει από τη δυναμική της ανατροφοδότησης του προγράμματος, με βάση τις παρατηρήσεις των σχολείων κατά τη  διετία της αρχικής εφαρμογής. Κάθε σχολείο θα έχει τη δυνατότητα να αναπροσαρμόζει  τους δείκτες, να διευρύνει ή να μειώνει τον αριθμό τους και να διαμορφώνει δικούς του δείκτες αξιολόγησης με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.
Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της αξιολόγησης σε μια Σχολική Μονάδα, προτείνεται να γίνει έλεγχος του πλαισίου ΑΕΕ, καθώς και των εργαλείων, με σκοπό την προσαρμογή τους στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Σχολικής Μονάδας. Κρίνεται σκόπιμο να διερευνηθεί ο βαθμός κατά τον οποίο οι προτεινόμενοι τομείς, δείκτες και κριτήρια αξιολόγησης εμπεριέχουν / απεικονίζουν το σύνολο των στοιχείων που συνθέτουν την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου στη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα, καθώς επίσης και εάν καλύπτουν τα προβλήματα και τις προτεραιότητες. Επομένως, μία πρώτη εργασία των εκπαιδευτικών είναι:
4  η κριτική προσέγγιση του πλαισίου της ΑΕΕ με σκοπό την προσαρμογή, τη διαφοροποίηση ή τροποποίηση του περιεχομένου κάποιων δεικτών, και
4  η απόδοση έμφασης στη διερεύνηση ορισμένων δεικτών, γεγονός που υποδηλώνει τη σημασία που αποδίδει η Σχολική Μονάδα σε αυτούς, ώστε οι εκπαιδευτικοί να τους προσεγγίσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας του ΕΕ.
Στη μελέτη των δεικτών έχει σημασία να δοθεί έμφαση, μεταξύ άλλων, σε ζητήματα όπως:
α) η αλληλεπίδραση με άλλους δείκτες,
β) η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες,
γ) η διαχρονική μεταβολή των στοιχείων του δείκτη στο σχολείο τα τελευταία χρόνια.
Επισημαίνεται ότι η επιλογή του τρόπου της αξιολόγησης των δεικτών ανήκει στους εκπαιδευτικούς. Τα διάφορα ερωτήματα που προτείνονται είναι ενδεικτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ερωτηματολόγια, να αποτελέσουν βάση για τεχνικές παρατήρησης, να γίνουν θέματα συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών, καθώς ο βασικός στόχος της ΑΕΕ είναι η κινητοποίηση, η ενεργοποίηση, η συμμετοχή, καθώς και η ανάπτυξη διαλόγου, συνεργασιών και πρωτοβουλιών με σκοπό την ενδυνάμωση των σχέσεων και τη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.
Ένα άλλο ζήτημα ιδιαίτερης σημασίας που συνδέεται με την αποτελεσματική διερεύνηση, ερμηνεία και αξιοποίηση των πορισμάτων της ΑΕΕ αφορά στην επαρκή γνώση των στοιχείων του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος του σχολείου, το οποίο επηρεάζει άμεσα τα κοινωνικά, πολιτισμικά και μορφωτικά χαρακτηριστικά του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου. Οι σχετικές πληροφορίες και οι γνώσεις είναι εξαιρετικά χρήσιμες για την κατανόηση των στοιχείων των περισσότερων δεικτών που αφορούν στις εκπαιδευτικές διαδικασίες και στα παραγόμενα αποτελέσματα και κρίνεται σκόπιμο να αξιοποιούνται για την πληρέστερη αποτίμηση των δεικτών, την επιλογή προτεραιοτήτων και την ανάπτυξη των σχεδίων δράσης του σχολείου.
Εκτιμάται ότι σε βάθος χρόνου και μετά από ουσιαστική συνεργασία και επεξεργασία των στοιχείων μεταξύ των σχολείων και της επιστημονικής ομάδας, θα προκύψει ένας ικανός αριθμός δεικτών και κριτηρίων, ο οποίος θα αποτελέσει σημαντική παράμετρο υποστήριξης ανάλογων διερευνητικών δραστηριοτήτων και επιστημονικής παρακολούθησης της εξέλιξης των δεδομένων του σχολείου από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που θα συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της αυτοεικόνας των σχολείων και στη βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στις Σχολικές Μονάδες.


III. ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ


Ταυτότητα του σχολείου
Γενικά χαρακτηριστικά του σχολείου
Γενικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού
Γενικά χαρακτηριστικά του ανθρώπινου δυναμικού

Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά των μαθητών και του σχολείου
Κοινωνικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά του μαθητικού δυναμικού
Κοινωνικό πλαίσιο του σχολείου


Δ
Ε
Δ
Ο
Μ
Ε
Ν
Α
1ο ΠΕΔΙΟ : ΜΕΣΑ-ΠΟΡΟΙ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΟΜΕΙΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ
Α. Υλικοτεχνική υποδομή
1.1. Χώροι του σχολείου
1.2. Εξοπλισμός-Διαθέσιμα μέσα του σχολείου
Β. Οικονομικοί πόροι
1.3. Οικονομικοί πόροι του σχολείου
Γ. Ανθρώπινο δυναμικό
1.4. Διδακτικό προσωπικό του σχολείου
Δ
Ι
Α
Δ
Ι
Κ
Α
Σ
Ι
Ε
Σ
2ο ΠΕΔΙΟ : ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΙΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ
Α. Οργάνωση του σχολείου
2.1. Διαμόρφωση και εφαρμογή
του σχολικού προγράμματος
Β. Διοίκηση του σχολείου
2.2. Συντονισμός σχολικής ζωής
Γ. Αξιοποίηση μέσων-πόρων
του σχολείου
2.3. Διαχείριση και αξιοποίηση
των μέσων και των πόρων
3ο ΠΕΔΙΟ : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΜΕΙΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ
Α. Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο
3.1.  Σχέσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών
3.2.1. Σχέσεις μεταξύ εκπαιδευτικών-μαθητών
3.2.2. Σχέσεις μεταξύ των μαθητών
3.3.  Σχέσεις μεταξύ σχολείου – γονέων
3.4.  Σχέσεις μεταξύ σχολείου – φορέων
4ο  ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΤΟΜΕΙΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ
Α. Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών
4.1. Ανάπτυξη στόχων
του Προγράμματος Σπουδών
Β. Ποιότητα της διδασκαλίας
4.2. Ανάπτυξη και εφαρμογή διδακτικών πρακτικών
Γ. Οργάνωση της τάξης
4.3. Ανάπτυξη και εφαρμογή παιδαγωγικών πρακτικών και πρακτικών αξιολόγησης των μαθητών
Δ. Εκπαιδευτικές δραστηριότητες
4.4. Ανάπτυξη και εφαρμογή εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων
Ε. Επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών
4.5. Υποστήριξη της επιστημονικής -παιδαγωγικής κατάρτισης και εξέλιξης των εκπαιδευτικών


Α
Π
Ο
Τ
Ε
Λ
Ε
Σ
Μ
Α
Τ
Α

5ο  ΠΕΔΙΟ : ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΤΟΜΕΙΣ
ΔΕΙΚΤΕΣ
Α. Φοίτηση και διαρροή
των μαθητών
5.1. Παρακολούθηση της φοίτησης
και της σχολικής διαρροής
Β. Εκπαιδευτικά επιτεύγματα των μαθητών
5.2. Επίδοση και πρόοδος των μαθητών
Γ. Ατομική και κοινωνική
ανάπτυξη των μαθητών
5.3. Ενισχυτικές, υποστηρικτικές
και αντισταθμιστικές παρεμβάσεις
IV. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Στη συνέχεια παρατίθεται ένα ενδεικτικό πλαίσιο διερεύνησης των δεικτών ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου στη Σχολική Μονάδα.
Το πλαίσιο είναι ενδεικτικό και αναφέρεται στη μέθοδο και στα εργαλεία διερεύνησης των δεικτών και συνιστά μια πρόταση προσέγγισης και διερεύνησης κάθε δείκτη, με σκοπό να βοηθήσει τις ομάδες εργασίας στη διαδικασία της επιλογής και της συστηματικής διερεύνησης ορισμένων τομέων και δεικτών στο σχολείο.
Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες διερεύνησης των ποσοτικών δεδομένων αποσκοπούν κυρίως στην κριτική αξιολόγηση των δεδομένων του σχολείου μέσω της επιλεκτικής αξιοποίησης στοιχείων από τα αρχεία του σχολείου και από καταχωρήσεις του σχολείου σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και δεν πρέπει να θεωρηθούν ως μια εκ νέου καταγραφή των δεδομένων από τους εκπαιδευτικούς. Τα  διάφορα ερωτήματα που προτείνονται είναι ενδεικτικά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ερωτηματολόγια και σε σχέδια συνέντευξης, να αποτελέσουν βάση για τεχνικές παρατήρησης, να γίνουν θέματα συζήτησης μεταξύ των εκπαιδευτικών.  Κάθε Σχολική Μονάδα μπορεί να αντλήσει, να χρησιμοποιήσει ή και να τροποποιήσει τα στοιχεία του υλικού που αντιστοιχούν στους τομείς και στους δείκτες, τους οποίους έχει επιλέξει για τη συστηματική διερεύνηση. 
Στο προτεινόμενο παράδειγμα διερεύνησης του κάθε δείκτη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:
·      Συνοπτική περιγραφή του δείκτη
·      Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας
·      Σκοπός και αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη
·      Μέθοδος εργασίας
·      Πηγές και εργαλεία άντλησης δεδομένων  άντλησης δεδομένων
·      Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία  για τη διερεύνηση του δείκτη   
·      Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτηΗ Ταυτότητα του Σχολείου

Στο πεδίο αυτό περιλαμβάνονται στοιχεία, τα οποία προσδιορίζουν την ταυτότητα της Σχολικής Μονάδας και τα οποία μπορούν προοπτικά να συγκροτήσουν την ιστοσελίδα του σχολείου.
Γενικά Στοιχεία του Σχολείου
Παρουσιάζονται στοιχεία του σχολείου όπως: όνομα, κωδικός, διεύθυνση, εκπαιδευτική βαθμίδα, οργανικότητα.
Γενικά Χαρακτηριστικά Ανθρώπινου Δυναμικού
Περιγράφονται στοιχεία των εκπαιδευτικών όπως: αριθμός ανά ειδικότητα, φύλο, υπηρεσιακή κατάσταση (μόνιμος/αναπληρωτής/ωρομίσθιος), έτη υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο κ.ά.
Περιγράφονται στοιχεία του λοιπού προσωπικού (διοικητικό, επιστημονικό, βοηθητικό) όπως: αριθμός, κατηγορίες απασχόλησης, ιδιότητα (μόνιμος/ συμβασιούχος/ωρομίσθιος).
Γενικά Χαρακτηριστικά Μαθητικού Δυναμικού
Καταγράφονται στοιχεία των μαθητών που φοιτούν στο σχολείο όπως: μαθητές/τριες συνολικά, αριθμός μαθητών ανά τάξη/τμήμα.
Πηγές: Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως: «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος», e-school, survey κ.ά.
Κοινωνικά και Πολιτισμικά Χαρακτηριστικά του Μαθητικού Δυναμικού

Στο πεδίο αυτό αξιοποιούμε στοιχεία που έχουν συχνά καθοριστική σημα­σία και επηρεάζουν τις εκπαιδευτικές διαδικασίες και πρακτικές και τα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο, καθώς συνδέονται με το μορφωτικό κεφάλαιο των μαθητών και τις διαδικασίες της κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαραγωγής στο σχολείο. Τα στοιχεία  αυτά μπορούν να συνεκτιμηθούν κατά τη διερεύνηση επιμέρους πτυχών της σχολικής πραγματικότητας. Στην παρούσα φάση, η εκτίμηση είναι προαιρετική και δεν προτείνεται να διερευνηθούν σε βάθος οι συγκεκριμένοι τομείς. Καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη η σημασία των στοιχείων αυτών στην ερμηνεία και στην αλληλεπίδραση μεταξύ ορισμένων δεικτών.

Κοινωνικό Πλαίσιο του Σχολείου
Στο πεδίο αυτό καταγράφουμε στοιχεία που αφορούν στο ευρύτερο περιβάλλον του σχολείου και επιδρούν σε παραμέτρους του εκπαιδευτικού έργου, οι οποίες συνδέονται με διαδικασίες της κοινωνικής και πολιτισμικής αναπαραγωγής και επηρεάζουν άμεσα το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να συνεκτιμηθούν κατά τη διερεύνηση επιμέρους πτυχών της σχολικής πραγματικότητας.  Στην παρούσα φάση, η εκτίμηση είναι προαιρετική και δεν προτείνεται να διερευνηθούν σε βάθος οι συγκεκριμένοι τομείς. Καλό θα ήταν να ληφθεί υπόψη η σημασία των στοιχείων αυτών στην ερμηνεία και στην αλληλεπίδραση μεταξύ ορισμένων δεικτών.
ΠΕΔΙΟ 1ο : ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Δείκτης Αξιολόγησης: 1.1. Χώροι του Σχολείου
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στο βαθμό που οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών, στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών και συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός ευχάριστου, δημιουργικού και λειτουργικού περιβάλλοντος μάθησης. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων, οι οποίοι αποτελούν σημαντικές υλικές συνθήκες για την αποτελεσματική υλοποίηση του Σχολικού Προγράμματος.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:  
Επάρκεια και καταλληλότητα σχολικών χώρων (αύλειου χώρου, αιθουσών διδασκαλίας, χώρων διοίκησης, εργαστηρίων, βιβλιοθήκης, αθλητικών εγκαταστάσεων, αιθουσών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων κ.ά.)
Σκοπός / αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η αποτίμηση της κατάστασης του σχολείου ως προς την επάρκεια και την καταλληλότητα των σχολικών χώρων. Εξετάζεται κατά πόσον οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών, στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Εντοπίζονται προβλήματα και ελλείψεις. Διαπιστώνεται η καλή κατάσταση των υποδομών του σχολείου.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα της Διδασκαλίας κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και καταγράφουν πληρο­φορίες (στοιχεία/δεδομένα) που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνονται εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης και παρατήρησης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Οι εκπαιδευτικοί παρατηρούν, εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεσή του με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές:
Αρχεία του σχολείου, καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος», Πρακτικά Συνεδριάσεων, εκπαιδευτικοί, μαθητές.
Εργαλεία:
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.
Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία  για τη διερεύνηση του δείκτη
Εκτιμώνται στοιχεία που αποτυπώνουν την υπάρχουσα κατάσταση του σχολείου σε σχέση με:
 -   τα γενικά χαρακτηριστικά του σχολικού κτιρίου (π.χ. την αποκλειστική ή όχι χρήση του σχολικού κτιρίου από το σχολείο, τη θέση και το περιβάλλον του σχολικού κτιρίου, τον αρχικό προορισμό του, την παλαιότητά του κ.ά.)
-    τους διαθέσιμους εσωτερικούς χώρους, όπως: τις αίθουσες διδασκαλίας, τους χώρους διοίκησης (π.χ. γραφεία για τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου), τις ειδικές αίθουσες διδασκαλίας (π.χ. εργαστήρια, αίθουσα καλλιτεχνικών, μουσικής, κλπ.), τις  αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. θεάτρου, πολλαπλών χρήσεων, αμφιθεάτρου, κλπ.), τις αθλητικές εγκαταστάσεις (π.χ. γυμναστήρια, αποδυτήρια, κλπ.), τους βοηθητικούς χώρους (π.χ. αποθήκη, κυλικείο, ιατρείο, κλπ.)
-    τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εσωτερικών χώρων (π.χ. τη λειτουργία και την επάρκεια της θέρμανσης, την επάρκεια του φυσικού φωτισμού, του εξαερισμού και της ύδρευσης του σχολείου, την ύπαρξη υποδομής για άτομα που αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες
-    τους εξωτερικούς χώρους του σχολείου (π.χ. την ύπαρξη αύλειου χώρου, την αποκλειστική ή όχι χρήση του αύλειου χώρου από το σχολείο, τους χώρους πρασίνου κλπ.).
Χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται από τα δεδομένα του σχολείου όσα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς.
Αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτίμησης της επάρκειας και της καταλληλότητας των χώρων:
·      Η δανειστική βιβλιοθήκη συστεγάζεται με αίθουσα διδασκαλίας ή με το γραφείο των διδασκόντων.
·      Το Δημοτικό Σχολείο συστεγάζεται με Γυμνάσιο. Οι αίθουσες του Δημοτικού αναπτύσσονται στο ισόγειο και στον 1ο όροφο του κτιρίου. Οι αίθουσες του Γυμνασίου αναπτύσσονται κυρίως στο δεύτερο όροφο του κτιρίου, αλλά το Γυμνάσιο χρησιμοποιεί και 2 αίθουσες στο ισόγειο, πλάι στο κυλικείο. Στο 2ο όροφο δεν υπάρχουν βρύσες και οι τουαλέτες βρίσκονται στο υπόγειο του κτιρίου.
Λόγω έλλειψης αιθουσών μια ευρύχωρη αίθουσα διδασκαλίας έχει χωριστεί σε δυο μικρές με αποτέλεσμα η στενότητα του χώρου να δημιουργεί προβλήματα στη λειτουργία της τάξης και την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας και της μάθησηςΠρόσθετα  στοιχεία 
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα εναλλακτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία/δε­δο­μένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις
Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4

Οι υπάρχοντες χώροι επαρκούν για την εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος.

Οι υπάρχοντες χώροι του σχολείου είναι κατάλληλοι για τη διδασκαλία  και τη σχολική ζωή. 

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς για τους μαθητές του σχολείου.

Οι αίθουσες διδασκαλίας καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών του τμήματος/της τάξης.

Οι αίθουσες διδασκαλίας είναι κατάλληλες για τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων.

Οι ειδικές αίθουσες και χώροι του σχολείου (π.χ. εργαστήρια φυσικής-χημείας, εργαστήριο Η/Υ, αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσα μουσικής, αίθουσα βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου κ.ά.) επαρκούν για την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών.

Οι αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. θεάτρου, πολλαπλών χρήσεων, αμφιθεάτρου) ανταποκρίνονται στις ανάγκες της σχολικής ζωής.

Οι βοηθητικοί χώροι (κυλικείο, θυρωρείο, αποθήκη, ιατρείο, τουαλέτες) καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών.

Το σχολείο διαθέτει υποδομή για άτομα με κινητικά προβλήματα (ασανσέρ, ειδικές ράμπες κ.ά.).

Οι χώροι της διοίκησης του σχολείου (γραφεία Διευθυντή, Υποδιευθυντή, γραφεία εκπαιδευτικών) καλύπτουν τις  εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Οι εξωτερικοί χώροι του σχολείου (αύλειος χώρος, γήπεδα) είναι επαρκείς για  τον αριθμό των μαθητών/τριών.

Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4

Παρατηρήσεις


ΠΕΔΙΟ 1ο :  ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ
Δείκτης Αξιολόγησης: 1.2.  Εξοπλισμός - Διαθέσιμα Μέσα του Σχολείου
Περιγραφή του δείκτη:  
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στο βαθμό που ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της διδασκαλίας των διαφόρων μαθημάτων, στις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών και υποστηρίζουν αποτελεσματικά την υλοποίηση του Σχολικού Προγράμματος. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην επάρκεια και την καταλληλότητα του εξοπλισμού των βασικών χώρων (αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, ειδικοί χώροι) και των μέσων (εποπτικά μέσα διδασκαλίας, εκπαιδευτικό υλικό, διαδίκτυο κ.ά.)  της Σχολικής Μονάδας.   
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
Επάρκεια και καταλληλότητα του εξοπλισμού και των μέσων του σχολείου (επίπλωση, εκπαιδευτικά υλικά, διδακτικά-εποπτικά μέσα κ.ά.)
Σκοπός / αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η αποτίμηση της επάρκειας και της καταλληλότητας του εξοπλισμού και των διαθέσιμων μέσων στο πλαίσιο της υποστήριξης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Ο εντοπισμός προβλημάτων, ελλείψεων και δυσλειτουργιών. Η διαπίστωση της καλής κατάστασης και λειτουργίας του εξοπλισμού και των μέσων του σχολείου.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα της Διδασκαλίας κ.ά.).
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιούν τα αρχεία του σχολείου και καταχωρήσεις του σχολείου σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια παρατήρησης) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεσή του με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές:
Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως: «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος», Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, εκπαιδευτικοί κ.ά
Εργαλεία:
 Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία  για τη διερεύνηση του δείκτη   
 Εξετάζεται  ο εξοπλισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων και των ειδικών χώρων. Εκτιμώνται στοιχεία  όπως:
-    ο εργαστηριακός εξοπλισμός (όργανα και υλικά εργαστηρίων φυσικής-χημείας, όργανα μουσικής, υλικά ζωγραφικής, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ.)
-    τα οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας (κασετόφωνα, τηλεοράσεις, προβολείς διαφανειών κλπ.), 
-    άλλα όργανα και μέσα όπως φωτοτυπικό μηχάνημα, μικροφωνικό σύστημα κ.ά., που υποστηρίζουν την εφαρμογή της εποπτικής διδασκαλίας και την ποιοτική λειτουργία της σχολικής μονάδας.
Δίδεται έμφαση σε στοιχεία όπως η ύπαρξη υπολογιστών ανά αίθουσα διδασκαλίας/ερ­γαστήριο, η σύνδεση με το διαδίκτυο, η παλαιότητα του εξοπλισμού, οι πρόσφατες προσθήκες, ο αναξιοποίητος εξοπλισμός και τα μέσα.
Χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται από τα δεδομένα του σχολείου όσα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα από τους εκπαιδευτικούς.
Παραδείγματα προσέγγισης ποσοτικών δεδομένων:
Περιγραφή αίθουσας διδασκαλίας : έπιπλα, βιβλιοθήκη, ύπαρξη εποπτικών και διδακτικών μέσων, εκπαιδευτικό υλικό, ύπαρξη υπολογιστή, διαδραστικός πίνακας, σύνδεση με διαδίκτυο κ.ά.
Περιγραφή του εξοπλισμού της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων:
Ύπαρξη συστημάτων προβολής και ήχου, καθίσματα κ.ά.
Περιγραφή του εξοπλισμού και των διαθέσιμων μέσων των γραφείων της Διεύθυνσης και των γραφείων των εκπαιδευτικών: έπιπλα, βιβλιοθήκες, υπολογιστής ανά εκπαιδευτικό, σύνδεση με διαδίκτυο, κ.ά.

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα εναλλακτικά ή συμπληρωματικά στοιχεία  για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις


Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Ο εξοπλισμός και  τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου επαρκούν για την εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος.
Ο εξοπλισμός και τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου ανταποκρίνονται στις σύγχρονες διδακτικές ανάγκες και μαθησιακές διαδικασίες.
Το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο εργαστηριακό εξοπλισμό (όργανα και υλικά εργαστηρίων φυσικής-χημείας, όργανα μουσικής, υλικά ζωγραφικής, Η/Υ, κ.ά.) για τη διδασκαλία των διαφόρων μαθημάτων.
Η υποδομή του σχολείου σε οπτικοακουστικά μέσα διδασκαλίας ικανοποιεί τις ανάγκες του Προγράμματος Σπουδών.
Οι αίθουσες δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (π.χ. θεάτρου, πολλαπλών χρήσεων, αμφιθεάτρου) διαθέτουν τον απαραίτητο για τη λειτουργία τους εξοπλισμό.
Οι ειδικές αίθουσες και χώροι του σχολείου (π.χ. εργαστήρια φυσικής-χημείας, εργαστήριο Η/Υ, αίθουσα καλλιτεχνικών, αίθουσα μουσικής, αίθουσα βιβλιοθήκης-αναγνωστηρίου κ.ά) διαθέτουν τον απαραίτητο για τη λειτουργία τους εξοπλισμό.
Ο εξοπλισμός των χώρων διοίκησης του σχολείου  (γραφεία Διευθυντή, Υποδιευθυντή, γραφεία εκπαιδευτικών) ανταποκρίνεται στις εργασιακές ανάγκες των εκπαιδευτικών.
Το σχολείο διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (κατάλληλες υποδομές πληροφορικής και δίκτυα επικοινωνίας) για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία.
Οι διαθέσιμοι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι σύγχρονης τεχνολογίας.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
ποιοτικών  χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


ΠαρατηρήσειςΠΕΔΙΟ 1ο : ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ : Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Δείκτης Αξιολόγησης: 1.3. Οικονομικοί πόροι του σχολείου
Περιγραφή του δείκτη :
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις ανάγκες του σχολείου σε οικονομικούς πόρους και στην επάρκεια των εσόδων για την αποτελεσματική λειτουργία της Σχολικής Μονάδας.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
Επάρκεια των οικονομικών πόρων του σχολείου
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η αποτίμηση της επάρκειας των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Εξοπλισμός, Σχέσεις με Φορείς (Σχολική Επιτροπή), Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου και της Σχολικής Επιτροπής, συλλέγουν και καταγράφουν στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Οι εκπαιδευτικοί εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεσή του με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές:
Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως: «Αποτύπωση του Εκπαιδευτικού Συστήματος», Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, εκπαιδευτικοί κ.ά.
Εργαλεία:
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.

Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Α. Κατανομή Εσόδων
Κατανομή εσόδων ανά κατηγορία πηγών και προβλεπόμενης δαπάνης
Β. Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες
Κατανομή πραγματοποιηθεισών δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις
Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επαρκούν για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.
 Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι συμβάλλουν στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.
Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επιτρέπουν την ανάπτυξη ενισχυτικών και υποστηρικτικών παρεμβάσεων.
Οι διαθέσιμοι οικονομικοί πόροι επιτρέπουν τη συμμετοχή του σχολείου σε προγράμματα δράσης σε τοπικό, εθνικό και/ή διεθνές επίπεδο.
Ο Δήμος ή η Κοινότητα ενισχύει οικονομικά το σχολείο.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις


ΠΕΔΙΟ 1ο: ΜΕΣΑ – ΠΟΡΟΙ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΟΜΕΑΣ: Γ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
Δείκτης Αξιολόγησης: 1.4. Διδακτικό Προσωπικό του Σχολείου
Περιγραφή του δείκτη:
Ο δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην επαρκή στελέχωση του σχολείου με εκπαιδευτικούς, στο διδακτικό και εξωδιδακτικό τους έργο, στην επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και στη διδακτική τους πείρα.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
Η επάρκεια του διδακτικού προσωπικού (επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση, εμπειρία) για την αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο.
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση του βαθμού της επάρκειας των εκπαιδευτικών για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος σπουδών και στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών και του σχολείου. Εξετάζονται στοιχεία όπως ο αριθμός, η σύνθεση, η επιστημονική, διδακτική και παιδαγωγική κατάρτιση και η εμπειρία του διδακτικού προσωπικού του σχολείου σε σχέση με το διδακτικό και το εξωδιδακτικό (διοικητικό, παιδαγωγικό) έργο στο σχολείο. Εντοπίζονται αδυναμίες (ειδικές επιμορφωτικές ανάγκες εκπαιδευτικών) και προσδιορίζονται δράσεις επιστημονικής και επαγγελματικής ενίσχυσης των εκπαιδευτικών.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος, Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα της Διδασκαλίας, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές:
Καταχωρήσεις του σχολείου σε βάσεις δεδομένων όπως: e-school, πρακτικά συνεδριάσεων, βιογραφικά εκπαιδευτικών.
Εργαλεία:
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου και των εκπαιδευτικών, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.


Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Χρησιμοποιούνται και αξιοποιούνται όσα στοιχεία κρίνονται απαραίτητα και συνδέονται με την κατάρτιση, την εμπειρία και το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών, με σκοπό τη διαπίστωση της επαρκούς υλοποίησης του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο και όχι την προσωπική αξιολόγηση των εκπαιδευτικών. Μπορούν, για παράδειγμα, να αξιοποιηθούν στοιχεία που αφορούν στην επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση (σπουδές, επιμόρφωση), στην επιστημονική δραστηριότητα των εκπαιδευτικών (συγγραφικό έργο, συνέδρια, ημερίδες επιμορφωτικά προγράμματα κτλ.), καθώς και στη συμμετοχή τους σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα. Στοιχεία, επίσης, που αφορούν στην επαγγελματική εμπειρία των εκπαιδευτικών, στην εργασιακή σχέση (μόνιμοι, αναπληρωτές, ωρομίσθιοι) και στο χρόνο υπηρεσίας στο συγκεκριμένο σχολείο. Μπορεί να περιγραφεί το διδακτικό έργο των εκπαιδευτικών (ώρες διδασκαλίας την εβδομάδα) και να αναφερθούν στοιχεία, όπως ο χρόνος συμμετοχής σε δραστηριότητες διοικητικού χαρακτήρα της Σχολικής Μονάδας (γραμματειακή υποστήριξη, ανάληψη συγκεκριμένου έργου, η παρακολούθηση απουσιών, η παραλαβή και διανομή σχολικών βιβλίων, βιβλίο πρακτικών κ.ά.), ο χρόνος προετοιμασίας για τα μαθήματα/εβδομάδα, ο χρόνος αξιολόγησης τεκμηρίων των μαθητών και συμπλήρωσης βαθμολογίας. Αναφέρονται επίσης πληροφορίες που αφορούν στο παιδαγωγικό και άλλο έργο των εκπαιδευτικών εκτός ωρών διδασκαλίας, όπως η συμμετοχή σε προγράμματα και δράσεις του σχολείου. Μπορεί επίσης να αναφερθεί η ύπαρξη διοικητικού / ειδικού επιστημονικού / βοηθητικού προσωπικού κατά κατηγορία απασχόλησης.

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.
Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Οι κενές θέσεις των εκπαιδευτικών καλύπτονται έγκαιρα στην αρχή του σχολικού έτους.
Το σχολείο διαθέτει εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που απαιτούνται για τις ανάγκες των διδασκομένων μαθημάτων.
Η επιστημονική και παιδαγωγική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ανταποκρίνεται στις διδακτικές και παιδαγωγικές απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου αναπτύσσουν ιδιαίτερη επιστημονική δραστηριότητα.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συμμετέχουν ενεργά σε καινοτόμες δράσεις και προγράμματα.
Η αναλογία ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό και τους αναπληρωτές/ωρο­μίσθιους εκπαιδευτικούς δεν δημιουργεί προβλήματα στο έργο του σχολείου.
Οι ανάγκες των μαθητών/τριών για ειδική ή πρόσθετη διδασκαλία (ενισχυτική διδασκαλία, τάξη υποδοχής) καλύπτονται επαρκώς από το υπάρχον διδακτικό προσωπικό.
Οι γνώσεις και η εμπειρία των εκπαιδευτικών συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο χώρο του σχολείου και της τοπικής κοινωνίας.
Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου συνεργάζονται αποτελεσματικά με εξειδικευμένα κέντρα και υπηρεσίες του ΥΠΔΒΜΘ σε ζητήματα καθοδήγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης των μαθητών/τριών.
Πρόσθετες ερωτήσεις διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


ΠαρατηρήσειςΠΕΔΙΟ 2ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δείκτης Αξιολόγησης: 2.1. Διαμόρφωση και Εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις διοικητικές-οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη Σχολική Μονάδα σε σχέση με την ανάπτυξη και την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Σχολικού Προγράμματος. Αναφέρεται στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου, στη διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος και στην αξιοποίηση του σχολικού χρόνου. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην υποστήριξη και στο συντονισμό της συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, την ανάπτυξη παρεμβατικών πρακτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και την υποστήριξη των εκπαιδευτικών για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Διαμόρφωση και εφαρμογή ενός λειτουργικού ωρολογίου προγράμματος που επιτρέπει την ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών
-    Υποστήριξη και συντονισμός της συνεργασίας των εκπαιδευτικών
-    Υποστήριξη των εκπαιδευτικών στην υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών
-    Εφαρμογή παρεμβατικών πρακτικών
-    Προγραμματισμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για εμπλουτισμό του Προγράμματος Σπουδών
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση των πρακτικών προγραμματισμού, ανάπτυξης και εφαρμογής του Σχολικού Προγράμματος με σκοπό την αποτελεσματική υλοποίηση του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Ο εντοπισμός προβλημάτων, αδυναμιών και δυσλειτουργιών. Η διαπίστωση πρακτικών υποστήριξης και συντονισμού των εκπαιδευτικών και καλής λειτουργίας του Σχολικού Προγράμματος.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως: Συντονισμός της Σχολικής Ζωής, Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί, μαθητές κ.ά.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη
Αριθμός ημερών κανονικής πραγματοποιηθείσας λειτουργίας του σχολείου (σε μηνιαία & ετήσια βάση).
Ποσοστό (%) τήρησης ωρολογίου προγράμματος ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη.
Αναλογία πραγματοποιηθεισών προς προγραμματισμένες ώρες διδασκαλίας κατά τάξη και μάθημα σε ετήσια βάση.
Αριθμός απολεσθεισών διδακτικών ωρών (εξαιρούνται οι επίσημες αργίες και ημιαργίες) σε μηνιαία ή ετήσια βάση ανά μάθημα και τάξη.
Καταγραφή βασικών λόγων απώλειας διδακτικών ωρών (βασικοί λόγοι, κατανομή απολεσθεισών ωρών ανά λόγο).
Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων με στόχο τον συντονισμό και τον προγραμματισμό της εφαρμογής του Σχολικού Προγράμματος (αριθμός, διάρκεια, πλήθος συμμετεχόντων, βασικές αποφάσεις).
Λειτουργία Τάξης Υποδοχής, Φροντιστηριακού Τμήματος στο σχολείο (σύνολο ωρών – ποσοστά (%) μαθητών που συμμετέχουν).
Αριθμός προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κλπ.) που εκπονούνται στο σχολείο (σύνολο ωρών - ποσοστό (%) εκπαιδευτικών και μαθητών ανά τάξη που συμμετέχουν).
Αριθμός εκπαιδευτικών επισκέψεων (τόπος, συμμετέχοντες, δραστηριότητες στο πεδίο).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη

1
2
3
4
Η διαμόρφωση του ωρολογίου προγράμματος διέπεται από παιδαγωγικές - διδακτικές αρχές και παράλληλα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.
Η κατανομή των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα ικανοποιεί τους εκπαιδευτικούς του σχολείου.
Το ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου τηρείται ανά γνωστικό αντικείμενο και ανά τάξη με αποτελεσματικό τρόπο.
 Από την αρχή της σχολικής χρονιάς προγραμματίζονται οι δραστηριότητες της σχολικής ζωής για όλο το έτος.
Το μεγαλύτερο μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του σχολείου πραγματοποιούνται με τρόπο ικανοποιητικό.
Στο σχολείο αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες και ενέργειες με σκοπό την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος (π.χ. λόγω απουσίας εκπαιδευτικών).
Η Διεύθυνση υποστηρίζει και συντονίζει τη συνεργασία των εκπαιδευτικών ανά ειδικότητα ή/και τάξη αλλά και ανάμεσα σε ειδικότητες και τάξεις.
Αναπτύσσονται διαδικασίες στήριξης των εκπαιδευτικών στις ιδιαίτερες επιστημονικές και παιδαγωγικές ανάγκες τους.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τον Σύλλογο Γονέων/Κηδεμόνων προκειμένου να διευκολυνθεί, όποτε χρειάζεται, η εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων συνεργάζεται με τους μαθητές για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος.
Στο σχολείο προσφέρεται ικανός αριθμός προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας, κλπ.).
Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη για τους μαθητές/τριες
Με αυτή την κατηγορία ερωτήσεων ανιχνεύεται ο βαθμός ικανοποίησης των μαθητών από το περιεχόμενο και την εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος.
Α. Πόσο ευχαριστημένοι είστε από:
1
2
3
4
Την κατανομή των μαθημάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου
Την τήρηση του ωρολογίου προγράμματος του σχολείου
Τον προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στην αρχή της χρονιάς
Τη συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την αποτελεσματική εφαρμογή του Σχολικού Προγράμματος
Τον εμπλουτισμό του Σχολικού Προγράμματος με πρόσθετες ενδιαφέρουσες για εσάς δραστηριότητες
Την ποικιλία των προαιρετικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων (π.χ. Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας κλπ.) που προσφέρονται στο σχολείο σας
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις


 ΠΕΔΙΟ 2ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
 ΤΟΜΕΑΣ: Β. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δείκτης Αξιολόγησης: 2.2. Συντονισμός Σχολικής Ζωής
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης αναφέρεται στις διοικητικές-οργανωτικές πρακτικές που αναπτύσσονται στη Σχολική Μονάδα και αφορούν στο συντονισμό της σχολικής ζωής, στη διαμόρφωση και εφαρμογή του εσωτερικού κανονισμού του σχολείου, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, τον προγραμματισμό και την υλοποίηση δράσεων. Περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν την ανάπτυξη διαδικασιών με σκοπό την ενίσχυση της συλλογικότητας και τη διαμόρφωση θετικού κλίματος στη Σχολική Μονάδα.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Διαμόρφωση και εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού για τη λειτουργία του σχολείου
-    Αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
-    Χάραξη σαφούς προσανατολισμού για την εργασία του σχολείου, με βάση σύνολο αρχών και αξιών κοινά αποδεκτών από τα μέλη της σχολικής κοινότητας
-    Προγραμματισμός, υλοποίηση και αξιολόγηση δράσεων για βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου
-    Διαμόρφωση συμμετοχικού, συλλογικού, συνεργατικού πλαισίου εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας.
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση των διοικητικών και οργανωτικών πρακτικών, με σκοπό την καλή λειτουργία του σχολείου, τη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού έργου στο σχολείο. Ο εντοπισμός προβλημάτων, αδυναμιών και δυσλειτουργιών. Η διαπίστωση πρακτικών καλής διοίκησης του σχολείου.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν το συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Κλίμα και Σχέσεις στο σχολείο, Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Παρεμβάσεων κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Αρχεία σχολείου, Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί κ.ά.
Εργαλεία :
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.
Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη
Συνεδριάσεις Συλλόγου Διδασκόντων (αριθμός, ημερήσια διάταξη, χρονική διάρκεια, χρονική διασπορά στο σχολικό έτος, αριθμός συμμετεχόντων, βασικές αποφάσεις).
Βαθμός υλοποίησης των βασικών αποφάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων.
Ετήσιος προγραμματισμός δράσεων (υπάρχει και εάν ναι τι περιλαμβάνει;).
Συνεδριάσεις ομάδων διδασκόντων (αριθμός, θέμα, χρονική διάρκεια, χρονική διασπορά στο σχολικό έτος, αριθμός συμμετεχόντων, βασικές αποφάσεις).
Βαθμός υλοποίησης των βασικών αποφάσεων των ομάδων διδασκόντων.
Κατανομή διοικητικού έργου στα μέλη του διδακτικού προσωπικού ανάλογα με την εμπειρία, τις ιδιαίτερες δεξιότητες αλλά και τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προσωπικού (περιγραφή κατανομής με σχετική τεκμηρίωση).
Συμμετοχή των εκπαιδευτικών στις διαδικασίες αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου (πλήθος εμπλεκομένων, αριθμός και θέμα ομάδων εργασίας, τομείς σχολικής ζωής που διερευνήθηκαν, εργαλεία και μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν).
Βαθμός υλοποίησης της συνεργασίας της Σχολικής Μονάδας με το Γραφείο και τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης (αριθμός αιτημάτων, βαθμός διεκπεραίωσης, ταχύτητα διεκπεραίωσης).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις
Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
 Η Διεύθυνση θέτει συγκεκριμένους στόχους και προτεραιότητες και προγραμματίζει δράσεις για την υλοποίησή τους.
Οι αποφάσεις είναι αποτέλεσμα συλλογικών και δημοκρατικών διαδικασιών.
Η Διεύθυνση υποστηρίζει ένα συνεργατικό, συμμετοχικό, συλλογικό πλαίσιο εργασίας όλων των παραγόντων της σχολικής μονάδας.
Οι εκπαιδευτικοί έχουν συμφωνήσει πάνω σ' ένα γενικό πλαίσιο αρχών του σχολείου και εφαρμόζουν τον εσωτερικό κανονισμό του σχολείου για την αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων.
Πριν από τις συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων, όλοι οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Το είδος των θεμάτων που εντάσσονται στην ημερήσια διάταξη καλύπτουν ικανοποιητικά τα εκάστοτε θέματα που απασχολούν τη Σχολική Μονάδα.
Ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η συζήτηση κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων του Συλλόγου Διδασκόντων είναι ικανοποιητικός.
Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου αξιοποιείται σύμφωνα με τις δεξιότητες και τις εμπειρίες του καθενός.
Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν σε ικανοποιητικό βαθμό στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούν τη λειτουργία του σχολείου.
Ο τρόπος με τον οποίο υλοποιούνται οι αποφάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων είναι αποτελεσματικός.
Ο βαθμός συνεργασίας με άλλους συναδέλφους σας στο πλαίσιο ομάδων εργασίας είναι ουσιαστικός.
Η κατανομή των αρμοδιοτήτων σε όλους τους εκπαιδευτικούς του σχολείου είναι δίκαιη.
Η συμμετοχή των μαθητών στις αποφάσεις του σχολείου είναι ουσιαστική.
Ο βαθμός συμμετοχής των γονέων στις αποφάσεις του σχολείου είναι ικανοποιητικός.
Οι υπηρεσίες που παρέχουν τα Γραφεία και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης είναι αποτελεσματικές.
Θεωρείτε ότι στο σχολείο σας εφαρμόζεται ένα ιεραρχικό ή ένα συνεργατικό μοντέλο διοίκησης;

Προτείνετε με λίγα λόγια τρόπους καλύτερου συντονισμού της σχολικής ζωής.


Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις
ΠΕΔΙΟ 2ο : ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ: Γ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΣΩΝ-ΠΟΡΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
Δείκτης Αξιολόγησης: 2.3. Διαχείριση και Αξιοποίηση των Μέσων και των Πόρων
Περιγραφή του δείκτη:
Ο δείκτης αυτός περιλαμβάνει στοιχεία που αφορούν στην ορθολογική διαχείριση των πόρων και στην επαρκή αξιοποίηση των μέσων της Σχολικής Μονάδας. Αναφέρεται στην ιεράρχηση των αναγκών του σχολείου, την κατανομή των δαπανών και τη συνεργασία της Διεύθυνσης με τη Σχολική Επιτροπή και φορείς της τοπικής κοινωνίας. Εξετάζεται επίσης, η δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων χώρων, μέσων και του εξοπλισμού από τους μαθητές και το Σύλλογο Γονέων στο πλαίσιο της ανάπτυξης εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Η ορθολογική διαχείριση των οικονομικών πόρων για την κάλυψη των αναγκών του σχολείου
-    Η αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και του εξοπλισμού του σχολείου
-    Η συνεργασία του σχολείου με τη Σχολική Επιτροπή
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση της ορθολογικής διαχείρισης των πόρων και της επαρκούς αξιοποίησης των μέσων της Σχολικής Μονάδας για την αποτελεσματική ανάπτυξη του Προγράμματος Σπουδών. Η εξέταση της συνεργασίας του σχολείου με τη Σχολική Επιτροπή. Ο εντοπισμός προβλημάτων και ελλείψεων αλλά και η διαπίστωση καλών πρακτικών της διαχείρισης των πόρων και συνεργασιών με τους φορείς.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες όπως: Υλικοτεχνική Υποδομή, Εξοπλισμός, Συμμετοχή σε Προγράμματα Δράσης, Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Συζητούν με το Σύλλογο Διδασκόντων, με τη Σχολική Επιτροπή, με γονείς και μαθητές. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές:
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, Πρακτικά Σχολικής Επιτροπής, εκπαιδευτικοί κ.ά.
Εργαλεία:
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Ποσά που διατέθηκαν για κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών του σχολείου (επισκευές θέρμανση, ύδρευση κ.ά.).
Προσαρμογές του κτιρίου για την κάλυψη έκτακτων ή πρόσθετων αναγκών.
Προσαρμογές του κτιρίου για τη βελτιστοποίηση της ενεργειακής του απόδοσης.
Προσαρμογές για την εξοικονόμηση αναλώσιμων και τελών τηλεπικοινωνιών (οικονομικά αποτελέσματα).
Βαθμός χρήσης βοηθητικών σχολικών χώρων (διδακτικές ώρες κατ’ έτος).
Βαθμός χρήσης σχολικής βιβλιοθήκης (αριθμός βιβλίων που διακινήθηκαν σε μαθητές κατ’ έτος). Ποσοστό (%) βιβλίων που διακινήθηκαν στη διάρκεια της προηγούμενης και της φετινής χρονιάς (από εκπαιδευτικούς και μαθητές) επί του συνολικού αριθμού των βιβλίων.
Βαθμός χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων (εκτιμώμενος αριθμός ωρών χρήσης των αθλητικών εγκαταστάσεων κατ’ έτος).
Αξιοποίηση των σχολικών υποδομών από την τοπική κοινότητα (είδος υποδομών, είδος χρήσης, χρήστες, συχνότητα χρήσης).
Χρήση εξωσχολικών χώρων για δραστηριότητες του σχολείου, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικοί χώροι κ.ά. (είδη χώρων, είδη δραστηριοτήτων, συχνότητα χρήσης, κόστος χρήσης, συμφωνίες με εξωσχολικούς φορείς).
Εθελοντική εργασία στο σχολείο (είδη δράσεων, πάροχοι, συχνότητα).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

Παρατηρήσεις

Ενδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Η διαχείριση των οικονομικών πόρων γίνεται με τον καλύτερο τρόπο για τις ανάγκες του σχολείου.
Ο Σύλλογος Διδασκόντων εκφράζει γνώμη για τη διαχείριση των πόρων του σχολείου.
Η Σχολική Επιτροπή συνεργάζεται αποτελεσματικά με τη Διεύθυνση του σχολείου στην κατανομή και στη διαχείριση των πόρων.
Το Σχολικό Συμβούλιο συνεργάζεται αποτελεσματικά και ανταποκρίνεται στα αιτήματα του σχολείου.
Η Σχολική Επιτροπή συνεργάζεται αποτελεσματικά και ανταποκρίνεται στα αιτήματα του σχολείου.
Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές έχουν εύκολη πρόσβαση στα διαθέσιμα μέσα (διάφορους χώρους και εξοπλισμό).
Η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει την αξιοποίηση των υποδομών και του εξοπλισμού του σχολείου από τους μαθητές.
Οι μαθητές χρησιμοποιούν τακτικά και με δική τους πρωτοβουλία τα διαθέσιμα μέσα του σχολείου.
Ο Δήμος ή η Κοινότητα συνεργάζεται αποτελεσματικά με το σχολείο στην αξιοποίηση υποδομών και μέσων του σχολείου.
Ο Σύλλογος Γονέων – Κηδεμόνων συνεργάζεται ουσιαστικά με το σχολείο στην αξιοποίηση υποδομών και μέσων στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκτός Σχολικού Προγράμματος.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις


ΠΕΔΙΟ 3ο : ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ: Α. ΚΛΙΜΑ ΚΑΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Δείκτης Αξιολόγησης: 3.1. Σχέσεις μεταξύ των Εκπαιδευτικών
Περιγραφή του δείκτη:
Ο συγκεκριμένος δείκτης περιλαμβάνει στοιχεία που απεικονίζουν τις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου και αφορούν στη συνεργασία, στην επικοινωνία, στην ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών και στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, στοιχεία τα οποία συμβάλλουν στη διαμόρφωση θετικού κλίματος και ανάπτυξης καλών πρακτικών στο σχολείο.
Ενδεικτικά κριτήρια ποιότητας:
-    Ποιότητα επικοινωνίας, δημιουργική συνεργασία και συλλογική δράση
-    Τακτικές συναντήσεις και συνεργασία εκπαιδευτικών
-    Συνεργασία εκπαιδευτικών με έμφαση σε παιδαγωγικά/διδακτικά θέματα
Σκοπός / Αντικείμενο διερεύνησης του δείκτη:
1. Η διερεύνηση των τυπικών και άτυπων σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου. Εξετάζονται η ποιότητα της επικοινωνίας, οι μορφές συνεργασίας και ανάπτυξης συλλογικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών. Εντοπίζονται προβλήματα και αδυναμίες. Διαπιστώνονται θετικά στοιχεία, όπως η εμπιστοσύνη, ο αλληλοσεβασμός και η αλληλεγγύη.
2. Η συγκριτική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που αφορούν τον συγκεκριμένο δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες, όπως Συντονισμός σχολικής ζωής, Εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών, Ποιότητα της Διδασκαλίας, Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικές Παρεμβάσεις κ.ά.
3. Η πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Μέθοδος Εργασίας:
Τα μέλη των ομάδων εργασίας, αξιοποιώντας τα αρχεία του σχολείου, συλλέγουν και επεξεργάζονται στοιχεία που αφορούν στα επιμέρους κριτήρια του συγκεκριμένου δείκτη. Διαμορφώνουν εργαλεία διερεύνησης (ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης κ.ά.) των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη. Εξετάζουν, αναλύουν και συγκρίνουν τα αποτελέσματα του δείκτη με τα αποτελέσματα άλλων δεικτών. Διερευνούν την προτεραιότητα του δείκτη σε σχέση με άλλους δείκτες και την πιθανή σύνδεση του δείκτη με την ανάπτυξη σχεδίων δράσης στη Σχολική Μονάδα.
Πηγές :
Βιβλίο Πράξεων Διευθυντή, Βιβλίο Πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων, εκπαιδευτικοί κ.ά.
Εργαλεία:
Φόρμες καταγραφής δεδομένων του σχολείου, ερωτηματολόγια, σχέδια συνέντευξης, σχέδια παρατήρησης κ.ά.Ενδεικτικά ποσοτικά στοιχεία για τη διερεύνηση του δείκτη

Θεσμοθετημένες συναντήσεις του Συλλόγου Διδασκόντων ετησίως (αριθμός, είδος, συχνότητα, πεδίο δραστηριότητας).
Θεσμοθετημένες συναντήσεις ομάδων εργασίας εκπαιδευτικών (αριθμός, είδος, συχνότητα, πεδίο δραστηριότητας) ετησίως.
Συμμετοχή και συνεργασία στην εκπόνηση και υλοποίηση προαιρετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων (σε εθνικό και διεθνές επίπεδο).
Συνεργασία εκπαιδευτικών σε επιστημονική δραστηριότητα, στην προώθηση εκπαιδευτικών καινοτομιών και στη βελτίωση της ποιότητας της σχολικής εκπαίδευσης.
Μη θεσμοθετημένες συνεργασίες μεταξύ εκπαιδευτικών (αριθμός, είδος, συχνότητα, πεδίο δραστηριότητας).
Υποστηρικτικές δράσεις προς νέους εκπαιδευτικούς στη Σχολική Μονάδα (είδος, περιγραφή, πλήθος συμμετεχόντων).
Ενθάρρυνση από τη Διεύθυνση ανάληψης πρωτοβουλιών από εκπαιδευτικούς (πλήθος, είδος πρωτοβουλιών, πλήθος συμμετεχόντων).
Συνεργασία και συμμετοχή σε οργανωμένες δράσεις προς τη τοπική κοινωνία.
Προσφορές αλληλεγγύης μεταξύ εκπαιδευτικών (π.χ. αιμοδοσία, έρανοι, κλπ.).
Συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις (συνεστιάσεις, εκδρομές).

Πρόσθετα στοιχεία
Οι εκπαιδευτικοί καθορίζουν πρόσθετα συμπληρωματικά στοιχεία, επιλέγουν και επεξεργάζονται δεδομένα για τη διερεύνηση των κριτηρίων του δείκτη σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της Σχολικής Μονάδας.

ΠαρατηρήσειςΕνδεικτικά ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4
Οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν τακτικά σε συναντήσεις και συνεργάζονται μεταξύ τους για διάφορα εκπαιδευτικά ζητήματα σε κλίμα αλληλοσεβασμού και συλλογικότητας.
Το περιεχόμενο της συνεργασίας των εκπαιδευτικών αφορά κυρίως παιδαγωγικά/διδακτικά θέματα, όπως τρόπους αξιολόγησης των μαθητών, διαθεματική προσέγγιση μιας διδακτικής ενότητας, διατύπωση θεμάτων γραπτών εξετάσεων, οργάνωση εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων αλλά και θέματα που αφορούν την αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, όπως κατανομή του προγράμματος και καθηκόντων, καθώς και αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που προκύπτουν στο πλαίσιο της σχολικής ζωής.
Ανάμεσα στο μόνιμο προσωπικό και τους αναπληρωτές/ωρο­μί­σθιους εκπαιδευτικούς αναπτύσσονται σχέσεις υποστήριξης και συνεργασίας που βοηθούν τους νέους εκπαιδευτικούς στην προσαρμογή τους στο σχολείο.
Στις συνεδριάσεις του Συλλόγου των Διδασκόντων ισχύουν δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και καλλιεργείται η συλλογικότητα.
Οι σχέσεις και οι συνεργασίες μεταξύ των εκπαιδευτικών έχουν συμβάλει θετικά στην ενίσχυση των δράσεων και στο άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.
Μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου έχει αναπτυχθεί υψηλός βαθμό αλληλεγγύης.
Η Διεύθυνση του σχολείου ενθαρρύνει και αφήνει χώρο για πρωτοβουλίες στους εκπαιδευτικούς.
Στο σχολείο είναι συνηθισμένο φαινόμενο να ανταλλάσσεται εκπαιδευτικό υλικό μεταξύ των εκπαιδευτικών (π.χ. σημειώσεις, βιβλία).
Προτείνετε με λίγα λόγια τρόπους ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών του σχολείου σας.
Πρόσθετα ερωτήματα διερεύνησης
των ποιοτικών χαρακτηριστικών του δείκτη
1
2
3
4


Παρατηρήσεις

Τέλος μέρους 1/2 "Διαδικασίες και Εργαλεία"

==============================

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ