Ν. 3075/2002, ΦΕΚ 297 τ.Α΄,
"Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις"
Ν. 3075/2002 ΦΕΚ 297 τ.Α΄

Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου και άλλες διατάξεις

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:


Άρθρο
1
Συνταξιοδότηση λογοτεχνών - καλλιτεχνών
1. Δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο απο­κτούν και οι ελληνικής υπηκοότητας ή Έλληνες το γένος λογοτέχνες και καλλιτέχνες, γενικά, που έχουν προσφέ­ρει διακεκριμένες υπηρεσίες στην ανάπτυξη των γραμμά­των ή των τεχνών. Η σύνταξη αυτή είναι μηνιαία, και απο­νέμεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού.
2. Στην έννοια των λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου περιλαμβάνονται:
α. Λογοτέχνες, μεταφραστές λογοτεχνίας και θεατρι­κών έργων, θεατρικοί συγγραφείς, δοκιμιογράφοι φιλο­σοφικού και φιλολογικού δοκιμίου, ιστορικοί συγγραφείς - ιστοριογράφοι και σεναριογράφοι.
β. Εικαστικοί καλλιτέχνες, σκηνογράφοι, φωτογράφοι, σκιτσογράφοι και γελοιογράφοι.
γ. Μουσουργοί, αρχιμουσικοί και ερμηνευτές.
δ. Συνθέτες, στιχουργοί, ερμηνευτές ελληνικής μουσι­κής.
ε. Σκηνοθέτες, ηθοποιοί και λυρικοί καλλιτέχνες.
στ. Χορογράφοι και χορευτές και
ζ. Λαϊκοί καλλιτέχνες, ιδίως καραγκιοζοπαίχτες, ξυλό­γλυπτες και καλλιτέχνες του κουκλοθέατρου, των μαριο­νέτων και της παντομίμας.
3. Για την προσφορά ή όχι διακεκριμένων υπηρεσιών αποφαίνεται, με πλήρως αιτιολογημένη γνώμη, εννεαμελής Επιτροπή η οποία συγκροτείται με απόφαση του Υ­πουργού Πολιτισμού αποτελούμενη από έξι (6) προσωπι­κότητες των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, τον καθ` ύλην αρμόδιο Διευθυντή του Υπουργείου Πολιτι­σμού ο οποίος μπορεί να αναπληρώνεται από τον Προϊ­στάμενο του οικείου Τμήματος και δύο (2) προσωπικό­τητες, αναλόγως των επτά κατηγοριών λογοτεχνών και καλλιτεχνών της προηγούμενης παραγράφου, μετά από πρόταση των συλλογικών τους φορέων, σε όσες περι- πτώσεις υπάρχει συλλογική εκπροσώπηση. Καθήκοντα εισηγητή στην Επιτροπή ασκεί το οριζόμενο εκάστοτε από τον Πρόεδρο μέλος της Επιτροπής. Καθήκοντα Γραμματέων ασκούν υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτι­σμού ή εποπτευομένων από αυτό δημοσίων υπηρεσιών και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
4. Για τη χορήγηση της σύνταξης της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά και οι εξής προϋποθέσεις:
α. Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους ή το 50ό έτος, εφόσον έχουν καταστεί ανίκανοι για την άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος κα­τά ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω. Η ανικανότητα στην περίπτωση αυτή κρίνεται με γνωμάτευση της Ανω­τάτης του Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.), στην οποία παραπέμπεται ο αιτών από την αρμόδια Διεύ­θυνση του Υπουργείου Πολιτισμού.
β. Να μη λαμβάνουν άλλη σύνταξη μεγαλύτερη αυτής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, από οποιονδήπο­τε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή από το Δημόσιο, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν πολεμική σύνταξη. Σε περί­πτωση που ο δικαιούχος λαμβάνει σύνταξη μικρότερη αυτής της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, δύναται με δήλωση του που υποβάλλεται εφάπαξ και δεν ανακαλεί­ται να επιλέξει την καταβολή της μίας από τις δύο συντά­ξεις.
γ. Ο μέσος όρος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί συ­νολικά κατά τα τρία προηγού μένα οικονομικά έτη, εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και αυτό που προκύπτει με βάση τα τεκμήρια, να μην υπερβαίνει το 12πλάσιοτης μηνιαίας κύ­ριας σύνταξης που αντιστοιχεί στην ίδια χρονική περίοδο σε πτυχιούχο δημόσιο υπάλληλο πανεπιστημιακής εκπαί­δευσης με 35 έτη δημόσιας υπηρεσίας.
δ. Να προκύπτει ασφάλιση για κύρια σύνταξη ταυτόση­μη με την ιδιότητα του λογοτέχνη ή καλλιτέχνη, για την οποία ζητά την απονομή τιμητικής σύνταξης, για ένα πλή­ρες έτος, καθώς και δηλωθέν εισόδημα στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. από την ίδια δραστηριότητα κατά ένα οποιοδήπο­τε οικονομικό έτος πριν τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) έτους της ηλικίας ή του πεντηκοστού (50ού) για όσους έχουν καταστεί ανίκανοι.
5. Η μηνιαία σύνταξη της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού ανέρχεται στο 80% του βασικού μισθού του 1 ου μισθολογικού κλιμακίου του Ν. 2470/1997 (ΦΕΚ 40 Α`), ό­πως αυτός ισχύει κάθε φορά.
6. Οι ενδιαφερόμενοι λογοτέχνες και καλλιτέχνες με τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους ή του 50ού, κατά περίπτωση, υποβάλλουν στο Υπουργείο Πολιτισμού αίτηση για απονομή σύνταξης μαζί με τα στοιχεία εκείνα που θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, αναφορικά με την προσφορά των υπηρεσιών τους.
7. Για εκείνες από τις ανωτέρω αιτήσεις που θα κρι­θούν θετικά από την Επιτροπή σχηματίζεται φάκελος, στον οποίο περιλαμβάνεται η αιτιολογημένη γνώμη της Επιτροπής και γραπτή η εισήγηση του εισηγητή που έ­χει ορισθεί για την υπόθεση, ο οποίος συμπληρώνεται από τους ενδιαφερόμενους με τα κατωτέρω δικαιολο­γητικά:
α. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
β. Εκκαθαριστικά σημειώματα του φόρου εισοδήματος των τριών προηγούμενων οικονομικών ετών εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση, καθώς και όμοιο παρελθόντος έτους από το οποίο να προκύπτει εισόδημα από τη δρα­στηριότητα που επικαλείται για απονομή τιμητικής σύ­νταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου αυτού.
γ. Υπεύθυνη δήλωση του από την οποία να προκύπτει ότι έχει ασφαλιστεί σε ασφαλιστικό φορέα κύριας ασφά­λισης. Η δήλωση του αυτή θα συνοδεύεται και με βεβαίω­ση του οικείου φορέα από την οποία θα προκύπτει η ιδιό­τητα με την οποία έχει ασφαλιστεί.
δ. Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης για το ύ ψος της τυχόν δίκαιου μενης σύνταξης και εφόσον αυτή είναι μικρότερη από τη σύνταξη της πα­ραγράφου 1 του άρθρου αυτού, με τη δήλωση της προη­γούμενης περίπτωσης θα δηλώνεται η επιλογή που προ­βλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης β` της παρα­γράφου 4 του άρθρου αυτού.
ε. Γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε., όπου απαιτείται.
8. Ο ανωτέρω φάκελος διαβιβάζεται στην αρμόδια δι­εύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά­τους, για τη διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέ­σεων. Η εν λόγω διεύθυνση συντάσσει σχέδιο κοινής απόφασης το οποίο αποστέλλεται για υπογραφή στους συναρμόδιους Υπουργούς. Σε περίπτωση που δεν συ­ντρέχουν μία ή περισσότερες από τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου αυτού, η ανωτέρω διεύθυνση, το αργότερο σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία που περιήλθαν τα σχετικά δικαιολογητι­κά στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εκδίδει πράξη η οποία κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο.
9. Η καταβολή της σύνταξης αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα εκείνου που υποβάλλεται η αίτηση στο Υπουργείο Πολιτισμού και υπόκειται σε κράτηση 4% για υγειονομική περίθαλψη και στις λοιπές κρατήσεις στις οποίες υποβάλλονται οι συντάξεις του Δημοσίου.
10. α. Οι δικαιούχοι της σύνταξης του άρθρου αυτού δι­καιούνται σύμφωνα με τα ισχύοντα για τους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, από την ημερομηνία συ­νταξιοδότησης τους: i) υγειονομική περίθαλψη του Δημο­σίου και ii δώρα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κα­θώς και την πρόσθετη μισή σύνταξη. Μετά το θάνατο του δικαιούχου στην οικογένεια καταβάλλονται έξοδα κη­δείας σύμφωνα με όσα ισχύουν για τους πολιτικούς συ­νταξιούχους του Δημοσίου.
β. Στους δικαιούχους των συντάξεων αυτών δεν κατα­βάλλεται η οικογενειακή παροχή, λόγω γάμου και τέκνων.
11. Όλες οι μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού καταβαλλόμενες συντάξεις με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 214/1973 και του Ν. 2435/1996 συνεχίζουν να κατα­βάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις αυ­τές, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό και με τις όμοιες της παραγράφου 7 του άρθρου 4 του Ν. 2592/1998 (ΦΕΚ 57 Α`).
12. α. Για τα θέματα που δε ρυθμίζονται από τις διατά­ξεις του άρθρου αυτού, εφαρμόζονται οι οικείες διατά­ξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, (Π.Δ. 166/2000, ΦΕΚ 153 Α`) όπως κάθε φορά ισχύουν, με εξαίρεση τις διατάξεις του άρθρου 54 του Κώδικα αυτού.
β. Ειδικά για τη μεταβίβαση των συντάξεων του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού και προκει­μένου για τα τέκνα και οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, που ισχύουν για την ίδια αι­τία, για τέκνα δημοσίων υπαλλήλων που έλκουν το δικαί­ωμα από γονείς που διορίστηκαν στο Δημόσιο για πρώτη φορά μετά την 1η Ιανουαρίου 1983.
13. α. Κάθε άλλη διάταξη, που προβλέπει τη χορήγηση τιμητικών συντάξεων, από το Δημόσιο, καταργείται.
β. Αιτήσεις για χορήγηση τιμητικών συντάξεων που έχουν υποβληθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού μέχρι την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και εκκρεμούν σε οποιο­δήποτε στάδιο, κρίνονται με βάση τις διατάξεις του νόμου αυτού, με εξαίρεση αυτές για τις οποίες έχει γνωμοδοτή­σει η αρμόδια Επιτροπή συνταξιοδότησης συγγραφέων και καλλιτεχνών του Υπουργείου Πολιτισμού, οι οποίες κρίνονται με βάση τις διατάξεις του Ν. 2435/1996, σε συν­δυασμό με τις διατάξεις των περιπτώσεων β` και γ` της παραγράφου 4του άρθρου αυτού.
14. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Πολιτισμού ρυθμίζεται το θέμα της απο­ζημίωσης των μελών, των εισηγητών και των γραμματέων της Επιτροπής της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού, η οποία καταβάλλεται κατά παρέκκλιση των κειμένων δια­τάξεων.
15. Η υποχρέωση υποβολής εκκαθαριστικού σημειώμα­τος φόρου εισοδήματος κατά το νόμο αυτόν, συντρέχει και στην περίπτωση που ο δικαιούχος διαμένει στην αλ­λοδαπή. Στην περίπτωση αυτή, υποβάλλει το αντίστοιχο έγγραφο της χώρας διαμονής του.
 

περισσότερα ΕΔΩ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ