ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΣΣ (ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ) - ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝΠανελλήνια Ένωση Σχολικών Συμβούλων
Ταχυδρομική διεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α, Αθήνα 105 57
Τηλέφωνο & τηλεομοιότυπο: 210 8025289, 3229120 [6972503313]
[6973227078] [6985815312] [6976809185]
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pess@pess.gr
Δικτυακός τόπος: http://www.pess.gr
ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΣΣ (ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ)
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ & ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1.           Η επιλογή για όλα τα στελέχη και ειδικότερα για τον ευαίσθητο χώρο της εκπαίδευσης
πρέπει
να χαρακτηρίζεται από ορισμένες συγκεκριμένες αρχές και προϋποθέσεις, όπως:
            Αξιοκρατία, Αντικειμενικότητα, Διαφάνεια, Εγκυρότητα, Αξιοπιστία & Συνέχεια.
2.                      Επισημαίνουμε ότι οι κρίσεις για την εξέλιξη του εκπαιδευτικού δυναμικού και την κατάληψη θέσεων στελεχών, γίνονται από το 1982 και μετά με διαφορετικό, κάθε φορά, νομικό πλαίσιο. Η έλλειψη σταθερού διαχρονικού πλαισίου επιλογής στελεχών, αφήνει μετέωρους τους εκπαιδευτικούς, ol οποίοι δεν μπορούν να προγραμματίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη. Θεωρούμε ότι η συνέχεια και η αξιοπιστία πρέπει να διέπουν τις λειτουργίες της Πολιτείας στο χώρο της εκπαίδευσης και να θεσπιστούν κανόνες και όροι κοινά αποδεκτοί όσον αφορά την επιλογή των στελεχών.
3.              Προτείνουμε τη συνολική αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Μια τέτοια προσπάθεια δεν μπορεί παρά να λάβει υπόψη και να αξιοποιήσει την «τεχνογνωσία» που ήδη κατέχουν οι υπάρχοντες σχολικοί σύμβουλοι. Αυτό μπορεί να γίνει με την ανάδειξη των παιδαγωγικών του χαρακτηριστικών, την αναγνώριση του ρόλου των Σχολικών Συμβούλων και της συμβολής τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.
Σε συνέχεια των παραπάνω υποστηρίζουμε την έναρξη διαλόγου για τον προσδιορισμό και εφαρμογή συστήματος:
Αξιολόγησης, επανάκρισης και εξέλιξης των Σχολικών Συμβούλων ώστε να μην γίνονται συνεχείς επιλογές από μηδενική βάση.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΕΠΑΝΑΚΡΙΣΗ & ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
       Αφορά τους  σχολικούς  συμβούλους,  οι οποίοι θα έχουν  ολοκληρώσει στο τέλος της τρέχουσας θητείας (δηλ. το 2011) μία πλήρη θητεία και άνω.
       Προτείνουμε τη συγκρότηση Συμβουλίου αξιολόγησης και επανάκρισης Σ.Σ. το οποίο θα αποτελείται από:

1.         Καθηγητές Πανεπιστημίου
2.      Συμβούλους του Παιδ. Ινστιτούτου
3.      Σχολικό Σύμβουλο, μέλος της Π.Ε.Σ.Σ.
4.      Αιρετούς των Ομοσπονδιών (ΟΛΜΕ - ΔΟΕ)

Το Συμβούλιο εκτιμά το έργο του Σ.Σ. οπότε αυτός πλέον επανακρίνεται (με θετική κρίση) στην επόμενη υπηρεσιακή βαθμίδα. Οι κρίσεις γίνονται με βάση τους παρακάτω άξονες.
Α. ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ-ΚΑΘΟΔΗΓΗΤΙΚΟ -ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Βασικό κριτήριο: Επιμορφωτικό, καθοδηγητικό -συμβουλευτικό έργο στο πλαίσιο της οικείας σχολικής Περιφέρειας.
Συνεκτίίΐώνται: α) Το επιμορφωτικό έργο σε άλλες Περιφέρειες, στο πλαίσιο του ΥΠΕΠΘ, των Π.Ε.Κ., του Π.Ι., του ΟΕΠΕΚ και σε φορείς συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας (πιστοποιημένους) β) Διδασκαλία αυτόνομη σε ΑΕΙ-ΤΕΙ και Διδασκαλεία Δ.Ε. της χώρας.
Β. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ
Α) Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά με κριτές, Β) Βιβλία (αυτόνομα ή με διακριτή συμμετοχή σε συλλογικές εκδόσεις), Γ) Συμμετοχή στη συγγραφή, αξιολόγηση/κρίση σε ομάδες σχολικών βιβλίων εγκεκριμένων από το ΥΠΕΠΟ (ΟΕΔΒ) και Δ) Συμμετοχή σε Συνέδρια, Πρακτικά Συνεδρίων δημοσιευμένα σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.
Γ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Ενδεικτικά αναφέρουμε : Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (Διδακτορικό-Μεταπτυχιακό δίπλωμα), άλλα πτυχία ΑΕΙ, Μετεκπαίδευση, Επιμόρφωση, Ξένες Γλώσσες...
Το    Συμβούλιο    Αξιολόγησης    &    Επανάκρισης    μελετά   τα    στοιχεία   που    προσκομίζει                   ο
επανακρινόμενος  Σ.Σ.   με  βάση  τους  προαναφερθέντες  3  άξονες  και  αφού   ολοκληρώσει                           τη
διαδικασία επανάκρισης με δομημένη συνέντευξη όπου ο επανακρινόμενος τοποθετείται                                     σε
ζητήματα
που αφορούν:
1)Το έργο που έχει προσφέρει ως Σ.Σ., 2) Τις θέσεις του γύρω από ζητήματα σχεδιασμού και εφαρμογής της τρέχουσας εκπ/κής πολιτικής, 3) Ζητήματα που αφορούν την εν γένει επιστημονική και παιδαγωγική του συγκρότηση
αποφαίνεται για τη θετική ή μη επανάκριση και εξέλιξη του Σ.Σ.
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ (Μετά την αξιολόγηση - επανάκριση)
Οι Σχολικοί Σύμβουλοι κατά τη διάρκεια της θητείας τους, προτείνουμε να εξελίσσονται ως εξής:
Αναθεώρηση του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για τους Σχολικούς Συμβούλους με αξιολόγηση και επανάκριση σύμφωνα με το καθεστώς των Παρέδρων και Συμβούλων του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως εξής:
       Δόκιμος Σχολικός Σύμβουλος Γ' βαθμού (πρώτη θητεία) (0-4 έτη ή μία θητεία): έχει το βαϋμό του Παρέδρου επί ϋητεία του Π.Ι.
       Μετά την αξιολόγηση και επανάκριση για δεύτερη θητεία (4 έτη και πάνω ή δεύτερη θητεία), Μόνιμος Σχολικός Σύμβουλος Β' βαθμού: έχει το βαϋμό του Μονίμου Παρέδρου του Π.Ι.
       Μετά την αξιολόγηση και επανάκριση για τρίτη θητεία (πάνω από 8 έτη ή Τρίτη θητεία), Μόνιμος Σχολικός Σύμβουλος Α' βαθμού: έχει το βαθμό του Συμβούλου του Π.Ι.
       Από το σώμα των Μονίμων Σχολικών Συμβούλων Α' βαθμού, επιλέγονται οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής & Παιδαγωγικής Καθοδήγησης.
2

ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΠΡΟΤΑΣΗ
Αύξηση   των   θέσεων  των   Σχολικών   Συμβούλων  Α/θμιας   &   Β/θμιας   Εκπαίδευσης   με αναλογία:
Ι.   Ένας    Σχολικός    Σύμβουλος    ανά    8-10    Σχολικές    Μονάδες    ή    ανά    100-150
Εκπαιδευτικούς.
II.   Θέσπιση Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής, ένας (1) ανά Γραφείο Εκπαίδευσης.
III.   Θέσπιση   Σχολικών  Συμβούλων  για  κάθε  ειδικότητα,  τουλάχιστον  μία  (1)  ανά Περιφερειακή Διεύθυνση (οικονομολόγων, γερμανικών, κοινωνιολόγων...).

(Πηγή: www.pess.gr)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ