2009, Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ), Πρόεδρος: Μαύρου Κυριακή (Δ/ντρια Φ.Α. ΥΠΕΠΘ)2009
, Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ),
Πρόεδρος: Μαύρου Κυριακή (Δ/ντρια Φ.Α. ΥΠΕΠΘ)

Την παραίτησή τους υπέβαλε ο πρόεδρος της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων ΚΕΑΤ Δημήτριος Γρηγοριάδης καθώς και τα μέλη Μπενέκα Αναστασίας , Κουρκούτα Νικολάου, Πατερόπουλου Κωνσταντίνου και Παληγιάννη Βασιλείου.

Ο υπ. Παιδείας Αρης Σπηλιωτόπουλος έκανε αποδεκτές τις παραιτήσεις και προχώρησε στην ανασυγκρότηση της ΚΕΑΤως ακολούθως:

1. Μαύρου Κυριακή του Γεωργίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρος.

2. Παπαγεωργίου Ιωάννης του Θεοδώρου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, Αντιπρόεδρος.

3. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος.

4. Βασιλάκος Πύρρος του Νικολάου, Προϊστάμενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής Γ΄ Αθήνας, Μέλος.

5. Ζαμπαθά Χριστίνα του Αναστασίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

6. Θεοδούλου Χρυσούλα του Λαζάρου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

7. Θεοχαρόπουλος Αντώνιος του Χρήστου, Διδάκτωρ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

8. Καλλίστρατος Αχιλλέας του Αναστασίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

9. Κάτρης Βασίλειος του Δημητρίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

10. Καζακοπούλου Δόμνα του Πέτρου, Διευθύντρια Β/θμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας, Μέλος.

11. Μελέτογλου Χρήστος του Νικολάου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

12. Μπασδέκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

13. Ρίζος Βασίλειος του Δημητρίου, Προϊστάμενος Γραφείου Φυσικής Αγωγής Ανατ. Θεσ/κης, Μέλος.

14. Τσιτώτας Κωνσταντίνος του Βασιλείου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

15. Τσιώλης Ιωάννης του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

Γραμματείς της επιτροπής ορίστηκαν:

1. Οικονόμου Αικατερίνη του Αντωνίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α με σύμβαση αορίστου χρόνου.

2. Τζάθα Ασημίνα του Γεωργίου, υπάλληλος της Γ.Γ.Α. με σύμβαση αορίστου χρόνου.

Επίσης για το αρχείο σας:

2008, Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ).,
Πρόεδρος: Γρηγοριάδης Δημήτριος

ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2008
Αριθμ. 133237/Γ4ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών-λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ. Β/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α΄ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α΄, αποφασίζουμε:
5. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5.10.2007 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».
6. Την υπ’ αριθμ. 7805/26.9.2008 παραίτηση της προέδρου της Κ.Ε.Α.Τ. Παπαδοπούλου Αριστέας.

Ανασυγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) ως προς τα εξής:


1. Γρηγοριάδης Δημήτριος του Χαραλάμπους, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Βασίλειος του Θεοδώρου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως Αντιπρόεδρος.
3. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός, ως Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία του Γρηγορίου, Επίκουρη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης του Χρήστου, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Αντώνης του Παύλου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος του Διαμαντή, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα του Αναστασίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
9. Κάτρης Βασίλειος του Δημητρίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος του Δημητίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας του Αναστασίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
12. Μπασδέκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα του Λαζάρου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος του Νικολάου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.

• Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται:
1. Οικονόμου Αικατερίνη του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
2. Τζάθα Ασημίνα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται:
1. Βλάσση Ελένη του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.

• Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2008

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ


Επίσης για το αρχείο σας:

2007, Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων
(ΚΕΑΤ),
Πρόεδρος: Αριστέα Παπαδοπούλου


OI YΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών−λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ. Β/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 ( ΦΕΚ 1944/τ.Β/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α’ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α’,

αποφασίζουμε:

Συγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (Κ.Ε.Α.Τ.) από τα ακόλουθα δεκαπέντε μέλη, με τριετή θητεία.


1. Αριστέα Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη Γραφείου Ολυμπιακής Παιδείας ΥΠΕΠΘ, Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Ιωάννης, Καθηγητής ΤΕΙ Πειραιά, Αντιπρόεδρος.
3. Παληγιάννης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός, Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία, Επίκουρη Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Νικόλαος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα, Καθηγήτρια Β’Βάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος.
9. Κατρής Βασίλειος, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
12. Μπασδέκης Αθανάσιος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ Πανεπιστημίου Αθηνών, Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής,


Μέλος.
• Γραμματείς της Επιτροπής ορίζονται:
1. Η Οικονόμου Αικατερίνη, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α
2. Η Τζάθα Ασημίνα, μόνιμος υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται:
Βλάσση Ελένη, μόνιμος υπάλληλος Γ.Γ.Α.


Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 5 Οκτωβρίου 2007


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΝΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΜΙΧΑΗΛ ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ