Θέσεις Ομοσπονδίας Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Κ.Π.Ε.)
για τους Καθηγητές Φυσικής Αγωγής και των άλλων ειδικοτήτων τής Α/θμιας

ΘΕΣΕΙΣ Ο.Κ.Π.Ε.

(Οκτώβριος 2008)

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΚΠΕ) εκπροσωπεί τους εκπαιδευτικούς «ειδικοτήτων» που εργάζονται στα δημόσια Δημοτικά Σχολεία (Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών και Μουσικής).

Η εισαγωγή των μαθημάτων της Φυσικής Αγωγής, της Ξένης Γλώσσας και της Μουσικής στο δημόσιο δημοτικό σχολείο έχει συμβάλλει πολύπλευρα στην ουσιαστική αναβάθμισή του. Η διδασκαλία των διδακτικών αυτών αντικείμενων από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς εγγυάται την ορθή προσέγγισή τους, αποτελεί μοχλό περιορισμού της ιδιωτικής εκπαίδευσης και διευρύνει τους γνωστικούς ορίζοντες των μικρών μαθητών. Η λειτουργία των καθηγητών στο Δημοτικό Σχολείο αποτελεί συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς προετοιμάζει τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου να εργάζονται με περισσότερους του ενός εκπαιδευτικούς. Μέσω της παιδαγωγικής προσέγγισης παρέχεται η δυνατότητα στους μικρούς μαθητές να έρθουν σε επαφή με έναν νέο κόσμο γνώσεων, να αναπτύξουν ιδιαίτερες δεξιότητες και να ανακαλύψουν κάποια ταλέντα που ενδεχομένως ενυπάρχουν σε λανθάνουσα μορφή.


Παρά τη σημαντική μας αποστολή στο Δημοτικό Σχολείο, συχνά οι συνθήκες εργασίας μας σε αυτό δεν παρέχουν τη δυνατότητα για υλοποίηση των παραπάνω επιδιώξεων και στόχων. Για την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης η ΟΚΠΕ προτείνει τα παρακάτω:

  • Αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ.
  • Καθιέρωση του 12χρονου Υποχρεωτικού Σχολείου με δίχρονη υποχρεωτική δημόσια και δωρεάν προσχολική αγωγή.
  • Αποκλειστικά μόνιμο προσωπικό στην εκπαίδευση. Κατάργηση του θεσμού των ωρομισθίων. Την 1η Σεπτεμβρίου όλοι οι αναγκαίοι εκπαιδευτικοί να βρίσκονται στα σχολεία τους.
  • Σχολεία πρωινά με όλη την αναγκαία υποδομή και εξοπλισμό.
  • Μείωση του αριθμού των μαθητών στους 20 ανά τάξη.
  • Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα με οφθαλμιατρική και οδοντιατρική κάλυψη.
  • ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Εκτός από τα παραπάνω, ζητάμε:

1) Να εναρμονιστεί το ωράριο εργασίας μας με αυτό της Δευτεροβάθμιας, καθώς:

α) Είμαστε όλοι καθηγητές, κάτοχοι του ίδιου πτυχίου.

β) Έχουμε όλοι χρησιμοποιήσει τα ίδια προαπαιτούμενα δικαιολογητικά για το διορισμό μας.

γ) Συμμετέχουμε σε κοινές εξετάσεις του ΑΣΕΠ.

δ) Έχουμε συμπληρώσει κοινή αίτηση προτίμησης θέσεων διορισμού.

ε) Είμαστε όλοι άτομα που δουλεύουμε στις υπηρεσίες του ίδιου Υπουργείου και με το ίδιο αντικείμενο.

στ) Διδάσκουμε ένα αντικείμενο σε πολλές τάξεις.

2) Να αυξηθούν οι οργανικές θέσεις, οι μεταθέσεις και οι αποσπάσεις ανάλογα με τα οργανικά και λειτουργικά κενά.

3) Οι αιτήσεις μετάταξης να κατατίθενται ταυτόχρονα με τις αιτήσεις μετάθεσης και να εξετάζονται από κοινού με ενιαία μοριοδότηση.

4) Να καταρτίζεται για τις ειδικότητές μας ενιαίος πίνακας οργανικών και λειτουργικών κενών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για αποσπάσεις και μεταθέσεις.

5) Να θεσπιστεί η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας, Φυσικής Αγωγής και Μουσικής από καθηγητές και στα ολιγοθέσια σχολεία με ιδιαίτερα κίνητρα (ειδικά επιδόματα, μείωση του ωραρίου κλπ), ώστε και οι μαθητές των σχολείων αυτών να ξεκινούν από την ίδια αφετηρία με τους μαθητές των πολυθέσιων σχολείων.

6) Να απαγορευθεί η επιλεκτική περικοπή ωρών από το ωρολόγιο πρόγραμμα ή η επιλεκτική συνδιδασκαλία και η σύμπτυξη τμημάτων.

7) Η συμπλήρωση του ωραρίου μας να γίνεται το πολύ σε δύο σχολεία και το ωράριο να κατανέμεται σε διαφορετικές ημέρες για κάθε σχολείο. Σε περίπτωση που ο συνάδελφος μετακινείται σε περισσότερα από 2 σχολεία, να μειώνεται το διδακτικό του ωράριο κατά 2 ώρες ανά σχολείο.

8) Να εφαρμόζεται ο νόμος για την παροχή αντιμισθιών και οδοιπορικών εξόδων πάντοτε και όχι επιλεκτικά ανάλογα με τις ερμηνείες που κατά καιρούς δίνονται από το Λογιστήριο του Κράτους.

9) Να συσταθούν νέες θέσεις Σχολικών Συμβούλων για όλες τις ειδικότητες.

10) Να υπάρχει τακτική και ουσιαστική επιμόρφωση πάνω στα γνωστικά μας αντικείμενα. Ανάμεσα στα μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την επίλυση του προβλήματος είναι και η ίδρυση Ακαδημίας για επιμόρφωση και μετεκπαίδευση των καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Ξένων Γλωσσών και Μουσικής σύμφωνα με τα πρότυπα του Διδασκαλείου. Η εισαγωγή των καθηγητών σε αυτή θα συνεπάγεται την αυτόματη χορήγηση εκπαιδευτικής άδειας. Δεν νοείται η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας έργου χωρίς τη δια βίου επιμόρφωσή μας.

11) Να δημιουργηθεί Υποδιεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα στελεχώνεται από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής, Αγγλικών και Μουσικής με αντικείμενο και αρμοδιότητες τα θέματα που αφορούν στις παραπάνω ειδικότητες στο κανονικό ωρολόγιο πρόγραμμα και στο Ολοήμερο Σχολείο.

12) Να κατοχυρωθεί με βάση τον ομότιμο τίτλο σπουδών μας η απόσπασή μας στα ΤΑΔ και τα Μουσικά Σχολεία.

Για κάθε μάθημα χωριστά προτείνουμε τα παρακάτω:

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ:

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι να συμβάλει στην ολόπλευρη αρμονική και ισόρροπη ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών δυνάμεων των μαθητών, ώστε να εξελιχθούν στο βαθμό που είναι δυνατό σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και ευτυχισμένους ανθρώπους. Για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού ζητάμε:

1) Να θεσπιστεί η διδασκαλία του μαθήματος και στα ολιγοθέσια σχολεία από καθηγητές Φυσικής Αγωγής, ώστε και οι μαθητές αυτών των σχολείων να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τους μαθητές των πολυθέσιων σχολείων.

2) Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας από δύο σε τρεις εβδομαδιαίως με ένταξη στο Αναλυτικό Πρόγραμμα των αντικειμένων της Ολυμπιακής Παιδείας, της Αγωγής Υγείας, του προγράμματος ‘Καλλιπάτειρα’ κλπ..

3) Η υλικοτεχνική υποδομή παραπέμπει σε τριτοκοσμικές χώρες. Είναι αναγκαίο σε όλα τα νέα σχολεία να προβλέπεται η δημιουργία κλειστών γυμναστηρίων, στα δε υπάρχοντα η κατασκευή λυόμενων εγκαταστάσεων, όπου θα μπορούν να αθλούνται οι μαθητές. Σχεδόν ανύπαρκτη είναι και η προμήθεια αθλητικού υλικού των σχολείων (μπάλες, στρώματα κλπ), η οποία συνήθως παρέχεται από τους Συλλόγους Γονέων. Προτείνουμε τη σταθερή και σε ετήσια βάση προμήθεια των σχολείων με ποιοτικά και ποσοτικά αναβαθμισμένο αθλητικό υλικό.

4) Στο Ολοήμερο Σχολείο, εκτός της Α’ και Β’ τάξης, το μάθημα είναι προαιρετικό. Προτείνουμε να γίνει υποχρεωτικό, εμπλουτισμένο με δραστηριότητες που ενδιαφέρουν τα παιδιά και για τις οποίες απευθύνονται στην ιδιωτική αγορά.

5) Να εισαχθεί το μάθημα και στο Νηπιαγωγείο και η διδασκαλία του να γίνεται από Καθηγητές Φυσικής Αγωγής.

6) Να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία των Γυμναστών στα προγράμματα του Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού, εφόσον εργάζονταν με κανονικό ωράριο ενταγμένοι στο ωρολόγιο πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου. Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας πρέπει να είναι προαγώγιμη και ως προς τη μισθολογική εξέλιξη, εφόσον θεωρούμε ότι αυτή αποτελεί μέρος της εφαρμογής της επιστημονικής μας κατάρτισης προς όφελος της δημόσιας ζωής και ότι βοήθησε στη βελτίωσή μας ως εκπαιδευτικούς.

7) Να διατίθεται μια ώρα την εβδομάδα (την 7η ώρα) για τη δημιουργία σχολικών αθλητικών ομάδων. Η προετοιμασία των ομάδων να προσμετράται στο διδακτικό ωράριο των Γυμναστών.

8) Να παρέχεται η δυνατότητα στους Γυμναστές της Α/θμιας Εκπ/σης να κάνουν αίτηση για θέσεις Προϊσταμένων Γραφείων Φυσικής Αγωγής.

ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ :

Ειδικότερα για το μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας προτείνουμε τα εξής:

 1. Να καταργηθεί η σειρά FUNWAY που χρησιμοποιείται στις 3 τελευταίες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου εδώ και 15 περίπου χρόνια και να αντικατασταθεί από νέο διδακτικό πακέτο που θα περιλαμβάνει, εκτός από τα βιβλία (του μαθητή, του καθηγητή και το βιβλίο των ασκήσεων), το απαραίτητο οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο, CD, flash cards, αφίσες κλπ). Μάθημα μόνο με βιβλίο παραπέμπει στη διδακτική πράξη όπως αυτή ίσχυε πριν από δεκαετίες. Τα νέα βιβλία να δοκιμαστούν σε πιλοτική βάση και να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των εκπαιδευτικών που θα τα χρησιμοποιήσουν. Σε περίπτωση που η έκδοση νέου βιβλίου του Οργανισμού δεν είναι δυνατή, να δίνεται το δικαίωμα επιλογής βιβλίου από την εγκεκριμένη λίστα του εμπορίου.
 2. Εισαγωγή του μαθήματος των αγγλικών στην Α΄ και Β΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου (με τρίωρο μάθημα παιγνιώδους χαρακτήρα και με την παράλληλη δημιουργία διδακτικού υλικού). Αυτό θα συμβάλει στον περιορισμό της παραπαιδείας και στην ποιοτική αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης και θα καταστήσει το δημόσιο σχολείο πιο ανταγωνιστικό.
 3. Να υπάρχει πρόβλεψη για εργαστήριο Αγγλικής Γλώσσας στην κάθε σχολική μονάδα, ώστε να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας (βίντεο, Η/Υ, κασετόφωνο, βιβλιοθήκη, ποικίλο αναρτημένο υλικό).
 4. Οι καθηγητές της Αγγλικής εργάζονται στο Ολοήμερο Σχολείο κυριολεκτικά «με άδεια τα χέρια». Το Πρόγραμμα Σπουδών της Αγγλικής Γλώσσας προβλέπει την ανάγνωση κειμένων (π.χ. βιβλίων, παιδικών περιοδικών κλπ), την παρακολούθηση εκπαιδευτικών ταινιών, την εκμάθηση τραγουδιών κ.ά. Τέτοιο υλικό δεν υπάρχει διαθέσιμο από το Υπουργείο. Ζητάμε λοιπόν να παραχθεί εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα των Αγγλικών στο Ολοήμερο Σχολείο. Διαφορετικά, να επιτραπεί η χρήση κάποιων βιβλίων ή άλλου υλικού από εκδοτικούς οίκους (γραμματικές, ιστορίες, παιγνίδια, βίντεο, CD κλπ).
 5. Να κατοχυρωθεί η ορθή παιδαγωγική λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας. Το καθεστώς που ισχύει σήμερα είναι ότι, για λόγους συμπλήρωσης του υποχρεωτικού ωραρίου του καθηγητή, απλώς προστίθεται μια επιπλέον ώρα διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στο ωρολόγιο πρόγραμμα του σχολείου, την οποία παρακολουθεί το σύνολο της τάξης. Με αυτόν όμως τον τρόπο δεν ενισχύονται οι μαθητές που πραγματικά έχουν ανάγκη ούτε αίρεται η ανομοιομορφία στην τάξη.
 6. Η επιμόρφωση των καθηγητών αγγλικής είναι ιδιαίτερα ελλιπής και το κενό αναπληρώνει η ιδιωτική πρωτοβουλία (με βραχύχρονα σεμινάρια, ημερίδες κλπ). Ζητούμε ουσιαστική, συστηματική και τακτική επιμόρφωση πάνω στο γνωστικό μας αντικείμενο.
 7. Αύξηση του αριθμού των Σχολικών Συμβούλων της Αγγλικής Γλώσσας. Μόνο η θέσπιση νέων θέσεων Σχολικών Συμβούλων Αγγλικών θα μπορούσε να οδηγήσει σε αποτελεσματικότερη επιστημονική και παιδαγωγική εποπτεία.
 8. Αναγνώριση της προϋπηρεσίας στα Φροντιστήρια Αγγλικής Γλώσσας. Υπενθυμίζουμε ότι ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται μόνο η διδασκαλία στα κατά τόπους παραρτήματα του British Council, τα οποία στελεχώνονται ως επί το πλείστον από αλλοδαπούς καθηγητές, ενώ δεν προβλέπεται κάτι αντίστοιχο για τους Έλληνες καθηγητές, οι οποίοι στη μεγάλη τους πλειοψηφία εργάστηκαν σε Φροντιστήρια πριν το διορισμό τους στη δημόσια εκπαίδευση.
 9. Σύνδεση του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. Όπως είναι γνωστό, η απόκτηση ενός πιστοποιητικού γλωσσομάθειας είναι από τις βασικές προτεραιότητες των μαθητών και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με τα ισχύοντα σήμερα, το ΚΠΓ δεν συνδέεται με το δημόσιο σχολείο. Ζητάμε λοιπόν τη χορήγηση του ΚΠΓ στους απόφοιτους Λυκείου, αλλά και τη γενικότερη σύνδεση της ύλης που διδάσκεται στην Α/θμια Εκπαίδευση με αυτήν της Β/θμιας.

10. Να μοριοδοτείται το πτυχίο των Αγγλικών Τμημάτων και για γλωσσομάθεια για επιλογή στις θέσεις στελεχών εκπαίδευσης.

11. Να αυξηθούν οι ώρες διδασκαλίας του μαθήματος από 3 σε 4 στις τάξεις Ε και ΣΤ.

ΜΟΥΣΙΚΗ:

Ειδικότερα για το μάθημα της Μουσικής προτείνουμε τα παρακάτω:

1) Να καθιερωθεί η δίωρη διδασκαλία του μαθήματος από καθηγητές Μουσικής στο Νηπιαγωγείο και σε όλες τις τάξεις του δημοτικού σχολείου.

2) Οι διορισμοί να γίνονται από τον πίνακα αποφοίτων των Πανεπιστημιακών Μουσικών Τμημάτων.

3) Να υπάρξει πρόγραμμα επιμόρφωσης των ήδη διορισμένων μουσικών, αποφοίτων των Ωδείων και των Μουσικών Σχολών, αλλά και γενικότερα διαρκής επιμόρφωση όλων των καθηγητών Μουσικής.

4) Να προβλέπεται σε κάθε σχολείο κατάλληλη αίθουσα μουσικής με τον απαραίτητο εξοπλισμό που προβλέπει το Διαθεματικό Πλαίσιο Σπουδών του Π.Ι. (μουσικά όργανα, CD, βιντεοκασέτες, H/Y, μουσικό λογισμικό, μοκέτα, εποπτικό υλικό, πίνακας με πεντάγραμμα κλπ), τον οποίο θα πρέπει να παρέχει ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων.

5) Να υπάρξει διαχωρισμός της βαθμολογίας του μαθήματος της Μουσικής από αυτό της Αισθητικής Αγωγής.

6) Να καθιερωθεί δίωρο για την προετοιμασία μαθητικών μουσικών συνόλων (χορωδίας, ορχήστρας), όπως ισχύει και στη Β/θμια Εκπ/ση.

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η Ομοσπονδία Καθηγητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θέλοντας να συμβάλει στην καλύτερη λειτουργία του Ολοήμερου Σχολείου, ώστε να γίνει περισσότερο ευέλικτο και ταυτόχρονα ελκυστικό σε μαθητές και γονείς, έχει συγκεκριμένες προτάσεις που μπορούν να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι προτάσεις αυτές αφορούν στους τρεις κύριους παράγοντες στους οποίους βασίζεται η λειτουργία του θεσμού, δηλ. στους μαθητές, στους εκπαιδευτικούς και στην κτιριακή υποδομή.

Κτιριακή υποδομή

 • Συνεργασία των εμπλεκομένων φορέων στα υπάρχοντα σχολεία (Διευθυντής, Σύλλογος Διδασκόντων, Σύλλογοι Γονέων, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υπουργείο), ώστε να δρομολογηθούν λύσεις που θα ικανοποιούν τις ανάγκες του προγράμματος, π.χ. χώροι σίτισης, άθλησης, εργαστηρίων (εικαστικών, μουσικής κ.τ.λ.)
 • Στη μελέτη και σχεδίαση των νέων σχολικών κτιρίων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι καινούργιες ανάγκες που δημιουργούνται από την εφαρμογή του θεσμού, έτσι ώστε στα νέα σχολεία να υπάρχουν όλοι οι απαραίτητοι χώροι που θα διευκολύνουν την πολύωρη παραμονή των μαθητών και των εκπαιδευτικών στο σχολείο.

Εκπαιδευτικοί

Βασικός παράγοντας και μοχλός για την καλύτερη λειτουργία του σχολείου είναι ο εκπαιδευτικός. Γι αυτό θεωρούμε ότι:

· Θα πρέπει να δοθεί έμφαση στις αρμοδιότητες των Διευθυντών των σχολικών μονάδων, ούτως ώστε να επικεντρωθούν περισσότερο στην αναζήτηση τρόπων για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα που δημιουργούνται κατά την λειτουργία του ολοήμερου σχολείου.

· θα πρέπει επίσης να εξασφαλιστούν οι καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις στο εργασιακό του περιβάλλον, π.χ. να του παρέχεται η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή για την καλύτερη διεξαγωγή του μαθήματος.

 • Να υπάρχει ελαστικότητα στην εφαρμογή του ωραρίου ώστε να μην χρειάζεται να μετακινείται σε πολλά σχολεία. Να μην θεωρείται δηλ. υποχρεωτική η μετακίνηση του εκπαιδευτικού σε άλλη σχολική μονάδα όταν υπολείπονται 2-4 ώρες για την συμπλήρωση του ωραρίου του.
 • Η ώρα εποπτείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια του γεύματος να υπολογίζεται ως διδακτική και για τους εκπαιδευτικούς ειδικότητας, όπως γίνεται για το δάσκαλο και όχι ως κενή.
 • Το μάθημα ειδικότητας θα πρέπει να διδάσκεται μόνο από τον «ειδικό» και ανάλογα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό και όχι από άλλους με ελλιπείς γνώσεις πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Μαθητές

· Με τη λήξη της σχολικής χρονιάς ο Διευθυντής μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων θα πρέπει να ενημερώνει τους γονείς για το πρόγραμμα το οποίο θα εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά (τυχόν καινούργιες δραστηριότητες κ.ά.)

 • Με την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πρέπει κάθε σχολείο να προτείνει δραστηριότητες, ανάλογα με την κτιριακή υποδομή που διαθέτει. Με τη σειρά τους οι γονείς, θα είναι υποχρεωμένοι σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επιλέξουν τις δραστηριότητες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά τους, όπως επίσης να δηλώνουν και την υποχρεωτική παραμονή τους μέχρι τη λήξη του προγράμματος.
 • Για να προσελκύσει το Ολοήμερο περισσότερους μαθητές και κυρίως των μεγάλων τάξεων προτείνουμε να δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά που δεν παραμένουν στο ολοήμερο, να μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο τη δραστηριότητα (ή τις δραστηριότητες) που επιθυμούν, σε συγκεκριμένη ώρα που θα καθορίζεται από το πρόγραμμα του σχολείου με την προϋπόθεση ότι η επιλογή τους αυτή θα δηλώνεται από την αρχή της σχολικής χρονιάς.

Προτεινόμενες δραστηριότητες ανά μάθημα:

 • Φυσική Αγωγή: Δημιουργία ομάδων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδοσφαίρου) και τμημάτων παραδοσιακών χορών, ρυθμικής, ενόργανης, μουσικοκινητικής αγωγής, αεροβικής, Αγωγή Υγείας.
 • Ξένη γλώσσα: Ενισχυτική διδασκαλία με οπτικοακουστικά μέσα, θεατρικό παιχνίδι, αλληλογραφία με μαθητές του εξωτερικού, ξένη λογοτεχνία, επιτραπέζια παιχνίδια στην ξένη γλώσσα.
 • Μουσική: Δημιουργία χορωδίας, τμήματα μουσικοκινητικής Αγωγής και εκμάθησης οργάνων, συγκρότηση μαθητικής ορχήστρας, τμήματα βασικών αρχών θεωρίας της μουσικής.
 • Πληροφορική : Γνωριμία, εξοικείωση και χρήση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 • Εικαστικά: Γνωριμία με τα ρεύματα ζωγραφικής και των διαφόρων τεχνοτροπιών.
 • Θεατρική Αγωγή: Θεατρικά σχήματα, θεατρικό παιχνίδι, προετοιμασία θεατρικών παραστάσεων.

Το Δ.Σ. της Ο.Κ.Π.Ε.

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ