Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή απασχόληση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΑΙ.Θ.
Μαρούσι, 05-02-2016
Αρ. Πρωτ.: 19695/Ε2ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Π.Ε & Δ.Ε.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Δ Ε.
ΤΜΗΜΑ Β'
ΠΡΟΣ

Δ/νση Δ.Ε. Ανατολικής Αττικής

 Ηρώων Πολυτεχνείου 9-11.
Τ Κ. 153 44, Γέρακας


ΘΕΜΑ: "Πληροφορίες σχετικά με υπερωριακή απασχόληση Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών"

Σε απάντηση του αριθμ. 982/18-01· 2016 εγγράφου σας, σχετικά με το αριθμ 50306/17 01 2016 έγγραφο - καταγγελία της Ομοσπονδίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (Ο.Ι.Ε.Λ.Ε.), περί της μη έγκαιρης καταβολής του μισθού και της υπερωριακής αποζημίωσης των εκπαιδευτικών του ιδιωτικού σχολείου «Εκπαιδευτήρια Κωστέα - Γείτονα», ως προς το σκέλος που μας αφορά, σας γνωρίζουμε ότι ισχύουν τα εξής:

A) Οι διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 27, του Ν 682/1977 (ΦΕΚ 244 τ A/01-09 1977) σύμφωνα με τις οποίες:

"1. Το όριον των καθ' εβδομάδα ωρών διδασκαλίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών πλήρους ατιασχολήοεως είναι το ισχύον εκάστοτε δια τους δημοσίους εκπαιδευτικούς των δημοσίων σχολείων. Πέραν των ωρών διδασκαλίας ο ιδιωτικός εκπαιδευτικός υποχρεούται εις την παροχήν καί άλλων υπηρεσιών, συνδεομένων προς το εν γένει εκπαιδευτικόν έργον, ως συμμετοχή εις διαφόρους συνεδριάσεις των συλλόγων των διδασκόντων, συμμετοχή εις ςορτάς και άλλας εκδηλώσεις ενημέρωσις γονέων κλπ., παραμένων εις το αχολείον κατά τας ώρας και ημέρας λειτουργίας αυτού, και πάντως ουχί πέραν των 30 ωρών εν τω συνόλω εβδομαδιαίως, δια τους κατά πλήρες διδακτικόν ωράριον απασχολούμενους εκπαιδευτικούς της Μέσης Εκπαιδεύσεως και κατ' αναλογίαν δια τους απασχολούμενους με ηλλατωμένον διδακτικόν ωράριον".

Β) Η παρ. 14 της 21 σελίδας της αριθμ. 10402/26-9-1977 σχετικής εγκυκλίου της πρώην Διεύθυνσης ιδιωτικής Εκπαίδευσης «ου Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Οδηγίες επί μερικών διατάξεων του Ν 682/1977», σύμφωνα μ* την οποία : «κατά την παρ. 1 του όρθρου 27 οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές και τις άλλες υπηρεσίες που αναφερονται στο ίδιο άρθρο παραμένοντας στο σχολείο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, οι μεν εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι 30 ώρες, οι δε της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όμως

Β) Η παρ. 14 της 21 σελίδας της αριθμ. 10402/26-9-1977 σχετικής εγκυκλίου της πρώην Διεύθυνσης ιδιωτικής Εκπαίδευσης «ου Υπουργείου Παιδείας με θέμα: «Οδηγίες επί μερικών διατάξεων του Ν 682/1977», σύμφωνα με την οποία : «κατά την παρ. 1 του όρθρου 27 οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν τις εκπαιδευτικές και τις άλλες υπηρεσίες που αναφέρονται στο ίδιο άρθρο παραμένοντας στο σχολείο κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του, οι μεν εκπαιδευτικοί της Μέσης Εκπαίδευσης μέχρι 30 ώρες, οι δε της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης όμως μέχρι σήμερα υπό το κράτος της ισχύος του Ν.309/1976 μέχρι 34 ώρες την εβδομάδα. Η παραμονή στο σχολείο κατά τις κενές ώρες που δημιουργούνται από το πρόγραμμα προσμετράται κατά τον υπολογισμό των ωρών. Απασχόληση πέρα από το ωράριο αυτό συνεπάγεται την καταβολή υπερωριακής απασχόλησης".

Γ. Η αριθμ.Φ.8/53470/Δ2/1-4-2015 (ΦΕΚ 688 τ.Β'/22-4-2015)Υ.Α.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΠηγή:  http://www.oiele.gr/terma-stin-asidosia-ton-apliroton-iperorion-sta-idiotika-scholia-vazi-apofasi-tou-ipourgiou-pedias/


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ