ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: Πρόγραμμα Σπουδών και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ

 ΤΜΗΜΑ Α΄
Αθήνα,
09­-10-­2015

Αρ. Πρωτ.
159298/Δ2

ΘΕΜΑ: Οδηγίες διδασκαλίας για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015‐2016

Μετά από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (πράξη 42/2015 του .Σ.) σας αποστέλλουμε τις παρακάτω οδηγίες για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερησίου Γενικού Λυκείου και στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015‐2016 Συγκεκριμένα:


Το Πρόγραμμα Σπουδών και ο Οδηγός Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο

Στο Πρόγραμμα Σπουδών (αρ. πρωτ. 8561/Δ2/19‐01‐2015 ΥΑ, ΦΕΚ Β΄ 197) για τη Φυσική Αγωγή περιγράφεται ένας πρότυπος οδηγός μαθησιακών αποτελεσμάτων, ώστε να γνωρίζουν όλοι σε τι αποβλέπουμε και πως προσπαθούμε να το πετύχουμε. Στο Πρόγραμμα Σπουδών αναλύεται η γενική φιλοσοφία του μαθήματος στο Λύκειο και καθορίζονται επιμέρους σκοποί και υποσκοποί. Στο Πρόγραμμα Σπουδών δίνονται βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο συνολικά.
Τα παραπάνω στοιχεία αναλύονται πιο διεξοδικά στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο με αναλυτικά πρακτικά παραδείγματα ανά υποσκοπό και ανά τάξη, ενώ δίνονται περαιτέρω οδηγίες για τη διδασκαλία του μαθήματος, τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού, την αξιολόγηση του μαθητή κτλ.
Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να μελετήσουν αρχικά το Πρόγραμμα Σπουδών, και στη συνέχεια τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο.

Ο Κύριος Σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο: Επιμέρους σκοποί και υποσκοποί

Ως κύριος σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο Λύκειο ορίζεται η «δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής». Το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο δομείται σύμφωνα με το εννοιολογικό περιεχόμενο του σκοπού αυτού, καθορίζει τη φιλοσοφία του μαθήματος, τους επιμέρους σκοπούς, τα παραδείγματα για την υλοποίηση του Προγράμματος Σπουδών καθώς και τις οδηγίες για την αξιολόγηση του μαθητή.
Οι επιμέρους σκοποί, που συνδέονται αρμονικά με τον κύριο σκοπό της Φυσικής Αγωγής και τον υποστηρίζουν, εκφράζονται με βάση τις προσδοκίες σχετικά με το τι περιμένουμε ότι θα έχει μάθει ή θα έχει πετύχει ένα άτομο που έχει διδαχθεί Φυσική Αγωγή στις τρεις τελευταίες τάξεις του Σχολείου. Κάθε επιμέρους σκοπός μπορεί να αναλυθεί περαιτέρω σε υποσκοπούς και με βάση αυτούς κάνει ο εκπαιδευτικός τον προγραμματισμό του.1


Πίνακας 1. Επιμέρους σκοποί με βάση τη δια βίου άσκηση για υγεία, οι αντίστοιχοι υποσκοποί και ενδεικτικά θέματα και δραστηριότητες (συνοπτικά).


Επιμέρους σκοποί
Υποσκοποί

Ενδεικτικά θέματα ή/καιδραστηριότητεςΕπιμέρους σκοπός 1:
1.1 Διατηρεί κινητικές δεξιότητες που έχει ήδη
x
Αθλήματα (γνωστά από τα


Επιδεικνύει ικανότητα
διδαχθεί και τις αναπτύσσει περαιτέρω προκειμένου να
προηγούμενα χρόνια στο


σε ένα εύρος
εκτελέσει πιο σύνθετες ή πολύπλοκες δεξιότητες

σχολείο)


αθλητικών και
1.2 Αναπτύσσει νέες δεξιότητες σε καινούριες φυσικέςx
Νέα ατομικά ή/και ομαδικά


κινητικών δεξιοτήτων
δραστηριότητες (αθλήματα, χορούς κτλ)

αθλήματα, ανάλογα με τις


που είναι χρήσιμες για
1.3 Επιλέγει σύμφωνα με τις επιθυμίες του και τις

δυνατότητες κάθε σχολείου


την επίτευξη του
κινητικές του ικανότητες τις αθλητικές και φυσικές

(π.χ. πιγκ‐πογκ,


στόχου της δια βίου
δραστηριότητες που του ταιριάζουν καλύτερα και

μπάντμιντον, χόκεϊ,


άσκησης για υγεία και
εξελίσσεται περαιτέρω σε αυτές

κολύμβηση κτλ)


ποιότητα ζωής.

x
Χοροί (παραδοσιακοί

ελληνικοί χοροί, μοντέρνοι ή
x
διεθνείς)
Τροποποιημένα παιχνίδια


Επιμέρους σκοπός 2:
2.1 Κατανοεί βασικές αρχές της άσκησης και τις
x
Γνώσεις και εφαρμογή


Κατανοεί και είναι σε
εφαρμόζει προκειμένου να γυμνάζεται με ασφάλεια

γνώσεων σε θέματα


θέση να εφαρμόσει
κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε μια ποικιλία

άσκησης και υγείας


γνώσεις και έννοιες των
δραστηριοτήτων
x
Άσκηση και φυσικές


επιστημών που
2.2 Κατανοεί τις λειτουργίες και τους τρόπους κίνησης

δραστηριότητες με


συμβάλουν στη δια
του σώματος και είναι σε θέση να εφαρμόσει αυτή τη

ασφάλεια


βίου άσκηση για υγεία
γνώση προς όφελός του/της προσαρμόζοντας το
x
Άσκηση και πρώτες


και ποιότητα ζωής.
επίπεδο της άσκησης στις προσωπικές του/της ανάγκες
βοήθειεςκαι δυνατότητες
x
Άσκηση κάτω από2.3 Κατανοεί τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου

διαφορετικές συνθήκεςζωής και τα οφέλη της άσκησης στην υγεία και στην
x
Άσκηση και πρόληψη ή/καιπρόληψη ασθενειών

αντιμετώπιση παθήσεων2.4 Κατανοεί με ποιόν τρόπο η διατροφή και η άσκηση x
Άσκηση και κατάλληλησυμβάλουν στην υγεία και στον ελέγχου βάρους και

διατροφήείναι σε θέση να αξιολογήσει μη θεμιτές πρακτικές (π.χx.,
Υγιεινές συνήθειες καισυμπληρώματα διατροφής, απαγορευμένες ουσίες κτλ)
ποιότητα ζωής2.5 Κατανοεί και είναι σε θέση να εφαρμόσει ένα

ευρύτερο πεδίο γνώσεων ψυχολογίας της άσκησης,

γνώσεις για κοινωνικά ή ηθικής φύσης θέματα ή

γνώσεις για θέματα παράδοσης και ιστορίας
Επιμέρους σκοπός 3:
3.1 Ακολουθεί ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησηςx
Ανάπτυξη προσωπικού


Είναι σε θέση να
που έχει αναπτύξει ο ίδιος ή σε συνεργασία με άλλους

προγράμματος άσκησης


αναπτύξει και να
3.2 Λαμβάνει πρωτοβουλία συμμετοχής ή/και
x
Ανάπτυξη φυσικής


διατηρήσει ένα
αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται

κατάστασης εντός και εκτός


επίπεδο φυσικής
προκειμένου να γνωρίσει νέες φυσικές δραστηριότητες
σχολείου


κατάστασης για υγεία,
και αθλήματα με στόχο τη διασκέδαση, την κοινωνική x
Εναλλακτικές μορφές


μέσα από τη
αλληλεπίδραση και την αυτό‐έκφραση

άσκησης


συστηματική
3.3 Αξιολογεί αποτελεσματικά την πρόοδό του ως προςx
Υπαίθριες φυσικές


συμμετοχή του σε ένα
την τακτική συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες

δραστηριότητες


εύρος σωματικών
καθώς και αποτελέσματα δοκιμασιών της φυσικής
x
Φυσικές δραστηριότητες για


δραστηριοτήτων.
κατάστασής του

υγεία3.4 Παρουσιάζει βελτίωση ή το κατάλληλο επίπεδο σεx
Αξιολόγηση παραμέτρων τηςδείκτες φυσικής κατάστασης που σχετίζονται με την

φυσικής κατάστασηςυγεία
Επιμέρους σκοπός 4:
4.1 Εφαρμόζει κανόνες, διαδικασίες και απλές πρακτικέςx
Θετική προσωπική,


Επιδεικνύει υπεύθυνη
που τονίζουν τις αρχές του τίμιου αγώνα («ευ

κοινωνική, ηθική


κοινωνική
αγωνίζεσθαι») σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων

συμπεριφορά


συμπεριφορά, σεβασμό
4.2 Επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και
x
Δεξιότητες ζωής2στη διαφορετικότητα,
κατανόηση του άλλου φύλου, καθώς και των
x
Παιχνίδια και
κατανόηση του άλλου
συμμαθητών του οποιασδήποτε μειονότητας (κατά το

δραστηριότητες με έμφαση
φύλου και έχει
θρήσκευμα, την εθνότητα, κτλ) ή αναπηρίας

στη συνεργασία
αναπτύξει κατάλληλες
4.3 Επιδεικνύει υπευθυνότητα ως προς τους στόχους


κοινωνικές και
που θέτει και τους ρόλους που αναλαμβάνει


συναισθηματικές
4.4 Επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας και υποστήριξης σε

δεξιότητες που
μια ποικιλία φυσικών δραστηριοτήτων και αθλημάτων


συμβάλλουν στη δια
αναπτύσσοντας θετικές κοινωνικές σχέσεις


βίου άσκηση για υγεία
4.5 Επιδεικνύει στοχευόμενη διάθεση να μεταφέρει τα


και ποιότητα ζωής.
παραπάνω καθώς και στρατηγικές βελτίωσης στοναθλητισμό σε άλλους τομείς της καθημερινής του/τηςζωής1. ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ Α΄ & Β΄ ΤΑΞΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

Στον παρακάτω πίνακα περιγράφονται ορισμένα ουσιώδη ερωτήματα στη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο με βάση τη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής, τα οποία μπορεί να αποτελέσουν το σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη σχεδίων δράσης ή ενοτήτων μαθημάτων, ανάλογα με τα παραδείγματα που δίνονται παρακάτω.

Πίνακας 2. Οι παρακάτω σημαντικές ιδέες/ερωτήματα μπορεί να αποτελέσουν αφορμή για ανάπτυξη σχεδίων δράσης ή ενοτήτων μαθημάτων.

Ενδεικτικά, σημαντικές ιδέες και ουσιώδη ερωτήματα στη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο
με βάση τη δια βίου άσκηση για υγεία και ποιότητα ζωής:


x     Πώς μπορώ να βελτιώσω την απόδοσή μου σε ότι κάνω;

x     Τι παρακινεί τους ανθρώπους να είναι δραστήριοι για όλη τους τη ζωή;
x     Ποια είδη μουσικής με εμπνέουν να γυμνάζομαι τακτικά;
x     Πώς η άσκηση και η φυσική δραστηριότητα σχετίζονται με την υγεία και την ποιότητα ζωής;
x     Πώς μπορώ να διατηρήσω τον έλεγχο του βάρους μου;
x     Τι χρειάζεται να προσέχω στη διατροφή μου όταν γυμνάζομαι;
x     Πώς μπορώ να φτιάξω το δικό μου προσωπικό πρόγραμμα άσκησης;
x     Γιατί να ακολουθήσω ένα υγιεινό τρόπο ζωής;
x     Πώς η άσκηση και οι φυσικές δραστηριότητες βοηθούν σε μια καλύτερη ψυχική υγεία;
x     Ποιες αποφάσεις εξαρτώνται από μένα και πώς αυτές επηρεάζουν την ποιότητα ζωής;
x     Πώς οι καλές κοινωνικές σχέσεις σχετίζονται με την ποιότητα ζωής;
x     Ποιο είναι το νόημα του «ευ αγωνίζεσθαι» για αθλητές και φιλάθλους;

Σημείωση: Ο όρος «σχέδιο δράσης» επιλέχθηκε σκόπιμα ώστε να μην υπάρχει σύγχυση με τον όρο «σχέδιο εργασίας»
που υπάρχει ως ξεχωριστό μάθημα στο σχολείο και αναφέρεται σε μια ιδέα που αναπτύσσεται
είτε ως μια ομαδοσυνεργατική προσέγγιση (πρότζεκτ), είτε ως μια ενότητα μαθημάτων
που δίνει έμφαση σε συγκεκριμένους υποσκοπούς.

Σύντομες οδηγίες για την εφαρμογή στην πράξη

Ο εκπαιδευτικός α) κάνει τον προγραμματισμό του ανάλογα με τους υποσκοπούς, β) επιλέγει κατάλληλα σχέδια δράσης ή/και ενότητες μαθημάτων και γ) παρουσιάζει και προτείνει στους μαθητές 1‐2 σχέδια δράσης από τα οποία οι μαθητές θα επιλέξουν να ασχοληθούν.
Στο Λύκειο ακολουθούμε, ως επί το πλείστον, ομαδοσυνεργατικές μεθόδους διδασκαλίας (όπως στη μέθοδο πρότζεκτ) όπου οι μαθητές/τριες οργανώνονται σε μικρές ομάδες (4‐6 ατόμων περίπου) και επιλέγουν ένα σχέδιο δράσης ή ενότητα μαθημάτων από τους πίνακες που παρατίθενται παρακάτω.
Οι μαθητές κάθε τάξης του Λυκείου επιλέγουν ένα σχέδιο δράσης της αρεσκείας τους, στο οποίο δεσμεύονται ότι θα ασχοληθούν σε κάθε τετράμηνο και οργανώνονται σε μικρές ομάδες. Εφόσον κατά τη διάρκεια του τετραμήνου υπάρχει περιθώριο ή ολοκληρωθεί ένα σχέδιο δράσης ή ενότητα μαθημάτων, τότε ο εκπαιδευτικός προτείνει ένα δεύτερο σχέδιο δράσης με το οποίο θα ασχοληθούν οι μαθητές.
Για κάθε σχέδιο δράσης, κάθε μαθητής και αντίστοιχα κάθε ομάδα μαθητών/τριών συμπληρώνουν τα σχετικά έντυπα από τον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο (π.χ. Προσωπικό συμβόλαιο για τη δράση, Συμβόλαιο και πλάνο εργασίας ομάδας, Εβδομαδιαίο ημερολόγιο δράσης κτλ), ανάλογα με τις απαιτήσεις της δράσης και τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Τα έντυπα αυτά τηρούνται σε ένα ντοσιέ (ατομικό ή


3

ομαδικό) και αποτελούν μέρος του ατομικού χαρτοφυλακίου κάθε μαθητή, ενώ λαμβάνονται υπόψη στην αξιολόγησή του.

Τα σχέδια δράσης που μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές σε κάθε τάξη και τετράμηνο ‐ εφόσον υπάρχουν οι προϋποθέσεις χώρου, εγκαταστάσεων, οργάνων κ.τ.λ.‐ και που αποτελούν τη διδακτέα‐εφαρμοστέα ύλη και των τριών τάξεων του Λυκείου, αναγράφονται συνοπτικά στους παρακάτω πίνακες και αναλυτικότερα στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο.

1.1                      Διδακτέα ύλη, στόχοι και τίτλοι σχεδίων δράσεων Α΄ Γενικού Λυκείου

Παρακάτω παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι τίτλοι όλων των δράσεων ή σχεδίων εργασίας, όλων των τάξεων ανά υποσκοπό, ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να πάρει ευκολότερα αποφάσεις και να κάνει τον προγραμματισμό του. Οι δράσεις αυτές περιγράφονται αναλυτικότερα στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο.
Αρχικά δίνονται τέσσερα σχέδια δράσης, τα οποία έχουν αναπτυχθεί εκτενώς στον Οδηγό Εκπαιδευτικού για τη Φυσική Αγωγή στο Λύκειο και προτείνεται στον εκπαιδευτικό να τα εφαρμόσει σε όλες τις τάξεις (Α΄ & Β΄ Λυκείου).
Κοινά σχέδια δράσης για την Α΄ και Β΄ Λυκείου

Τίτλος Σχεδίου Δράσης:
Υποσκοπός/οί στους οποίους το σχέδιο δράσης αποβλέπει:
Αλλάζω τρόπο ζωής προτού
1.2
Αναπτύσσει νέες δεξιότητες σε καινούριες φυσικές δραστηριότητες
αναγκαστώ να το κάνω
2.4
Κατανοεί τις λειτουργίες και τους τρόπους κίνησης του σώματος και είναι

σε θέση να εφαρμόσει αυτή τη γνώση προς όφελός του προσαρμόζοντας το

επίπεδο της άσκησης στις προσωπικές του ανάγκες και δυνατότητες

2.5
Κατανοεί τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και τα οφέλη της

άσκησης στην υγεία και στην πρόληψη ασθενειών
Γυμνάζομαι τακτικά με
3.1
Ακολουθεί ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης που έχει αναπτύξει ο
συνέπεια για να βελτιώσω την
ίδιος ή σε συνεργασία με άλλους
υγεία μου
3.2
Λαμβάνει πρωτοβουλία συμμετοχής ή/και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που

παρουσιάζονται προκειμένου να γνωρίσει νέες φυσικές δραστηριότητες και

αθλήματα με στόχο τη διασκέδαση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την

αυτό‐έκφραση

3.3
Αξιολογεί αποτελεσματικά την πρόοδό του ως προς την τακτική

συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες καθώς και αποτελέσματα δοκιμασιών

της φυσικής κατάστασής του
Βελτιώνω τη φυσική κατάσταση,
3.1
Ακολουθεί ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης που έχει αναπτύξει ο
προάγω και προασπίζω την
ίδιος ή σε συνεργασία με άλλους
υγεία μου
3.3
Αξιολογεί αποτελεσματικά την πρόοδό του ως προς την τακτική

συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες καθώς και αποτελέσματα δοκιμασιών

της φυσικής κατάστασής του
Οργάνωση πρωταθλήματος
4.3
Επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες και υπευθυνότητα ως προς τους στόχους
επιτραπέζιας αντισφαίρισης με
που θέτει και τους ρόλους που αναλαμβάνει
ανάληψη ρόλωνΠροτεινόμενα σχέδια δράσης για την Α΄ Λυκείου
Τίτλος Σχεδίου Δράσης
Υποσκοπός
Χωρίς το σκορ, είναι απλά ένα
1.1
Διατηρεί κινητικές δεξιότητες που έχει ήδη διδαχθεί και τις αναπτύσσει
παιχνίδι: Ενδοσχολικό
περαιτέρω προκειμένου να εκτελέσει πιο σύνθετες ή πολύπλοκες δεξιότητες
πρωτάθλημα αθλοπαιδιών


Αν νομίζεις ότι οι χορευτές δεν
1.2
Αναπτύσσει νέες δεξιότητες σε καινούριες φυσικές δραστηριότητες
είναι αθλητές, ξανασκέψου το
2.1
Κατανοεί βασικές αρχές της άσκησης και τις εφαρμόζει προκειμένου να

γυμνάζεται με ασφάλεια κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε μια ποικιλία

δραστηριοτήτων
Το πριν και το μετά… μιας
2.1
Κατανοεί βασικές αρχές της άσκησης και τις εφαρμόζει προκειμένου να
φυσικής δραστηριότητας
γυμνάζεται με ασφάλεια κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε μια ποικιλία

δραστηριοτήτων


4

Δυνατά, γρήγορα, μέγιστα…
2.1
Κατανοεί βασικές αρχές της άσκησης και τις εφαρμόζει προκειμένου να

γυμνάζεται με ασφάλεια κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε μια ποικιλία

δραστηριοτήτων

2.2
Κατανοεί τις λειτουργίες και τους τρόπους κίνησης του σώματος και είναι

σε θέση να εφαρμόσει αυτή τη γνώση προς όφελός του/της προσαρμόζοντας

το επίπεδο της άσκησης στις προσωπικές του/της ανάγκες και δυνατότητεςΆσκηση για υγεία
2.3
Κατανοεί τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και τα οφέλη της

άσκησης στην υγεία και στην πρόληψη ασθενειών
Υγεία = Διατροφή + Άσκηση
2.4
Κατανοεί με ποιόν τρόπο η διατροφή και η άσκηση συμβάλουν στην

υγεία και στον ελέγχου βάρους και είναι σε θέση να αξιολογήσει μη θεμιτές

πρακτικές (π.χ., συμπληρώματα διατροφής, απαγορευμένες ουσίες κτλ)
Μαθαίνω να γυμνάζομαι σωστά
3.1
Ακολουθεί ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης που έχει αναπτύξει ο
για να έχω καλή υγεία
ίδιος ή σε συνεργασία με άλλους
Συμμετοχή στην άσκηση και
3.1
Ακολουθεί ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης που έχει αναπτύξει ο
ψυχική υγεία
ίδιος ή σε συνεργασία με άλλους

3.2
Λαμβάνει πρωτοβουλία συμμετοχής ή/και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που

παρουσιάζονται προκειμένου να γνωρίσει νέες φυσικές δραστηριότητες και

αθλήματα με στόχο τη διασκέδαση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την

αυτό‐έκφραση
Αξιολογώ τη φυσική μου
3.3
Αξιολογεί αποτελεσματικά την πρόοδό του ως προς την τακτική
κατάσταση
συμμετοχή σε φυσικές δραστηριότητες καθώς και αποτελέσματα δοκιμασιών

της φυσικής κατάστασής του
Παίζω τίμια
4.1
Εφαρμόζει κανόνες, διαδικασίες και απλές πρακτικές που τονίζουν το

αθλητικό πνεύμα (ευ αγωνίζεσθαι) σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων
Γνωρίζω νέα παιχνίδια και
4.2
Επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και κατανόηση του άλλου
δραστηριότητες
φύλου
Όλοι γυμναστές
4.3
Επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες και υπευθυνότητα ως προς τους στόχους

που θέτει και τους ρόλους που αναλαμβάνει
Γίνομαι ειδικός και διδάσκω
4.4
Επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων και

αναπτύσσει θετικές κοινωνικές σχέσεις
1.2                      Διδακτέα ύλη, στόχοι και τίτλοι σχεδίων δράσεων Β΄ Γενικού Λυκείου

Ο   εκπαιδευτικός μπορεί να συμπεριλάβει στον προγραμματισμό του κάποια από τα κοινά σχέδια δράσης για όλες τις τάξεις, που αναφέρονται παραπάνω. Περαιτέρω, μπορεί να επιλέξει κάποιο από τα παρακάτω, ανάλογα με τα ενδιαφέροντα των μαθητών και τις δυνατότητες που υπάρχουν σε κάθε σχολείο.

Προτεινόμενα σχέδια δράσης για τη Β΄ Λυκείου
Τίτλος Δράσης
Υποσκοπός
Ενδοσχολικό πρωτάθλημα
1.1
Διατηρεί κινητικές δεξιότητες που έχει ήδη διδαχθεί και τις αναπτύσσει
αθλοπαιδιών
περαιτέρω προκειμένου να εκτελέσει πιο σύνθετες ή πολύπλοκες δεξιότητες
«Πάμε μια βόλτα στις
1.2
Αναπτύσσει νέες δεξιότητες σε καινούριες φυσικές δραστηριότητες
διαδρομές της γειτονιάς μου;»
2.1
Κατανοεί βασικές αρχές της άσκησης και τις εφαρμόζει προκειμένου να

γυμνάζεται με ασφάλεια κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε μια ποικιλία

δραστηριοτήτων
«Γυμνάζομαι με ασφάλεια!!!!»
2.1
Κατανοεί βασικές αρχές της άσκησης και τις εφαρμόζει προκειμένου να

γυμνάζεται με ασφάλεια κάτω από διαφορετικές συνθήκες σε μια ποικιλία

δραστηριοτήτων
Από το Α στο Β και από εκεί στο
2.2
Κατανοεί τις λειτουργίες και τους τρόπους κίνησης του σώματος και είναι
Ω των κινητικών δεξιοτήτων
σε θέση να εφαρμόσει αυτή τη γνώση προς όφελός του/της προσαρμόζοντας

το επίπεδο της άσκησης στις προσωπικές του/της ανάγκες και δυνατότητες
Μυοσκελετικές παθήσεις: τι,
2.3
Κατανοεί τις επιπτώσεις του σύγχρονου τρόπου ζωής και τα οφέλη της
γιατί, πώς
άσκησης στην υγεία και στην πρόληψη ασθενειών
Σώμα + άσκηση, σώμα + σπορ,
2.4
Κατανοεί με ποιόν τρόπο η διατροφή και η άσκηση συμβάλουν στην
σώμα + χορός
υγεία και στον ελέγχου βάρους και είναι σε θέση να αξιολογήσει μη θεμιτές

πρακτικές (π.χ., συμπληρώματα διατροφής, απαγορευμένες ουσίες κτλ)


5

Γυμνάζομαι για να βελτιώσω
3.1
Ακολουθεί ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης που έχει αναπτύξει ο
την υγεία μου με βάση τα
ίδιος ή σε συνεργασία με άλλους
ατομικά χαρακτηριστικά


Μαθαίνω πώς να καθορίζω
3.1
Ακολουθεί ένα πρόγραμμα συστηματικής άσκησης που έχει αναπτύξει ο
στόχους για προσωπική
ίδιος ή σε συνεργασία με άλλους
βελτίωση
3.2
Λαμβάνει πρωτοβουλία συμμετοχής ή/και αξιοποιεί τις ευκαιρίες που

παρουσιάζονται προκειμένου να γνωρίσει νέες φυσικές δραστηριότητες και

αθλήματα με στόχο τη διασκέδαση, την κοινωνική αλληλεπίδραση και την

αυτό‐έκφραση
Όλοι διαιτητές
4.1
Εφαρμόζει κανόνες, διαδικασίες και απλές πρακτικές που τονίζουν το

αθλητικό πνεύμα (ευ αγωνίζεσθαι) σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων
Χοροί του κόσμου
4.2
Επιδεικνύει σεβασμό στη διαφορετικότητα και κατανόηση του άλλου

φύλου
Εκπαιδευτική πυραμίδα:
4.3
Επιδεικνύει ηγετικές ικανότητες και υπευθυνότητα ως προς τους στόχους
Διδάσκω σε μικρότερους
που θέτει και τους ρόλους που αναλαμβάνει
μαθητές


Μαζί μπορούμε καλύτερα
4.4
Επιδεικνύει πνεύμα συνεργασίας σε μια ποικιλία δραστηριοτήτων και

αναπτύσσει θετικές κοινωνικές σχέσεις


Οι διδάσκοντες να ενημερωθούν ενυπόγραφα.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΗΣ

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ