ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Αγωγής, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ μέχρι το λύκειο.
Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο νέο υλικόΕΚΤΑΚΤΟ:
ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ στο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ κ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

 - Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών Φυσικής Αγωγής, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ μέχρι το λύκειο.
 - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Φ.Α. στο νέο υλικό.
 - Θεσμοθέτηση Ομίλων Αθλητικών Δράσεων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Μαρούσι, 9-6-2015
Αρ.Πρωτ. 90657 /Φ1 ΕΞ
     78416 εισ

ΠΡΟΣ:
Τη Βουλή των Ελλήνων,
Δεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
\ Τμήμα Αναφορών
ΚΟΙΝ:
Βουλευτή κ. - Νικόλαο Νικολόπουλο
(Δια της Βουλής των Ελλήνων)
ΘΕΜΑ : «Απάντηση σε Αναφορά»
    ΣΧΕΤ : Έγγραφό σας: ΠΑΒ 620/15-5-2015.

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας και σε  επιστολή  της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών Φυσικής Αγωγής (ΠΕΝΕΛΦΑ - http://www.penelfa.gr), την οποία κατέθεσε ως αναφορά ο Βουλευτής κ. Νικόλαος Νικολόπουλος, αναφορικά με τις διδασκόμενες ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην Α/θμια κ’ Δ/θμια Εκπαίδευση ,σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α/θμια Εκπαίδευση
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται στα Δημοτικά Σχολεία (όλων των τύπων) της χώρας σύμφωνα με τα ισχύοντα ωρολόγια προγράμματα, ως εξής:

α) Στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ {Φ. 12/520/61575/Γ1/30.05.2011(ΦΕΚ 1327/2011,τ.β')Τροποποίηση-συμπλήρωση της με αριθμ. Φ.12/773/77094/Γ1/28-7-2006 (ΦΕΚ 1139/2006 τ.Β) και της με αριθμ. Φ. 12/620/ 61531/Γ1/31-5-2010 (ΦΕΚ 804, τ.Β ) Ωρολόγια Προγράμματα Δημοτικών Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα- ΕΑΕΠ. Υ.Α.}
-Στη Ζώνη του Πρωινού Προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π. :
Τέσσερις (4) ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις Α',Β',Γ' και Δ' τάξεις και
Δύο (2) ώρες την εβδομάδα για τις τάξεις Ε' ΣΤ' και
-Στη Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος των Ε.Α.Ε.Π.:
1- 5 ώρες την εβδομάδα. Προτείνεται κυρίως για τα τμήματα του ολοήμερου προγράμματος των Δ1, Ε1 και ΣΤ1 τάξεων δεδομένου σε αυτές τις τάξεις το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται λιγότερες ώρες συγκριτικά με τις τάξεις A1, Β'.

β) Στα Δημοτικά Σχολεία και τα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία (πλην ΕΑΕΠ) {Φ 12/ 773/ 77094/Γ1/28.07.2006 ( ΦΕΚ 1139/2006, τ.β') Υ.Α} :
-Στη Ζώνη του Πρωινού Προγράμματος :
-Δύο (2) ώρες την εβδομάδα σε όλες τις τάξεις
-Στη Ζώνη του Ολοήμερου Προγράμματος:
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής είναι υποχρεωτικό για τις Α',Β'τάξεις για 4 ώρες την εβδομάδα. Για τις υπόλοιπες τάξεις αποτελεί προαιρετικό διδακτικό αντικείμενο για δύο ώρες την εβδομάδα.
Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής σε καμιά περίπτωση δεν υποβαθμίζεται. Οπως διαφαίνεται και από τα ανωτέρω Ωρολόγια Πρόγραμμα όλων των τύπων των Δημοτικών Σχολείων της χώρας, ειδικότερα στα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία με ΕΑΕΠ ,το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πλέον κατέχει σημαντική θέση στο πρόγραμμα μεταξύ του συνόλου των 35 ωρών διδασκαλίας του συνόλου των μαθημάτων ανά εβδομάδα.

Επιπλέον ,σας γνωρίζουμε ότι ,στο πλαίσιο της διάδοσης του αθλητικού πνεύματος και της ενασχόλησης των νέων παιδιών με τον αθλητισμό, οι αρμόδιες Διευθύνσεις του ΥΠΟΠΑΙΘ συνεργάζονται και με τις ομοσπονδίες όλων των αθλημάτων προκειμένου να εγκριθούν άδειες εισόδου στα σχολεία, κατόπιν αιτημάτων των ομοσπονδιών, σε επιλεγμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής (προπονητές κλιμακίων και Ομοσπονδιών) με σκοπό την ανάπτυξη και την προώθηση αθλημάτων.


Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση η Φυσική Αγωγή διδάσκεται ως διακριτό γνωστικό αντικείμενο σε όλες τις τάξεις Γυμνασίου και Λυκείου (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ). Η διδασκαλία του μαθήματος στο Λύκειο (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) ακολουθεί τη στοχοθεσία του Προγράμματος Σπουδών, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται η ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων, η προαγωγή της υγείας και της ευεξίας, η ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών, όπως η συνεργασία, ο σεβασμός στον αντίπαλο, καθώς και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης. Για τον λόγο αυτό ενισχύονται οι προσπάθειες για εφαρμογή καινοτόμων δραστηριοτήτων (π.χ. συνεργασίες με αθλητικούς φορείς) που αναβαθμίζουν την παρεχόμενη εκπαίδευση.

Επιπροσθέτως, η «Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού» (Υ.Α. 143571 /Γ4/10-09-2014), την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου, έχει θεσμοθετηθεί με σκοπό να συνδέσει κάθε σχολική χρονιά με έναν κεντρικό «θεματικό άξονα» ευρύτερου μαθησιακού/συμπεριφορικού πεδίου που θα υλοποιείται βιωματικά μέσα από τον Σχολικό Αθλητισμό.

Πρόσθετες δράσεις Φυσικής Αγωγής προβλέπονται στο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο με τη μορφή ομίλων ή κύκλων γνωστικών αντικειμένων, ενώ μπορούν να εφαρμοστούν σχετικά προγράμματα στο πλαίσιο των βιωματικών δράσεων - ευέλικτη ζώνη. Στο Γυμνάσιο, στο πλαίσιο των «Βιωματικών Δράσεων», εφαρμόζεται ήδη το πρόγραμμα «Φύση και Άσκηση» που αφορά τη ανάπτυξη φυσικών δραστηριοτήτων στο φυσικό περιβάλλον.

Εκτός,όμως, από τις διδακτικές ώρες, ο στρατηγικός σχεδιασμός της εκπαιδευτικής πολιτικής έχει ως κύριο στόχο την ποιοτική αναβάθμιση του μαθήματος, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα για την παροχή ποιοτικών προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής στους μαθητές. Οι δρομολογημένες ήδη δράσεις αλλά και η ανάπτυξη νέων αποσκοπούν στη μέσο-μακροπρόθεσμη ουσιαστική αναβάθμιση της Φυσικής Αγωγής που περιλαμβάνει επιμέρους στόχους επίτευξης διαφόρων κινητικών και φυσιολογικών παραμέτρων και κυρίως αλλαγής συμπεριφοράς και στάσης των μαθητών ως προς τη δια βίου φυσική δραστηριότητα και τον υγιεινό τρόπο ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρονται οι πιο σημαντικές από τις δράσεις που έχουν ήδη ή πρόκειται σύντομα να δρομολογηθούν:
  • -Ανάπτυξη νέων Προγραμμάτων Σπουδών, σχολικών εγχειριδίων και οδηγών για τους εκπαιδευτικούς από το νηπιαγωγείο μέχρι το λύκειο. Αναμένεται να ακολουθήσει σειρά προγραμμάτων επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στο νέο υλικό.
  • -Παραγωγή Οδηγού Βόλεϊ για τον εκπαιδευτικό στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση που θα είναι προπομπός για ανάλογες πρωτοβουλίες και για άλλα αθλήματα σε όλες τις βαθμίδες.
  • -Ανάπτυξη αναλυτικής πρότασης για τη θεσμοθέτηση Ομίλων Αθλητικών Δράσεων ελεύθερου χρόνου που θα αναπτύσσονται ανάλογα με τις επιθυμίες των μαθητών και θα αποτελέσουν ουσιαστική προσπάθεια αναβάθμισης και παρέμβασης. Στο πλαίσιο αυτό, σύντομα θα κληθεί η επιστημονική και εκπαιδευτική κοινότητα για την έναρξη διαλόγου με σκοπό τη μελέτη πρότασης εφαρμογής της εν λόγω δράσης.
  • -Ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται τόσο με το μάθημα της Φυσικής Αγωγής όσο και με το κρίσιμο ζήτημα της φυσικής δραστηριότητας των μαθητών έχουν ήδη κατατεθεί ή πρόκειται να δρομολογηθούν σύντομα. Τα αποτελέσματα των ερευνών θα αποτελέσουν τη βάση για την διασφάλιση της ποιότητας μαθημάτων και δράσεων Φυσικής Αγωγής στους μαθητές όλης της χώρας μέσο-μακροπρόθεσμα.
  • Τέλος, το Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. λαμβάνει υπόψη και τις προτάσεις φορέων της εκπ/σης προκειμένου να προβεί σε οποιαδήποτε αλλαγή. Κάθε αλλαγή γίνεται πάντα με αναγκαία σοβαρότητα, επιστημονική τεκμηρίωση και παιδαγωγική ευαισθησία στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής διάστασης της εκπαίδευσης.


Ο ΑΝΑΠΛ.ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ