Π.Δ.114/2014 Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, άρθρο 29: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Αρ. Φύλλου 181

29 Αυγούστου 2014


ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(Όλο το Π.Δ. είναι ΕΔΩ)


Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
 • β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
 • δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
 • στ) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
 • ζ) Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού
 (...)

Άρθρο 29 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση.
Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων
 • β) Τμήμα Β Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 Το Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για:
 • α) θέματα που αφορούν στην ίδρυση, δομή και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) στον έλεγχο και στην οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης των μαθητών,
 • β) για τη διοικητική στήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (K.E.A.T.) και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.),
 • γ) για τη διοργάνωση σχολικών αγώνων σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα φυσικής αγωγής, καθώς και για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων,
 • δ) τα θέματα που αφορούν στις παρελάσεις και στις εθνικές εορτές και μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF),
 • ε) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων για θέματα φυσικής αγωγής,
 • στ) το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων που συντελούν στη σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού,
 • ζ) τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία και για την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
 • η) την αξιολόγηση και ανίχνευση μαθητών – ταλέντων με τεστ και μετρήσεις για την ανάδειξη των μελλοντικών πρωταθλητών,
 • θ) τη διενέργεια ερευνών, μελετών, την καταγραφή
 • των προβλημάτων καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της σχολικής φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της χώρας,
 • ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Β΄ Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

 • α) την εποπτεία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»,
 • β) την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων στα σχολεία όλης της επικράτειας και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αυτών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,
 • γ) τον προγραμματισμό αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,
 • δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
-------------------------------------------------------
Επίσης,

συγκρίνετε παρακάτω το παρόν Π.Δ.114/2014
με το παλιό Π.Δ.147/1976

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ 

Αρ. Φύλλου 181

29 Αυγούστου 2014


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114
Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.
(Όλο το Π.Δ. είναι ΕΔΩ)

 (...)

Άρθρο 24
Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
 

Στρατηγικός σκοπός της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι η παιδαγωγική, επιστημονική και διοικητική υποστήριξη της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής για όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  
Η Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες 
:α) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
β) Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
γ) Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
δ) Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
ε) Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
στ) Αυτοτελές Τμήμα Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων
ζ) Αυτοτελές Τμήμα Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 (...)

 

Άρθρο 29 
Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής
Επιχειρησιακός στόχος της Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής είναι η εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής της Φυσικής Αγωγής και της Αθλητικής Παιδείας στην Εκπαίδευση.
 

Η Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
 • α) Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων
 • β) Τμήμα Β Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων
 Το Τμήμα Α΄ Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής και Γυμναστικών Δραστηριοτήτων είναι αρμόδιο για:
 

 • α) θέματα που αφορούν στην ίδρυση, δομή και λειτουργία των Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.) και των Ειδικών Τμημάτων Αθλητικής Διευκόλυνσης (Ε.Τ.Α.Δ.) στον έλεγχο και στην οριστικοποίηση των πινάκων αξιολόγησης των μαθητών,

 • β) για τη διοικητική στήριξη του έργου της Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων (K.E.A.T.) και της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής Σχολικών Αγώνων (Κ.Ο.Ε.Σ.Α.),

 • γ) για τη διοργάνωση σχολικών αγώνων σε περιφερειακό και πανελλήνιο επίπεδο, ενημερωτικών εκδηλώσεων για θέματα φυσικής αγωγής, καθώς και για την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων,

 • δ) τα θέματα που αφορούν στις παρελάσεις και στις εθνικές εορτές και μεριμνά για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στους αγώνες της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού (ISF),

 • ε) τη διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων, ημερίδων και δράσεων για θέματα φυσικής αγωγής,
 • στ) το σχεδιασμό και την κατάρτιση προγραμμάτων συνεργασίας με φορείς εξωσχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων που συντελούν στη σύνδεση σχολικού και εξωσχολικού αθλητισμού,
 • ζ) τη διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων για τα άτομα με αναπηρία και για την εφαρμογή αναλυτικών προγραμμάτων φυσικής αγωγής στα ειδικά σχολεία σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης,
 • η) την αξιολόγηση και ανίχνευση μαθητών – ταλέντων με τεστ και μετρήσεις για την ανάδειξη των μελλοντικών πρωταθλητών,
 • θ) τη διενέργεια ερευνών, μελετών, την καταγραφή
 • των προβλημάτων καθώς και την επιστημονική τεκμηρίωση των αναγκών και των σύγχρονων απαιτήσεων της σχολικής φυσικής αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) της χώρας,

 • ι) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.

Το Τμήμα Β΄ Σχολικών Γυμναστηρίων και Αθλητικών Εγκαταστάσεων είναι αρμόδιο για:

 

 • α) την εποπτεία του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ και του ΕΘΝΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ «Ο Ι. ΦΩΚΙΑΝΟΣ»,

 • β) την καταγραφή των αθλητικών εγκαταστάσεων και γυμναστηρίων στα σχολεία όλης της επικράτειας και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση αυτών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς,

 • γ) τον προγραμματισμό αθλητικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

 • δ) τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.
 (...)

 (Όλο το παραπάνω νέο Π.Δ. είναι ΕΔΩ)

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 



ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗ 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 1976
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΦΥΛΛΟΥ 56

 


 
ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΝ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 147
Περί τού 'Οργανισμού της Κεντρικής 'Υπηρεσίας τού Υπουργείου 'Εθνικής Παιδείας και θρησκευμάτων.

   (...)

Άρθρov 13.
Γενική Διεύθυνσις Γενικής 'Εκπαιδεύσεως.
Τήν Γενικήν Διεύθυνσιν Γενικής 'Εκπαιδεύσεως συγκροτούν:
 • α) Ή Υπηρεσία Εκπαιδεύσεως και
 • β) Ή Ύπηρεσία Διοικήσεως.

Άρθρον 14.

Διάρθρωσις Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως.

Τήν Ύπηρεσίαν 'Έκπαιδεύσεως συγκροτούν αί Διευθύνσεις:
 • Έφαιρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής 'Εκπαιδεύσεως και Προσχολικής 'Αγωγής.
 • Έφαριμογής Προγραμμάτων Μέσης Έκπαιδεύσεως.
 • 'Εφαρμογής: Προγραμμάτων Σχολών Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού.
 • Φυσικής Άγωγής.
 • Σχολικής Υγιεινής. 
 • 'Επιμορφώσεως Ενηλίκων. 
 • Ειδικής 'Αγωγής.


 (...)



Άρθρον 18
Διάρθρωσις - Άρμοδιότητες Διευθύνσεως Φυσικής 'Αγωγής
.



1. Την Διεύθυνσιν Φυσικής 'Αγωγής συγκροτούν τά Τμήματα:

 • Α' Προγραμμάτων Φυσικής Αγωγής
 • Β' Σχολικών Γυμναστηρίων
 • Γ' Γυμναστικών Δραστηριοτήτων.

2. Αι αρμοδιότητες της Διευθύνσεως είναι αί εις τά Τμήματα αυτής κατανεμόμεναι ώς ακολούθως:

α) Τμήμα Α' Προγραμμάτων Φυσικής 'Αγωγής.
'Εφαρμογή τών αναλυτικών προγραμμάτων τής Φασικής 'Αγωγής της Γενικής καί 'Ανωτέρας 'Εκπαιδεύσεως καί τής 'Εθνικής 'Ακαδημίας Σωματικής 'Αγωγής, κατάρτισις σχεδίων νομοθετικών ή διοικητικών πράξεων άφορωσών εις την Φυσικήν Άγωγήν.

β) Τμήμα Β' Σχολικών Γυμναστηρίων.
Παιρακολούθησις και εποπτεία τών Γυμναστηρίων τής Γενικής 'Επαγγελματικής 'Εκπαιδεύσεως τοΰ 'Εθνικού Γυμναστηρίου «Ί.Φωκιανός, τού Δημοσίου Προτύπου Παιδικού Γυμναστηρίου Καισαριανής, ώς και τού προσωπικού αυτών. Διορισμός τών οίκείων 'Εφοριών τών άνωτέρω Γυμναστηρίων καί τής Ε.Α.Σ.Α. Εξοπλισμός τών Γυμναστηρίων διά Γυμναστικών και αθλητικών οργάνων ώς και 'Οργάνων Παιδικής χαράς. Δαχείρισις τών οργάνων.

γ) Τμήμα Γ' Γυμναστικών Δραστηριοτήτων.

Όργάνωσις τών γυμναστικών καi αθλητικών δραστηριοτήτων όλων τών βαθμίδων τής 'Εκπαιδεύσεως (πλην Ανωτάτης), ώς και όργάνωσις διεθνών σχολικών γυμναστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

 (...)
 (Όλο το παλιό Π.Δ.147/1976 είναι ΕΔΩ )

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ