Ορκωμοσία του Διδάκτορος Μουσικής Δημήτριου Παπαδημητράκη,
Σχολικού Συμβούλου ΠΕ16 Περιφερειακής Δ/νσης Εκπ/σης Δυτ. Ελλάδας

Παρασκευή, 16-3-2012, Εθνικό κ΄Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υπό του Πρυτάνεως Θεοδόση Πελεγρίνη

  ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ 
τῆς  Φιλοσοφικῆς   Σχολῆς

Δημήτριος Παπαδημητράκης του Νικολάου πτυχιοῦχος του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής τοῦ Πανεπιστημίου Αθηνών συνέταξε διατριβήν, ἧς ἡ ἐπιγραφὴ «Η διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής στην Αθήνα (1834-1957) Γενική – Εκκλησιαστική – Ωδειακή Εκπαίδευση», ἥπερ τοῖς ἀναγνοῦσι καθηγηταῖς ἐμμελῶς ἔχειν ἔδοξεν, ὑπέστη δ' εὐδοκίμως τὰς διδακτορικὰς ἐξετάσεις.

           Ἐρωτῶ οὖν τὸ Τμῆμα εἰ, ταῦθ' ἱκανὰ ποιούμενον τεκμήρια τῆς τοῦ ὑποψηφίου ἐπιστημονικῆς παιδείας, δοκιμάζει αὐτὸν εἰς τοὺς διδάκτορας.

           Ἐρωτῶ δὲ καὶ τόν Πρύτανην εἰ τῇ τοῦ Τμήματος συναινῇ γνώμῃ.

           Καθομολόγησον δὴ ἅπερ ὁ νόμος δημοσίᾳ καθομολογεῖν κελεύει τοὺς τὸ διδακτορικὸν μετιόντας ἀξίωμα.

[Ἐπειδὴ ἡ διάσημος τῶν Φιλοσόφων Σχολή, τοῦ Πρυτάνεως ἐπινεύοντος, εἰς τοὺς ἑαυτῆς διδάκτορας ἠξίωσε δοκιμάσαι με, αὐτῇ τε καὶ τῇ Πρυτανείᾳ δημοσίᾳ πίστιν δίδωμι τήνδε:

           Τῆς μὲν ἐπιστήμης ὡς οἷόν τε μάλιστα ἐν τῷ βίῳ ἐπιμελήσεσθαι κἀπὶ τὸ τελειότερον αὐτὴν προαγαγεῖν καὶ ἀγλαΐσαι ἀεὶ πειράσεσθαι, μηδὲ χρήσεσθαι ταύτῃ ἐπὶ χρηματισμῷ ἢ κενοῦ κλέους θήρᾳ, ἀλλ' ἐφ' ᾧ ἂν τῆς θείας ἀληθείας τὸ φῶς προσωτέρω διαχεόμενον ἀεὶ πλείοσιν ἐπαυγάζῃ, πᾶν δὲ ποιήσειν προθύμως ὅ,τι ἂν μέλλῃ ἐς εὐσέβειαν οἴσειν καὶ κόσμον ἠθῶν καὶ σεμνότητα τρόπων, μηδὲ τῆς τῶν ἄλλων διδασκαλίας σὺν ἀβελτερίᾳ κατεπιχειρήσειν ποτὲ κενοσόφως περπερευόμενος καὶ τὰ ἐκείνοις δεδογμένα κατασοφιστεύειν πειρώμενος, μηδ' ἐθελήσειν τἀναντία ὧν αὐτὸς γιγνώσκω διδάσκειν, μηδὲ καπηλεύειν τὴν ἐπιστήμην καὶ τὸ ἀξίωμα τοῦ τῶν Μουσῶν θιασώτου αἰσχύνειν τῇ τῶν ἠθῶν ἀκοσμίᾳ.

           Ταύτην μοι τὴν ἐπαγγελίαν ἐπιτελοῦντι εἴη μοι τὸν Θεὸν ἀρωγὸν κτήσασθαι ἐν τῷ βίῳ.]

           Ἐπειδήπερ οὐ μόνον ἐν ταῖς εἰθισμέναις δοκιμασίαις τῆς σεαυτοῦ ἐπιστήμης ἔλεγχον παρέσχες σαφέστατον, ἀλλὰ καὶ τῇ διατριβῇ, ἣν φιλοπονήσας προσήνεγκας τῷ Τμήματι Μουσικῶν Σπουδῶν, ἄξιον ἀπέφηνας σεαυτὸν τοῦ διδακτορικοῦ ἀξιώματος, κἀπὶ τούτοις τὸ μὲν Τμῆμα ἐδοκίμασέ σε κατὰ τὰ νόμιμα, ό δὲ Πρύτανης τῇ τούτου δοκιμασίᾳ ἐπένευσε, διὰ ταῦτα ἐγώ, Νικόλαος Μαλιάρας Αναπληρωτής Καθηγητής της Ιστορικής Μουσικολογίας, νῦν δὲ τοῦ Τμήματος Μουσικῶν Σπουδῶν Πρόεδρος, χρώμενος τῇ δυνάμει ἣν παρὰ τῶν Πανεπιστημιακῶν νόμων καὶ τοῦ Τμήματος ἔχω λαβών, σὲ Δημήτριε Παπαδημητράκη ὑποψήφιον ὄντα τῆς ἐν τῷ Τμήματι διδακτορίας, Διδάκτορα τῆς Μουσικολογίας δημοσίᾳ ἀναγορεύω καὶ πάσας σοὶ ἀπονέμω τὰς προνομίας τὰς τῷ Πανεπιστημιακῷ τούτῳ ἀξιώματι παρεπομένας, συνθιασώτην δὲ καὶ ἑταῖρον προσαγορεύων, τῆς ἐπιστήμης φιλοτίμως διὰ παντὸς τοῦ βίου ἀντέχεσθαι παραινῶ.
                                          Ἐν Ἀθήναις, τῇ 16 Μαρτίου 2012

 Ὁ Πρύτανις                                                          Ό Πρόεδρος              Καθηγητής                                                 Αναπληρωτής Καθηγητής
ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΜΑΛΙΑΡΑΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Αφού το διακεκριμένο Τμήμα της Φιλοσοφικής με την επιβεβαιωτική συμφωνία του Πρύτανη με έκρινε άξιο, μετά από εξέταση, να με κατατάξει στους διδάκτορές του, σε αυτό και στην Πρυτανεία δημόσια δίδω αυτή την ένορκη διαβεβαίωση: «Την επιστήμη, όσο είναι δυνατό, θα προσπαθήσω στη ζωή μου πάντοτε να καλλιεργήσω και να λαμπρύνω και προς το τελειότερο αυτήν να οδηγήσω, χωρίς να ασκήσω αυτή για κέρδος και κενοδοξία, αλλά με σκοπό το φως της Θείας Αληθείας διαχεόμενον να φωτίζει όσο το δυνατόν πιο πολλούς ανθρώπους. Με προθυμία θα πράττω ό,τι πρόκειται να συντελέσει στην ευσέβεια, τη βελτίωση των ηθών και τη σεμνότητα των χαρακτήρων. Ποτέ δε θα προσβάλω τη διδασκαλία των άλλων με μωρό τρόπο, επιπόλαια καυχώμενος και προσπαθώντας να υποβαθμίσω όσα από τους άλλους έχουν γίνει αποδεκτά. Ποτέ δε θα διδάξω τα αντίθετα από αυτά που γνωρίζω, δε θα νοθεύσω την επιστήμη, ούτε θα ντροπιάσω το αξίωμα του θιασώτη των Μουσών με ηθική απρέπεια. Σύμφωνα με αυτή την υπόσχεση, είθε να είναι στη ζωή μου ο Θεός βοηθός».
-----

 Ο Διδάκτωρ Δημήτρης Παπαδημητράκης δεχόμενος τα συγχαρητήρια τού Πρυτάνεως, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητή Θεοδόση Πελεγρίνη.
Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ