22-7-2011, Τροπολογία που αναφέρεται στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων

 
Κατατέθηκε στις 22/7/2011 στο Σχέδιο Νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για ‘Ερευνα , Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής η τροπολογία:
«Ρυθμίσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» η οποία αναφέρεται στην επιλογή υποψηφίων Διευθυντών όλων των τύπων Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Σχολικών Συμβούλων και στην προφορική εξέταση στην ξένη γλώσσα , η οποία αναμένεται να ψηφιστεί την ερχόμενη εβδομάδα.
 
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

Στο σχέδιο νόμου «Λειτουργία Ενεργειακών Αγορών, Ηλεκτρισμού και φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις.»

Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ


Με τις διατάξεις του τέταρτου άρθρου της προτεινόμενης τροπολογίας ρυθμίζονται θέματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως εξής:
Με τις ρυθμίσεις της πρώτης παραγράφου της προτεινόμενης τροπολογίας επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας, τη μοριοδότηση της οποίας επιθυμεί ο κάθε υποψήφιος. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης με προσκόμιση πτυχίου, προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή σχολικούς συμβούλους κλάδων της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπροσώπους ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται με δεκάβαθμη κλίμακα και ο τελικός τους βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. Οι υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5) δεν μοριοδοτούνται για τη γνώσης της ξένης γλώσσας. Οι εξεταστές για κάθε ξένη γλώσσα ορίζονται για τους y μεν υποψήφιους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου μάθησης και Θρησκευμάτων για τα δε άλλα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης όπου για την επιλογής τους μοριοδοτείται η γνώση της ξένης γλώσσας με απόφαση του αρμόδιου για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος οργάνου».

Με τις ρυθμίσεις της πέμπτης παραγράφου της προτεινόμενης τροπολογίας επιδιώκεται να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων με τη διαμόρφωση πλαισίου που ενισχύει την παραμονή στελεχών στις θέσεις τις οποίες επέλεξαν μέχρι την ολοκλήρωση της προβλεπόμενης θητείας. Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι «οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης. Oι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., εφόσον αναλάβουν καθήκοντα εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, αποκλείονται από τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων σχολικών συμβούλων με απόφαση του οικείου συμβουλίου επιλογής».


ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΡΥΘΜΙΣΗ:
Άρθρο.....
Ρυθμίσεις για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

1. Στο τέλος της περίπτωσης ι της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του ν. 3848/2010 προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Όσοι υποψήφιοι επιθυμούν να μοριοδοτηθούν για τη γνώση ξένης γλώσσας, οποιουδήποτε επιπέδου, με προσκόμιση πτυχίου ή μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής εξετάζονται προφορικά ενώπιον του αρμόδιου συμβουλίου επιλογής, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, από δύο εκπαιδευτικούς λειτουργούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή σχολικούς συμβούλους κλάδων της αντίστοιχης ξένης γλώσσας ή εκπροσώπους ξένων διπλωματικών αρχών στην Ελλάδα ή, για τις περιπτώσεις επιλογών όπου αρμόδια συμβούλια αποτελούνται και από τα μέλη των ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ, ΑΠΥΣΠΕ/ΑΠΥΣΔΕ, και από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ειδικότητας της αντίστοιχης ξένης γλώσσας. Οι εξεταζόμενοι βαθμολογούνται με δεκάβαθμη κλίμακα και ο τελικός τους βαθμός είναι ο μέσος όρος των βαθμών των δύο εξεταστών. Ol υποψήφιοι που βαθμολογούνται με βαθμό μικρότερο του πέντε (5} δεν μοριοδοτούνται για τη γνώσης της ξένης γλώσσας. Οι εξεταστές για κάθε ξένη γλώσσα ορίζονται για τους μεν υποψήφιους σχολικούς συμβούλους και διευθυντές εκπαίδευσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για τα δε άλλα στελέχη της δημόσιας εκπαίδευσης, με απόφαση του οργάνου που είναι αρμόδιο για την οικεία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.».

2. Η παράγραφος 13 του άρθρου 24 του ν. 3848/2010 τροποποιείται ως εξής:
«13. Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ. διαγράφονται από όλους τους πίνακες διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., διατηρούν όμως τη σειρά εγγραφής τους στους πίνακες διευθυντών εκπαίδευσης.
Οι τοποθετούμενοι σε θέσεις διευθυντών σχολικών μονάδων και Σ.Ε.Κ., εφόσον αναλάβουν καθήκοντα εντός της προθεσμίας που τάσσεται από τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, αποκλείονται από τη διαδικασία κατάρτισης πινάκων σχολικών συμβούλων με απόφαση του οικείου συμβουλίου επιλογής.».

http://www.fa3.gr/symvoulos/2011-15/kriseis-symv/trop-h1.jpg
(πηγή: mpratis.gr)

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ