Μεταθέσεις και αποσπάσεις µε νέες προϋποθέσεις

Όροι των τοποθετήσεων και μετακινήσεων των εκπαιδευτικών στα σχολεία που συνενώθηκαν καθώς και σε περιπτώσεις υποβιβασμού σχολικών µονάδων
Ολα όσα πρέπει να γνωρίζουν 18.000 καθηγητές, του Χρήστου Κάτσικα xkatsikas@xkatsikas.gr
Τρίτη 22 Μαρτίου 2011H νέα σχολική χρονιά θα βρει συγχωνευµένες περίπου 2.000 σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγεία, δηµοτικά, γυµνάσια και λύκεια).

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν τους όρους των τοποθετήσεων και µετακινήσεων των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα σχολεία που συνενώθηκαν καθώς και στις περιπτώσεις υποβιβασµού ή συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων.
Παράλληλα παρουσιάζουν ...
και τις νέες προϋποθέσεις µεταθέσεων και αποσπάσεων.

Τα ΘΕΜΑΤΑ αυτά περιλαµβάνονται στο Π.Δ.100/97 (Τροποποίηση Π.Δ. 50/1996) «Μεταθέσεις και τοποθετήσεις των εκπαιδευτικώντης δηµόσιας Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης».

Ας δούµε τι προβλέπεται στο αρθρο 14 που αφορά την «Κρίση και τοποθέτηση υπεράριθµων εκπαιδευτικών», δηλαδή τη διευθέτηση των…. υπεραριθµιών καθηγητών:

Υπεραριθµίες εκπαιδευτικών είναι δυνατόν να προκύψουν:
(α) Σε σχολικές µονάδες της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης από ίδρυση, κατάργηση, υποβιβασµό, διαίρεση ή συγχώνευση αυτών ή άλλη αιτία.

(β) Σε σχολικές µονάδες της Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσηςαπό τηνίδρυση, την κατάργηση ή τη συγχώνευση αυτών, από τη µετατροπή λυκείων σε λυκειακές τάξεις ή από τη µείωση των τµηµάτων των µαθητών ή άλληαιτία. Σε περίπτωση συγχώνευσης σχολικών µονάδων, για τη διαπίστωση της τυχόν υπεραριθµίας κρίνονται όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που συγχωνεύονται.

Τα αρµόδια περιφερειακά συµβούλια, µετά τις µεταθέσεις που διενεργούνται σύµφωνα µε τη διαδικασία των άρθρων 9, 11, 12 και 13 του Διατάγµατος αυτού συντάσσουν πίνακες των κενών οργανικών θέσεων λαµβάνοντας υπόψη και τις κενές θέσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία των παραπάνω µεταθέσεων κατά σχολική µονάδα.

Αν διαπιστωθεί υπεραριθµία εκπαιδευτικών σε σχολικές µονάδες, αυτή ρυθµίζεται µε την παρακάτω διαδικασία:
(α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθµία να δηλώσουν, εντός τριών εργάσιµων ηµερών, αν επιθυµούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθµοι.

(β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συµβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονοµαστικά τους υπεράριθµους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική µονάδα, λαµβάνοντας υπόψη τα εξής:

(i) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι αυτοί που συγκεντρώνουν τονµεγαλύτερο αριθµό µονάδων µετάθεσης, σύµφωνα µε τοάρθρο 16 αυτού του Π.∆.

(ii) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυµούν να κριθούν ως υπεράριθµοι, χαρακτηρίζονται ωςυπεράριθµοι εκείνοιπου τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική µονάδα.Οι εκπαιδευτικοί που µετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική µονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθµοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα. Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης, υπεράριθµοι χαρακτηρίζονταιοι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν τον µικρότερο αριθµό µονάδων µετάθεσης, σύµφωνα µε το άρθρο 16 αυτού του Π.∆.

Οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίζονται υπεράριθµοι, σύµφωνα µε τα παραπάνω, καλούνται από το αρµόδιο περιφερειακό συµβούλιο να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε συγκεκριµένες σχολικές µονάδες, στις οποίες υφίστανται οργανικά κενά, εντός δέκα ηµερών.

Η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης γίνεται ως εξής:
(α) Οταν η υπεραριθµία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο µετακινούνται µαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθµοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυµούν κατα απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. H τοποθέτηση γίνεταιµε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης.

(β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατα απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης.

(γ) Οσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυµούν ή δεν κατέστη δυνατόν να τοποθετηθούν σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής ,τοποθετούνται σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.∆. συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που ζη τούν µετάθεση ή τοποθέτηση.

Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτώσεων της παραγράφου αυτής µπορούν εφόσον το επιθυµούν να µετατεθούν κατά προτεραιότητα το ίδιο ή τα επόµενα σχολικά έτη στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, αν σε αυτό δηµιουργηθούν κενές θέσεις.

Η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών της ∆ευτεροβάθµιαςΕκπαίδευσης γίνεται ως εξής:

(α) Οταν η υπεραριθµία σε ένα σχολείο οφείλεται σε ίδρυση αντίστοιχου νέου σχολείου στη σχολική περιφέρειά του και στο οποίο µετακινούνται µαθητές του αρχικού σχολείου, οι υπεράριθµοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυµούν, κατα απόλυτη προτεραιότητα στο νέο σχολείο. H τοποθέτηση γίνεται µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης. Οταν η υπεραριθµία σε λύκεια µιας περιοχής οφείλεται σε ίδρυση ΕΠΛ όπου και µετακινούνται οι µαθητές των λυκείων, οι υπεράριθµοι τοποθετούνται εφόσον το επιθυµούν κατ’ απόλυτη προτεραιότητα στο ΕΠΛ µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης.

(β) Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, συγκρινόµενοι µόνο µεταξύ τους, µε βάση το σύνολο των µονάδων µετάθεσης και τις δηλώσεις προτίµησής τους σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας και όπου αυτό δεν είναι δυνατόν σε κενές θέσεις όµορης οµάδας σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης.

(γ) Οσοι εκπαιδευτικοί δεν επιθυµούν να τοποθετηθούν, σύµφωνα µε τη διαδικασία των προηγούµενων περιπτώσεων (α) και (β) της παραγράφου αυτής τοποθετούνται ύστερα από δήλωσή τους σε κενές θέσεις σχολείων της ίδιας περιοχής µετάθεσης, κατά τη διαδικασία των διατάξεων του άρθρου 15 αυτού του Π.∆. συγκρινόµενοι µε όλους τους εκπαιδευτικούς που ζητούν µετάθεση ή τοποθέτηση.
Οι εκπαιδευτικοί που εξακολουθούν να είναι υπεράριθµοι µετά τις παραπάνω ρυθµίσεις παραµένουν στο σχολείο όπου κρίθηκαν ως υπεράριθµοι και διατίθενται σε άλλες σχολικές µονάδες για τη συµπλήρωση του ωραρίου τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.

14 του Ν. 1566/1985. Για τον σκοπό αυτό ανακοινώνονταιαπό τις αρµόδιες ∆ιευθύνσεις τα σχολεία στα οποία υπάρχουνανάγκες και καλούνται οι εκπαιδευτικοί µε αίτησή τους να δηλώσουν κατά σειρά προτίµησης όλα τα παραπάνω σχολεία. Η διάθεση αυτών γίνεται µε τη σειρά προτίµησης και τοσύνολο των µονάδων µετάθεσής τους.

Ο χρόνος υπηρεσίας στην προηγούµενή τους θέση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης που µετατίθενται, διατίθενται ή αποσπώνται λόγω υπεραριθµίας υπολογίζεται για τη συµπλήρωση της υπηρεσίας που απαιτείται από το άρθρο 8 αυτού του Π.∆. Οι διατάξεις που προβλέπουν συνυπολογισµό του χρόνου απόσπασης στην οργανική θέση εφαρµόζονται ανάλογα και στην περίπτωση αυτή.

Οι διατάξεις της παραγράφου 3 και της παραγράφου7 εδάφιο Β και 8 του άρθρου αυτού εφαρµόζονται αναλόγως και στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι εκπαιδευτικοί δεν καλύπτουν το υποχρεωτικό ωράριο διδασκαλίας στηνοργανική θέση τους (λειτουργικές υπεραριθµίες) κατά την έναρξη του σχολικού έτους και µέχρι της ρυθµίσε ως της υπεραριθµίας σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
Για τον χαρακτηρισµό εκπαιδευτικού ως υπεράριθµου και την άρση της υπεραριθµίας αυτού, δεν απαιτείται να συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του παρόντος Π.∆. 50/96.

Από τις διατάξεις του άρθρου αυτού εξαιρούνται όσοι έχουν µετατεθεί µε τις διατάξεις του άρθρου13 του παρόντος Π.∆. καθώς και όσοι έχουν διοριστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1143/81 και διανύουν την τριετία υποχρεωτικής παραµονής τους στο δυσπρόσιτο σχολείο.

Οι εκπαιδευτικοί των πειραµατικών, των µουσικών σχολείων καθώς και των Σχολείων Απόδηµων Ελληνοπαίδων και των ΣΜΕΑ ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χαρακτηρίζονται ως υπεράριθµοι από τα αρµόδια κεντρικά υπηρεσιακά συµβούλια σύµφωνα µε τις διαδικασίες της περ. β της παρ. 3 του άρθρου αυτού. Οι χαρακτηριζόµενοι ως υπεράριθµοι, εφόσον δεν είναι δυνατή η µετάθεσή τους σε ίδιο σχολείο της ίδιας περιοχής µετάθεσης, µετατίθενται χωρίς αίτησή τους υποχρεωτικά στην ίδια περιοχή µετάθεσης της έδρας του σχολείου στο οποίο κρίθηκαν υπεράριθµοι και τίθενται στη διάθεση των οικείων περιφερειακών υπηρεσιακών συµβουλίων. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί µετατίθενται σε σχολεία της ίδιας περιοχής σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 15 του παρόντος Π.∆. Επίσης οι εκπαιδευτικοί αυτοί µπορούν να υποβάλουν αίτηση στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συµβούλιο για µετάθεση σε ίδιοή άλλο σχολείο, πειραµατικό, µουσικό, ΣΜΕΑ ή Σχολείο Απόδηµων Ελληνοπαίδων, κατά περίπτωση της ίδιας ή άλλης περιοχής µετάθεσης.

Πώς γίνεται η τοποθέτηση των υπεράριθµων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθµιας και Δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Με προτεραιότητα

Οι εκπαιδευτικοί που επιθυµούν να τοποθετηθούν σε κενές οργανικές θέσεις σχολείων της ίδιας οµάδας όπου ανήκει το σχολείο στο οποίο κρίθηκαν ως υπεράριθµοι, τοποθετούνται κατ’ απόλυτη προτεραιότητα

Υποχρεωτική η διετής πραγµατική υπηρεσία σε οργανική θέση

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΣΗ και τη δηµοσίευση του Νόµου 3848/2010 «Αναβάθµιση του ρόλου του εκπαιδευτικού – καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση καιλοιπές διατάξεις» ισχύουν τα παρακάτω:

(1) Προϋπόθεση για τη µετάθεση εκπαιδευτικών (εκτός των νεοδιόριστων) είναι η πραγµατική υπηρεσία δύο ετών στην κατεχόµενη οργανική θέση µέχρι την 31η Αυγούστου του έτους κατά το οποίο πραγµατοποιούνται οι µεταθέσεις.

Εποµένως για να έχει κάποιος δικαίωµα υποβολής αίτησης µετάθεσης απαιτείται πλέον διετία πραγµατικής υπηρεσίας στη νέα οργανική θέση, πλην της περίπτωσης των νεοδιόριστων για τους οποίους «ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας στη σχολική µονάδα της πρώτης τοποθέτησης µετά τον διορισµό δεν µπορεί να είναι µικρότερος των τριών ετών».

ΟΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΜΕΤΡΗΣΗΣ χρόνου στη διετία ή τριετία για τους νεοδιοριζόµενους περιλαµβάνουν:

Τον χρόνο υπηρεσίας σε θέσεις προσωρινής τοποθέτησης των νεοδιορισµένων και των µετατασσόµενων εκπαιδευτικών, καθώς και τον χρόνο παραµονής των εκπαιδευτικών στη διάθεση της οικείας ∆ιεύθυνσης, για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον δεν οφείλεται σε δική τους υπαιτιότητα. n Τον χρόνο που προσµετράται από την 1η Σεπτεµβρίου για όσους εκπαιδευτικούς διορίζονται και αναλαµβάνουν υπηρεσία τον µήνα Σεπτέµβριο καθώς και τον χρόνο που προκύπτει από συνυπολογισµό σωρευτικά υπηρεσίας που έχει διανυθεί τµηµατικά κατά τη διάρκεια διδακτικού έτους. ∆εν προσµετράται ο χρόνος που προκύπτει από το άθροισµα των καλοκαιρινών διµήνων, κατά τα οποία οι αποσπώµενοι εκπαιδευτικοί επανέρχονται στο σχολείο της οργανικής τους θέσης (Γνωµοδότηση 864/1989).

Για τις περιπτώσεις µετάθεσης ειδικών κατηγοριών και σε ΣΜΕΑΕ δεν απαιτείται η παραµονή στην οργανική θέση.

(2) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 30 του νέου νόµου (3848/2010) ορίζεται ότι «η υποχρέωση της διετούς πραγµατικής υπηρεσίας που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο αφορά την οργανική θέση στην οποίαθα µετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, από το σχολικό έτος 2010-2011 και µετά».

Η σαφής διατύπωση της διάταξης αυτής θέτει ως έναρξη εφαρµογής της υποχρέωσης διετούς πραγµατικής υπηρεσίας στην οργανική θέση στην οποία θα µετατεθούν εκπαιδευτικοί, ύστερα από αίτησή τους, κατά τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων το σχολικό έτος 2010-2011, δηλαδή αφορούντις µεταθέσεις του σχολικού έτους 2011-2012.

Η οργανικότητα των σχολικών µονάδων

Στις περιπτώσεις υποβιβασµού ή συγχωνεύσεων σχολικών µονάδων, σε κάθε περίπτωση ορίζεται µε την υπουργική απόφαση και η νέα οργανικότητα. αυτονόητο είναι ότι µε βάση τη νέα οργανικότητα των σχολικών µονάδων θα πρέπει να προσδιοριστούν οι κενές οργανικές θέσεις και παράλληλα, οι προκαλούµενες υπεραριθµίες να αντιµετωπιστούν σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες διατάξεις.

Στα ολιγοθέσια (τριθέσια, διθέσια και µονοθέσια) σχολεία δεν θα υπολογίζεται θέση ειδικότητας. Ως οργανικότητα των σχολικών µονάδων, από εξαθέσια σχολεία και άνω, θα υπολογίζεται και µία θέση επιπλέον (για τη θέση του ∆ιευθυντή), ενώ για τα τετραθέσια και πενταθέσια σύµφωνα µε την οργανικότητά τους.

Αποσπάσεις

Οι διατάξεις του άρθρου 31 περί αποσπάσεων του νέου νόµου (3848/2010) ισχύουν από τη δηµοσίευσή του και θα εφαρµοστούν για την πραγµατοποίηση των αποσπάσεων.

Σε περίπτωση απόσπασης, δεν θεµελιώνουν δικαίωµα µετάθεσης αν δεν έχουν υπηρετήσει την οργανική τους θέση. Οι αποσπώµενοι στην Κ.υ. του υπουργείου Παιδείας, στις Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις, τις ∆ιευθύνσεις και τα Γραφεία Εκπαίδευσης υπολογίζονται οι προβλεπόμενες για την πλησιέστερη σχολική μονάδα και επιπλέον δύο μονάδες μετάθεσης για κάθε έτος. 
(πηγή: http://www.pekp.gr/


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ