Ο Αναπληρωτής Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ
και
ο νέος Πρόεδρος ΚΕΑΤ

Πολλοί συνάδελφοί μας, και μάλιστα Στελέχη Εκπ/σης, ζήτησαν να τους παρουσιάσω ό,τι γνωρίζω σχετικά με τον ορισμό του Διευθυντή Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ και του Προέδρου της ΚΕΑΤ.

Σχετικά, λοιπόν, με τις θέσεις αυτές:

1) Στη θέση του Δ/ντή της Δ/νσης Φυσικής Αγωγής του ΥπΕΠΘ το "είθισται" εδώ και πολλές δεκαετίες ήθελε τον Επιθεωρητή Φ.Α. της Αθήνας να τίθεται στην ηγετική αυτή θέση. Από τότε όμως που η θέση του Επιθεωρητή Φ.Α. (και κάθε ειδικότητας) έπαψε να ισχύει (Ν. 1304 της 7/7.12.82), δημιουργήθηκε, για μεν το εκπαιδευτικό/παιδαγωγικό του μέρος, ο Σχολ. Σύμβουλος Φ.Α., για δε το διοικητικό, ο Προϊστάμενος Γραφείου Φ.Α.
Η σχετική νομοθεσία που αναφέρεται για τη θέση αυτή -εξ' όσων γνωρίζω- είναι το Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α') "Περί του Οργανισμού της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων", το οποίο στο άρθρο 70 αναφέρει:
στ΄) "Της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐσταται Επιθεωρητής ειδικότητος Φυσικής (Σωματικής) Αγωγής"*.


2) Ως Πρόεδρος της ΚΕΑΤ, μέχρι τη θέση αυτή που υπάρχει τώρα, υπήρχε συνήθεια να τοποθετείται ο ίδιος ο Δ/ντής Φ.Α. του ΥπΕΠΘ, το "είθισται" που αναφέραμε πιο πάνω.
Η σχετική εγκύκλιος Γ4/670/27-6-2001 αναφέρει τα εξής:
"Ως Πρόεδρος της ΚΕΑΤ ορίζεται ο Διευθυντής Φ.Α. του ΥΠΕΠΘ ή ένα εκ των μελών, που προτείνεται από το ΥΠΕΠΘ. "
----------------

Επίσημα αυτή τη στιγμή, στις θέσεις αυτές ευρίσκονται και ηγούνται:
  • Στη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΕΠΘ, ο συνάδελφος Δημ. Κερερές υπογράφει ως Αναπληρωτής Δ/ντης Φ.Α. της κ. Δέσποινας Αρβανίτη (Δ/ντρια Φ.Α.), για την οποία δεν έχει αναφερθεί επίσημα η φημολογούμενη παραίτησή της. Αν πράγματι παραιτήθηκε, αναμένεται για την Διεύθυνση Φ.Α. ο νέος Δ/ντής ή Δ/ντρια.
  • Στη θέση του Προέδρου της ΚΕΑΤ, σύμφωνα με τον ΦΕΚ 428/2008**, η κ. Αριστέα Παπαδοπούλου αναφέρεται ότι παραιτήθηκε και την θέση της κατέλαβε ο πρόεδρος της ΠΕΠΦΑ Δημ. Γρηγοριάδης.


* Π.Δ. 147/1976 (ΦΕΚ 56 τ.Α')
Αρθρο 70. Γενική Διεύθυνσις Γενικής Εκπαιδεύσεως

1. Της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής Εκπαιδεύσεως, προΐσταται Γενικός
Επιθεωρητής επί βαθμώ 1ω.

2. α) Της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως της αυτής Γενικής Διευθύνσεως,
προΐσταται Γενικός Επιθεωρητής επί βαθμώ 1ω. Εάν ο Προϊστάμενος της
Γενικής Διευθύνσεως προέρχεται εκ των λειτουργών της Μέσης
Εκπαιδεύσεως, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εκπαιδεύσεως προέρχεται εκ
των λειτουργών της Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, και αντιστρόφως.
β) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής Εκπαιδεύσεως και
Προσχολικής Αγωγής, προΐσταται Διευθυντής Δημοτικών Σχολείων.
γ) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Μέσης Εκπαιδεύσεως,
προΐσταται Διευθυντής Σχολείων της αυτής Εκπαιδεύσεως.
δ) Της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών Εκπαιδεύσεως
Διδακτικού Προσωπικού, προΐσταται Καθηγητής Παιδαγωγικής Ακαδημίας, επί
βαθμώ 3ω ή 2ω.
ε) Της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής, προΐσταται Υγειονομικός
Επιθεωρητής, φυλασσομένης της ισχύος της περιπτ. 5β του άρθρ. 66 του
παρόντος.
ς) Της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐσταται Επιθεωρητής ειδικότητος
Φυσικής (Σωματικής) Αγωγής.
ζ) Της Διευθύνσεως Επιμορφώσεως Ενηλίκων, προΐσταται υπάλληλος του
Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 3ω-2ω.
η) Της Διευθύνσεως Ειδικής Αγωγής, προΐσταται Καθηγητής Παιδαγωγικής
Ακαδημίας επί βαθμώ 3ω ή 2ω, κατά προτίμησιν μετεκπαιδευθείς εις θέματα
Ειδικής Αγωγής.

3. α) Των τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Δημοτικής
Εκπαιδεύσεως και Προσχολικής Αγωγής, προΐστανται λειτουργοί της
Δημοτικής Εκπαιδεύσεως.
β) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Μέσης
Εκπαιδεύσεως, προΐστανται λειτουργοί της Μέσης Εκπαιδεύσεως.
γ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Εφαρμογής Προγραμμάτων Σχολών
Εκπαιδεύσεως Διδακτικού Προσωπικού, προΐστανται Καθηγηταί Παιδαγωγικών
Ακαδημιών.
δ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Σχολικής Υγιεινής, προΐστανται
Σχολίατροι.
ε) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Φυσικής Αγωγής, προΐστανται
εκπαιδευτικοί λειτουργοί του Κλάδου Σωματικής Αγωγής.
ς) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Επιμορφώσεως Ενηλίκων, προΐστανται
υπάλληλοι του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 5ω-4ω.
ζ) Των Τμημάτων της Διευθύνσεως Ειδικής Αγωγής, προΐστανται Διδάσκαλοι
επί βαθμοίς 5ω ή 4ω μετεκπαιδευθέντες εις θέματα Ειδικής Αγωγής.

4. α) Της Υπηρεσίας Διοικήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής
Εκπαιδεύσεως, προΐσταται υπάλληλος του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμώ
Αναπληρωτού Γενικού Διευθυντού.
β) Των Διευθύνσεων: Προσωπικού Δημοτικής Εκπαιδεύσεως, Προσωπικού
Μέσης Εκπαιδεύσεως, Προσωπικού ετέρων κλάδων Δημοσίας Γενικής
Εκπαιδεύσεως, πλήν Δημοτικής και Μέσης, Ιδιωτικής Γενικής Εκπαιδεύσεως
και Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων, προΐστανται υπάλληλοι του
Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 3ω-2ω.

5. Απάντων των Τμημάτων των Διευθύνσεων των υπαγομένων εις την
Υπηρεσίαν Διοικήσεως της Γενικής Διευθύνσεως Γενικής Εκπαιδεύσεως,
προΐστανται υπάλληλοι του Κλάδου Α1 Διοικητικού επί βαθμοίς 5ω-4ω.


**>ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 428/2008


ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
(2)
Αριθμ. 133237/Γ4
Ανασυγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών
Τάξεων (ΚΕΑΤ).
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ –
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του άρθρου 51 παράγραφος 14 του ν. 2817/2000 ΦΕΚ 78/14.3.2000 «Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες και άλλες διατάξεις».
2. Την υπ’ αριθμ. Γ4/670/27.6.2001 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση ΚΕΑΤ αριθμός μελών-λειτουργία διάρκεια θητείας και τρόπος διοικητικής υποστήριξης» ΦΕΚ (837/τ.Β΄/2.7.2001).
3. Την υπ’ αριθμ. Υ251/28.9.2007 (ΦΕΚ 1944/τ.Β΄/1.10.2007) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων «Καθορισμός Αρμοδιοτήτων».
4. Το γεγονός ότι δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και ότι η προκαλούμενη από την εν λόγω απόφαση δαπάνη θα καλυφθεί από τα ειδικά έσοδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού σύμφωνα από τα οριζόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 7 παράγραφος 4 του ν. 1894/1990 ΦΕΚ 110 Α΄ και των άρθρων 49 και 50 του ν. 2725/1999 ΦΕΚ 121 Α΄, αποφασίζουμε:
5. Την υπ’ αριθμ. 110048/Γ4/5.10.2007 κοινή απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υφυπουργού Πολιτισμού «Συγκρότηση Κεντρικής Επιτροπής Αθλητικών Τάξεων».
6. Την υπ’ αριθμ. 7805/26.9.2008 παραίτηση της προέδρου της Κ.Ε.Α.Τ. Παπαδοπούλου Αριστέας.
Ανασυγκροτούμε την Κεντρική Επιτροπή Αθλητικών Τάξεων (ΚΕΑΤ) ως προς τα εξής:

1. Γρηγοριάδης Δημήτριος του Χαραλάμπους, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, ως Πρόεδρος.
2. Παπαγεωργίου Βασίλειος του Θεοδώρου, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ως Αντιπρόεδρος.
3. Παληγιάννης Βασίλειος του Ιωάννη, Εκπαιδευτικός, ως Μέλος.
4. Μπενέκα Αναστασία του Γρηγορίου, Επίκουρη, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
5. Θεοχαρόπουλος Αντώνης του Χρήστου, Διδάκτορας, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
6. Κουρκούτας Αντώνης του Παύλου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
7. Πατερόπουλος Κωνσταντίνος του Διαμαντή, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
8. Ζαμπαθά Χριστίνα του Αναστασίου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
9. Κάτρης Βασίλειος του Δημητρίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
10. Ρίζος Βασίλειος του Δημητίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
11. Καλλίστρατος Αχιλλέας του Αναστασίου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
12. Μπασδέκης Αθανάσιος του Κωνσταντίνου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
13. Αργειτάκη Πολυξένη του Γεωργίου, Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, Πανεπιστημίου Αθηνών Μέλος.
14. Θεοδούλου Χρυσούλα του Λαζάρου, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
15. Μελέτογλου Χρήστος του Νικολάου, Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μέλος.
• Γραμματείς της επιτροπής ορίζονται:
1. Οικονόμου Αικατερίνη του Αντωνίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
2. Τζάθα Ασημίνα του Γεωργίου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Οικονομικός υπόλογος της επιτροπής ορίζεται:
1. Βλάσση Ελένη του Χρήστου, μόνιμη υπάλληλος της Γ.Γ.Α.
• Η μηνιαία αποζημίωση του Προέδρου, των μελών, του γραμματέα και του υπολόγου της επιτροπής καθορίζονται στο ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €) για τον καθένα.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 16 Οκτωβρίου 2008


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗΣ

ΥΦΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΙΩΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ


Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

Νομοθεσία σχετικά με παρελάσεις

Παλίνδρομο τρέξιμο (shuttle run)- Τεστ καρδιοαναπνευστικής αντοχής

ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΔΕΚΑΘΛΗΤΕΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ